Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 6-2017 

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 6-2017

Thứ bảy - 27/05/2017 13:47

A. VĂN BẢN MỚI

I. VĂN BẢN CỦA TỈNH

1. Ngày 28-4-2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 24-HD/BTGTU hướng dẫn một số nội dung cụ thể xây dựng kế hoạch cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017.

Hướng dẫn nêu một số nội dung trọng tâm của học tập và làm theo bao gồm:

1.1) Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị. Trong đó, trọng tâm là phòng, chống các biểu hiện về: (a) Phai nhạt lý tưởng cách mạng, sa vào tư tưởng cá nhân trong công tác. (b) Không tuân thủ nguyên tắc tổ chức Đảng; giảm sút ý chí chiến đấu. (c) Tham vọng chức quyền, thao túng trong công tác cán bộ.

1.2) Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Trong đó, trọng tâm là phòng, chống các biểu hiện về: (a) Lối sống cá nhân chủ nghĩa, ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi; chỉ lo vun vén cá nhân, không quan tâm đến lợi ích tập thể. (b) Ganh ghét, đố kỵ, so bì, tị nạnh, không muốn người khác hơn mình. (c) Gây mất đoàn kết nội bộ hoặc đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức; độc đoán, gia trưởng, thiếu dân chủ trong chỉ đạo, điều hành; cục bộ, bè phái, kèn cựa, địa vị, tranh chức, tranh quyền. (d) Háo danh, phô trương, thổi phồng thành tích, "đánh bóng" tên tuổi, thích được đề cao, ca ngợi; quan liêu, xa rời quần chúng, không sâu sát cơ sở, thiếu kiểm tra, đôn đốc, không nắm chắc tình hình.

1.3) Học tập và rèn luyện làm theo phong cách Hồ Chí Minh: (a) Phong cách làm việc khoa học, dân chủ, gần dân, sát dân; lắng nghe, tôn trọng ý kiến của quần chúng, nhân dân. (b) Phong cách nêu gương; nâng cao trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”. (c) Phong cách sống cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

Trên cơ sở nội dung gợi ý trên, từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang tự liên hệ với chức trách, nhiệm vụ được giao để xây dựng Kế hoạch học tập và làm theo.

2. Ngày 03-5-2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 25-HD/BTGTU về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư (khoá XII) về "Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới”

2.1. Hướng dẫn yêu cầu công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 07 phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; đồng thời đấu tranh phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, gây phương hại đến uy tín của Đảng, Nhà nước, gây tâm lý hoang mang trong nhân dân, cản trở việc triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

2.2. Công tác tuyên truyền tập trung vào 03 nội dung chủ yếu sau: (a) Tuyên truyền, làm rõ vị trí, vai trò và những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập trong công tác thông tin cơ sở thời gian qua; nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. (b) Tuyên truyền, quán triệt sâu sắc quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới được nêu trong Chỉ thị 07. (c) Tuyên truyền, chỉ rõ trách nhiệm của các cấp, các tổ chức chính trị- xã hội, của các cơ quan thông tin, truyền thông, báo chí, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin cơ sở; chú trọng tuyên truyền phát hiện, nhân rộng những điển hình, nhân tố mới, những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền ở cơ sở; đấu tranh, phê phán những biểu hiện tiêu cực; bưng bít thông tin hoặc thông tin không chính xác, gây cản trở việc triển khai thực hiện công tác thông tin cơ sở cũng như việc thực hiện quyền được thông tin và tiếp cận thông tin của công dân.

2.3. Về tổ chức thực hiện:

a. Ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy 

- Tham mưu giúp cấp uỷ chỉ đạo quán triệt, phổ biến Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư (khoá XII) về "Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới” đến từng chi bộ bằng các hình thức phù hợp như: tổ chức hội nghị, tổ chức tuyên truyền qua hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên. Thường xuyên nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là trước những vấn đề phúc tạp, nhạy cảm để tham mưu cấp uỷ có các giải pháp kịp thời về công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của nhân dân.

- Đối với Ban tuyên giáo các huyện uỷ, thành uỷ phối hợp với chính quyền xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện công tác thông tin cơ sở hằng năm của địa phương; tiến hành rà soát, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở xã, phường, thị trấn.

b. Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chủ trì xây dựng kế hoạch tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị, các chính sách, chương trình, đề án, dự án liên quan đến trực tiếp đời sống của người dân ở cơ sở nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời thực hiện nghiêm Quy chế phối hợp số 03-QC/BTGTU-UBND ngày 20-12-2016 giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân giai đoạn 2016-2021.

 - Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu đầu tư, bảo dưỡng để duy trì tốt hoạt động của hệ thống loa truyền thanh không dây ở cơ sở; mở lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ thông tin và truyền thông ở cơ sở hằng năm; kịp thời phát hành các tài liệu tuyên truyền do Trung ương cung cấp đến đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã và cán bộ làm công tác thông tin ở cơ sở. 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với sở ban ngành, các địa phương để đề xuất các giải pháp sắp xếp, tổ chức lại các thiết chế văn hoá hiện có ở cơ sở để hoạt động có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và nhu cầu văn hoá gắn với thông tin cơ sở của người dân; tăng cường tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim lưu động phục vụ cho nhân dân, nhất là các xã vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới.

- Sở Tư pháp phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường chỉ đạo, quản lý hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở và phát huy vai trò của tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn.

c. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị- xã hội tỉnh

- Tổ chức tuyên truyền, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Chỉ thị 07 theo định kỳ hằng năm; rà soát, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp.

- Tăng cường tổ chức các buổi giao lưu, toạ đàm để trao đổi thông tin, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến, kiến nghị của nhân dân; thông qua đó, đề xuất với Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh các biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc và bức xúc của nhân dân, góp phần thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội. Cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và các phong trào thi đua yêu nước.

d. Báo Kon Tum, Đài phát thanh- Truyền hình tỉnh: Đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị số 07-CT/TW gắn với thực hiện Quyết định số 52/2016QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc "Ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở"; xây dựng các chuyên mục, các diễn đàn về chủ đề: "Làm thế nào để tăng cường thông tin, tuyên truyền ở cơ sở và từ cơ sở.

3. Ngày 26-5-2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 26-HD/BTGTU về tổ chức phổ biến, quán triệt và thực hiện Kết luận số 100 - KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư về việc “đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”. Cụ thể:

3.1. Hướng dẫn yêu cầu, việc tổ chức phổ biến, quán triệt thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, có hiệu quả; bảo đảm cho cán bộ, đảng viên nắm được các nội dung cơ bản công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội. Việc đổi mới và nâng cao chất lượng điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội phải dựa trên cơ sở khoa học và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý của cấp ủy, chính quyền các cấp.

3.2. Tổ chức phổ biến, quán triệt:

Các huyện uỷ, thành uỷ, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, MTTQVN tỉnh và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh tổ chức phổ biến, quán triệt Kết luận số 100-QĐ/TW của Ban Bí thư ở cấp mình và chỉ đạo cấp ủy, mặt trận, đoàn thể các cấp phổ biến, quán triệt cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân bằng các hình thức và thời gian thích hợp.

* Nội dung phổ biến, quán triệt bao gồm:

- Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư “về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”

- Hướng dẫn số 167-HD/BTGTW ngày 26/12/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương về “thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”,

Kế hoạch số 32-KH/TU, ngày 04-4-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 100 - KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư “về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”.

3.3. Tổ chức thực hiện

Các huyện uỷ, thành uỷ, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, MTTQVN tỉnh và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh:

- Căn cứ Kế hoạch số 32-KH/TU, ngày 04-4-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thực tiễn địa phương, đơn vị mình xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Kết luận số 100 - KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư “về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”.

- Định kỳ hàng năm và khi có yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện về Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Ban Tuyên giáo Trung ương.

4. Ngày 3/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1171/UBND-KGVX chỉ đạo đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình theo tinh thần Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác gia đình; tiếp tục lồng ghép triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình bằng các hình thức thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện, đặc thù của ngành, địa phương. Tổ chức triển khai rộng rãi Bộ Tiêu chí ứng xử trong gia đình theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Chú trọng việc thực hiện nội dung giáo dục chuyển đổi nhận thức, hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong hệ thống các cơ sở giáo dục. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về đạo đức, lối sống trong gia đình cho cán bộ, chiến sỹ, người lao động thuộc các đơn vị lực lượng vũ trang. Tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về gia đình. Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình. Tăng cường xây dựng phóng sự, đưa tin các gương điển hình, các mô hình mẫu về giáo dục đời sống gia đình, xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc bền vững.

Đồng thời, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Viêt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên có liên quan lồng ghép công tác truyền thông, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình vào các cuộc vận động, các phong trào. Bằng nhiều hình thức, các cấp hội tập trung truyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống gia đình cho hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình phù hợp tình hình mới.

II. VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG

Nghị định số 44/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 quy định mức đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Nghị định gồm 05 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2017Một số quy định về mức đóng và phương thức đóng như sau:

(1) Người sử dụng lao động hằng tháng đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật an toàn, vệ sinh lao động với mức như sau:

- 0,5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động thuộc các đối tượng (trừ trường hợp lao động là người giúp việc gia đình): a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động; b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng; c) Cán bộ, công chức, viên chức; d) Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu; đ) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; e) Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.

- 0,5% trên mức lương cơ sở đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí.

(2) Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì mức đóng hằng tháng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này; phương thức đóng được thực hiện hằng tháng, 03 tháng hoặc 06 tháng một lần.

(3) Căn cứ vào khả năng bảo đảm cân đối Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, Chính phủ xem xét điều chỉnh mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại khoản 1 Điều này từ ngày 01/01/2020.

B. ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

Trong tháng 06-2017, công tác tuyên truyền tập trung vào 02 nội dung trọng tâm sau:

1. Công tác tuyên truyền theo chủ đề, chủ điểm

- Tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XII; việc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch của Hội nghị lần thứ 7,  BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV.

- Tuyên truyền Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIV.

- Tuyên truyền kết quả 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị ngày 15-5-2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập trung tuyên truyền những nội dung cơ bản của của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phản ánh, biểu dương tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo Bác.

- Tuyên truyền các ngày kỷ niệm diễn ra trong tháng 6: Ngày Quốc tế Thiếu nhi (1-6) và các hoạt động triển khai và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2017; kỷ niệm 106 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2017); 69 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua Ái Quốc (11/6/1948 - 11/6/2017); Ngày Môi trường thế giới (5-6); Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu tình nguyện (14/6); 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2017); Ngày Hiến chương Liên Hợp quốc (26/6); Ngày Gia đình Việt Nam (28-6). Đẩy mạnh tuyên truyền về lịch sử mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” Việt Nam-Campuchia và những thành tựu, những kết quả đạt được trong 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Campuchia (theo Hướng dẫn số 22 - HD/BTGTU ngày 17-4-2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ).

- Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017; công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ của các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh; về tổng kết năm học 2016-2017; công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017.

2. Công tác tuyên truyền thường xuyên

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng theo tinh thần Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12-01-2017 của Ban Bí thư và Kết luận số 04-KL/TU ngày 13-01-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh; tiếp tục xây dựng các xã đặc biệt khó khăn trong tình hình mới; giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020; phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh; tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số, giai đoạn 2016-2020. 

- Tiếp tục tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội; xây dựng nông thôn mới; xóa đói giảm nghèo; xây dựng đời sống văn hóa; bảo vệ chủ quyền biển, đảo; bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh…

- Thường xuyên tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh, các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm; công tác quản lý bảo vệ tài nguyên, khoáng sản; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông...

C. TIN TỨC- SỰ KIỆN

I. TIN TRONG TỈNH

1. Sáng 18-5, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có các đồng chí: Y Mửi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh.

Qua một năm triển khai thực hiện đã đạt được kết quả bước đầu, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2016 và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cụ thể, nhận thức về Chỉ thị 05, về nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được nâng lên. Việc thực hiện Chỉ thị đang đi dần vào cuộc sống, trở nên thiết thực hơn. Ngày càng xuất hiện nhiều cách làm hay, kinh nghiệm quý; xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực, nhiều người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác, tác phong công tác gần dân, sát dân, vì dân, “nói đi đôi với làm”, “nói ít, làm nhiều”, làm việc khoa học... được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Nhiều cấp ủy các cấp thể hiện sự năng động, sáng tạo, tìm tòi, lựa chọn và quyết tâm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, trong đó có việc kế thừa các kinh nghiệm và kết quả gần 15 năm liên tục thực hiện việc học tập và làm theo Bác.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và xã hội. Cấp ủy các cấp cần chủ động, sáng tạo, kiên trì, sát sao, cụ thể để đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên, góp phần xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Việc thực hiện Chỉ thị 05 phải gắn với các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, trước hết là Nghị quyết TW 4 khóa XII; các Nghị quyết, Chỉ thị về phòng chống tham nhũng, lãng phí. Phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của nhân dân, của báo chí, dư luận xã hội trong việc phát hiện, biểu dương nhân rộng các điển hình tiêu biểu; đồng thời tạo dư luận rộng rãi trong phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm những hành vi tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, tha hóa quyền lực, lợi dụng uy tín cấp ủy, tổ chức Đảng để thực hiện ý đồ cá nhân của mình, góp phần xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ.

Tiếp tục tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, lĩnh vực. Hằng năm, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên phải xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong tổ chức thực hiện, đề cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ chốt, trước hết là người đứng đầu gương mẫu, đi đầu trong việc học tập, làm theo Bác để cán bộ, đảng viên, nhân dân noi theo. 

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị hằng năm, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, ban cán sự đảng, đảng đoàn các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương xác định rõ khâu đột phá, xây dựng các giải pháp khả thi, phải có quyết  tâm  chính trị cao, sáng tạo trong tư duy, quyết liệt trong hành động, tập trung đổi mới phong cách, tác phong công tác, gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại trực tiếp với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện, tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước.

2. Sáng 20-5 tại NTLS huyện Ngọc Hồi, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh, Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh, nhân dân các dân tộc và LLVT tỉnh đã long trọng tổ chức Lễ Truy điệu và an táng 17 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam đã hy sinh trong khi làm nghĩa vụ quốc tế tại hai nước bạn Lào và Campuchia, được cất bốc, quy tập trong mùa khô 2016- 2017.  

Tại buổi lễ, các đại biểu đã kính cẩn dâng hoa và thắp nén hương thơm để tiễn đưa hương hồn các liệt sĩ về nơi đất Mẹ. Đọc điếu văn tại Lễ Truy điệu, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh Trần Thị Nga đã bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì tinh thần quốc tế cao cả.

Trong 17 hài cốt liệt sĩ được Đội K53 tỉnh Kon Tum tìm kiếm, cất bốc, đưa về nước trong mùa khô 2016- 2017 có 9 liệt sĩ hy sinh tại Lào và 8 liệt sĩ hy sinh tại Campuchia. Trong đó có liệt sỹ Trịnh Quang Chiến, là người con của quê hương Quảng Nam có tên, địa chỉ và ngày hy sinh được bàn giao cho thân nhân đưa về quê hương an táng.

3. UBND tỉnh ngày 26-5 đã họp phiên thường kỳ tháng 5/2017 dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa.

Trong tháng 5, tình hình KT-XH trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển ổn định. Tổng diện tích lúa đông xuân đã thu hoạch 6.975ha, đạt 84,07% diện tích; gieo cấy lúa vụ mùa 30.061ha, đạt 45,2% kế hoạch. Tổng mức hàng hoá bán lẻ, doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh trong tháng 5 ước đạt 1.250 tỷ đồng, tăng 2,01% so với tháng trước; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1,895 triệu USD. Tổng thu ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm ước khoảng 899,5 tỷ đồng, đạt 48,7% dự toán địa phương giao; chỉ số phát triển công nghiệp lũy kế đến 5 tháng đầu năm tăng 27,09% so với cùng kỳ năm trước.

Lĩnh vực văn hóa xã hội đạt kết quả tích cực. Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân được đảm bảo. Công tác giáo dục đào tạo được quan tâm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Về nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa yêu cầu các ngành, các địa phương tiếp tục tập trung chỉ đạo, bám sát chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. Các ngành, các địa phương trong tháng 6 tiếp tục triển khai kế hoạch xây dựng cánh đồng lớn; chuyển đổi cơ cấu cây trồng; đẩy mạnh công tác quản lý bảo vệ rừng, rà soát lại các cơ sở chế biến gỗ; tiếp tục lập lại trật tự an toàn giao thông.

Về hỗ trợ người chăn nuôi heo, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố phải rà soát, thống kê số lượng đàn heo đến thời điểm bán, thông qua các đoàn thể quần chúng vận động người tiêu dùng tiêu thụ, chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi. Việc giải quyết khó khăn cho người trồng mì, các địa phương cần hỗ trợ các doanh nghiệp chế biến mì rà soát vùng nguyên liệu mì phù hợp; đề nghị doanh nghiệp tổ chức ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm cho người trồng mì.

Về công tác quản lý các công trình nước sinh hoạt nông thôn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo, tăng cường vai trò điều hành của chính quyền cơ sở, thành lập các tổ quản lý để khai thác công trình cấp nước hiệu quả…

II. TIN TRONG NƯỚC

1. Những nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII

Từ ngày 05 đến ngày 10/5/2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã họp Hội nghị lần thứ 5 để bàn và quyết định một số nội dung quan trọng:

(1) Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Trung ương thống nhất cho rằng, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản trong đường lối phát triển kinh tế ở nước ta, một sáng tạo mới của Đảng ta về mô hình kinh tế tổng quát trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà nước ta xây dựng là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, đồng thời bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước; là nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế, có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nhằm mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương lần này, toàn hệ thống chính trị cần tiếp tục thống nhất nhận thức về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra.

(2) Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước (DNNN)

Hội nghị thống nhất nhận định: Thời gian qua, mặc dù còn nhiều hạn chế, yếu kém cần khắc phục, nhưng nhìn tổng thể, doanh nghiệp nhà nước, bao gồm DNNN 100% vốn nhà nước và DNNN nắm giữ cổ phần, vốn góp chi phối, đã nỗ lực vươn lên trong sản xuất, kinh doanh, không ngừng đổi mới, đạt được nhiều kết quả. Cùng với cơ chế, chính sách của Nhà nước, DNNN là công cụ quan trọng để bảo đảm thực hiện có hiệu quả các chính sách ổn định vĩ mô, đối phó với những biến động thị trường, kiềm chế lạm phát; đóng góp lớn trong xây dựng và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; là nguồn thu lớn của ngân sách nhà nước; đóng góp quan trọng thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và thực hiện chính sách bảo đảm an sinh xã hội.

Thời gian tới, cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả DNNN để DNNN thực sự phát huy được vai trò, vị trí then chốt trong khu vực kinh tế nhà nước, là một lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

(3) Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế

Sau hơn 30 năm đổi mới, nhận thức của chúng ta về vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân đã có những bước tiến quan trọng. Từ chỗ kỳ thị, coi nhẹ đã thừa nhận kinh tế tư nhân "là một trong những động lực" và đến nay "là một động lực quan trọng" để phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Trên thực tế, kinh tế tư nhân đã ngày càng phát triển; tỉ trọng trong GDP chiếm 39 - 40%; đã hình thành được một số tập đoàn kinh tế tư nhân có quy mô lớn; đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh.

Trung ương yêu cầu: Thời gian tới, cần tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức về phát triển kinh tế tư nhân, coi đây là yêu cầu tất yếu, khách quan trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Chăm lo phát triển kinh tế tư nhân nhanh, lành mạnh và đúng đắn hơn, thực sự trở thành một động lực quan trọng để giải phóng sức sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội; cùng với kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể làm nòng cốt để bảo đảm xây dựng thành công nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế...

(4) Về kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Trung ương khẳng định: Năm 2016, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp; tình hình trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, có nhiều vấn đề phức tạp mới nảy sinh. Trong bối cảnh đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư luôn vững vàng, đoàn kết thống nhất, tỏ rõ bản lĩnh kiên định và sáng tạo, có các quyết sách đúng đắn, kịp thời để lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân giành được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực đối nội và đối ngoại, được cán bộ, đảng viên và nhân dân ghi nhận, hoan nghênh, bạn bè thế giới đánh giá cao. Những kết quả đó là đáng khích lệ, tạo tiền đề cho đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới.

Mặc dù vậy, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng còn một số hạn chế, khuyết điểm. Công tác dự báo chiến lược, hoạch định đường lối, chính sách và tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận chưa đáp ứng tốt yêu cầu của tình hình mới. Việc tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước có mặt, có lúc chưa quyết liệt, kịp thời. Việc ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ còn khó khăn. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tuy đạt được kết quả rất đáng khích lệ, nhưng nhìn chung vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Còn chậm chỉ đạo xử lý tình trạng thua lỗ, thất thoát nghiêm trọng về vốn và tài sản tại một số tập đoàn, tổng công ty nhà nước. Hệ thống chính trị ở địa phương, nhất là ở cơ sở, nhiều nơi bộc lộ yếu kém, thậm chí có nơi mất sức chiến đấu. Tình hình an ninh, trật tự, tai nạn, tệ nạn, khiếu kiện còn tiềm ẩn yếu tố bất ổn ...

(5) Một số vấn đề khác

Ban Chấp hành Trung ương đã tiến hành xem xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí Đinh La Thăng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh do có khuyết điểm và vi phạm rất nghiêm trọng trong công tác lãnh đạo, quản lý và công tác cán bộ trong thời kỳ đồng chí là Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, để lại hậu quả rất nặng nề, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp uỷ, tổ chức đảng và cá nhân đồng chí. Với tinh thần trách nhiệm cao, khách quan, công tâm, Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét kỹ lưỡng, cân nhắc nhiều mặt và đã quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Đinh La Thăng bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XII.

Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thành công tốt đẹp. Tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận của Trung ương tại Hội nghị lần này sẽ góp phần quan trọng đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống, tạo khí thế mới trong toàn Đảng, toàn dân ta, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững và xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

2. Hoạt động lợi dụng tôn giáo để chống phá ta của các thế lực thù địch, phản động

- Một số hoạt động can thiệp của các thế lực thù địch:

Nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, các thế lực thù địch, phản động đang ráo riết thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” đối với nước ta, trong đó tự do tôn giáo là một trọng điểm được chúng triệt để khai thác. Hàng năm, Ủy ban Tự do tôn giáo quốc tế Mỹ (USCIRF) có các báo cáo đánh giá, nhận định thiếu chính xác về tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam và đề xuất Bộ Ngoại giao Mỹ có các hoạt động can thiệp. Cơ quan đặc biệt của Mỹ và một số nước EU đã bảo trợ, hậu thuẫn cho các trung tâm phản động lưu vong, tổ chức phi chính phủ (NGO) lợi dụng nhiều danh nghĩa, thủ đoạn khác nhau để thâm nhập, đẩy mạnh các hoạt động chống phá nước ta trên lĩnh vực tôn giáo; các tổ chức tôn giáo tại một số nước có đông lao động người Việt Nam (Hàn Quốc, Đài Loan, Ma-lai-xi-a, Thái Lan, Ả-rập Xê-út...) đẩy mạnh các hoạt động phát triển đạo trong cộng đồng người Việt và lợi dụng những khó khăn, sự kém hiểu biết của một bộ phận lao động Việt Nam, lôi kéo, mua chuộc, có nhiều hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta quyết liệt sau khi trở về nước.

- Hoạt động chống phá của bọn phản động người Việt lưu vong:

(i) Được sự hậu thuẫn của các thế lực thù địch, bọn phản động người Việt lưu vong tăng cường các hoạt động gây quỹ ở nước ngoài, tài trợ cho một số đối tượng tôn giáo cực đoan ở trong nước, triển khai các hoạt động chống phá chính quyền (năm 2016, chúng đã tổ chức quyên góp, tài trợ hàng trăm nghìn USD và đang tiếp tục huy động, chuyển về nước để ủng hộ các hoạt động chống phá của các linh mục thuộc giáo phận Vinh).

(ii) Chúng đẩy mạnh hoạt động truyền thông (60 đài phát thanh tiếng Việt, gần 400 đầu báo và 90 nhà xuất bản, hàng ngàn website, blog… lập nhóm bí mật trên facebook để phân công thành viên trong và ngoài nước thu thập thông tin viết bài), nhằm xuyên tạc các vụ việc liên quan đến tôn giáo và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của nước ta, như vụ Formosa ở Hà Tĩnh và một số vụ việc khác… để kích động người dân biểu tình, bạo loạn.

(iii) Một số tổ chức phản động lưu vong tại Mỹ, Ca-na-đa, Đức, Pháp, Bỉ, Séc… đã đồng loạt tổ chức biểu tình vào các ngày cuối tuần tại trung tâm các thành phố lớn và trước trụ sở cơ quan đại diện Việt Nam, nhằm cổ vũ phong trào chống đối của các chức sắc và giáo dân cực đoan trong nước.

(iv) Câu kết, móc nối, chỉ đạo, huấn luyện một số đối tượng trong nước tiến hành các hoạt động chống phá: Linh mục Nguyễn Văn Hùng (đảng Việt Tân - Đài Loan) đã chỉ đạo Linh mục Nguyễn Đình Thục (giáo xứ Song Ngọc, Quỳnh Lưu, Nghệ An) tổ chức cho giáo dân tuần hành, biểu tình phản đối Công ty Formosa (14/2/2017) và lồng ghép nội dung chống Đảng, Nhà nước ta. Đảng Việt Tân tại Mỹ chỉ đạo các đối tượng trong nước (Lê Văn Sơn, Trần Minh Nhật, Chu Mạnh Sơn) mua các thiết bị viễn thông để tường thuật trực tiếp diễn biến cuộc tuần hành trên đài SBTN “chân trời mới”… Trước đó, Linh mục Nguyễn Văn Hùng đã liên kết với Linh mục Nguyễn Đình Thục tổ chức “khóa huấn luyện lãnh đạo trẻ” (ngày 20 - 22/1/2017) tại giáo xứ Song Ngọc, Quỳnh Lưu, Nghệ An để huấn luyện kỹ năng tổ chức, lãnh đạo đám đông, cách thức viết bài, đưa tin, kinh nghiệm đối phó với cơ quan an ninh… cho một số đối tượng chống phá trong nước.

(v) Thúc đẩy hình thành các tổ chức “xã hội dân sự” trong Công giáo. Tìm cách thâu tóm các hội, nhóm “Thanh niên Công giáo”, “Club tương trợ”, “Người bạn của Nguyễn Quốc Quân”… Huấn luyện họ cách thức chuyển tải thông tin cho “đảng Việt Tân” và các tổ chức nhân quyền quốc tế.

(vi) Lợi dụng các địa bàn giáp biên với nước ta để phát triển đạo “Tin lành Đêga” nhằm phát triển lực lượng và xây dựng đội ngũ cốt cán, từ đó chỉ đạo các “cơ sở ngầm” tại khu vực Tây Nguyên thu thập số liệu, hình ảnh để viết tin bài vu cáo chính quyền người Kinh “cướp đất, đàn áp người Thượng”.

Để nâng cao hơn nữa tính chủ động trong công tác đấu tranh phòng chống hoạt động lợi dụng vấn đề tôn giáo của các thế lực thù địch, các cơ quan chức năng, cấp ủy các cấp thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Một là, tiếp tục quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Không ngừng xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau giữa các tôn giáo, giữa người theo đạo và không theo đạo, chống tư tưởng kì thị, chia rẽ, cực đoan tôn giáo.

Hai là, tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo và thực hiện tốt chính sách tôn giáo; tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho khu vực có đông đồng bào theo đạo; tranh thủ phát huy vai trò chức sắc, chức việc, người có uy tín trong các tôn giáo, tạo những hạt nhân quy tụ tín đồ sinh hoạt tôn giáo lành mạnh; cô lập, phân hóa, hạn chế ảnh hưởng của số chức sắc tôn giáo cực đoan.

Ba là, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của các quốc gia, các tổ chức quốc tế và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới đối với công cuộc xây dựng đất nước, những tiến bộ về dân chủ, nhân quyền trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có vấn đề tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở nước ta. Vạch trần âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng vấn đề tự do tôn giáo để chống phá nước ta.

3. Tình hình khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh tại Việt Nam

Tình hình khắc phục hậu quả chất độc hóa học:

+ Về khắc phục ô nhiễm tại các "điểm nóng": Chúng ta đã chủ động vận động Chính phủ Mỹ thúc đẩy, từng bước gia tăng trách nhiệm trong việc giải quyết vấn đề chất độc da cam/đioxin do Mỹ gây ra trong chiến tranh ở Việt Nam. Đồng thời, thông qua nhiều kênh đối ngoại khác nhau, chúng ta đã có quan hệ hợp tác với một số tổ chức quốc tế trong các hoạt động quan trắc, phân tích và xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn đioxin, góp phần quan trọng nâng cao năng lực quản lý, xử lý vùng đất bị nhiễm đioxin. Từ năm 2012 đến nay, tại sân bay Đà Nẵng, ước tính có khoảng 73 nghìn m3 đất trầm tích nhiễm đioxin cần được xử lý triệt để với tổng kinh phí đối ứng của Việt Nam là 35 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước, kinh phí hỗ trợ của Mỹ là 84 triệu USD; đến hết năm 2015, đã hoàn thành xử lý giai đoạn 1 khoảng 45 nghìn m3 đất nhiễm đioxin và đang tiếp tục xử lý giai đoạn 2. Tại sân bay Phù Cát (Bình Định), đã chôn lấp an toàn, cô lập 7.500 m3 đất và trầm tích nhiễm đioxin trên diện tích 2,06 ha và khu vực này được xác nhận đã hoàn thành xử lý ô nhiễm. Tại sân bay Biên Hoà (Đồng Nai), đã triển khai chôn lấp, cô lập gần 160 nghìn m3 đất nhiễm đioxin; hoàn thành việc đánh giá môi trường, xác định khối lượng đất, trầm tích nhiễm đioxin cần xử lý khoảng 408,5 - 495,3 nghìn m3, kinh phí để tẩy độc môi trường ước tính cần từ 390 - 640 triệu USD.

+ Về khắc phục hậu quả chất độc hóa học (CĐHH) đối với con người: Toàn quốc hiện có 189.028 hộ với 335.558 người là nạn nhân chất độc da cam được hưởng các chế độ, chính sách trợ cấp, phụ cấp hằng tháng, kinh phí trên 5.800 tỉ đồng/năm. Đối với nạn nhân chất độc hóa học không phải là người hoạt động kháng chiến, cả nước có khoảng 465.000 người được hưởng các chính sách trợ giúp xã hội, bảo trợ xã hội,... Dự án tổ chức phục hồi chức năng tại cộng đồng cho nạn nhân chất độc hóa học đã được triển khai từ năm 2008 đến năm 2016 tại 6 tỉnh (Thái Bình, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Lào Cai, Quảng Nam, Bến Tre) với tổng kinh phí 40 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước. Dự án đã và đang phát huy hiệu quả: phát hiện khuyết tật và đánh giá nhu cầu phục hồi chức năng cho gần 22,7 nghìn người khuyết tật, trong đó gần 13,2 nghìn người là nạn nhân chất độc da cam; chăm sóc, nuôi dưỡng cho 42 nghìn đối tượng xã hội đặc biệt khó khăn, không nơi nương tựa, trong đó khoảng 43% là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam.

Một số tồn tại, thách thức trong công tác khắc phục hậu quả chất hóa học: Tiến độ triển khai các nhiệm vụ khắc phục hậu quả CĐHH ở nước ta còn chậm so với yêu cầu đề ra. Việc giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm CĐHH vẫn còn một số bất cập. Đóng góp của Mỹ trong việc khắc phục hậu quả CĐHH/đioxin chưa tương xứng với vai trò, trách nhiệm nhân đạo của Chính phủ Mỹ, yêu cầu của Chính phủ Việt Nam. Việc chăm sóc sức khoẻ, hỗ trợ nạn nhân còn phân tán, các cơ sở chăm sóc nạn nhân và các trường học dành cho trẻ em khuyết tật có quy mô nhỏ, thiếu cán bộ có kỹ năng, thiếu kinh phí và phương tiện hoạt động. Một số bộ, ngành, địa phương chưa thực sự ưu tiên cho công tác khắc phục hậu quả CĐHH/đioxin sau chiến tranh; sự phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, Trung ương, địa phương và các tổ chức chính trị, xã hội, tổ chức nhân đạo nhiều nơi chưa chặt chẽ.

Nhiệm vụ trong thời gian tới:

Một là, tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước thực hiện các dự án xử lý triệt để chất độc hóa học/đioxin ở sân bay Đà Nẵng, Biên Hòa, Phù Cát bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng, bàn giao đất cho đơn vị sử dụng.

Hai là, rà soát, bổ sung và triển khai kịp thời chính sách trợ cấp nạn nhân CĐHH là người tham gia kháng chiến và con của họ bị nhiễm CĐHH; tiếp tục hỗ trợ các nạn nhân CĐHH không phải là người tham gia kháng chiến.

Ba là, đẩy mạnh hợp tác quốc tế để bảo đảm nguồn lực kinh phí, đồng thời tranh thủ nguồn lực trong nước để tăng cường trang thiết bị công nghệ cho việc xử lý triệt để các “điểm nóng” và các khu vực khác mới phát hiện nhiễm chất độc hóa học. 

Bốn là, đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực thực hiện các dự án xử lý chất độc hóa học; phát huy hơn nữa trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị chức năng được Chính phủ giao chủ trì khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.

4. Những cơ hội và thách thức giai đoạn “cơ cấu dân số vàng” tác động đến các chính sách phát triển kinh tế-xã hội của nước ta

Theo Tổng cục Thống kê, Việt Nam đã bước vào giai đoạn “cơ cấu dân số vàng” từ năm 2006, khi số người trong độ tuổi phụ thuộc (trẻ em chưa đủ 14 tuổi và người già từ 65 tuổi trở lên) chiếm dưới 50% và kéo dài trong khoảng 35-40 năm. Theo các chuyên gia, giai đoạn “cơ cấu dân số vàng” đang đặt ra cho nước ta những cơ hội và không ít khó khăn, thách thức trong quá trình phát triển kinh tế- xã hội, cụ thể là:

Về những cơ hội:

Tác động đến các chính sách giáo dục và đào tạo: (1) theo dự báo trong giai đoạn “cơ cấu dân số vàng”, số trẻ em ở hai nhóm tuổi 0-4 và 5-9 sẽ giảm, dẫn đến số học sinh trong độ tuổi học tiểu học và trung học cơ sở sẽ ngày càng giảm. Xu hướng này tạo cơ hội thuận lợi cho việc nâng cao hơn chất lượng giáo dục ở 2 cấp học này. (2) dân số trong độ tuổi lao động, đặc biệt là thanh niên (16-30 tuổi) tăng lên sẽ tạo ra nhu cầu lớn về đào tạo nghề.

Tác động đến các chính sách lao động, việc làm và nguồn nhân lực: (1) theo dự báo trong giai đoạn “cơ cấu dân số vàng”, nhóm lao động trẻ tuổi sẽ chiếm tỷ lệ lớn trong lực lượng lao động nên hai thập kỷ tới đây sẽ là cơ hội tốt cho Việt Nam phân công lao động vào các ngành trong nền kinh tế. (2) trong điều kiện dân số trong độ tuổi lao động tăng nhanh hơn tốc độ tăng dân số ngoài độ tuổi lao động, có thể tận dụng triệt để lợi tức dân số vàng nếu tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của dân số đạt mức cao và ổn định.

Tác động đến các chính sách dân số và y tế: dân số trẻ đang và sẽ tiếp tục giảm xuống nên sẽ có điều kiện dành nhiều nguồn lực hơn trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc y tế cho trẻ em, đặc biệt là việc giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, tỷ lệ chết trẻ sơ sinh và tỷ lệ chết trẻ em. Những nhân tố này sẽ giúp cải thiện chất lượng sức khỏe dân số tương lai; dân số khỏe mạnh về thể lực và trí lực sẽ tiết kiệm được việc chi tiêu lớn về y tế cho nền kinh tế.

Tác động đến các chính sách an sinh xã hội toàn diện: (1) lực lượng lao động và lao động có việc làm ngày càng lớn sẽ là nguồn đóng góp và duy trì tài chính cho quỹ an sinh xã hội. (2) chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế đã mở rộng đến nhiều nhóm dân số và có tác động tích cực đến khả năng tiếp cận các dịch vụ an sinh xã hội và giảm rủi ro cho toàn bộ dân số, đặc biệt là các nhóm dễ tổn thương, từ đó sẽ giảm những tổn thất lớn cho nền kinh tế.

Một số khó khăn, thách thức đặt ra

(1) Hệ thống giáo dục ngày càng mở rộng về phạm vi và chương trình đào tạo nhưng vẫn còn có sự khác biệt rất lớn về khả năng tiếp cận giữa các nhóm dân số, các vùng, khu vực, nhóm dân tộc và nhóm thu nhập...

(2) Lực lượng lao động của nước ta rất dồi dào nhưng thiếu nhiều lao động có kỹ năng quản lý và tay nghề cao. Tình trạng thất nghiệp diễn biến ngày càng phức tạp, nữ giới có tỷ lệ thất nghiệp cao hơn nam giới.

(3) Tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em vẫn còn lớn và trở thành thách thức lớn với chất lượng nguồn nhân lực và phát triển; bạo lực gia đình, lao động trẻ em, trẻ em đường phố và lạm dụng tình dục trẻ em… đang gia tăng là những vấn đề xã hội cấp bách có liên quan đến chính sách dân số và gia đình.

 (4) Hệ thống an sinh xã hội hiện nay đang đối mặt với nhiều thách thức phát sinh từ việc thiết kế và vận hành hệ thống. Mặc dù hệ thống bảo hiểm xã hội hiện nay đã được mở rộng, nhưng nó vẫn chưa bao phủ được đúng nhóm đối tượng cần bảo hiểm nhất, như: nhóm lao động di cư từ nông thôn ra thành thị...

Một số giải pháp để tận dụng thời cơ, hạn chế khó khăn, thách thức khi nước ta bước vào giai đoạn “cơ cấu dân số vàng”

Một là, tăng cường bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân để nâng cao tỷ lệ những người trong “độ tuổi hoạt động kinh tế” có khả năng lao động.

Hai là, tập trung nguồn lực đầu tư, tạo đủ việc làm cho “người có khả năng lao động”Cần tiết kiệm, hạn chế tiêu dùng xa xỉ, nâng cao tích lũy, có chính sách khuyến khích tiết kiệm, đầu tư tạo việc làm trong nước, đẩy mạnh xuất khẩu lao động, có chính sách giúp người ở tuổi về hưu tiếp tục làm việc phù hợp, nếu họ còn khả năng và có nhu cầu.

Ba là, thúc đẩy dịch chuyển cơ cấu lao động theo hướng hiện đại, chú trọng dịch chuyển lao động nông nghiệp sang khu vực công nghiệp, dịch vụ, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật của lao động để người có việc làm có năng suất cao.

III. TIN THẾ GIỚI

1. Một số nét chính trong quan hệ đối ngoại của Việt Nam 

- Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm cấp Nhà nước Trung Quốc và dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” từ ngày 11 đến 15/5/2017. Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Chủ tịch nước Trần Đại Quang trên cương vị Chủ tịch nước. Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi, tiếp xúc cấp cao thường xuyên giữa lãnh đạo hai Đảng, hai nước; triển khai hiệu quả Kế hoạch Hợp tác giữa hai Đảng giai đoạn 2016-2020, Hội thảo lý luận hai Đảng; tiếp tục thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa các tổ chức Đảng địa phương; thúc đẩy giao lưu, hợp tác trong các lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng, an ninh và thực thi pháp luật; tăng cường chỉ đạo và ủng hộ giao lưu hữu nghị, hợp tác cùng có lợi giữa các địa phương hai nước, nhất là các tỉnh/khu biên giới; tích cực trao đổi, ký kết “Phương án tổng thể chung về xây dựng Khu hợp tác kinh tế qua biên giới” theo nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng độc lập, chủ quyền và phù hợp với quy định pháp luật của mỗi bên. Về vấn đề trên biển, hai bên khẳng định lập trường nhất quán là kiên trì giải quyết tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, tôn trọng tiến trình ngoại giao và pháp lý; thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố của các bên về cách ứng xử trên Biển Đông (DOC), phấn đấu cùng ASEAN hoàn tất Bộ Quy tắc về cách ứng xử trên Biển Đông (COC) trong năm 2017 nhân dịp kỷ niệm 15 năm ký DOC. Kết thúc chuyến thăm, hai bên đã ký kết 5 văn kiện hợp tác và ra Tuyên bố chung gồm 15 điểm quan trọng.

Chuyến thăm và tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam và Trung Quốc vừa qua đã có vai trò định hướng quan trọng đối với quan hệ hai Đảng, hai nước trong tình hình mới, góp phần quan trọng củng cố quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống Việt Nam - Trung Quốc, làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Vương quốc Cam-pu-chia ngày 24-25/4/2017 và CHDCND Lào ngày 26-27/4/2017. Chuyến thăm chính thức Cam-pu-chia và Lào của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thành công tốt đẹp và đạt được một số kết quả cụ thể sau:

Thứ nhất, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với Thủ tướng Vương quốc Cam-pu-chia và Thủ tướng nước CHDCND Lào về nhiều vấn đề quan trọng mà hai bên quan tâm, như: vấn đề biên giới, vấn đề người Việt Nam, việc nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, giáo dục giữa Việt Nam với hai nước. Trên cơ sở đó, hai bên đề ra định hướng và các giải pháp nhằm thúc đẩy hợp tác và tháo gỡ những vướng mắc còn tồn tại; ký 13 văn bản về các lĩnh vực: giao thông - vận tải, thương mại, giáo dục - đào tạo, lao động, năng lượng, nông nghiệp, thủy sản và hợp tác giữa các địa phương.

Tại Cam-pu-chia, hai bên đã trao đổi thẳng thắn, có lý, có tình về vấn đề địa vị pháp lý của một bộ phận bà con người Việt Nam tại Cam-pu-chia, tạo cơ sở mới để phía Cam-pu-chia có quyết sách chiến lược từ cấp cao, thúc đẩy quá trình giải quyết vấn đề này trong thời gian tới.

Tại Lào, hai bên đạt được thỏa thuận, Việt Nam tạo điều kiện để Lào, một nước hoàn toàn không có biển, quản lý và sử dụng một số cầu cảng ở Vũng Áng đã tạo hành lang rất quan trọng để Lào có con đường ra biển ngắn nhất. Điều này tạo nên hiệu ứng phát triển quan trọng đối với cả Lào và Việt Nam, kết nối hai nước từ biển tới toàn bộ tiểu vùng và khu vực ASEAN.

Thứ hai, chuyến thăm đã phát động và chào mừng Năm Hữu nghị Việt Nam - Cam-pu-chia và Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào năm 2017; 50 năm Ngày Việt Nam - Cam-pu-chia thiết lập quan hệ ngoại giao (24/6/1967 - 24/6/2017).

Trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế đang diễn biến phức tạp và khó lường, các chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến Vương quốc Cam-pu-chia và CHDCND Lào lần này, khẳng định giá trị của mối quan hệ đặc biệt, bền vững Việt Nam - Cam-pu-chia, Việt Nam - Lào, góp phần vào việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

2. Một số tình hình thế giới đáng chú ý thời gian gần đây

- Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 30, tổ chức ngày 29/4/2017 tại thủ đô Manila của Phi-lip-pin (nước đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2017) với chủ đề “Chung tay đổi thay, kết nối toàn cầu”. Hội nghị không ra được Tuyên bố chung ASEAN, thay vào đó là Tuyên bố của Chủ tịch ASEAN sau các cuộc thảo luận về ba chủ đề chính: Về xây dựng cộng đồng, các nước cần khắc phục những hạn chế sau: (i) nhận thức của người dân về Cộng đồng ASEAN còn thấp; (ii) sự phối hợp công tác giữa các cơ quan của ba trụ cột khác nhau trong xử lý các vấn đề liên ngành, liên lĩnh vực còn yếu; (iii) hợp tác kinh tế trong nội khối chưa đạt được những kết quả như mong muốn. Về quan hệ đối ngoại: tiến hành nhiều hoạt động kỷ niệm 40 năm quan hệ ASEAN với Hoa Kỳ, EU, Canada, 25 năm với Ấn Độ và 20 năm hợp tác ASEAN+3 (3 nước Đông Bắc Á). Về tình hình quốc tế và khu vực, lãnh đạo các nước hoan nghênh việc kịp thời ra Tuyên bố chung của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đối với những vấn đề nóng như về các vụ khủng bố ở Châu Âu và căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên. Về Biển Đông, đây là vấn đề được hầu hết các nhà lãnh đạo và các bộ trưởng đề cập trong phát biểu, trong đó bày tỏ lo ngại về những diễn biến hiện nay trên thực địa ở Biển Đông, bao gồm những biểu hiện của quân sự hóa; thực hiện nghiêm túc và đầy đủ Tuyên bố DOC và thúc đẩy sớm hoàn thành khung Bộ quy tắc COC thực chất, hiệu quả và phù hợp với luật pháp quốc tế.

- Về cuộc Bầu cử Tổng thống Pháp:

Ngày 07/5/2017, sau hai vòng bầu cử (vòng 1 đạt 24,01% số phiếu bầu, người có số phiếu cao nhất trong 11 ứng cử viên; vòng 2 đạt hơn 65,5% số phiếu bầu), ông Em-ma-nuy-en Ma-crông, ứng cử viên độc lập thuộc phe trung dung đã trở thành Tổng thống trẻ nhất trong lịch sử nước Pháp (39 tuổi).

Nguyên nhân để ông Ma-crông dành chiến thắng là do: (1) những vụ bê bối bị phanh phui đã "hạ gục" các ứng viên vốn dẫn trước Phrăng-xoa Phi-ông theo đường lối trung hữu và Bơ-noa A-mông theo đường lối trung tả; (2) khi nhận thấy uy tín của đảng Xã hội xuống thấp, ông Ma-crông đã “khôn ngoan” tiến hành các bước để thành lập đảng mới; (3) ông làm điều mới mẻ. Chẳng hạn, các tình nguyện của ông không chỉ phát tờ rơi cho 300.000 gia đình mà còn tiến hành phỏng vấn sâu 15 phút với 25.000 người để đưa ra các chính sách tranh cử phù hợp; (4) ông mang lại thông điệp tích cực, không giải thích mình làm gì cho nước Pháp mà nói rõ, người dân sẽ có những cơ hội gì khi ông cầm quyền; đồng thời chống lại ứng viên Ma-rin Lơ Pen, người có thông điệp cực đoan như: chống nhập cư, chống EU.

Những thách thức trong tương lai đối với Tân Tổng thống E.Ma-crông: (1) phong trào “tiến lên” của ông (chưa phải là chính đảng), mới thành lập được một năm, sẽ hoạt động ra sao để giành được đa số phiếu trong Quốc hội; (2) hiện nay, xã hội Pháp bị chia rẽ, phân hóa mạnh mẽ. Đoàn kết là sức mạnh, nếu không đoàn kết, nước Pháp sẽ bị thụt lùi; (3) các cuộc cải cách về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội đang chờ ông Tổng thống mới đưa ra quyết định, không phải là việc dễ dàng “ngày một, ngày hai” có thể làm được.

3. Một số chính sách quân sự trong 100 ngày đầu cầm quyền của Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm

Ngày 29/4/2017, đánh dấu 100 ngày lãnh đạo nước Mỹ của Tổng thống Đô-nan Trăm. Kể từ khi trở thành Tổng thống Mỹ, ông Trăm đã triển khai thực hiện nhiều chính sách quân sự gây sự chú ý theo dõi của nhiều nước trên thế giới: (1) Đột nhập bất ngờ vào một căn cứ của lực lượng khủng bố An-kê-đa ở Y-ê-men (ngày 29/01/2017) của lực lượng tác chiến đặc biệt hải quân SEAL Team 6 (theo lệnh của Tổng thống). Đây là hành động quân sự đầu tiên của Tổng thống Đô-nan Trăm kể từ khi nhậm chức; (2) Tấn công Xy-ri bằng 59 quả tên lửa hành trình Tô-ma-hốc (ngày 07/4/2017) từ hai tàu khu trục USS Ross và USS Poter ở Đông Địa Trung Hải, với lý do trả đũa cuộc tiến công vũ khí hóa học của Xy-ri. (3) Ném bom một khu vực thuộc tỉnh Nangarhar Áp-ga-ni-xtan (ngày 13/4/2017) bằng máy bay MC-130 của không quân Mỹ. Vụ ném bom của Mỹ ngoài việc nhằm tiêu diệt lực lượng Ta-li-ban, còn khẳng định cam kết của Mỹ đối với Áp-ga-ni-xtan trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược Mỹ - Áp-ga-ni-xtan. (4) Điều tàu sân bay đến vùng biển Hàn Quốc, nhằm đáp trả hành động phóng thử tên lửa của Triều Tiên ngày 14/4/2017.

Phản ứng của một số nước trước các hành động quân sự của Mỹ:

Nga cho rằng, Mỹ cáo buộc quân đội Chính phủ Xy-ri tiến hành vụ tiến công vũ khí hóa học là hoàn toàn không phù hợp với thực tế, chỉ có lợi cho lực lượng phiến quân cực đoan và tạo ra mối đe dọa tới an ninh khu vực và toàn cầu. Nga đã điều động một tuần dương hạm trang bị tên lửa hành trình tới cảng phía Tây Xy-ri trong một động thái nhằm phô trương lực lượng để đáp trả lại hành động của Mỹ.

Với Trung Quốc, vụ tiến công của Mỹ vào Xy-ri diễn ra trong lúc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang ở thăm Mỹ. Trung Quốc cho rằng, hành động tiến công vũ khí hóa học ở Xy-ri của Mỹ là “vội vàng và liều lĩnh” trước khi sự thật được làm rõ.

Với Triều Tiên: Ngày 11/4/2017, Triều Tiên lên án Mỹ điều tàu sân bay và các tàu chiến hướng về khu vực biển gần Triều Tiên và tuyên bố sẵn sàng tiến hành chiến tranh với Mỹ. Triều Tiên tuyên bố, trong trường hợp bị Mỹ xâm lược, Triều Tiên sẽ tấn công các căn cứ quân sự và các tàu sân bay của Mỹ ở Nhật Bản, Hàn Quốc, thậm chí ở ngay trên nước Mỹ.

4. Một số nội dung quan trọng mà Việt Nam ưu tiên thực hiện trong năm APEC 2017 

Về chủ đề: Tuần lễ cấp cao APEC năm 2017 sẽ được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng vào tháng 11/2017, với chủ đề “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”. Chủ đề này mang nhiều ý nghĩa quan trọng: (1) phản ánh quan tâm chung của các nền kinh tế thành viên APEC về tìm kiếm “động lực mới” cho hội nhập, liên kết và tăng trưởng kinh tế của châu Á - Thái Bình Dương; (2) thể hiện mẫu số chung, mục tiêu dài hạn của APEC và châu Á - Thái Bình Dương về “vun đắp một tương lai chung”, đó là hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng; (3) thể hiện kỳ vọng về những phát triển mới của APEC trong năm 2017, góp phần khẳng định vị thế của Diễn đàn trong cục diện mới.

Về nội dung thảo luận tại Tuần lễ cấp cao APEC năm 2017: nhằm thể hiện chủ đề Năm APEC 2017 và tiếp nối các ưu tiên của Pêru – nước chủ nhà APEC 2016, Việt Nam đã lựa chọn 4 ưu tiên sau đây: (1) Thúc đẩy tăng trưởng bền vững, sáng tạo và bao trùm: tính "bền vững" và "bao trùm" của phát triển được nhấn mạnh nhằm góp phần thực hiện Chiến lược APEC về tăng trưởng chất lượng giai đoạn đến năm 2020 và các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên hợp quốc. (2) Đẩy mạnh liên kết kinh tế khu vực sâu rộng: trong năm 2017, các nền kinh tế APEC sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoàn tất các Mục tiêu Bô-go về tự do hóa thương mại và đầu tư vào năm 2020, đồng thời tăng cường kết nối trên 3 phương diện: cơ sở hạ tầng, thể chế và con người. (3) Nâng cao năng lực cạnh tranh, sáng tạo của doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs) trong kỷ nguyên số: sự phát triển và tham gia sâu vào các chuỗi giá trị của các doanh nghiệp này tạo ra những xung lực mới cho sự phát triển của các nền kinh tế APEC. (4) Tăng cường an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu: an ninh lương thực luôn được đề cao trong hợp tác APEC, do châu Á – Thái Bình Dương cung ứng khoảng 55% tổng sản lượng nông sản thế giới.

Việt Nam đang tích cực triển khai các công việc chuẩn bị cho Năm APEC 2017. Tổ chức thành công Tuần lễ cấp cao APEC năm 2017 sẽ là cơ hội để triển khai các định hướng hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong thời gian tới, thể hiện tầm nhìn của Việt Nam về tương lai của APEC, góp phần kiến tạo, phát triển quan hệ Đối tác châu Á - Thái Bình Dương tăng trưởng bền vững và bao trùm trong thế kỷ XXI./

BBT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn Bản Mới

CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình HN quán triệt CT, NQ sáng 14/1/2021

Lượt xem:58 | lượt tải:46

CT.45.TW

về lãnh đạo bầu cử QH và HĐND nhiệm kỳ 2021-2026

Lượt xem:36 | lượt tải:24

CV.13813.VPTW

phát biểu của TBT tại HN kiểm tra, giám sát của Đảng

Lượt xem:32 | lượt tải:20

CV.13925.VPTW

phát biểu của TBT tại HN phòng, chống tham nhũng

Lượt xem:32 | lượt tải:28

KH.03.TU

về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật

Lượt xem:28 | lượt tải:18

NQ.01.TU

về KTXH, ANQP, XDĐ 2020

Lượt xem:40 | lượt tải:22

NQ.01.TU.phụ lục

phụ lục NQ01 của Tỉnh ủy về KTXH, QPAN, XDĐ năm 2020

Lượt xem:31 | lượt tải:17
truongsa
dh 1
baocaovien
tailieu
sachtuyengiao
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập16
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm14
  • Hôm nay6,279
  • Tháng hiện tại147,718
  • Tổng lượt truy cập9,047,234
covid dh 13
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây