Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 5-2017 

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 5-2017

Thứ năm - 27/04/2017 13:49

A. VĂN BẢN MỚI

I. VĂN BẢN CỦA TỈNH

1. Ngày 21-3-2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 30-KH/TU về thực hiện Kết luận số 06-KL/TW, ngày 01-9-2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư (khóa IX) về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nội dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: (1) Mục đích: Phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh, ứng dụng rộng rãi, có hiệu quả công nghệ sinh học để thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn. (2) Yêu cầu: Bám sát Kết luận số 06-KL/TW, ngày 01-9-2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW của Ban Bí thư (khóa IX) về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và tình hình thực tế của địa phương; rà soát Chương trình số 93-CT/TU, ngày 02-8-2005 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước để điều chỉnh, thay thế cho phù hợp.

II. MỤC TIÊU: (1) Mục tiêu chung: Đa dạng hóa đầu tư phát triển công nghệ sinh học, tăng cường cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công nghệ sinh học. Ứng dụng và chuyển giao các thành tựu công nghệ sinh học trong nước và ngoài nước nhằm phát triển bền vững nông-lâm-ngư nghiệp, công nghiệp chế biến, bảo vệ sức khỏe nhân dân và bảo vệ môi trường. (2) Mục tiêu cụ thểĐến năm 2020 : Tiếp nhận, làm chủ trên 5 quy trình sản xuất các sản phẩm bằng công nghệ sinh học và triển khai ứng dụng có hiệu quả trong các lĩnh vực nông nghiệp, y dược, môi trường, chế biến, bảo quản; có trên 30% cơ sở sản xuất, doanh nghiệp, đơn vị, địa phương ứng dụng các giống cây trồng, vật nuôi, các loại phân bón, giá thể, thuốc bảo vệ thực vật, văcxin, chế phẩm và các sản phẩm khác có nguồn gốc sinh học. Đến năm 2030: Có trên 50% cơ sở sản xuất, doanh nghiệp, đơn vị, địa phương ứng dụng các sản phẩm có nguồn gốc sinh học để nâng cao năng suất, chất lượng trong sản xuất nông nghiệp; thu hút trên 3 doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh và dịch vụ kỹ thuật về công nghệ sinh học.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý Nhà nước đối với công tác ứng dụng công nghệ sinh học

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học trong ngành, địa phương quản lý.

- Rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản, cơ chế, chính sách để khuyến khích nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ sinh học; sử dụng các sản phẩm công nghệ sinh học có thương hiệu Việt Nam; hỗ trợ tối đa theo quy định đối với các dự án sản xuất thử nghiệm ứng dụng công nghệ sinh học; kiểm soát, hạn chế việc đánh bắt thủy sản bằng điện, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ cỏ vô cơ...

* Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, các huyện ủy, thành ủy lãnh đạo triển khai thực hiện thường xuyên.

2. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục về vai trò, vị trí của công nghệ sinh học đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh và hội nhập quốc tế

Đổi mới phương thức tuyên truyền theo hướng tăng cường phổ biến kiến thức và giới thiệu các thành tựu ứng dụng và phát triển công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống, trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

* Các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các huyện ủy, thành ủy chỉ đạo triển khai thực hiện thường xuyên.

3. Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học

- Gắn ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ khác như: công nghệ thông tin, tự động hóa, vật liệu mới... với ứng dụng, phát triển công nghệ sinh học trong các hoạt động của đời sống xã hội.

- Lựa chọn các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có tiềm năng ứng dụng công nghệ sinh học tại tỉnh để hỗ trợ về đăng ký quyền sở hữu trí tuệ (quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng...), nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, giao quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ…

- Ứng dụng và phát triển công nghệ sinh học trong các lĩnh vực, cụ thể:

+ Trong nông lâm nghiệp: Tập trung ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và các sản phẩm chủ lực của tỉnh. Chú trọng bảo tồn và phát triển các nguồn gen quý; ưu tiên ứng dụng công nghệ cao, tiên tiến vào trồng trọt, chăn nuôi, quản lý, khai thác, bảo quản sau thu hoạch, chế biến nông, lâm, thủy sản và sản xuất giống cây trồng, vật nuôi mới có năng suất, chất lượng và có hiệu quả kinh tế cao, đáp ứng nhu cầu chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với biến đổi khí hậu, tập trung cho các loại cây lương thực; cây công nghiệp, thủy sản nước ngọt và nước lạnh.

+ Trong lĩnh vực môi trường: Ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lý nước thải, rác thải và các nguồn gây ô nhiễm môi trường; trong quan trắc và đánh giá chất lượng môi trường, phục hồi và phát triển các hệ sinh thái tự nhiên, trong sản xuất năng lượng tái tạo từ các nguồn phế thải, chất thải; tạo ra quy trình sản xuất, sản phẩm thân thiện với môi trường…

+ Trong lĩnh vực y tế: Chú trọng đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học trong công tác khám, chữa bệnh, giám định và bảo đảm an toàn thực phẩm, phát triển nguồn dược liệu.

+ Trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng: Ứng dụng rộng rãi các sản phẩm, quy trình công nghệ để phát hiện nhanh, chính xác và đối phó có hiệu quả với tấn công sinh học, đáp ứng yêu cầu bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

* Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện thường xuyên.

4. Phát triển tiềm lực, đa dạng hóa các nguồn lực phục vụ phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học

- Phát triển đội ngũ nhân sự nghiên cứu, chuyển giao công nghệ sinh học đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, đặc biệt là nhân lực trình độ cao trong lĩnh vực này.

- Đa dạng hóa nguồn lực đầu tư cho phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học. Đầu tư nâng cấp theo hướng hiện đại hóa và đổi mới cơ chế hoạt động đối với hệ thống các phòng thí nghiệm tại đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ. Xây dựng trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ sinh học tiên tiến, hiện đại so với trong nước (khi đủ điều kiện).

* Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện thường xuyên.

5. Tăng cường hợp tác trong nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học

- Thu hút chuyên gia đầu ngành công nghệ sinh học về công tác hoặc phối hợp nghiên cứu; hợp tác đào tạo chuyên sâu (sau đại học) cho đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ.

- Hợp tác với các viện, trường đại học, các tổ chức khoa học và công nghệ trong nước và các nước thuộc khu vực ASEAN trong việc nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học.

- Đẩy mạnh chuyển giao, tiếp nhận và làm chủ công nghệ để triển khai ứng dụng rộng rãi các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ, thành tựu khoa học mới về công nghệ sinh học trong các lĩnh vực.

- Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia liên kết, nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ sinh học trên địa bàn tỉnh, nhất là đội ngũ trí thức trẻ, ươm tạo công nghệ sinh học, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ... vào sản xuất và đời sống.

* Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện thường xuyên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: (1). Các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. (2). Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch; đồng thời, tham mưu sơ kết, tổng kết Kết luận số 06-KL/TW theo yêu cầu của Trung ương. (3). Kế hoạch này thay thế Chương trình số 93-CTr/TU, ngày 02-8-2005 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) "về thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

2. Ngày 04-4-2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 31-KH/TU về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017. Nội dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU(1) Mục đích: (a) Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành hoạt động thực chất, thường xuyên của các cấp uỷ, chính quyền, tổ chức chính trị-xã hội, cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao nhận thức của  đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh. (b) Triển khai thực hiện có hiệu quả chuyên đề năm 2017 "về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa"(2) Yêu cầu: (a) Tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua; phát động phong trào thi đua sâu rộng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ, qua đó phát hiện và nhân rộng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình nhằm tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng bộ. (b) Triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII "về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ". (c) Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác, nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong thực tiễn. Cuối năm, khi tiến hành kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên, công chức, viên chức phải gắn với kiểm điểm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

II. NỘI DUNG CỤ THỂ

1. Tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện chuyên đề năm 2017: Tổ chức học tập, quán triệt, làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhận thức sâu sắc nội dung chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa"; xây dựng kế hoạch cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017.

Cơ quan thực hiện:

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề năm 2017 đối với cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện; phối hợp hướng dẫn xây dựng kế hoạch cá nhân để thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh.

- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ chỉ đạo việc tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch cá nhân ở địa phương, đơn vị mình.

Thời gian thực hiện: Trong tháng 4-2017.

2. Lựa chọn một số nội dung trọng tâm, đột phá, vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để tập trung chỉ đạo giải quyết, tạo sự chuyển biến rõ nét trong năm 2017

- Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị, trở thành công việc thường xuyên, thực chất với các hình thức thích hợp; gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, tập trung chỉ đạo, tạo sự chuyển biến rõ nét trong năm 2017 về việc giáo dục, rèn luyện phong cách làm việc khoa học, sâu sát cơ sở, khắc phục tình trạng cán bộ, công chức quan liêu, xa dân, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của Nhân dân; thiếu trung thực, kỷ luật, kỷ cương; thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác, tham nhũng, lãng phí; chống bệnh thành tích, hình thức; nâng cao trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong các cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị "về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên"; tổ chức kiểm điểm đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên cuối năm và kiểm điểm phục vụ công tác cán bộ, phải gắn với kiểm điểm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng...

- Tập trung xây dựng, biểu dương và nhân rộng các mô hình hay, gương điển hình, tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu mỗi tổ chức cơ sở đảng xây dựng ít nhất 01 mô hình hiệu quả và 01 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Căn cứ nội dung đột phá được xác định tại Kế hoạch số 24-KH/TU, ngày 15-12-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị" và Kế hoạch này, các cấp ủy, tổ chức đảng lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, vấn đề bức xúc, nổi cộm cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2017.

Cơ quan thực hiện: Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ chỉ đạo triển khai thực hiện.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3. Giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên

- Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên; triển khai việc giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh[1].

- Phát động phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ tỉnh Kon Tum làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cơ quan thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh; Trường Chính trị tỉnh, ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

4. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền

Tổ chức thông tin, tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần phong phú, lành mạnh; tích cực phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Chú trọng tuyên truyền, biểu dương gương điển hình, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt của các địa phương, cơ quan, đơn vị. 

Cơ quan thực hiện: Các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh, Báo Kon Tum, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh, Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh chỉ đạo thực hiện.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

5. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết

- Thực hiện nghiêm Thông báo kết luận của Đoàn kiểm tra số 499 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII "về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ", Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Đồng thời, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thường xuyên việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 ở các địa phương, đơn vị.

- Đánh giá kết quả triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017.

Cơ quan thực hiện: Ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện ở địa phương, đơn vị mình.

Thời gian thực hiện:

- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát: Thường xuyên.

- Đánh giá kết quả thực hiện chuyên đề năm 2017: Trong tháng 12-2017.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: (1). Căn cứ Kế hoạch này, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. (2). Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; khi có vấn đề phát sinh, kịp thời báo cáo Thường trực Tỉnh ủy để có chỉ đạo cụ thể.

3. Ngày 04-4-2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 32-KH/TU về thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18-8-2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội. Nội dung cụ thể sau:

IMỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: (1) Mục đích: (a) Nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân về vai trò, tầm quan trọng của công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội. (b) Đổi mới cơ chế, điều kiện, phương thức hoạt động của cơ quan, tổ chức, bộ phận làm công tác điều tra dư luận xã hội; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong hoạt động nghiên cứu và định hướng dư luận xã hội. (2) Yêu cầu: (a) Thực hiện nghiêm, có hiệu quả Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18-8-2014 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 167-HD/BTGTW, ngày 26-12-2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương. (b) Việc đổi mới và nâng cao chất lượng điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội phải dựa trên cơ sở khoa học và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý của cấp ủy, chính quyền các cấp.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1Phổ biến, quán triệt, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành về vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết đổi mới nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội

Cấp ủy, chính quyền các cấp phải nhận thức đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng của công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu  dư luận xã hội là nhằm nắm bắt kịp thời, sát thực tâm tư, tình cảm, ý chí, nguyện vọng của Nhân dân về các vấn đề, sự kiện có tính thời sự trong tỉnh, trong nước và trên thế giới; trên cơ sở đó tham khảo trong quá trình xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng của hệ thống chính trị, nhất là của cấp ủy và người đứng đầu; quan tâm, chỉ đạo, định hướng hoạt động, bố trí cán bộ, các điều kiện đảm bảo cho công tác này.

2. Yêu cầu đối với hoạt động điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội

- Hoạt động điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội phải được thực hiện đúng quy trình kỹ thuật theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; phải bám sát thực tiễn xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các chủ trương, của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; bám sát những vấn đề, sự kiện mà Nhân dân quan tâm; thực hiện theo yêu cầu, đề nghị của các cơ quan Đảng, Nhà nước để phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp.

- Đối với các chủ trương, dự án phát triển kinh tế-xã hội quan trọng có ảnh hưởng sâu rộng, trước khi xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện và sau một thời gian thực hiện phải tiến hành điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội.

3. Thành lập đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh

Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh có nhiệm vụ nắm bắt, tổng hợp, phản ánh kịp thời, khách quan, trung thực các luồng ý kiến của các tầng lớp nhân dân về những vấn đề, sự kiện thời sự trong tỉnh, trong nước, thế giới, đặc biệt là đối với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các chủ trương, chính sách phát triển của tỉnh; đề xuất các giải pháp định hướng dư luận; tham gia triển khai các cuộc điều tra dư luận xã hội.

Số lượng 25 người; thành phần phải được cơ cấu hợp lý, đại diện cho các ngành, đoàn thể và các giai tầng xã hội, có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Chế độ chi đối với cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh: là 0,3 mức lương cơ sở/tháng/người, do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chi trả. Nguồn kinh phí chi trả theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành.

4Thẩm quyền tổ chức thực hiện điều tra dư luận xã hội và công bố kết quả điều tra dư luận xã hội

4.1. Đối với cấp tỉnh:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là cơ quan chủ trì, đầu mối tổ chức thực hiện các cuộc điều tra dư luận xã hội ở cấp tỉnh.

- Các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể của tỉnh khi cần thiết, có nhu cầu tổ chức điều tra dư luận xã hội thì phải phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để thực hiện việc điều tra.

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm về việc công bố kết quả điều tra dư luận xã hội trong phạm vi toàn tỉnh; báo cáo Viện Nghiên cứu dư luận xã hội-Ban Tuyên giáo Trung ương.

4.2. Đối với các lực lượng vũ trang: Thực hiện theo hướng dẫn của cấp trên.

IIITỔ CHỨC THỰC HIỆN: (1). Cấp ủy các cấp tổ chức quán triệt, có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện nghiêm Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18-8-2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Hướng dẫn số 167-HD/BTGTW, ngày 26-12-2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương và các nội dung trên. (2). Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: (a) Hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng, các ban, ngành, Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tổ chức phổ biến, quán triệt và thực hiện Kế hoạch này; định hướng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. (b) Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề xuất thành phần, thời gian tham gia của cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh; chủ động ban hành Quy chế hoạt động và trực tiếp quản lý đội ngũ này, đồng thời tổ chức các hoạt động sinh hoạt chuyên môn định kỳ. (c) Giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết khi có yêu cầu.

4. Ngày 17-4-2017 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 33-KH/BTGTU về phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2017. Nội dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: (1) Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, đặc biệt là thế hệ trẻ về vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần thi đua yêu nước, tạo chuyển biến trong hành động, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. (2) Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị tỉnh Kon Tum với các đơn vị thuộc Quân chủng Hải quân trong việc triển khai công tác tuyên truyền biển, đảo trên địa bàn tỉnh. Công tác tuyên truyền biển, đảo phải được tiến hành thường xuyên, bảo đảm sự nhất quán trong chỉ đạo; nội dung thông tin chính xác, hình thức phù hợp, thiết thực, tiết kiệm.

II. NỘI DUNG

1. Phối hợp tổ chức công tác tuyên truyền miệng:

- Phổ biến, quán triệt về vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; những thành tựu trong phát triển kinh tế- xã hội gắn với quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; tình hình Biển Đông thời gian qua và những động thái mới của các nước đối với Biển Đông thời gian gần đây; quan điểm của Đảng, Nhà nước ta trong giải quyết các vấn đề ở Biển Đông và trách nhiệm của nhân dân, lực lượng vũ trang trong đấu tranh bảo vệ, chủ quyền biển, đảo hiện nay.

- Tổ chức trao quà hỗ trợ các gia đình chính sách trên địa bàn.

2. Phối hợp tuyên truyền về biển, đảo trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh:

- Nội dung: 

+ Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta về các vấn đề có liên quan tới biển, đảo; những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; các chủ trương, chính sách mới, các văn bản, thoả thuận song phương và đa phương giữa Việt Nam với các quốc gia, các tổ chức quốc tế có liên quan tới biển, đảo Việt nam; về phát triển kinh tế biển, các ngành công nghiệp dầu khí, đánh bắt xa bờ, kinh tế hàng hải, du lịch biển, đảo; những cam kết, hành động của Việt Nam đối với hiện tượng biến đổi khí hậu; tuyên truyền đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề Biển Đông và mối quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia có liên quan trên Biển Đông.

+ Tăng cường các bài viết thực tế về đề tài biển, đảo, người chiến sỹ Hải quân Việt Nam, vùng đất và con người Kon Tum.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên

- Biện pháp thực hiện: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh trong việc thông tin tuyên truyền về biển, đảo thông qua các hội nghị giao ban báo chí định kỳ và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn.

3. Phối hợp tổ chức Đoàn đại biểu của tỉnh đi thăm và giao lưu văn hóa văn nghệ tại Trường Sa và Nhà giàn DK1 năm 2017: Tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ cử lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị, tổ chức chính trị- xã hội, các doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh; cán bộ làm công tác tuyên giáo đi thăm, động viên cán bộ chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1; cử Đội nghệ thuật xung kích đi biểu diễn tại Trường Sa và Nhà giàn DK1 cùng với Đoàn đại biểu của tỉnh.

4. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Vì biển đảo quê hương”, “Cả nước vì Trường Sa, Trường Sa vì cả nước” trong các cấp, các ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và nhân dân.

- Nội dung:

+ Tuyên truyền, vận động các cấp, các ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân quyên góp ủng hộ Trường Sa với những việc làm thiết thực gắn với các phong trào hành động cách mạng của từng cấp, từng ngành, đoàn thể.

+ Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; giúp đỡ các gia đình có người thân đang công tác trong Quân chủng Hải quân còn khó khăn; tạo điều kiện giải quyết việc làm, hỗ trợ ổn định cuộc sống đối với cán bộ, chiến sỹ Hải quân xuất ngũ về địa phương.

- Tổ chức thực hiện: Các cấp, các ngành, đoàn thể, doanh nghiệp tích cực vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tham gia hưởng ứng các phong trào; các địa phương thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội theo các quy định hiện hành.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: (1). Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp Quân cảng Sài Gòn và đơn vị liên quan triển khai các Hội nghị tuyên truyền biển, đảo ở các huyện; thường xuyên chỉ đạo định hướng cho các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh về biển đảo, cung cấp tài liệu tuyên truyền phục vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tài liệu sinh hoạt chi bộ định kỳ. (2). Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ để hướng dẫn, theo dõi đánh giá công tác thông tin tuyên truyền về biển, đảo trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh. (3). Báo Kon Tum, Đài phát thanh truyền hình: Triển khai công tác phối hợp với Báo Hải quân để có các tư liệu thông tin tuyên truyền trên báo, đài của tỉnh được thường xuyên và kịp thời. Báo Kon Tum triển khai phát hành Báo Kon Tum đến Bộ Tư lệnh Hải quân, Quân cảng Sài Gòn và Báo Hải quân. (4). Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh: Tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu tổ chức Đoàn đại biểu của tỉnh đi thăm Trường Sa và Nhà giàn DK1 bảo đảm yêu cầu.

5. Ngày 14-4-2017 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 21-HD/BTGTU về hướng dẫn một số nội dung thực hiện Kế hoạch số 31-KH/TU, ngày 04-4-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017. Nội dung cụ thể sau:

1. Về tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện chuyên đề năm 2017:

1.1. Về tổ chức học tập chuyên đề năm 2017:

- Trên cơ sở nội dung chuyên đề năm 2017[2], các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức học tập, nghiên cứu bằng các hình thức thích hợp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang nhận thức sâu sắc về nội dung chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa" trong nội bộ.

- Việc tổ chức nghiên cứu, học tập cần làm rõ những nội dung cốt lõi trong quan điểm của Hồ Chí Minh về suy thoái tư tưởng chính trị và suy thoái về đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa" trong nội bộ. Qua đó, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng liên hệ với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn ở địa phương, cơ quan, đơn vị để chỉ đạo xây dựng kế hoạch học tập và làm theo.

1.2. Xây dựng kế hoạch làm theo nội dung chuyên đề năm 2017:

- Đối với kế hoạch tập thể, phải xác định nhiệm vụ trọng tâm là giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và lực lượng vũ trang, xây dựng tinh thần cảnh giác, phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", tự chuyển hóa" trong nội bộ; phát huy dân chủ trong hoạt động chỉ đạo, điều hành ở địa phương, đơn vị, nhất là vai trò giám sát của tổ chức mặt trận, đoàn thể, của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân. Trong đó, tập trung chỉ đạo, tạo sự chuyển biến rõ nét trong năm 2017 về việc giáo dục, rèn luyện phong cách làm việc khoa học, sâu sát cơ sở, khắc phục tình trạng cán bộ, công chức quan liêu, xa dân, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của Nhân dân, thiếu trung thực, thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác; tham nhũng, lãng phí, thiếu kỷ cương, kỷ luật, chống bệnh thành tích, hình thức; nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong các cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm việc kiểm điểm đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên cuối năm và kiểm điểm phục vụ công tác cán bộ, gắn với kiểm điểm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng...

- Đối với kế hoạch cá nhân, phải bám sát vào nội dung chuyên đề năm 2017 để xác định rõ từng nội dung cần rèn luyện, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm khắc phục những hạn chế của cá nhân về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống (nếu có), góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, rèn luyện tác phong công tác khoa học, gần dân, sát dân, lắng nghe, tôn trọng ý kiến của nhân dân, nâng cao trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”… Việc đăng ký kế hoạch của cá nhân về học tập và làm theo nội dung chuyên đề năm 2017, gắn với cam kết giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Nội dung đăng ký làm theo phải thiết thực, hiệu quả, cụ thể, rõ ràng; không nên đăng ký nhiều nội dung, hoặc nội dung chung chung dẫn đến khó thực hiện, khó theo dõi, đánh giá.

2. Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị và đoàn thể, trở thành công việc thường xuyên, thực chất với các hình thức thích hợp.

Trên cơ sở các tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn[3] và những lời dạy của Bác Hồ đối với địa phương, cơ quan, đơn vị, ngành mình; các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị và đoàn thể với các hình thức thích hợp như: Tổ chức sinh hoạt tư tưởng dưới cờ gắn với noi theo gương Bác; sinh hoạt chuyên đề; tọa đàm; hội thảo; thi tìm hiểu; cá nhân tự liên hệ, đánh giá việc làm theo để các thành viên dự họp góp ý xây dựng; tổ chức đối thoại về những vấn đề được cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người dân quan tâm …; chú trọng việc làm sâu sắc hơn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Phát huy tinh thần sáng tạo của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong việc lựa chọn nội dung, hình thức sinh hoạt định kỳ, tạo thành hoạt động thường xuyên, thực chất, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Kế hoạch của tập thể và cá nhân phải được thông qua cấp ủy, chi bộ (nếu không có cấp ủy) cơ sở xem xét, cho ý kiến trước khi hoàn chỉnh, triển khai thực hiện; đối với các tổ chức cơ sở đảng có tổ chức đảng trực thuộc, có thể ủy quyền cho cấp ủy, chi bộ trực thuộc xem xét, cho ý kiến. Bản kế hoạch của tập thể và cá nhân phải được lưu giữ tại tổ chức cơ sở đảng, hoặc tổ chức đảng dưới cơ sở (nếu được ủy quyền) để theo dõi, đánh giá.

3. Về xây dựng, biểu dương và nhân rộng các mô hình hiệu quả, gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

Trên cơ sở kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các tập thể, cá nhân; cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở lựa chọn, chỉ đạo xây dựng ít nhất 01 mô hình học tập và làm theo Bác có nội dung thiết thực, có tính sáng tạo, đột phá; có khả năng đem lại hiệu quả cao trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, phong cách làm việc khoa học…, có khả năng ảnh hưởng tích cực, lan tỏa trong địa phương, cơ quan, đơn vị hoặc ngành dọc; lựa chọn ít nhất 01 cá nhân có nội dung đăng ký thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao để xây dựng, làm gương cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong địa phương, cơ quan, đơn vị.

Cuối năm, các cấp ủy, tổ chức Đảng tiến hành xét chọn, biểu dương, khen thưởng các mô hình hiệu quả, gương điển hình tiên tiến; đồng thời giới thiệu các mô hình, gương điển hình tiêu biểu ở cấp mình để cấp trên xem xét, biểu dương, khen thưởng. Việc biểu dương mô hình, gương điển hình phải thực sự tiêu biểu, thiết thực và hiệu quả. Ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy lựa chọn một số mô hình hay, hiệu quả, gương điển hình thực sự tiêu biểu trong học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để chỉ đạo nhân rộng, triển khai thực hiện trong địa phương, cơ quan, đơn vị, tạo thành phong trào học tập và làm theo Bác sâu rộng trong toàn Đảng bộ.

*  *  *

Trên đây là một số nội dung hướng dẫn triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017. Các nội dung khác thực hiện theo Kế hoạch số 31-KH/TU, ngày 04-4-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. 

6. Ngày 17-4-2017 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 22-HD/BTGTU hướng dẫn tuyên truyền về “Năm Hữu nghị Việt Nam – Campuchia 2017”. Nội dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU(1) Mục đích: (a) Tuyên truyền, giáo dục về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết chiến đấu gắn bó, sự ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau giữa nhân dân hai nước trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, lật đổ chế độ diệt chủng ở Campuchia và trong công cuộc xây dựng đất nước ngày nay của mỗi quốc gia. (b) Làm cho các cấp, các ngành, địa phương, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn nữa về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc giữ gìn, củng cố và phát triển quan hệ Việt Nam- Campuchia trong tình hình mới. Phản bác quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị ở trong và ngoài nước chia rẽ mối quan hệ láng giềng hữu nghị Việt Nam- Campuchia. (2) Yêu cầu: (a) Đảm bảo sự nhất quán trong công tác chỉ đạo tuyên truyền, sự chính xác trong các nội dung thông tin, phù hợp với đối tượng và thời điểm tuyên truyền. Chú ý tới các vấn đề nhạy cảm có thể ảnh hưởng tới quan hệ hai nước Việt Nam- Campuchia. (b) Thông qua các hoạt động tuyên truyền nhằm cổ vũ, động viên, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong nhân dân về mối quan hệ hữu nghị truyền thống và những thành tựu hợp tác trong 50 năm qua giữa hai nước Việt Nam – Campuchia. (c) Công tác tuyên truyền được tiến hành trong cả năm 2017, tập trung vào sau tháng 6/2017.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền về lịch sử mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” Việt Nam-Campuchia và những thành tựu, những kết quả đạt được trong 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Campuchia (1967-2017):

- Sự gắn bó của nhân dân hai nước trong quá khứ; những chia sẻ của lực lượng cách mạng hai nước trong giai đoạn chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ giành độc lập dân tộc; những đóng góp hy sinh của quân và dân Việt Nam trong thời kỳ cùng nhân dân Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt.

- Tuyên truyền về kết quả công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam- Campuchia; công tác quản lý biên giới; ý nghĩa, giá trị của việc xây dựng, giữ gìn đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển giữa hai nước; hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa tỉnh Kon Tum với tỉnh Rattanakiri Vương quốc Campuchia

- Tuyên truyền về công tác đối ngoại của tỉnh; kết quả hợp tác trên các lĩnh kinh tế, chính trị, văn hóa, an ninh, quốc phòng; hỗ trợ và tạo điều kiện tìm kiếm, quy tập hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất Campuchia về nước.

- Đấu tranh, phản bác những quan điểm sai sự thật của các thế lực cơ hội, thù địch về lịch sử quan hệ Việt Nam- Campuchia, về vấn đề biên giới trên đất liền nhằm phá hoại mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa hai nước.

2. Tuyên truyền về các sự kiện, các hoạt động của Việt Nam và Campuchia nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao:

- Các hoạt động kỷ niệm của hai nước; các chuyến thăm, trao đổi đoàn cấp cao ở Trung ương và Tỉnh; hoạt động giao lưu hữu nghị nhân dân của mặt trận, đoàn thể tỉnh, lực lượng vũ trang, các huyện biên giới Sa Thầy, IaHDrai.

 - Tuyên truyền giá trị, ý nghĩa của ngày thiết lập ngoại giao Việt Nam (24/6/1967); những tiềm năng của mối quan hệ hữu nghị trong thời gian tới.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủyỦy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh:

- Chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng và tổ chức hoạt động tuyên truyền về "Năm hữu nghị Việt Nam- Campuchia 2017" bằng những hình thức phù hợp, đảm bảo nội dung và đối tượng tuyên truyền.

- Mặt trận, đoàn thể tỉnh, các huyện Sa Thầy, IaHDrai; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tăng cường triển khai thực hiện bản ghi nhớ chương trình hợp tác; các hoạt động giao lưu, hội đàm với các đơn vị, lực lượng của tỉnh Rattanakiri (Campuchia).

2. Sở Thông tin và Truyền thông: Hướng dẫn Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, các tập san, bản tin, trang thông tin điện tử của sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thông tin tuyên truyền "Năm hữu nghị Việt Nam –Campuchia 2017". Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ theo dõi, đánh giá việc thực hiện công tác tuyên truyền trên báo chí, truyền thông của tỉnh.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Tham mưu tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ với các lực lượng của Campuchia. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai tuyên truyền cổ động trực quan về "Năm hữu nghị Việt Nam – Campuchia 2017" và kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Campuchia (24/6/1967- 24/6/2017).

4. Báo Kon Tum, Đài phát thanh- Truyền hình tỉnh: Chủ động tuyên truyền "Năm hữu nghị Việt Nam – Campuchia 2017”; xây dựng các chương trình đặc biệt tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Campuchia (24/6/1967- 24/6/2017); những kết quả nổi bật trong hợp tác kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh giữa hai tỉnh Kon Tum - Rattanakiri (Campuchia); tuyên truyền giới thiệu hình ảnh về đất nước, con người Campuchia trên báo, đài của tỉnh. 

Đề nghị các địa phương, đơn vị chỉ đạo triển khai thực hiện. Định kỳ báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ để theo dõi, tổng hợp.

7. Ngày 17-4-2017 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 23-HD/BTGTU về hướng dẫn tuyên truyền về “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2017”. Nội dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: (1) Mục đích: (a) Đẩy mạnh tuyên truyền về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam- Lào trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển ở mỗi nước hiện nay; ôn lại truyền thống liên minh chiến đấu đặc biệt, sự ủng hộ chí tình, chí nghĩa giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước trong những năm qua, góp phần không ngừng củng cố và phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào trong tình hình mới. (b) Tăng cường nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về ý nghĩa, tầm quan trọng của “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam- Lào năm 2017” cùng các sự kiện 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam- Lào (18/7/1977 - 18/7/2017) và 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Lào (5/9/1962 - 5/9/2017). Tuyên truyền chống lại các luận điệu xuyên tạc nhằm chia rẽ mối quan hệ hữu nghị và tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam – Lào. (2) Yêu cầu: (a) Công tác tuyên truyền bảo đảm sự nhất quán trong chỉ đạo; nội dung thông tin chính xác, hình thức phù hợp, thiết thực, tiết kiệm. (b) Tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, thu hút được sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia những hoạt động  thiết thực kỷ niệm 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam- Lào và 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Lào. (c) Thời gian tổ chức hoạt động tuyên truyền diễn ra trong cả năm 2017, trong đó cao điểm sẽ từ đầu tháng 7 đến hết tháng 9 năm 2017.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền về lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào ( từ năm 1962 đến nay) và tầm quan trọng của Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam- Lào.

- Tuyên truyền về quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào qua các thời kỳ lịch sử; khẳng định quan hệ Việt Nam- Lào, Lào- Việt Nam là một điển hình về sự gắn kết bền chặt, thủy chung, trong sáng và đầy hiệu quả giữa hai dân tộc đấu tranh vì độc lập, tự do và tiến bộ xã hội. Nội dung tuyên truyền phải góp phần làm cho các tầng lớp nhân dân hiểu biết sâu sắc về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản, Chủ tịch Xu-pha-nu-vông xây dựng, vun đắp và đã được các thế hệ lãnh đạo và cán bộ, nhân dân hai nước tiếp tục củng cố, phát triển và nâng tầm mối quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam- Lào trên tinh thần độc lập, tự chủ và ý chí tự lực, tự cường, phát huy thế mạnh và khả năng của mỗi bên; đồng thời dành cho nhau ưu tiên, ưu đãi hợp lý, không ngừng nâng cao hiệu quả, chất lượng hợp tác vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, góp phần vì hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển  ở khu vực và trên thế giới.

- Tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa của hai sự kiện quan trọng là: Ngày 5/9/1962, hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là sự kiện lịch sử trọng đại, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới, khẳng định sự gắn bó vận mệnh của hai dân tộc láng giềng Việt Nam- Lào, luôn cùng kề vai sát cánh, gắn bó, đoàn kết, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong công cuộc giành độc lập tự do cho Tổ quốc. Ngày 18/7/1977, hai nước chính thức ký kết các Hiệp ước: Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và ra Tuyên bố chung tăng cường sự tin cậy và hợp tác lâu dài giữa hai nước. Trong đó, Hiệp ước hữu nghị và hợp tác là hiệp ước toàn diện mang tính chiến lược lâu dài, tạo cơ sở chính trị và pháp lý quan trọng nhằm củng cố và tăng cường tình đoàn kết, mối quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào. Đây là mốc lịch sử quan trọng đánh dấu bước ngoặt mới trong quan hệ giữa hai nước.

- Tuyên truyền, làm nổi bật những thành tựu hợp tác mà hai nước đã đạt được trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước. Quan hệ Việt Nam- Lào là quan hệ hợp tác toàn diện bao gồm cả chính trị, an ninh, kinh tế, văn hóa. Định hướng cơ bản của chiến lược hợp tác giai đoạn 2011- 2020 là: “Phát huy truyền thống quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào trở thành động lực tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hợp tác kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội và hội nhập của mỗi nước”. Hàng năm giữa hai Bộ Chính trị đều có các cuộc gặp mặt chính thức giữa hai Đảng, hai Nhà nước. Hoạt động ngoại giao nhân dân cũng được tăng cường. Quan hệ giữa các bộ, ban, ngành, địa phương, đoàn thể, nhất là các tỉnh biên giới kết nghĩa đều có những trao đổi hợp tác, đưa quan hệ đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Hai bên đã phối hợp và biên soạn công trình Lịch sử quan hệ đặc biệt và liên minh chiến đấu Việt Nam- Lào, Lào- Việt Nam từ 1930– 2007, đúc kết bài học kinh nghiệm phục vụ cho việc xây dựng và phát triển quan hệ lên một tầm cao mới. Vừa qua hai nước đã hoàn thành công tác tăng dày, tôn tạo, xây dựng hệ thống mốc giới quốc gia Việt Nam- Lào, ký kết 02 văn kiện quan trọng Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới và Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu vào ngày 16/3/2016.

Hiện nay, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Các thế lực thù địch vẫn đẩy mạnh việc thực hiện chiến lược âm mưu “diễn biến hòa bình”, trong đó tập trung chống phá trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa nhằm lật đổ sự lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và chế độ dân chủ nhân dân ở Lào, phá hoại mối quan hệ đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam và Lào. Vì vậy, hai bên cần tăng cường hợp tác trong công tác tuyên truyền, giáo dục với nhiều hình thức phong phú, hiệu quả, thiết thực, phối hợp và trao đổi kinh nghiệm đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, bác bỏ luận điệu xuyên tạc quan hệ Việt Nam- Lào, bảo vệ sự trong sáng của mối quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam- Lào hiện nay.

2. Tuyên truyền về các hoạt động trong “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam- Lào 2017”

- Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam- Lào (18/7/1977- 18/7/2017); 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Lào (5/9/1962- 5/9/2017).

- Tuyên truyền các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao giữa tỉnh Kon Tum với các tỉnh Nam Lào; hoạt động giao lưu nhân dân, đối ngoại quốc phòng, hội nghị liên tịch thường niên, hội đàm về tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào về nước...

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh:

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào, tầm quan trọng của Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam- Lào và những thành tựu hợp tác mà hai nước đã đạt được trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước.

- Đối với các huyện biên giới Đăk Glei, Ngọc Hồi: Tiếp tục tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc hoàn thành công tác tăng dày tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam –Lào; ý nghĩa của việc thực hiện các hiệp định, thoả thuận về quản lý biên giới đã ký giữa hai nước; tuyên truyền, nâng cao vai trò của địa phương và của dân cư khu vực biên giới trong việc bảo vệ chủ quyền biên giới lãnh thổ trên đất liền của Tổ quốc; nâng cao trách nhiệm của người dân trong việc giữ gìn đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự tuyến biên giới; góp phần duy trì ổn định và tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai bên biên giới.

- Căn cứ vào điều kiện cụ thể, từng địa phương, đơn vị tổ chức các hoạt động toạ đàm, giao lưu, văn nghệ, thể thao chào mừng "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2017".

2. Sở Thông tin và Truyền thông: Hướng dẫn Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, các tập san, bản tin, trang thông tin điện tử của sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thông tin tuyên truyền "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2017". Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ theo dõi, đánh giá việc thực hiện công tác tuyên truyền trên báo chí, truyền thông của tỉnh.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Tham mưu tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ với các lực lượng của Lào. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai tuyên truyền cổ động trực quan về kỷ niệm 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam- Lào (18/7/1977- 18/7/2017) và 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Lào (5/9/1962- 5/9/2017).

4. Báo Kon Tum, Đài phát thanh- Truyền hình tỉnh: Chủ động tuyên truyền "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2017"; xây dựng các chương trình đặc biệt tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam- Lào và 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Lào; các hoạt động giao lưu văn hoá, nghệ thuật giữa hai nước. Tăng cường tuyên truyền tình đoàn kết, quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa tỉnh Kon Tum với các tỉnh của Lào trong thời gian qua; giới thiệu hình ảnh đất nước, con người, văn hoá, những thành tựu kinh tế- xã hội của Lào trên báo, đài của tỉnh. 

5. Ban quản lý khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y: Phối hợp với sở, ngành liên quan xây dựng các cụm pa nô, khẩu hiệu tuyên truyền về "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2017" tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y. Lưu ý sử dụng song ngữ tiếng Việt Nam và tiếng Lào.

Đề nghị các địa phương, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Định kỳ báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ để theo dõi, tổng hợp.

II. VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG

Nghị định số 30/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21/3/2017 quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Nghị định gồm 34 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 05/5/2017. Một số nội dung về chế độ chính sách đối với người tham gia hoạt động này được quy định:

Chế độ đối với người làm nhiệm vụ trực tại Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp thuộc các bộ, ngành, địa phương được hưởng chế độ trực ban đêm (bắt đầu từ 22 giờ) như sau: mức 1 trực có thời gian từ 04 giờ/01 ngày trở lên; mức 2 trực có thời gian từ 02 giờ đến dưới 04 giờ.

Chế độ đối với người được huy động làm nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn:

Người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước, trong thời gian được huy động thực hiện nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được hưởng chế độ trợ cấp ngày công lao động từng ngành nghề theo mức do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định... Khi làm nhiệm vụ cách xa nơi cư trú, không có điều kiện đi, về hàng ngày thì được cấp huy động bố trí nơi ăn, nghỉ, hỗ trợ phương tiện, chi phí đi lại hoặc thanh toán tiền tàu xe một lần đi và về theo quy định chế độ công tác của Bộ Tài chính; được hỗ trợ tiền ăn theo mức do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

Người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, trong thời gian được huy động thực hiện nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo quyết định của cấp có thẩm quyền được cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc trả nguyên lương và các khoản phụ cấp, được thanh toán phụ cấp đi đường và tiền tàu xe, khi làm việc trong môi trường độc hại và nơi có phụ cấp khu vực, được hưởng theo chế độ hiện hành. 

Cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ, dự bị động viên được huy động thực hiện nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo quyết định của cấp có thẩm quyền được hưởng chế độ theo quy định của pháp luật.

Chế độ khi bị ốm đau, tai nạn đối với người tham gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn:

Người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà ốm đau, bị tai nạn, bị thương hoặc chết trong khi thực hiện nhiệm vụ này thì được giải quyết chế độ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; an toàn vệ sinh lao động và pháp luật về bảo hiểm y tế.

Ðối với người không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bị ốm đau trong khi làm nhiệm vụ thì được thanh toán tiền khám chữa bệnh như tiêu chuẩn của người tham gia đóng bảo hiểm y tế...Trong trường hợp bị tai nạn bị mất một hay nhiều bộ phận cơ thể hoặc chức năng, biểu hiện dưới những dạng tật khác nhau...được hưởng các chế độ ưu đãi theo quy định của pháp luật đối với người tàn tật. Trường hợp bị chết, kể cả chết trong thời gian điều trị lần đầu, thì người trực tiếp mai táng được nhận tiền mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở và gia đình của người đó được trợ cấp một lần bằng 36 lần mức lương cơ sở.

B. KẾT LUẬN CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG QUA CHUYẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TỈNH KON TUM

Ngày 21-4-2017, Văn phòng Trung ương Đảng có Thông báo số 31-TB/VPTW, về kết quả chuyến thăm và làm việc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại tỉnh Kon Tum. BBT trích đăng một phần nội dung kết luận của Tổng Bí thư

1- Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Tổng Bí thư yêu cầu tỉnh Kon Tum cần tiếp tục đổi mới tư duy; đổi mới phong cách lãnh đạo, phong cách công tác, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, phấn đấu đưa Kon Tum phát triển nhanh, toàn diện, bền vững hơn. Trong phát triển toàn diện, cần có trọng tâm, trọng điểm, nên chọn một số lĩnh vực có thế mạnh để tập trung chỉ đạo tạo ra sản phẩm cụ thể; trong cơ cấu kinh tế, cần phải xác định phát triển nông nghiệp là trọng tâm, nhưng cần phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trình độ cao, chất lượng cao theo hướng sản xuất lớn, liên kết 4 nhà (nhà nước, nhà đầu tư, nhà khoa học, nhà nông); cơ cấu lại nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới.

Cần khai thác, phát huy thế mạnh của rừng, tiếp tục giữ, quản lý, bảo vệ rừng phòng hộ, nhưng không có nghĩa là để rừng nằm im, có phương án khai thác hợp lý, hiệu quả, làm cho rừng sống dậy, nuôi, trồng rừng thường xuyên, cải thiện đời sống người dân để người dân bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái.

Sâm Ngọc Linh đã trở thành thương hiệu của địa phương, có thể lựa chọn để nhân rộng bởi đây là cây lâu năm, bà con nông dân có trình độ, có kinh nghiệm, thời tiết ủng hộ. Tuy nhiên, phải đưa khoa học công nghệ vào, gắn với công nghiệp chế biến, đồng thời khảo sát thị trường, tìm đầu ra cho sản phẩm. Ngoài ra, có thể nghiên cứu, mở rộng các loại cây trồng khác phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của tỉnh như rau sạch, mía đường, dược liệu…gắn với tạo việc làm, tăng thu nhập cho nông dân.

Kon Tum không nên chỉ coi mình là một tỉnh khó khăn, cần nêu cao quyết tâm, ý chí vươn lên mạnh mẽ hơn nữa, càng khó khăn càng phải đoàn kết, thống nhất, đồng lòng, đổi mới, không cam chịu đói nghèo, quyết tâm không thua kém các tỉnh trong khu vực. Thực tế, nhiều tỉnh mới tái lập đang có những bước phát triển rất mạnh mẽ.

Tây Nguyên nói chung, Kon Tum nói riêng tiếp tục làm tốt công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh biên giới, làm tốt công tác đối ngoại, quan hệ hợp tác hữu nghị với các tỉnh biên giới của Lào – Campuchia, bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Chú trọng công tác cán bộ, đào tạo nguồn nhân lực; làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, triển khai kịp thời, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, đi sâu hơn nữa, quan tâm nhiều hơn nữa, ngăn chặn, chống cho được sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

2- Đối với bốn nhóm kiến nghị, đề xuất của Kon Tum, Tổng Bí thư đánh giá được chuẩn bị công phu và đều cần thiết, xác đáng, thể hiện sự trăn trở của tỉnh, đại diện các cơ quan Trung ương cũng chia sẻ, ủng hộ. Trong đó, Tổng Bí thư nhấn mạnh một số kiến nghị của tỉnh, đó là:

- Cho phép tiếp tục thực hiện và nhân rộng mô hình quản lý rừng bền vững tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Đăk Tô do Cộng hoà Liên bang Đức tài trợ.

- Cho phép thành lập Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh Kon Tum theo Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg, ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

- Triển khai Chương trình phát triển vùng dược liệu trọng điểm quốc gia tại tỉnh Kon Tum, đồng thời thành lập Trung tâm nghiên cứu và phát triển dược liệu quốc gia tại tỉnh Kon Tum trên cơ sở Trung tâm quốc gia nghiên cứu sâm Ngọc Linh của Bộ Khoa học và Công nghệ đang đầu tư tại huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

- Bố trí vốn trái phiếu chính phủ và ngân sách giai đoạn 2016 - 2020 để tiếp tục đầu tư các đoạn còn lại của: Quốc lộ 24 qua tỉnh Kon Tum khoảng 2.642 tỉ đồng; Quốc lộ 14C qua tỉnh Kon Tum khoảng 660 tỉ đồng; Quốc lộ 40B khoảng 895 tỉ đồng.

- Xem xét, bổ sung huyện Ia H’Drai là huyện nghèo và được hưởng chính sách theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP, ngày 27/12/2008 cùa Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững.

- Cho chủ trương nghiên cứu xây dựng Khu kinh tế chung 3 nước Việt Nam - Lào - Cam-pu-chia.

- Cho tỉnh Kon Tum được giữ lại số biên chế tinh giản theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị để bổ sung cho huyện mới Ia H’Drai và một số cơ quan, đơn vị hiện nay không bảo đảm biên chế tối thiểu để thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

C. ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

Trong tháng 05-2017, công tác tuyên truyền tập trung vào 02 nội dung trọng tâm sau:

1. Công tác tuyên truyền theo chủ đề, chủ điểm

- Tuyên truyền các ngày kỷ niệm, các sự kiện trong tháng 5-2017: Kỷ niệm Quốc tế lao động (1/5); 113 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2017); 63 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2017); 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017); Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2017; Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động lần thứ I-2017 (được tổ chức từ ngày 01-30/5/2017). Các hoạt động liên quan đến kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh- Liệt sỹ; Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2017; Năm hữu nghị Việt Nam- Campuchia 2017.

- Tuyên truyền việc thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chương trình số 34-CTr/BCĐ ngày 01-3-2017 của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW về trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2017; Chương trình số 28-CTr/TU ngày 24-02-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị "về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững”.

2. Công tác tuyên truyền thường xuyên

- Tiếp tục tuyên truyền đưa Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng vào cuộc sống gắn với Chỉ thị số 05-CT/TWcủa Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng theo tinh thần Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12-01-2017 của Ban Bí thư và Kết luận số 04-KL/TU ngày 13-01-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh; tiếp tục xây dựng các xã đặc biệt khó khăn trong tình hình mới; giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020; phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh; tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số, giai đoạn 2016-2020.  

- Tuyên truyền về về xây dựng nông thôn mới; cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp; thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền nâng cao nhận thức về giáo dục đời sống gia đình và phòng chống bạo lực gia đình; các chính sách an sinh xã hội; vệ sinh thực phẩm; các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông. Công tác phòng, chống các dịch bệnh; cháy, nổ; hàng giả, gian lận thương mại.

- Tuyên truyền về chủ quyền an ninh biên giới trên đất liền, chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các phần tử cơ hội và các thế lực thù địch đối với sự nghiệp đổi mới của nước ta. 

D. TIN TỨC- SỰ KIỆN

I. TIN TRONG TỈNH

1. Ngày 28-3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban với các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy quý I năm 2017.

Trong quý I-2017, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác an sinh - xã hội; tổ chức thăm chúc Tết các tổ chức, cá nhân, đối tượng chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017; đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu, Lễ hội xuân 2017; tổ chức Lễ ra quân đầu năm 2017 gắn với xây dựng nông thôn mới; tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép...

Trong quý, toàn Đảng bộ kết nạp được 358 đảng viên; tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 03/02/2017 cho 835 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng tiếp tục được triển khai theo đúng quy định. Việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo được thực hiện khẩn trương, kịp thời…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi đề nghị thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục bám sát quy chế, chương trình công tác của Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy; các nội dung, công việc trọng tâm của cơ quan, đơn vị trong quý II năm 2017 để tăng cường công tác phối hợp, chủ động, tích cực triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất lượng, tiến độ yêu cầu.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết TW4 khóa XII "về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" chuyên đề năm 2017 và các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành trong năm 2016.

Tăng cường phân công cán bộ, công chức cơ quan, đơn vị bám nắm cơ sở, phối hợp với chính quyền địa phương giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn xã kết nghĩa theo Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy, nhất là vào các ngày lễ lớn trong quý II năm 2017; tích cực thực hiện tốt công tác chăm sóc các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng và các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa nhân Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.

2. Chiều 31-3, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2006-2016.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, trong giai đoạn 2006-2016, các cơ quan, đoàn thể, địa phương của tỉnh đã tổ chức trên 2.500 buổi tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở các thôn, làng trọng điểm phức tạp về ANTT với khoảng trên 343.000 lượt người tham gia; xây dựng, duy trì hoạt động 1.714 Tổ an ninh nhân, 206 Tổ hòa giải, 123 mô hình quần chúng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở (“Tổ Tự quản về ANTT”, “Tổ Cộng đồng tự quản”, “Tiếng Kẻng an ninh”…). Đồng thời, các đoàn thể tỉnh đã chủ động, tích cực chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng các mô hình, câu lạc bộ về phòng, chống tội phạm, như: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng các mô hình điểm về phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, đảm bảo trật tự an toàn giao thông….; HLH Phụ nữ tỉnh xây dựng các Câu lạc bộ “Phụ nữ tích cực phòng chống ma túy từ trong gia đình”, “Phụ nữ phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em”, “Gia đình không có người thân vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”...; Hội Nông dân tỉnh xây dựng, thành lập điểm 13 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, qua đó đã thực hiện trên 2.000 lượt tư vấn pháp luật cho khoảng trên 11.000 lượt hội viên, nông dân. Bên cạnh đó, lực lượng Công an đã phối hợp với Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi, Liên đoàn lao động, Đoàn Thanh niên … các cấp chỉ đạo, xây dựng nhiều mô hình, với hình thức, cách làm khác nhau, như: Mô hình “Cựu chiến binh cảm hóa thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật”, mô hình “Tổ xung kích, tự quản” của các cấp Hội Cựu chiến binh… Các mô hình đã và đang được triển khai sâu rộng trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội ở địa phương.

Thông qua các mô hình, điển hình tiên tiến, trong 10 năm qua, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an 1.470 nguồn tin có giá trị liên quan đến ANTT, TTATGT, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ; qua đó, đã giúp lực lượng Công an triệt phá 14 ổ, nhóm tội phạm hình sự và thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật; vận động đầu thú, truy bắt 174 đối tượng truy nã, trong đó có nhiều đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm; gọi hỏi, răn đe, giáo dục kiểm điểm trước quần chúng nhân dân 2.341 đối tượng; vận động thu hồi 46 khẩu súng các loại, 67kg thuốc nổ, 06 lựu đạn, mìn tự chế.... Đồng thời, tư vấn UBND các cấp ra quyết định đưa 116 đối tượng vào Trường giáo dưỡng, Cơ sở giáo dục.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa đánh giá cao kết quả đạt được thời gian quan; yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế, không ngừng nâng cao chất lượng phong trào; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng vùng, từng lĩnh vực; tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các lực lượng vũ trang với các cơ quan, đoàn thể trong xây dựng phong trào; cũng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát huy vai trò Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng các đoàn thể; chú trọng phát triển phong trào theo hướng xã hội hóa ngày càng cao, nâng cao chất lượng các hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải…

Trong dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an đã tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân, tặng kỷ niệm chương "Bảo vệ ANTQ" cho 16 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặn Bằng khen cho  03 tập thể và 03 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 06 tập thể và 04 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng trào toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2006-2016.

3. Ngày 19-4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV tiến hành Hội nghị lần thứ bảy, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Dự hội nghị có 50/53 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XV và đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương Đảng tại Đà Nẵng.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với các Chương trình của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 01-11-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế”; Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 05-11-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế, quốc tế, giữ vững ổn định chính trị-xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới” và Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12-01-2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng".

Sau 01 ngày làm việc khẩn trương, tích cực, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất cao và đã thông qua các văn bản trình Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh thêm một số nội dung trọng tâm để thống nhất về nhận thức và quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Về nội dung các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế”, “về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế, quốc tế, giữ vững ổn định chính trị-xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới” đều là những vấn đề quan trọng, cấp bách, phù hợp với tình hình thực tế cũng như đáp ứng được mong muốn, nguyện vọng của các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân. Việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình thực hiện các Nghị quyết trên là trách nhiệm chính của Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ. Vì vậy, ngay sau Hội nghị Tỉnh ủy này và sau khi các Chương trình của Tỉnh ủy được ban hành, các cấp, các ngành cần khẩn trương xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình của địa phương, đơn vị.

Về việc Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng” cho thấy công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đã được quan tâm đặc biệt. Việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Ban Bí thư sẽ góp phần quan trọng trong việc khắc phục những hạn chế, tồn tại, thiết lập lại trật tự kỷ cương và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, ngay sau Hội nghị này, đề nghị các cấp, các ngành khẩn trương xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch của địa phương, đơn vị thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch của Tỉnh ủy.

Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; trọng tâm là Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 07-10-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh và Kết luận số 04-KL/TU, ngày 13-01-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác đấu tranh, ngăn chặn hoạt động khai thác, vận chuyển, cất giữ, mua bán lâm sản trái pháp luật.

Ngoài ra, rà soát, cập nhật thường xuyên các điểm nóng và nắm chắc thông tin các đối tượng, tổ chức, cá nhân phá rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật để kiểm tra, xử lý nghiêm, dứt điểm. Phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng liên quan (Công an, Kiểm lâm, Quân sự và Biên phòng - nếu là khu vực biên giới) trong công tác quản lý, bảo vệ rừng; đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, phục hồi và nâng cao chất lượng rừng hướng đến quản lý, sử dụng và khai thác bền vững tài nguyên rừng. Công an tỉnh phối hợp với các huyện, thành phố ra quân rà soát từ các khu dân cư, xử lý quyết liệt, triệt để tận gốc các loại xe độ chế. Các huyện, thành phố rà soát lại toàn bộ các cơ sở chế biến gỗ, tiến hành cưỡng chế, đóng cửa ngay đối với các cơ sở chế biến không đảm bảo yêu cầu theo quy định; đồng thời phải tổ chức quy hoạch ngay khu chế biến gỗ rừng trồng tập trung để quản lý chặt chẽ tình trạng khai thác, chế biến gỗ.

4. Tối 23-4 tại huyện Đăk Tô, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm ngày chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh (24/4/1972- 24/4/2017) và đón nhận Bằng di tích Quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh.

Tại Lễ kỷ niệm, các đại biểu cùng hàng ngàn người dân đã cùng ôn lại ý nghĩa lịch sử to lớn của chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh 45 năm về trước. Với quyết tâm “Trường Sơn chuyển mình- Pô Kô dậy sóng, quét sạch quân thù, giải phóng Đăk Tô”, nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum đã huy động tối đa sức người, sức của cho chiến  dịch. Sau khi Sư đoàn 320 và các Trung đoàn: 95, 28, 24, 66… lần lượt tấn công, đập tan các tuyến phòng thủ của địch ở Chư Pao, Chư Thoi, Võ Định và dãy điểm cao bờ Tây Sông Pô Kô. Với tinh thần quyết liệt,  sau 8 tiếng thần tốc tấn công, đến 11 giờ trưa ngày 24/4/1972 quân ta làm chủ hoàn toàn trung tâm cứ điểm E42-Tân Cảnh,  cờ giải phóng tung bay ngay tại  nơi được Mỹ- Ngụy mệnh danh là “vành đai thép” ở Bắc Tây Nguyên.

Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh làm rung chuyển toàn bộ hệ thống phòng thủ của Mỹ- Ngụy ở Tây Nguyên, mở rộng vùng giải phóng và cùng với chiến thắng Quảng Trị, miền Đông Nam Bộ tạo ra một cục diện mới trên chiến trường miền Nam, góp phần đánh bại chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”, “Học thuyết Nich Xơn” ở Đông Dương, buộc Mỹ phải ký Hiệp định Pari rút quân khỏi Việt Nam.

45 năm sau ngày chiến thắng, mảnh đất chiến trường xưa đã từng bước phát triển toàn diện, đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Huyện Đăk Tô hiện có 9 xã, thị trấn với trên 44.000 dân (52 % là ĐBDTTS). Giai đoạn 2010-2015, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện đạt  hơn 14,7%; thu nhập bình quân trên 24 triệu đồng/năm/người; thu ngân sách bình quân tăng hơn 9%/năm; có 2 xã là Diên Bình và Tân Cảnh đạt chuẩn Nông thôn mới, các xã còn lại đạt từ 7-13 tiêu chí. Riêng năm 2016, thu NSNN đạt trên 100 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh hiên còn 11,5%; huyện Đăk Tô phấn xây dựng thị trấn Đăk Tô trở thành đô thị loại 4 vào năm 2020...

Đọc diễn văn tại buổi Lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga nhấn mạnh: Gần nửa thế kỷ trôi qua kể từ ngày chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh, phát huy truyền thống lịch sử cách mạng vẻ vang, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, Đảng bộ, quân và Nhân dân tỉnh Kon Tum đã từng bước vượt qua khó khăn, xây dựng quê hương Kon Tum phát triển trên các lĩnh vực. Tình hình KT-XH của tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng: Kinh tế tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng ngày càng cao; môi trường đầu tư được cải thiện; đã huy động và phát huy tốt các nguồn lực cho đầu tư phát triển; chất lượng giáo dục được nâng lên; an sinh, phúc lợi xã hội, chính sách cho người có công được quan tâm thường xuyên; quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Trong những năm qua được sự quan tâm, tạo điều kiện của Trung ương và các bộ ngành, di tích Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh đã từng bước được bảo tồn, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích. Địa điểm Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh trở thành địa chỉ về nguồn cho các thế hệ người Việt Nam, đặc biệt là Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Đây trở thành điểm đến ý nghĩa của du khách trong nước và quốc tế muốn khám phá và tìm hiểu về chiến trường xưa.

Với ý nghĩa lịch sử to lớn của Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh; ngày 22/12/2016, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 2499/QĐ-TTg xếp hạng Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh. Đây là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, chính quyền, quân và Nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum.

II. TIN TRONG NƯỚC

1. Một số điểm nhấn về tình hình kinh tế - xã hội quí I năm 2017; nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới

1. Về tình hình kinh tế:

- Kim ngạch xuất nhập khẩu tiếp tục tăng trưởng khả quan: tính chung 3 tháng đầu năm, so với cùng kỳ 2016, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 43,7 tỷ USD, tăng 12,8%; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 45,6 tỷ USD, tăng 22,4%.

- Vốn FDI tăng nhanh, đạt mức 7,7 tỷ USD, tăng 91,5% so với cùng kỳ.

- Doanh nghiệp thành lập mới tăng về số lượng và quy mô; hoạt động khởi nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh. So với cùng kỳ năm 2016, cả nước có gần 26.500 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký 271 nghìn tỷ đồng, tăng 11,4% về số lượng và 45,8% về vốn đăng ký.

- Thu ngân sách nhà nước đến hết 15/03/2017 ước đạt 216,7 nghìn tỷ đồng, bằng 17,9% dự toán năm, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm 2016. Chi ngân sách nhà nước tăng ở mức 0,6% so với cùng kỳ năm 2016, ước đạt 229,1 nghìn tỷ đồng. Thâm hụt ngân sách là 12,4 nghìn tỷ đồng (mức thâm hụt ngân sách thấp nhất kể từ quý I/2013).

- Thị trường tiền tệ nhìn chung ổn định, lãi suất cho vay về cơ bản vẫn ổn định theo yêu cầu của Chính phủ, phổ biến ở mức 6,8-9% (ngắn hạn) và 9,3-11% (trung và dài hạn), đối với các lĩnh vực ưu tiên chỉ ở mức 6-7%/năm. Tăng trưởng tín dụng đạt kết quả tích cực, đến 24/3/2017 tăng 3,27% so với tháng 12/2016 (cùng kỳ năm 2016 tăng 1,91%). Đây là mức tăng mạnh nhất của quý 1 trong vòng 6 năm trở lại đây.

Tuy nhiên, các dữ liệu kinh tế 3 tháng đầu năm cho thấy nền kinh tế nước ta đang phải đối diện với những vấn đề nổi cộm mang tính dài hạn: chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh còn thấp, các cân đối vĩ mô ổn định nhưng chưa thực sự vững chắc, biểu hiện:

- GDP quý 1/2017 tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2016, thấp hơn mức tăng trưởng cùng kỳ năm 2016 và năm 2015 (6,12% và 5,48%), cho thấy tăng trưởng kinh tế nước ta đang có dấu hiệu chững lại.

- Sức cầu trong nước tiếp tục xu hướng cải thiện, song chưa thực sự bền vững. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng luỹ kế 3 tháng đầu năm tăng 9,2%, cao hơn mức tăng cùng kỳ năm 2016 (9,1%), tuy nhiên, nếu loại trừ yếu tố giá, chỉ số này chỉ tăng 6,2% (thấp hơn mức tăng cùng kỳ năm 2016 (7,5%)).

- Tình trạng giải ngân vốn đầu tư công còn chậm (hết quý I mới đạt 15,6% kế hoạch năm) đây chính là một trong những rào cản đối với tăng trưởng GDP trong quý I này.

- CPI quý I/2017 tăng 4,65% và CPI bình quân tăng mạnh 4,96% so với quý I/2016 (cao hơn nhiều so với mức tăng 1,26% cùng kỳ năm 2016).

2. Về các lĩnh vực xã hội khác, đều có bước chuyển biến tích cực, hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế.

- Khoa học công nghệ từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý để triển khai thực hiện đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2020”.

- Lao động việc làm có nhiều tiến bộ, hết quý I/2017, cả nước tạo việc làm cho khoảng 345 nghìn lao động trong nước, tăng 7,8% so với cùng kỳ 2016; tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi ước tính là 2,3%, trong đó khu vực thành thị là 3,21%, khu vực nông thôn là 1,82%.

- Hoạt động chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân được tăng cường, các giải pháp về bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm được quan tâm, triển khai đồng bộ, quyết liệt từ Trung ương đến địa phương; hệ thống y tế cơ sở tiếp tục được củng cố; tình trạng quá tải bệnh viện và tỷ lệ chuyển tuyến giảm;...

Tuy nhiên, vẫn còn để xảy ra 21 vụ ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng, làm 641 người bị ngộ độc, trong đó 15 trường hợp tử vong. Nổi cộm là, các vụ ngộ độc rượu (methanol) với số nạn nhân lên đến hàng trăm người tại tỉnh Lai Châu, Hà Giang và thành phố Hà Nội; tình trạng tai nạn giao thông chậm được cải thiện, còn để xảy ra 4.812 vụ, làm 2.114 người chết. Số vụ tai nạn đường sắt có xu hướng gia tăng với 43 vụ làm 37 người chết và 18 người bị thương...

3. Chỉ đạo của Chính phủ trong thời gian tới.

Thứ nhất, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng và kiểm soát lạm phát. Năm 2017 cần phải nỗ lực phấn đấu để kiểm soát lạm phát ở mức 4%, tăng trưởng 6,7% và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế như mục tiêu đề ra.

Thứ hai, tiếp tục chủ động trong điều hành chính sách tiền tệ, lãi suất, tỷ giá; bảo đảm thanh khoản của các tổ chức tín dụng, tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của doanh nghiệp và người dân; tập trung vốn cho các lĩnh vực ưu tiên gắn với bảo đảm chất lượng tín dụng.

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp theo tinh thần các Nghị quyết 19, 35 của Chính phủ.

Thứ tư, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017.

Thứ năm, tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong xã hội.

2. Đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ thiệt hại cho người dân do sự cố môi trường biển ở miền Trung

1. Một số kết quả đã triển khai thực hiện.

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo: ngay sau khi sự cố môi trường biển xảy ra, Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, ban hành nhiều văn bản về các chính sách bồi thường, hỗ trợ người dân ổn định đời sống, cụ thể là: Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 722/QĐ-TTg ngày 09/5/2016 và Quyết định số 1138/QĐ-TTg ngày 25/6/2016 để hỗ trợ khẩn cấp cho ngư dân tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế bị ảnh hưởng do hiện tượng hải sản chết bất thường (15.027,762 tấn gạo và 59 tỷ đồng để ổn định đời sống, chuyển đổi nghề cho ngư dân); Quyết định số 1880/QĐ-TTg ngày 29/9/2016 về định mức bồi thường thiệt hại cho các đối tượng bị thiệt hại do sự cố môi trường biển tại 4 tỉnh; Quyết định số 309/QĐ-TTg ngày 9/3/2017 điều chỉnh, bổ sung đối tượng, định mức bồi thường thiệt hại đã quy định tại Quyết định số 1880/QĐ-TTg; Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 phê duyệt Đề án “Xác định thiệt hại, thực hiện bồi thường, hỗ trợ; khôi phục sản xuất và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế”. Nguồn kinh phí bồi thường thiệt hại về kinh tế cho các đối tượng nêu trên được sử dụng từ nguồn kinh phí do Formosa (FHS) bồi thường.

Về công tác giám sát việc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm của Formosa (FHS)

Các hoạt động giám sát đã triển khai: Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thành lập Hội đồng kỹ thuật đánh giá việc khắc phục hậu quả vi phạm của FHS và thành lập Tổ giám sát thực hiện cam kết khắc phục sự cố môi trường tại 4 tỉnh miền Trung của FHS. Hàng ngày, Tổ giám sát phối hợp với Viện Công nghệ môi trường thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phân tích mẫu nước thải trước, sau xử lý của các Trạm xử lý nước thải và tại Trạm quan trắc online trước khi xả ra biển (trong thời gian 03 năm kể từ ngày 22/7/2016). Ngoài ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường còn tổ chức 03 Đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch khắc phục của FHS.

Kết quả thực hiện các hạng mục cải thiện công trình bảo vệ môi trường của FHS: thực hiện Quyết định số 2604/QĐ-BTNMT ngày 09/11/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, FHS đã phối hợp với các cơ quan khoa học, kỹ thuật, các chuyên gia về môi trường trong nước và quốc tế khẩn trương xây dựng bổ sung các hạng mục, công trình xử lý chất thải theo tiêu chuẩn quốc tế. Đến nay, FHS đã khắc phục được 51/53 điểm khiếm khuyết, các hạng mục, công trình xử lý nước thải, khí thải (họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 3/2017).

Kết quả quan trắc, đánh giá chất lượng môi trường biển: ngày 22/8/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Hội nghị công bố kết quả đánh giá hiện trạng môi trường biển 4 tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế (tổ chức tại tỉnh Quảng Trị). Kết quả điều tra, quan trắc, đánh giá cho thấy: chất lượng môi trường nước biển tại tất cả các khu vực được quan trắc đã nằm trong giới hạn quy định của QCVN 10-MT:  2015/BTNMT, đạt quy chuẩn đối với vùng bãi tắm, thể thao dưới nước, nuôi trồng thủy sản và bảo tồn thủy sinh. Hệ sinh thái rạn san hô, cỏ biển và nguồn lợi hải sản ở khu vực sau những tác động của sự cố môi trường bị suy thoái mạnh cả về đa dạng sinh học và quy mô, nay đã bắt đầu có dấu hiệu hồi phục tích cực.

Kết quả thực hiện các giải pháp ổn định đời sống, sản xuất, kinh tế của 4 tỉnh miền Trung: đến nay, Chính phủ đã chuyển tiền tạm ứng 2 đợt cho các địa phương để thực hiện bồi thường thiệt hại cho người dân: đợt 1 với số tiền là 3.000 tỷ (tháng 10/2016), đợt 2 là 1.680 tỷ đồng (tháng 01/2017). Tính đến ngày 14/02/2017, 4 tỉnh đã giải ngân được 3.330,3 tỷ đồng trong tổng số 4.680 tỷ đồng được tạm cấp, đạt 71,2%.

2. Nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục triển khai để khắc phục sự cố môi trường biển miền Trung.

Tính đến thời điểm hiện nay, vì nhiều lý do khách quan, chủ quan, công tác chi trả ở một số nơi chưa đạt yêu cầu đề ra. Tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại 4 tỉnh vẫn còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, phức tạp. Chính phủ yêu cầu các ban, bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện ngay một số nhiệm vụ sau:

 Thứ nhất, các bộ, ngành có liên quan phối hợp với Ủy ban nhân dân 4 tỉnh (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế) đẩy nhanh việc xác định đối tượng bị thiệt hại, tiến độ bồi thường, hỗ trợ thiệt hại, khôi phục sản xuất, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển.

Thứ hai, các cơ quan báo chí, truyền thông đưa tin trung thực, khách quan và chính xác. Tập trung đưa tin, tuyên truyền về các chính sách của Nhà nước, hoạt động của chính quyền liên quan đến công tác khắc phục sự cố môi trường, kết quả bồi thường, hỗ trợ thiệt hại, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định cuộc sống cho người dân; kịp thời phản ánh những tiêu cực, vi phạm trong thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ.

Thứ ba, các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp đưa tin sai, có mục đích bôi nhọ, kích động; đấu tranh vạch mặt và xử lý nghiêm minh đối tượng phản động, đối tượng cơ hội chính trị lợi dụng sự cố môi trường biển để kích động, lôi kéo người dân gây rối, phá hoại an ninh trật tự, an toàn xã hội...

Thứ tư, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giám sát chặt chẽ quá trình khắc phục hậu quả vi phạm và việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường của FHS, các hạng mục chỉ được vận hành thử nghiệm, vận hành chính thức khi đã hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật như đã cam kết và theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

3. Đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020

Thực hiện Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước (DNNN)  giai đoạn 2011 - 2015 của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đã triển khai quyết liệt và đạt được những kết quả tích cực, cơ bản hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đề ra, cụ thể là:

Cơ chế, chính sách về đổi mới tổ chức, quản lý, sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước đã được ban hành, sửa đổi, bổ sung khá đầy đủ và đồng bộ (Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 69 Nghị định, Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị nhằm cụ thể hóa các Nghị quyết của Trung ương về công tác sắp xếp, đổi mới DNNN).

Doanh nghiệp nhà nước đã giảm mạnh về số lượng, tập trung hơn vào những ngành, lĩnh vực then chốt, cơ bản thực hiện được vai trò, nhiệm vụ được giao, làm nòng cốt để kinh tế nhà nước định hướng điều tiết, ổn định kinh tế vĩ mô (năm 2011 có 1.369 DNNN thì đến hết tháng 10/2016 chỉ còn 718 DNNN, tập trung vào 19 ngành, lĩnh vực; DNNN là khu vực đóng góp lớn nhất vào GDP (DNNN 28,8%, ngoài nhà nước 11,8%, FDI 17,9%...).

Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp sau cổ phần hóa được nâng lên (tổng vốn chủ sở hữu tại các DNNN tăng từ 810 ngàn tỷ đồng lên 1,234 triệu tỷ đồng. Tổng tài sản tăng từ 2,274 triệu tỷ đồng lên 3,105 triệu tỷ đồng. Một số doanh nghiệp nộp ngân sách cao: Tập đoàn Viễn thông quân đội 24.808 tỷ đồng, Tập đoàn Điện lực 15.012 tỷ đồng).

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác sắp xếp đổi mới DNNN vẫn còn một số khó khăn, hạn chế: Một số cơ chế, chính sách liên quan đến sắp xếp, tái cơ cấu DNNN chưa được sửa đổi, bổ sung, ban hành kịp thời. Việc thoái vốn đầu tư ra ngoài ngành kinh doanh chỉ mới đạt 42% kế hoạch, gặp nhiều khó khăn do thị trường không thuận lợi, việc thoái vốn trong lĩnh vực ngân hàng còn phụ thuộc vào quá trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng. Một số bộ, ngành, địa phương chưa tích cực, chủ động, chưa quyết liệt chỉ đạo triển khai thực hiện tái cơ cấu DNNN.

Để đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ về việc sắp xếp, đổi mới DNNN. Trong đó, xác định công việc đổi mới và sắp xếp DNNN là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong phát triển kinh tế xã hội hàng năm và 5 năm của mỗi cấp, ngành, địa phương và doanh nghiệp nhà nước. Trên cơ sở đó, ban hành chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện.

Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách về tổ chức quản lý và hoạt động của DNNN phù hợp với vị trí, vai trò; tạo điều kiện nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ được giao; đáp ứng yêu cầu quản lý của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; nâng cao tính hiệu quả và ngăn ngừa thất thoát vốn, tài sản nhà nước.

Thứ ba, đẩy mạnh tái cơ cấu DNNN, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước. Xác định cụ thể phạm vi, ngành nghề đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Đánh giá thực chất và đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư của Nhà nước một cách công khai, minh bạch theo cơ chế thị trường.

Thứ tư, thực hiện có hiệu lực, hiệu quả các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của chủ sở hữu Nhà nước đối với DNNN và vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; sớm xóa bỏ chức năng đại diện chủ sở hữu của các bộ, ủy ban nhân dân đối với vốn, tài sản nhà nước tại các doanh nghiệp. Tách chức năng chủ sở hữu tài sản, vốn của Nhà nước và chức năng quản lý nhà nước đối với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và nhiệm vụ chính trị, công ích trong DNNN.

4. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nhất quán các chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo

Đảng và Nhà nước ta luôn khẳng định chính sách nhất quán, đúng đắn về tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tạo mọi điều kiện để các tôn giáo cùng chung sống hòa bình trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, được thể hiện trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các nghị quyết của Đảng, pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc hội, các nghị định của Chính phủ. Mới đây nhất, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XIV đã thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo với nhiều điểm mới, tiến bộ… Những chủ trương, quan điểm và chính sách trên đã góp phần xây dựng niềm tin của đồng bào tôn giáo với Đảng, Nhà nước.

Theo Ban Tôn giáo Chính phủ, Nhà nước ta hiện đã công nhận và cấp đăng ký hoạt động cho 39 tổ chức tôn giáo, một pháp môn tu hành, với trên 24 triệu tín đồ, chiếm 27% dân số. Cả nước có gần 53 nghìn chức sắc, 134 nghìn chức việc, 28 nghìn cơ sở thờ tự. Dù mỗi tôn giáo có đường hướng và phương châm hành đạo riêng nhưng đều chung một định hướng sống “Tốt đời, đẹp đạo”, gắn bó với đất nước. Các tổ chức tôn giáo, các vị chức sắc, chức việc luôn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; hăng hái tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế -xã hội; thực hiện tốt các hoạt động thiện nguyện (năm 2016, đóng góp cho xã hội hơn 1.000 tỷ đồng), đóng góp thiết thực vào việc xoá đói, giảm nghèo, phòng chống các tệ nạn xã hội; góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở vùng đồng bào tôn giáo.

Tuy nhiên, bên cạnh các hoạt động thuần túy tôn giáo, tuân thủ pháp luật thì hoạt động lợi dụng các tôn giáo, các “Tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình”, nhóm mạo xưng “Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất”, và một số “hiện tượng tôn giáo mới”, “đạo lạ” (có khoảng 100 hiện tượng tín ngưỡng, tôn giáo mới) có nhiều hoạt động gây rối làm mất an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Nổi cộm là, trong các ngày từ 10-14/2/2017, Linh mục Nguyễn Đình Thục (Giáo xứ Song Ngọc, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) đã bất chấp luật pháp và điều răn của Chúa, xúi bẩy, lôi kéo, ép buộc giáo dân đi khiếu kiện đông người, đặc biệt là cuộc di chuyển (từ Nghệ An sang Hà Tĩnh) có toan tính chính trị, gây ách tắc giao thông, thách thức và vu cáo chính quyền. Gần đây, Linh mục Đinh Hữu Thoại (Giáo xứ Tiên Phước, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam), Mục sư Đinh Ủy (huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi) và 27 đối tượng thuộc Hội đồng Liên tôn Việt Nam đã đồng loạt ký tên vào cái gọi là “Tuyên bố về đàn áp giáo dân Giáo xứ Song Ngọc, Nghệ An” và kêu gọi biểu tình lớn vì môi trường trên phạm vi cả nước vào thứ bẩy, chủ nhật hàng tuần. Tiếp đó, ngày 03 và 04/4/2017, một bộ phận người dân, chủ yếu là giáo dân trên địa bàn huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh bị các đối tượng xấu lôi kéo, kích động tham gia tụ tập đông người, biểu tình; treo băng rôn có nội dung kích động, lăng mạ cán bộ UBND huyện Lộc Hà, vu khống lực lượng chức năng, xuyên tạc chính sách của Đảng và Nhà nước...

Để triển khai thực hiện hiệu quả hơn nữa chủ trương, chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng, Nhà nước, đề nghị cấp ủy các cấp, các tổ chức tôn giáo và cán bộ, đảng viên thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, thực hiện nhất quán các chính sách tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta, hướng các hoạt động tôn giáo đồng hành, gắn bó với dân tộc, nêu cao tinh thần yêu nước, ý thức bảo vệ độc lập dân tộc của đồng bào có đạo vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Thứ hai, tiếp tục chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là vùng đồng bào tôn giáo.

Thứ ba, cần kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động mê tín dị đoan, trục lợi, kích động chia rẽ nhân dân, chia rẽ các dân tộc, gây rối an ninh trật tự, lợi dụng chống phá Đảng, Nhà nước, gây cản trở Việt Nam trong tiến trình phát triển và hội nhập quốc tế.

Thứ tư, Ban Tôn giáo Chính phủ và ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo tập trung giải quyết những vụ việc tôn giáo nổi cộm, phức tạp; xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

5. Kết quả thực hiện công tác bảo hiểm xã hội

Một số kết quả nổi bật: tính đến hết tháng 3/2017, so với cùng kỳ năm 2016, số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc ước đạt 13,1 triệu người, tăng 7,4%; bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) ước đạt 11,2 triệu người, tăng 7,7%; BHXH tự nguyện là 235 nghìn người, tăng 17,6% và bảo hiểm y tế (BHYT) ước đạt 76,2 triệu người (bao gồm cả lực lượng vũ trang) tăng 12,5% , đạt tỷ lệ bao phủ BHYT toàn quốc là 82% dân số. Toàn ngành BHXH ước thu 63.616 tỷ đồng, đạt 22,5% so với kế hoạch giao, tăng 12.672 tỷ đồng (24,8%) so với cùng kỳ năm 2016. Số chi BHXH, BHYT ước 57.429,5 tỷ đồng (giảm 4,6% so với cùng kỳ năm 2016), trong đó: chi BHXH từ nguồn Ngân sách 12.213 tỷ đồng; chi BHXH từ Quỹ BHXH bắt buộc 32.859,5 tỷ đồng; chi Quỹ BHTN 1.192,6 tỷ đồng và ước chi KCB BHYT 11.164,4 tỷ đồng.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội còn một số tồn tại hạn chế: việc lập, phê duyệt danh sách đối tượng tham gia BHYT được ngân sách Nhà nước đóng hoặc hỗ trợ đóng ở một số địa phương chưa kịp thời đã ảnh hưởng đến công tác cấp thẻ BHYT. Một số địa phương chưa thực hiện việc chuyển tiền đóng, hỗ trợ đóng từ ngân sách năm 2016 cho các đối tượng tham gia BHYT, gây khó khăn cho công tác thu nợ của cơ quan BHXH. Việc tuân thủ pháp luật về BHXH của nhiều đơn vị sử dụng lao động chưa nghiêm, tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT những tháng đầu năm 2017 tăng so với cuối năm 2016. Nhiều vướng mắc trong công tác thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT chưa được kịp thời tháo gỡ.

Để công tác BHXH đạt hiệu quả cao, đề nghị các bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho mọi người dân về chính sách ưu việt, nhân văn của BHXH, BHYT, BHTN từ đó đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Thứ hai, tăng cường triển khai việc hướng dẫn và tổ chức thực hiện tốt các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; giải quyết, chi trả đầy đủ, kịp thời các quyền lợi về BHXH, BHYT cho người lao động, người tham gia BHYT. Thực hiện việc rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động theo quy định của Luật BHXH.

Thứ ba, BHXH phối hợp với Bộ Y tế sớm ban hành các văn bản hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai Hệ thống thông tin giám định BHYT.

Thứ tư, ngành BHXH tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; chú trọng hơn đến công tác kiểm tra, hướng dẫn thực hiện dự toán thu, chi các loại bảo hiểm năm 2017 theo quy định.

III. TIN THẾ GIỚI

1. Một số hoạt động đối ngoại quan trọng giữa Việt Nam với các nước

 - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm chính thức Thụy Điển, Hung-ga-ri và Cộng hòa Séc từ ngày 06 đến 14/4/2017. Tại Thụy Điển, hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ thương mại, đầu tư tương xứng với tiềm năng của mỗi nước; tăng cường phối hợp thực hiện các thỏa thuận, các dự án hợp tác Chính phủ hai nước đã ký kết; ủng hộ Chính phủ, địa phương, doanh nghiệp và nhân dân hai nước tăng cường giao lưu; thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ...; phối hợp và ủng hộ nhau tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế, đặc biệt là tại Liên minh Nghị viện Thế giới. Tại Hung-ga-ri và Cộng hòa Séc, hai bên thảo luận vai trò của lập pháp đối với nền kinh tế thị trường, chia sẻ kinh nghiệm và thực tiễn trong hoạt động lập pháp; nhất trí tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư, quốc phòng, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân; phối hợp và ủng hộ nhau trên các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Thụy Điển, Hung-ga-ri và Cộng hòa Séc đều là những nước bạn bè truyền thống, có quan hệ tốt đẹp với Việt Nam, đã hỗ trợ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, là nôi đào tạo cán bộ, sinh viên, nghiên cứu sinh cho Việt Nam. Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lần này có ý nghĩa quan trọng nhằm tiếp tục củng cố, tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với các đối tác, bạn bè truyền thống.

- Thủ tướng Xinh-ga-po Lý Hiển Long thăm chính thức Việt Nam từ ngày 21 đến 24/3/2017. Hai bên ký Tuyên bố chung nhất trí thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao giữa hai Đảng, hai Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và nhân dân hai nước; tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực: thương mại, đầu tư, kinh tế, hỗ trợ kỹ thuật và kiểm định về tiêu chuẩn đối với những sản phẩm nông nghiệp, giáo dục và đào tạo; tăng cường hợp tác phát triển thành phố thông minh và hiện đại hóa đô thị thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông trong cuộc sống và quản lý đô thị, giao thông và môi trường; tiếp tục hợp tác giải quyết các thách thức an ninh chung như an ninh biển, cướp biển, khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia; ủng hộ thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về Ứng xử của các bên tại Biển Đông (DOC) và sớm hoàn tất Bộ khung Quy tắc ứng xử (COC). Hai bên đã ký các văn kiện hợp tác: Trao thư của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho Ngân hàng UOB của Xinh-ga-po về việc Ngân hàng UOB lập chi nhánh 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam và 4 Bản ghi nhớ giữa một số bộ, ban, ngành, địa phương của Việt nam với một số doanh nghiệp của Xinh-ga-po.

Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Lý Hiển Long là dịp để hai bên trao đổi các phương hướng chiến lược, biện pháp cụ thể nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Xinh-ga-po trong thời gian tới, hỗ trợ lẫn nhau phát triển bền vững, thịnh vượng, cũng như thúc đẩy hợp tác giữa hai nước tại các diễn đàn đa phương.

- Tổng thống Nhà nước I-xra-en Rơ-ven Ru-vi Ríp-lin thăm cấp Nhà nước Việt Nam từ ngày 19 đến 25/3/2017. Hai bên nhất trí tăng cường tiếp xúc các cấp, khuyến khích quan hệ hợp tác giữa bộ, ngành, địa phương hai nước; trao đổi các biện pháp nhằm tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực an ninh - quốc phòng, văn hóa, giáo dục - đào tạo, du lịch…; cam kết đẩy nhanh đàm phán tiến tới ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - I-xraen, khuyến khích và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước hợp tác, đẩy mạnh đầu tư trong các lĩnh vực như nông nghiệp công nghệ cao, đào tạo nhân lực, công nghệ thông tin - điện tử - truyền thông, xử lý nước… I-xra-en cam kết hỗ trợ Việt Nam trong việc xử lý và làm sạch các vùng đất bị nhiễm chất độc da cam. Hai bên thảo luận về vấn đề Biển Đông, khu vực Trung Đông cũng như các vấn đề quốc tế, nhấn mạnh hợp tác có vai trò quan trọng và là xu thế để duy trì hòa bình, ổn định trên thế giới. Việt Nam ủng hộ mọi nỗ lực của khu vực, quốc tế và các bên liên quan nhằm mang lại hòa bình cho khu vực Trung Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, các nghị quyết của Liên hợp quốc… nhằm đi đến giải pháp toàn diện, công bằng, bền vững, tiến tới thành lập một Nhà nước Pa-le-xtin độc lập, có chủ quyền, cùng tồn tại hòa bình bên cạnh Nhà nước I-xra-en.

Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống I-xra-en Rơ-ven Ru-vi Ríp-lin nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - I-xra-en, góp phần vào sự phát triển của mỗi nước, vì lợi ích của nhân dân Việt Nam và I-xra-en, vì hòa bình và hữu nghị ở khu vực Trung Đông và Đông Nam Á cũng như trên thế giới.

2. Một số tình hình thế giới đáng chú ý thời gian gần đây

- Việt Nam phản đối các hoạt động của Đài Loan (Trung Quốc) ở Biển Đông:

 + Trước việc Đài Loan tiến hành tập trận bắn đạn thật ở vùng biển xung quanh đảo Ba Bình, quần đảo Trường Sa, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định: “Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và căn cứ pháp lý khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Việc Đài Loan tổ chức diễn tập bắn đạn thật ở vùng biển xung quanh Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này, đe dọa hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh hàng hải, gây căng thẳng và làm phức tạp tình hình ở Biển Đông. Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Đài Loan không tái diễn các hành động tương tự”.

+ Trước thông tin Trung Quốc sắp hoàn thiện những công trình quân sự lớn trên các đảo nhân tạo xây dựng trái phép ở Biển Đông và sẵn sàng triển khai vũ khí tới đây bất kỳ lúc nào, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nêu rõ, các cơ quan chức năng của Việt Nam đang xác nhận thông tin này. Việt Nam khẳng định có đầy đủ cơ sở pháp lý và chứng cứ để khẳng định chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. "Các bên liên quan cần tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, hành xử có trách nhiệm, không có các hành động nhằm vi phạm chủ quyền của Việt Nam, ảnh hưởng đến hòa bình khu vực, gây phức tạp tình hình ở Biển Đông".

- Về vụ Mỹ tiến công Xy-ri: ngày 04/4/2017, một vụ tấn công bằng vũ khí hóa học đã xảy ra tại tỉnh Ít-líp (Xy-ri), làm ít nhất 100 người thiệt mạng và hơn 400 người bị thương. Lấy lý do là để đáp trả vụ tấn công bằng vũ khí hóa học trên, ngày 07/4/2017, quân đội Mỹ đã bắn 59 quả tên lửa hành trình Tô-ma-hốc từ các tàu chiến Hải quân của Mỹ trên Địa Trung Hải vào khu vực đường băng sân bay và các trạm tiếp nhiêu liệu tại căn cứ không quân Hôm-xơ, Xy-ri. Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm tuyên bố đã ra lệnh cho quân đội Mỹ không kích căn cứ không quân Hôm-xơ và cho rằng Mỹ có lợi ích và trách nhiệm trong việc ngăn chặn tình trạng phổ biến và sử dụng các vũ khí hóa học. Đây là vụ tấn công trực tiếp của Mỹ nhằm vào các lực lượng của Tổng thống Xy-ri Ba-sa An Át-xát kể từ khi cuộc nội chiến bùng phát 6 năm trước.

Hành động quân sự của Mỹ tại Xy-ri gây ra những phản ứng trái chiều từ các nước. Một số nước: Nhật Bản, Pháp, Đức, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ,…tuyên bố ủng hộ quyết định của Mỹ về việc không cho phép gia tăng hay sử dụng các vũ khí hóa học; kêu gọi thiết lập một vùng cấm bay và tạo các vùng an toàn tại Xy-ri. Trong khi đó, các nước: Nga, Cu-ba, Bô-li-vi-a, Cô-xta Ri-ca và Vê-nê-xu-ê-la, Bra-xin, Ác-hen-ti-na, Chi-lê, Cô-lôm-bi-a, Mê-hi-cô, Pa-ra-goay, Pê-ru và U-ru-goay, I-ran... lên án mạnh mẽ cuộc tiến công của Mỹ vào Xy-ri, coi đây là hành động sử dụng sức mạnh bất hợp pháp, vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế; kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tổ chức ngay một cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về tình hình Xy-ri.

- Về cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm chính thức Mỹ từ ngày 05 - 07/4/2017 (Mỹ là điểm dừng chân thứ hai trong chuyến công du nước ngoài lần này của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trước đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thăm cấp nhà nước tới Phần Lan trong hai ngày 04 và 05/4/2017). Đây là lần gặp đầu tiên của lãnh đạo hai nền kinh tế lớn nhất thế giới kể từ khi ông Đô-nan Trăm nhậm chức Tổng thống. Tại cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo Trung - Mỹ, hai bên thảo luận vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên; về việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc…; nhất trí phát triển đầu tư và thương mại giữa hai nước theo hướng ổn định, mở rộng hợp tác cùng có lợi giữa hai nước, nỗ lực kiểm soát bất đồng trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, vì lợi ích của mỗi nước, vì hòa bình và thịnh vượng trên thế giới.

Hiện nay, thông tin chi tiết và kết quả cụ thể của cuộc gặp được tiết lộ rất ít, chưa có thể đoán định về tương lai của quan hệ Mỹ -Trung. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia phân tích chính trị cho rằng, quan hệ Mỹ - Trung hiện đã bước vào ổn định hoặc giai đoạn tự ổn định và tự vận hành. Vai trò của các nhà lãnh đạo, đặc biệt là vai trò của người ra quyết sách chiến lược cao nhất ở Mỹ ông Đô-nan Trăm tác động trực tiếp làm thay đổi cục diện đến mối quan hệ hai nước ít có khả năng xảy ra.

3. Một số nét về công tác chuẩn bị bầu cử Hội đồng xã – phường lần thứ 4 ở Cam-pu-chia

Một số thông tin chung về cuộc bầu cử:

Cuộc bầu cử Hội đồng xã - phường lần thứ 4 của Cam-pu-chia được ấn định vào ngày 04/6/2017. Cuộc bầu cử lần này được cho là thước đo tín nhiệm của cử tri và người dân Cam-pu-chia đối với các chính đảng, nhất là Đảng Nhân dân Cam-pu-chia (CPP) cầm quyền. Theo thống kê từ các kỳ bầu cử gần đây, cho thấy đảng nào giành thắng lợi trong bầu cử Hội đồng xã - phường thì sẽ chiếm ưu thế và giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội sau đó.

Công việc đăng ký cử tri đã được tiến hành từ ngày 01/9/2016-29/11/2016 trên hệ thống máy tính (khoảng 7,87 triệu người Cam-pu-chia đăng ký đi bỏ phiếu). Tính đến ngày 05/3/2017, thời điểm kết thúc thời hạn đăng ký của các đảng chính trị, đã có 12 chính đảng với hơn 88.216 ứng cử viên tham gia tranh cử 11.572 ghế tại 1.646 xã, phường trên cả nước. Đảng Nhân dân Cam-pu-chia (CPP) cầm quyền và Đảng Cứu nguy Dân tộc Cam-pu-chia (CNRP) đều đăng ký tranh cử tất cả các ghế tại 1.646 xã, phường trên toàn quốc. Thời gian vận động tranh cử chính thức sẽ diễn ra từ ngày 20/5/2017 đến 02/6/2017.

Một số nét đáng chú ý về cuộc vận động tranh cử của các đảng chính trị:

Mặc dù có 12 chính đảng tham gia tranh cử, nhưng tranh cử sôi động và căng thẳng nhất vẫn là giữa hai đảng CPP và CNRP, cụ thể là:

Công tác chuẩn bị bầu cử của CPP, đã được lãnh đạo từ cấp cao nhất đến cơ sở hết sức quan tâm, chú trọng: tổ chức Hội nghị lần thứ 40 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trong đó đề ra nhiều nhiệm vụ quan trọng của công tác chuẩn bị với quyết tâm giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Hội đồng xã - phường nhiệm kỳ 4; nhấn mạnh việc cam kết tôn trọng luật pháp và văn hóa bầu cử, tham gia cùng Ủy ban Bầu cử quốc gia trong việc tạo ra bầu không khí chính trị ổn định, bảo đảm cho cuộc bầu cử được tiến hành tự do, công bằng.

Công tác chuẩn bị của CNRP, xây dựng một Chiến lược tranh cử cụ thể cho cuộc bầu cử Hội đồng xã - phường lần 4 và bầu cử Quốc hội năm 2018. Trong đó, gia tăng các hoạt động tuyên truyền, thu hút cử tri bằng việc công bố mục tiêu 05 điểm gây sự chú ý, đó là: trao trả đất nước, tài sản quốc gia, tài sản công dân, vận mệnh cho người dân; chấm dứt sự phát triển “giả tạo” hiện nay. Đáng chú ý, trong quá trình chuẩn bị bầu cử, CNRP tiếp tục các hoạt động tuyên truyền chống phá CPP, tố cáo Chính phủ vi phạm dân chủ, nhân quyền, độc tài, tham nhũng... Kêu gọi Chính phủ trả tự do cho các “tù nhân chính trị”, các thành viên tổ chức xã hội dân sự, các thành viên CNRP đang bị bắt giữ. Đặc biệt, CNRP xúi dục, kích động bài xích người Cam-pu-chia gốc Việt Nam; ngăn cản quá trình phân giới cắm mốc biên giới và xuyên tạc về mối quan hệ Việt Nam-Cam-pu-chia.

Tháng 2/2017, CNRP đã tổ chức Đại hội bất thường để bầu ban lãnh đạo mới sau khi Chủ tịch đảng Sam Rên-xy buộc phải từ chức, xin ra khỏi đảng. Đại hội đã bầu ông Kem Xô-kha, Phó chủ tịch Đảng làm Chủ tịch Đảng; các Phó chủ tịch gồm bà Mua Xô khua, ông Pol Hom và ông Eng Chhay Eng. Tuy nhiên, ngày 23/3/2017, Bộ Nội vụ Cam-pu-chia đã không công nhận Ban lãnh đạo mới của CNRP vì Đại hội vi phạm điều lệ của CNRP và đề nghị thực hiện lại cho đúng điều lệ. Đồng thời, Bộ Nội vụ cũng đề nghị CNRP bỏ khẩu hiệu tuyên truyền “rút xã trưởng phục vụ đảng ra, đưa xã trưởng phục vụ nhân dân vào” vì khẩu hiệu này của CNRP trái với quy định của pháp luật.

Đánh giá chung, cuộc bầu cử Hội đồng xã - phường lần thứ 4 của Cam-pu-chia đang đến gần, tình hình chính trị và nội bộ Cam-pu-chia nhìn chung là ổn định do sự thỏa hiệp của các đảng chính trị, nhưng cuộc đấu tranh giành quyền lực sẽ tiếp tục diễn ra gay gắt, quyết liệt. Tuy nhiên, trên thực tế Đảng CPP đang có lợi thế cầm quyền, nắm quân đội, cảnh sát, tư pháp, truyền thông. Đồng thời, với những thành tựu lãnh đạo, quản lý, điều hành đất nước trong thời gian qua, Đảng CPP đang giành được sự ủng hộ cao của cử tri cả nước, chính vì vậy CPP được dự báo có khả năng giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Hội đồng xã - phường lần thứ 4, năm 2017.

BBT

________

 

[1] Sử dụng tài liệu "Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh" do Bộ Giáo dục & Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam biên soạn. Riêng các trường dạy nghề, thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Lao động-Thương binh & Xã hội.

[2] . Tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa" trong nội bộ (Chuyên đề năm 2017).

[3] . Tài liệu: Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (chuyên đề năm 2016); tài liệu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa" trong nội bộ (Chuyên đề năm 2017); tài liệu hỏi - đáp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn Bản Mới

CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình HN quán triệt CT, NQ sáng 14/1/2021

Lượt xem:58 | lượt tải:46

CT.45.TW

về lãnh đạo bầu cử QH và HĐND nhiệm kỳ 2021-2026

Lượt xem:36 | lượt tải:24

CV.13813.VPTW

phát biểu của TBT tại HN kiểm tra, giám sát của Đảng

Lượt xem:32 | lượt tải:20

CV.13925.VPTW

phát biểu của TBT tại HN phòng, chống tham nhũng

Lượt xem:33 | lượt tải:28

KH.03.TU

về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật

Lượt xem:28 | lượt tải:18

NQ.01.TU

về KTXH, ANQP, XDĐ 2020

Lượt xem:40 | lượt tải:22

NQ.01.TU.phụ lục

phụ lục NQ01 của Tỉnh ủy về KTXH, QPAN, XDĐ năm 2020

Lượt xem:31 | lượt tải:17
truongsa
dh 1
baocaovien
tailieu
sachtuyengiao
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập21
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm14
  • Hôm nay6,398
  • Tháng hiện tại147,837
  • Tổng lượt truy cập9,047,353
covid dh 13
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây