Đổi mới công tác tuyên giáo trong đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” và phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ 

Đổi mới công tác tuyên giáo trong đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” và phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ

Thứ ba - 15/11/2016 19:28
Về nhiệm vụ “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng”, Đại hội XII của Đảng đã chỉ rõ: “Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch”(1).

Thời gian qua, ngành tuyên giáo đã từng bước đổi mới nội dung, phương thức đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng chính trị, mang lại chất lượng, hiệu quả tốt hơn trong đấu tranh phản bác các luận điệu, thông tin xấu của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước; bồi đắp, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Trước, trong và sau Đại hội XII của Đảng, công tác tuyên giáo đã tập trung cao độ đấu tranh chống lại nhiều âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực phản động câu kết với các thế lực thù địch ở nước ngoài, kích động, lôi kéo các đối tượng cơ hội chính trị, những người có quan điểm sai trái, bất mãn, cực đoan. Thông qua các tin, bài được giới thiệu trên các phương tiện thông tin truyền thông và các hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng, tài liệu hướng dẫn tuyên truyền nội bộ..., ngành tuyên giáo đã vạch trần âm mưu, thủ đoạn của những kẻ lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, sắc tộc để chống phá đại hội Đảng các cấp, nhất là Đại hội XII của Đảng. Nhân đợt bầu cử Quốc hội khóa XIV và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, các thế lực thù địch đã tìm mọi cách chống phá với giọng điệu xuyên tạc “cuộc bầu cử chỉ là hình thức, mọi việc đều do Đảng Cộng sản Việt Nam độc quyền”. Thông qua mạng xã hội, chúng hô hào “không tham gia bỏ phiếu, nếu bỏ phiếu thì gạch tên các ứng viên là đảng viên, là cán bộ”; chúng lập ra cái gọi là hình thức “bỏ phiếu trực tuyến qua điện thoại di động”, kêu gọi quyên góp tiền để ủng hộ các phần tử bất mãn chính trị tham gia ứng cử tự do (thực tế có một số ứng viên tự do thuộc thành phần bị kích động đã tuyên bố “nếu trúng cử sẽ đấu tranh xóa bỏ Điều 4 trong Hiến pháp”). Đặc biệt, nhân sự cố ô nhiễm môi trường biển ở một số tỉnh ven biển miền Trung do Tập đoàn FORMOSA gây ra, các thế lực thù địch (tiêu biểu là nhóm Việt Tân) đã lợi dụng khẩu hiệu “bảo vệ môi trường biển, bảo vệ nhân dân” để kích động người dân biểu tình, gây rối hòng bôi nhọ uy tín Đảng, Nhà nước. Trong thời gian diễn ra chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ sang Việt Nam, chúng tìm cách tiếp cận để vu cáo “Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền”... Trước những âm mưu, thủ đoạn chính trị thâm độc như vậy, ngành tuyên giáo đã chủ động, bám sát thực tế (kể cả tham gia cắm chốt tại một số “điểm nóng” trên các địa bàn), nắm bắt và phản ánh kịp thời tình hình diễn biến phức tạp ở các địa bàn, tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, bảo đảm bầu cử Quốc hội khóa XIV và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 thành công. Ban Tuyên giáo Trung ương có hướng dẫn tuyên truyền, báo cáo tình hình an ninh tư tưởng chính trị, dư luận xã hội (liên quan đến bầu cử, đến sự cố môi trường, đến chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ). Hệ thống tuyên giáo các cấp, nhất là ở những địa bàn quan trọng, nhạy cảm (các tỉnh ven biển miền Trung, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh) luôn trong tình thế trực chiến, tham gia nắm bắt tình hình, định hướng đấu tranh trên thực địa và trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua đó tuyên truyền, giải thích để nhân dân hiểu rõ chủ trương, đường lối, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước, tin tưởng và thực hiện theo sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, không mắc mưu hiểm độc của các thế lực chống đối; đồng thời vạch rõ bộ mặt thật của những kẻ núp bóng, đội lốt dưới nhiều danh nghĩa khác nhau hòng phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong công tác đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, ngành tuyên giáo luôn phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các ngành liên quan (Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông) và đã đạt nhiều chuyển biến khả quan, chất lượng, hiệu quả hơn. Song, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế so với yêu cầu thực tế. Trong đó, đáng lưu ý là việc dự báo các tình huống có thể nảy sinh chưa được chủ động; nội dung và phương pháp đấu tranh chưa đa dạng, chưa tạo sức hấp dẫn, thuyết phục với công chúng; sự phối hợp hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng chưa nhuần nhuyễn, nên hiệu quả chưa cao, chưa xứng tầm. Trong khi đó, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị trong nước cấu kết với các thế lực phản động ngoài nước luôn tìm cách lợi dụng những kẽ hở trong quản lý nhà nước, những sơ hở trong việc thông tin thiếu cẩn trọng, thiếu quan tâm đầy đủ tính nhạy cảm chính trị của một số cơ quan báo chí để khoét sâu, xuyên tạc, bôi nhọ, kích động dư luận xã hội. Những thông tin xấu độc do các thế lực thù địch, cơ hội chính trị hoặc những người có tư tưởng cực đoan đưa lên mạng xã hội thường nhanh chóng lan truyền trong dư luận xã hội, gây tâm trạng băn khoăn, lo lắng, hoài nghi đối với uy tín, danh dự, vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Nếu không đổi mới nội dung, phương thức đấu tranh trên lĩnh vực này thì ngành tuyên giáo sẽ khó hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt trên mặt trận tư tưởng chính trị của Đảng. Để hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt này, trong thời gian tới, đòi hỏi ngành tuyên giáo phải nỗ lực rất cao và phải đổi mới nội dung, phương thức đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ một cách hiệu quả.

Thứ nhất, trong học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cần phân tích thấu đáo quan điểm của Đảng về xác định “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là một trong những nguy cơ dẫn đến chệch hướng xã hội chủ nghĩa, nếu không được ngăn chặn, đẩy lùi, dễ diễn biến phức tạp, dẫn tới chuyển hóa nội bộ, sẽ đe dọa đến vận mệnh của Đảng, Nhà nước và chế độ, đẩy đất nước vào rối loạn, thách thức đến lợi ích quốc gia - dân tộc. Các hoạt động khủng bố, sự ổn định chính trị tại nhiều nước trên thế giới hiện nay là bài học nhãn tiền. Trên cơ sở đó, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy phải luôn thể hiện vai trò gương mẫu, tiên phong, trách nhiệm cao trong cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” và phòng, chống nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ. Phải nâng cao hiệu quả dự báo tình hình phức tạp, nhạy cảm trong từng lĩnh vực, từng địa phương, nhìn thẳng vào sự thật để thừa nhận và kịp thời khắc phục những bất cập, hạn chế, khuyết điểm, sai lầm trong một số mặt của quản lý nhà nước, không để các thế lực thù địch tìm mọi cách lợi dụng, kích động, gây tâm lý lo lắng, hoang mang, mất niềm tin trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thứ hai, tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo việc cụ thể hóa các quan điểm của Đảng về đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phòng, chống, ngăn chặn nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ. Trong đó, quan tâm tới việc kết hợp hài hòa giữa “xây” và “chống”. Từ bên trong nội bộ Đảng phải tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với Chỉ thị số 05-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, làm cho đội ngũ cán bộ của Đảng trong hệ thống chính trị thực sự là những công bộc của dân, nói đi đôi với làm, vì lợi ích của nhân dân, của quốc gia - dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, với chế độ. Theo tinh thần Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 7-12-2015, của Bộ Chính trị khóa XI, về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”, ngành tuyên giáo tập trung làm tốt nhiệm vụ thông tin, kịp thời phản ánh và phê phán các vụ, việc tiêu cực, các hành vi tham nhũng; góp phần làm rõ sự quyết liệt, không khoan nhượng của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, bè phái, lợi ích nhóm, nói không đi đôi với làm.

Thứ ba, chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và quần chúng, nhất là giáo dục thế hệ trẻ nhận thức rõ về vai trò, sứ mệnh lãnh đạo của Đảng, về mô hình chính trị mà nước ta đã kiên định. Đó là định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội; một chính đảng cầm quyền; xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân...

Thứ tư, triển khai các giải pháp hữu hiệu trong đấu tranh phòng, chống các thông tin xấu độc trên in-tơ-nét, làm thất bại mọi âm mưu thâm hiểm của các thế lực thù địch; dự báo các tình huống và các vấn đề có thể xảy ra để kịp thời xây dựng phương án chủ động đấu tranh. Trong đó lưu ý một số vấn đề mà các thế lực thù địch thường tập trung chống phá, như tung tin đồn nhảm về các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ngụy tạo các chứng cứ phụ họa cho các luận điệu bôi nhọ, làm mất uy tín lãnh đạo chủ chốt trong hệ thống chính trị; lợi dụng những vụ, việc phức tạp, nhạy cảm chính trị (tranh chấp Biển Đông, ô nhiễm môi trường, vụ án trọng điểm) để kích động tụ tập đông người, biểu tình, gửi “thư ngỏ”, kêu gọi sự can thiệp của các thế lực thù địch bên ngoài; lợi dụng những khó khăn từ kinh tế, hậu quả của thiên tai để chĩa mũi nhọn phê phán trách nhiệm của Đảng, Nhà nước; đòi xét lại lịch sử hòng xóa nhòa ranh giới giữa sự thật lịch sử hào hùng của dân tộc với những tư tưởng cầu an, vị kỷ, cơ hội chính trị; cổ xúy lối sống lai căng truyền bá văn hóa phẩm độc hại từ bên ngoài, đầu độc thế hệ trẻ bởi các giá trị sống ảo qua mạng xã hội; kích động thù hận giữa người theo tôn giáo và người không theo tôn giáo, giữa các tôn giáo với nhau, giữa người Kinh với người dân tộc thiểu số, giữa Việt Nam với các nước láng giềng, làm méo mó hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.

Thứ năm, ban tuyên giáo các cấp tham mưu và là lực lượng nòng cốt giúp việc các ban chỉ đạo về đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” ở Trung ương, bộ, ngành, địa phương; đề xuất các phương án và xây dựng, bố trí lực lượng chủ công trên từng lĩnh vực tư tưởng chính trị, văn hóa, văn học, nghệ thuật, kết hợp giữa tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng, kể cả mạng xã hội và báo cáo viên, thông tin chuyên đề thời sự trong sinh hoạt đảng, đoàn thể. Nghiên cứu những vấn đề mới, những hình thái mới mà các tổ chức phản động sử dụng để chống phá ta, từ đó đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục, vận động, đấu tranh cho phù hợp, tránh lối áp đặt một chiều, nặng tính hành chính mà kém hiệu quả về tính tư tưởng chính trị. Tổ chức các diễn đàn đối thoại, các hoạt động khoa học có tính chuyên sâu, tập hợp được chuyên gia, trí thức, văn nghệ sĩ bàn về những vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm, có liên quan đến lợi ích của đất nước, qua đó thu hẹp khoảng cách bất đồng quan điểm, chính kiến, không để xuất hiện các tổ chức đối lập chính trị.

Thứ sáu, quán triệt Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9-10-2014, của Bộ Chính trị khóa XI “Về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến 2030”, cần đổi mới căn bản, toàn diện nội dung chương trình, tài liệu và phương pháp truyền đạt, giảng dạy cho phù hợp với từng loại hình (các cơ sở thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, các trường và trung tâm chính trị cấp tỉnh, cấp huyện). Theo đó, cập nhật một số vấn đề mới hiện nay, làm rõ những luận điểm cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh được Đảng ta vận dụng thành công và đúc kết bổ sung, phát triển lý luận qua thực tiễn Việt Nam.

Thứ bảy, đội ngũ làm công tác tuyên giáo là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng của Đảng, dù là tham mưu trong bất kỳ lĩnh vực nào thuộc công tác tuyên giáo, phải nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ có tính nền tảng và tính chuyên sâu để hoàn thành nhiệm vụ. Không chỉ những người làm tham mưu trên lĩnh vực lý luận chính trị, báo chí - xuất bản, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, giúp việc Ban Chỉ đạo 94, giúp việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW mới phải thực hiện nhiệm vụ đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”. Mỗi cán bộ, chuyên viên trong ngành tuyên giáo phải được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cần và đủ để có thể làm tốt công tác tham mưu về đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” sát hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, ban tuyên giáo các cấp cần chú ý thể hiện nội dung về đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” một cách thiết thực, cụ thể vào điều kiện và đặc thù của mình. Khi viết bài hoặc phát ngôn trên diễn đàn, ngoài xã hội, người làm công tác tuyên giáo phải thể hiện rõ bản lĩnh chính trị trong đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, không được phép phát ngôn mang tính hoài nghi, a dua với những luồng thông tin xấu độc.

Thứ tám, ngoài báo chí cần triển khai các phương thức hiệu quả khác trong đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”. Sức hấp dẫn, tính thuyết phục, sự cảm hóa khi tuyên truyền, giáo dục về các giá trị chân, thiện, mỹ trong đời sống chính trị của một đất nước không chỉ có ở những bài xã luận sắc bén trên báo, đài, mà còn được ẩn chứa trong những tác phẩm văn học, nghệ thuật, những hoạt động văn hóa, văn nghệ mang đậm tính dân gian, đặc biệt ngày nay còn thể hiện trong những đoạn bình luận thông tin trên mạng xã hội. Trong đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” cần có sự đổi mới cách tiếp cận mục tiêu: tập trung, kiên quyết vạch trần những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, đồng thời tập trung sâu hơn vào việc giác ngộ và hình thành khả năng “miễn nhiễm” của xã hội, trước những thông tin xấu độc./.

---------------------------------------

(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016, tr. 200 - 201

Trần Viết Lưu
PGS, TS. Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Ban Tuyên giáo Trung ương
Theo Tạp chí Cộng sản

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn Bản Mới

TÀI LIỆU

Chuyên đề - BC Chính trị của BCHTW Đảng khóa XII tại ĐH XIII do đc Nguyễn Xuân Thắng trình bày

Lượt xem:23 | lượt tải:15

TÀI LIỆU

Chuyên đề - Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021-2030 và phương hướng nvụ 5 năm 2021-2025. Đc TTg N.X.Phúc trình bày

Lượt xem:28 | lượt tải:17

KH.12.BTGTU

tổ chức Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi toàn tỉnh năm 2021...

Lượt xem:11 | lượt tải:5

CV.159.TU

V/v tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh

Lượt xem:89 | lượt tải:13

KH.12.TU

nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết, kết luận của BCT khóa XII

Lượt xem:20 | lượt tải:14

HD.05.BTGTW

tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Lượt xem:78 | lượt tải:11

BC.80.BTGTU

công tác báo chí quí I; nhiệm vụ trọng tâm quí II-2021

Lượt xem:43 | lượt tải:29
dh 13
bau cu 1
covid truongsa
dh 1
baocaovien
tailieu
sachtuyengiao
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập28
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm27
  • Hôm nay5,055
  • Tháng hiện tại201,021
  • Tổng lượt truy cập10,023,926
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây