Làm thất bại chiến lược "diễn biến hòa bình": Vai trò, vị thế của đất nước khẳng định tính đúng đắn, sáng tạo trong đường lối đối ngoại của Đảng ta 

Làm thất bại chiến lược "diễn biến hòa bình": Vai trò, vị thế của đất nước khẳng định tính đúng đắn, sáng tạo trong đường lối đối ngoại của Đảng ta

Chủ nhật - 14/01/2018 21:57
Công tác đối ngoại của Việt Nam những năm qua, nhất là năm 2017 đã được triển khai toàn diện và đạt nhiều kết quả quan trọng. Vai trò, vị thế của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế ngày càng được nâng cao.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và lãnh đạo các nước Trung Quốc, Nga, Mỹ tại Hội nghị cấp cao APEC 2017.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và lãnh đạo các nước Trung Quốc, Nga, Mỹ tại Hội nghị cấp cao APEC 2017.
Thực tế đó đã khẳng định tính đúng đắn, sáng tạo trong đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. Ấy vậy mà trên một vài trang mạng, với thái độ thù địch, thiếu thiện chí, một số người vẫn cố tình xuyên tạc đường lối, phủ nhận thành tựu đối ngoại của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.
Họ hồ đồ phán rằng, chính sách ngoại giao của Việt Nam là không rõ ràng; tư duy ngoại giao của Việt Nam chậm đổi mới nên "bỏ lỡ nhiều cơ hội"... Họ tiếp tục lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo để thông qua các diễn đàn quốc tế, các hoạt động ngoại giao hòng can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Theo họ, Việt Nam muốn "mở mày mở mặt" với thế giới thì phải "cải cách thể chế một cách toàn diện", phải chấp nhận đa nguyên chính trị... Những giọng điệu cũ rích ấy vẫn không ngoài mục đích nhằm hạ thấp vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, hướng lái chế độ XHCN mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta xây dựng đi theo quỹ đạo khác.
Nhưng họ đã lầm. Những động cơ, mục đích thấp hèn của họ không bao giờ thực hiện nổi. Việt Nam là một quốc gia độc lập, có chủ quyền...; có một nền văn hóa đặc sắc, gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển hàng ngàn năm. Vai trò, vị thế của Việt Nam chỉ có thể do chính Việt Nam tạo dựng và phát triển chứ không phải do ai sắp đặt, ban phát. Mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn, cách mạng Việt Nam có mục tiêu, yêu cầu và những nhiệm vụ cụ thể. Trên cơ sở tình hình trong nước, quốc tế và khu vực, Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra đường lối, chính sách đối ngoại phù hợp. Không một thế lực nào có thể áp đặt, can thiệp vào việc định ra đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tiếp tục phát triển đường lối đối ngoại đã đề ra từ các kỳ đại hội trước, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã khẳng định: "Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế”(1).