Không thể xuyên tạc, phủ nhận giá trị của Tư tưởng Hồ Chí Minh 
banner 1
 

Không thể xuyên tạc, phủ nhận giá trị của Tư tưởng Hồ Chí Minh

Thứ tư - 14/10/2020 04:41
Tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với Chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, “là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi”.
Hình minh họa trên Internet
Hình minh họa trên Internet
Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta, Nhân dân ta lựa chọn và khẳng định trong các Văn kiện của Đảng từ mùa Xuân năm 1930 và đã được bổ sung, hoàn thiện qua các kỳ đại hội của Đảng. Từ đó đến nay, trong suốt quá trình 90 năm Cách mạng Việt Nam, dù trải qua muôn ngàn cam go thử thách, có những lúc rơi vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, thế nhưng dưới sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta đã đi đến những thắng lợi to lớn, đi đến vinh quang ngày hôm nay.
Tuy nhiên, hiện nay các thế lực thù địch, phản động vẫn luôn không ngừng ráo riết thực hiện các âm mưu “diễn biến hòa bình” nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Một trong những âm mưu nguy hiểm ấy chính là chúng tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng - Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh. Chúng không chỉ phủ định Chủ nghĩa Mác - Lênin mà còn phủ nhận cả Tư tưởng Hồ Chí Minh, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng những thủ đoạn vô cùng tinh vi và thâm độc.
Những kẻ tự xưng là “người yêu nước” đã lợi dụng internet, mạng xã hội để tuyên truyền các luận điệu sai trái, xuyên tạc về Người như: “Hồ Chí Minh du nhập những tư tưởng ngoại lai vào Việt Nam”; “Tư tưởng Hồ Chí Minh là tư biện, lý thuyết, giáo điều”; tư tưởng Hồ Chí Minh là sự sao chép, máy móc chủ nghĩa Mác - Lênin, không phù hợp với thực tiễn hiện nay, bởi thế, cần từ bỏ nó để “kịp đi với con đường chung mà thế giới hiện nay đang đi” - con đường tư bản chủ nghĩa… Đại hội XIII của Đảng đang sắp tới, các thế lực thù địch, cá nhân, tổ chức phản động trong nước và lưu vong ở nước ngoài càng đẩy mạnh các hoạt động chống phá bằng mọi thủ đoạn thông qua việc thành lập các tổ chức, mở các diễn đàn, xuất bản các ấn phẩm tuyên truyền… Âm mưu của chúng là nhằm tách rời tư tưởng Hồ Chí Minh ra khỏi nguồn gốc lý luận chủ yếu và quyết định bản chất là chủ nghĩa Mác - Lênin, tiến tới phủ nhận Chủ nghĩa Mác - Lênin, phủ nhận Tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận nền tảng tư tưởng lý luận, cương lĩnh, đường lối của Đảng. Từ đó, làm tha hóa về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhân dân, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tất cả những thủ đoạn, luận điệu chống phá của chúng đều không có cơ sở khoa học, đều là mưu toan chính trị nhằm xóa bỏ Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Do đó, chúng ta, bằng những luận cứ khoa học, bằng thực tiễn sinh động của lịch sử dân tộc để chứng minh và khẳng định giá trị, bản chất của Tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như những công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và thế giới. Điều đó thể hiện rõ ở các điểm sau: Một là, con đường cách mạng Việt Nam là con đường cách mạng vô sản - độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội do Chủ tịch Hồ Chí Minh tìm thấy, lựa chọn, dẫn dắt. Con đường cách mạng vô sản gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội là lựa chọn tất yếu của cách mạng Việt Nam, đã được thực tiễn dân tộc kiểm nghiệm tính đúng đắn qua hơn 90 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng. Và, Hồ Chí Minh chính là người đã tìm thấy con đường giải phóng cho dân tộc Việt Nam, đưa dân tộc Việt Nam từ trong bùn lầy tối tăm của kiếp nô lệ bước sang kỷ nguyên của độc lập tự do. Hai là, Đảng Cộng sản Việt Nam - nhân tố cơ bản quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam - là chính Đảng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Thực tiễn đã chứng minh, hơn 90 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện đã không ngừng trưởng thành về mọi mặt, trở thành Đảng cầm quyền, lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, xây dựng được niềm tin tưởng, ủng hộ của nhân dân. Ba là, Tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ là sự vận dụng mà còn bổ sung và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại mới bằng thực tiễn của cách mạng Việt Nam. Sự bổ sung và phát triển sáng tạo ấy thể hiện rõ trong việc (i) vận dụng và phát triển sáng tạo lý luận về dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc. (ii) vận dụng và phát triển sáng tạo lý luận về Đảng Cộng sản. (iii) vận dụng và phát triển sáng tạo về chiến lược tập hợp lực lượng. (iv) vận dụng, phát triển nhận thức lý luận về thời kỳ quá độ.
Theo Giáo sư Nhật Bản, Singô Sibata, “một trong những cống hiến quan trọng của Cụ Hồ Chí Minh và của Đảng Lao động Việt Nam là đã đề ra lý luận về xây dựng chủ nghĩa xã hội trong khi vẫn tiến hành cuộc chiến tranh nhân dân. Theo tôi được biết, Đảng Lao động Việt Nam là đảng đầu tiên trong các đảng mácxít trên thế giới áp dụng lý luận này”.
Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng, giá trị Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam nói riêng, với kho tàng lý luận cách mạng của thế giới nói chung là vô cùng to lớn, không thể phủ nhận. Tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với Chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, “là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi”[i]
Tình cảm, sự tôn trọng, kính yêu đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành nếp nghĩ, nét văn hóa của dân tộc; cán bộ, đảng viên và đại bộ phận nhân dân ta từ trước đến nay có niềm tin tuyệt đối vào Người; có lượng kiến thức cơ bản để phân biệt thật - giả, đúng - sai những thông tin, đánh giá về Người. Nhưng, không vì thế mà chúng ta mất cảnh giác, coi thường sự tấn công và hậu quả của những luận điệu chống đối, xuyên tạc, phủ nhận giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh.
Đấu tranh phòng, chống các luận điệu xuyên tạc Hồ Chí Minh là một chủ trương kiên quyết và nhất quán của Đảng ta. Nó gắn chặt với cuộc đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và cuộc đấu tranh chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng. Bảo vệ và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh là bảo vệ nền tảng tư tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.


ThS. Lê Minh Phượng
(Trường Chính trị tỉnh)
 
[i] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, NXB Chính trị quốc gia, H.2011, tr.88

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

HD.02.UBKTTW

Hướng dẫn thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm

Lượt xem:17 | lượt tải:7

TÀI LIỆU

Đề cương tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Lượt xem:77 | lượt tải:74

HD.17.BTGTU

tuyên truyền Nghị quyết 04-NQ/TU, ngày 20-9-2021 của Tỉnh ủy khóa XVI về đầu tư xây dựng và phát triển các vùng kinh tế động lực tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Lượt xem:58 | lượt tải:50

HƯỚNG DẪN

của BTGTW tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2022

Lượt xem:148 | lượt tải:103

HD.16.BTGTU

về hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 21-10-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên địa bàn tỉnh”

Lượt xem:95 | lượt tải:55

KH.29.BTGTU

công tác lý luận chính trị năm 2022

Lượt xem:172 | lượt tải:51

CV.746.BTG

V/v tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22-9-2021 của Bộ Chính trị

Lượt xem:144 | lượt tải:59
cuoc thi truongsa
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập57
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm55
  • Hôm nay16,005
  • Tháng hiện tại79,244
  • Tổng lượt truy cập13,137,650
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây