Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 3-2017 

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 3-2017

Thứ hai - 27/02/2017 13:53

A. VĂN BẢN MỚI

I. VĂN BẢN CỦA TỈNH

1. Ngày 06-2-2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 27-KH/BTGTU về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nội dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội.

- Phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, những cách làm sáng tạo; lấy điển hình, nhân tố tiêu biểu để cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Công tác tuyên truyền về Chỉ thị 05 phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động; gắn với tuyên truyền thực hiện các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, có sức thuyết phục.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị 05; chú ý phân tích, làm rõ những điểm mới trong Chỉ thị 05, phân tích sâu sắc những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là về đạo đức, phong cách của Bác gắn với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

2. Tuyên truyền công tác lãnh đạo của các cấp uỷ trong việc triển khai Chỉ thị 05; kết quả thực hiện theo từng tháng, quý, năm và cả nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng ở các địa phương, đơn vị.

3. Biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng tuyên truyền về những điển hình trong thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiêp; sự gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu các cấp, các ngành.

4. Phê phán những nhận thức lệch lạc, học tập không đi đối với làm theo, bệnh hình thức, thành tích, báo cáo không trung thực và các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội, phản động.

III. HÌNH THỨC, BIỆN PHÁP TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng

- Các cơ quan báo chí của tỉnh xây dựng chuyên trang, chuyên mục thực hiện Chỉ thị 05; thường xuyên đưa tin, bài, tuyên truyền sâu rộng về các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nêu gương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo. Cổng thông tin điện tử của tỉnh và trang thông tin điện tử của các địa phương, cơ quan, đơn vị mở chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; trong đó tập hợp các văn bản liên quan đến việc tổ chức học tập quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 và giới thiệu các gương điển hình của địa phương, cơ quan đơn vị mình trong học tập và làm theo Bác. Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh và Đài Truyền thanh- Truyền hình các huyện, thành phố ít nhất mỗi năm xây dựng 01 phóng sự tài liệu về kết quả thực hiện Chỉ thị  05 để trình chiếu vào dịp sơ kết hằng năm.

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ thường xuyên chỉ đạo định hướng, đánh giá chất lượng, hiệu quả tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 trên báo chí, truyền thông của tỉnh tại giao ban báo chí định kỳ.

- Các địa phương, sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh phối hợp với các cơ quan báo chí chí để giới thiệu gương điển hình ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình; tuyên truyền nhân kỷ niệm các ngày truyền thống, ngày thành lập, tổ chức toạ đàm gắn với chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ví dụ như: Thầy thuốc Kon Tum học tập và làm theo Bác (nhân ngày 27-2); Tuổi trẻ Kon Tum học tập và làm theo Bác (nhân ngày 26-3); Nhà giáo Kon Tum học tập và làm theo Bác (nhân ngày 20-11); Công an nhân dân học tập và làm theo Bác (nhân ngày 19-8); Sáng mãi truyền thống Bộ đội Cụ Hồ (nhân ngày 22-12)…

2. Đẩy mạnh hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

- Hội Văn học Nghệ thuật, Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh tuyên truyền, hướng dẫn, vận động văn nghệ sỹ, nhà báo và các tầng lớp nhân dân tham gia sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề  “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 khoá XI về “Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

 - Cấp tỉnh tổ chức xét chọn, trao giải thưởng và chọn các tác phẩm tiêu biểu để tham dự giải ở Trung ương vào giữa các năm 2018 và 2020.

 3. Tuyên truyền thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên

- Định kỳ hằng quý, các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh chỉ đạo Ban Tuyên giáo (Tuyên huấn) cung cấp danh sách, thành tích các điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05 ở địa phương, đơn vị mình cho đội ngũ báo cáo viên. Có thể mời những điển hình tiêu biểu báo cáo tại hội nghị báo cáo viên các cấp.

- Lồng ghép tuyên truyền về các gương điển hình thực hiện Chỉ thị 05 trong các buổi tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nói chuyện thời sự ở cơ sở hoặc trong các buổi sinh hoạt, họp cơ quan, đơn vị; đoàn thể nhân dân.

- Hằng tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ lựa chọn và đăng trong Bản tin sinh hoạt chi bộ về những gương điển hình học tập và làm theo Bác để phục vụ sinh hoạt tại chi bộ.

4. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các cuộc thi viết về cá nhân điển hình học tập và làm theo Bác.

- Căn cứ điều kiện thực tế, các địa phương, đơn vị, cơ quan báo chí của tỉnh phát động tổ chức cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Hình thức thi: Tổ chức cuộc thi viết; thi trắc nghiệm; thi kể chuyện; thi báo cáo viên, tuyên truyền viên; lồng ghép trong các chương trình thi tiểu phẩm, giao lưu văn hoá văn nghệ.

5. Tuyên truyền, cổ động trực quan

- Các đội thông tin lưu động ở cơ sở đưa nội dung tuyên truyền Chỉ thị 05, những tấm gương học tập làm theo Bác vào chương trình tuyên truyền thường xuyên, liên tục.

- Sử dụng các cụm pa nô, khẩu hiệu để tuyên truyền tại các khu vực trung tâm, nơi có đông dân cư.

- Các cơ quan, đơn vị xây dựng khẩu hiệu hành động về thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ để tuyên truyền trong nội bộ.

6. Khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

- Thường xuyên quan tâm, phát hiện, biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức sơ kết gắn với biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm.

IV. MỘT SỐ KHẨU TUYÊN TRUYỀN

1. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

2. Phát triển kinh tế nhanh, bền vững, chăm lo đời sống của nhân dân là thiết thực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

3. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh!

4. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa!

5. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc!

6. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân!

7. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm!

8. Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, lợi ích nhóm!

9. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham những, lãng phí, quan liêu!

10. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là cơ hội để mỗi cán bộ, đảng viên tự tu dưỡng, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạnh !

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

-  Chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 và các điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hướng dẫn hoạt động sáng tác, quảng bá tác tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thường xuyên chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.

- Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền các chuyên đề toàn khoá, hằng năm, các nội dung thực hiện Chỉ thị 05 và các điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức hội nghị sơ kết hằng năm gắn với biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu.

- Theo dõi, tham mưu, xử lý thông tin dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh liên quan đến việc thực hiện Chỉ thị 05.

2. Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo:

2.1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Thường xuyên hướng dẫn và đôn đốc các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05. Tăng cường quản lý nhà nước đối với việc xuất bản các ấn phẩm liên quan đến thực hiện Chỉ thị 05.

 - Chỉ đạo các đài truyền thanh ở cơ sở, thường xuyên tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05, giới thiệu các gương điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2.2. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai tuyên truyền trực quan trên pa nô, khẩu hiệu về chủ đề “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp. Chú ý thay thế những pa nô, khẩu hiệu đã cũ và vị trí lắp đặt không phù hợp.

- Phối hợp tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm ngày sinh nhật Bác 19-5 hằng năm.

2.3. Hội Nhà báo, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh

Khuyến khích, động viên văn nghệ sỹ, nhà báo tham gia sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 khoá XI về “Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Ưu tiên trao giải cho các tác phẩm báo chí chất lượng cao của tỉnh hằng năm về chủ đề này.

3. Đảng đoàn Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh

- Xây dựng hướng dẫn và tổ chức tuyên truyền trong thành viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về thực hiện Chỉ thị 05; phát hiện, biểu dương và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, kịp thời biểu dương các điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

4. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh uỷ

Xây dựng kế hoạch tổ chức công tác tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị 05 và các điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ nay đến hết năm 2020 và kế hoạch hằng năm phù hợp với đặc thù của địa phương, đơn vị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Hằng năm, có đánh giá, rút kinh nghiệm, bổ sung kế hoạch cho những năm tiếp theo.

- Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện Chỉ thị 05 để chủ động giải quyết những vấn đề nổi cộm, mới phát sinh.

5. Báo Kon Tum, Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 và các điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo từng năm; trong đó nêu rõ công việc và thời gian thực hiện trong tháng, quý, năm.

- Phối hợp với các địa phương, cơ quan, đơn vị để xây dựng tin, bài phục vụ cho công tác tuyên truyền trên báo chí.

- Đài Phát thành- Truyền hình tỉnh xây dựng phóng sự tư liệu về thực hiện Chỉ thị 05 ở các địa phương, ngành, đơn vị trong tỉnh để phục vụ tuyên truyền và trình chiếu tại hội nghị sơ kết.

2. Ngày 6/02/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 81/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định thực hiện thu tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Về đối tượng và loại dịch vụ phải trả tiền dịch vụ môi trường rừng, gồm: (a) Các cơ sở sản xuất thủy điện phải chi trả tiền dịch vụ về bảo vệ đất, hạn chế xói mòn và bồi lắng lòng hồ, lòng sông, lòng suối; dịch vụ về điều tiết và duy trì nguồn nước cho sản xuất thủy điện; (b) Các cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch phải chi trả tiền dịch vụ về điều tiết và duy trì nguồn nước cho sản xuất nước sạch; (c) Các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch có hưởng lợi từ dịch vụ môi trường rừng phải chi trả tiền dịch vụ về bảo vệ cảnh quan tự nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học của các hệ sinh thái rừng phục vụ cho dịch vụ du lịch; (d) Các cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước trực tiếp từ nguồn nước phải chi trả tiền dịch vụ về điều tiết và duy trì nguồn nước cho sản xuất; (đ) Các đối tượng phải trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng; dịch vụ cung ứng bãi đẻ, nguồn thức ăn và con giống tự nhiên, sử dụng nguồn nước từ rừng cho nuôi trồng thủy sản được quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ.

Hình thức chi trả, chi trả gián tiếp (bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng trả tiền cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng ủy thác qua Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam và Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum).

Mức chi trả: (1) Các tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch có hưởng lợi từ dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh, chi trả 1,0% trên doanh thu thực hiện trong kỳ báo cáo tài chính doanh nghiệp; (2) Các đối tượng còn lại, mức chi trả thực hiện theo quy định tại Nghị định số 147/2016/NĐ-CP ngày 02/11/2016 của Chính phủ, Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn hiện hành có liên quan.

Thời gian thực hiện, kể từ ngày 01/01/2017.

3. Ngày 7/2/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định 85/QĐ-UBND về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Mục tiêu của Chương trình là xác định các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu để UBND tỉnh và các ngành, các cấp tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban chấp hành Trung ương khóa XII: “Nhận thức sâu sắc về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của tập thể, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân; xây dựng đạo đức cách mạng của người cán bộ, công chức, viên chức xứng đáng là “công bộc” của nhân dân. Củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng” bảo đảm theo đúng quan điểm đã đề ra trong Nghị quyết. 

Xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn, phương pháp tiến hành ở từng cấp, từng ngành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết; đồng thời, là cơ sở để kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng thời, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, có hiệu quả giữa các cơ quan liên quan trong hệ thống chính trị, giữa các cấp ủy, chính quyền trong quá trình triển khai thực hiện.Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra một cách đồng bộ, toàn diện, trọng tâm, trọng điểm, kiên trì, thường xuyên; gắn với việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng- an ninh trên địa bàn tỉnh, mở rộng quan hệ đối ngoại, ổn định tình hình, tạo niềm tin trong Đảng, trong nhân dân, tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Chương trình đề ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết, gồm: Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết; Đẩy mạnh công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định, chỉ đạo phù hợp với yêu cầu của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, tinh giản biên chế, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác quản lý nhà nước về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức; Đẩy mạnh việc thực hiện các quy định về đạo đức công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; Phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội.

4. Ngày 08-2-2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 17-HD/BTGTU về hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế- xã hội năm 2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017 và một số chủ trương, chính sách quan trọng về phát triển nền kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế. Nội dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nắm vững các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận nhất trí cao về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế- xã hội và hội nhập quốc tế  năm 2017.

2. Nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân về lộ trình, những thuận lợi, thách thức, khó khăn của hội nhập quốc tế trong bối cảnh tình hình mới.

3. Tạo sự phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trước những thành tựu phát triển của đất nước, của tỉnh trong năm 2016; củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; cổ vũ hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân phát huy nội lực, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

4. Công tác tuyên truyền luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của cấp ủy, chính quyền các cấp; kết hợp lồng ghép tuyên truyền bằng nhiều hình thức linh hoạt, gắn tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đất nước, của địa phương theo tinh thần đổi mới, thiết thực và hiệu quả.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế- xã hội tại Kết luận số 09-KL/TW ngày 19/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XII) về tình hình kinh tế - xã hội năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

- Làm rõ kết quả đạt được trên các mặt: Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; lạm phát được kiểm soát; các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được đảm bảo; môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện; thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược và cơ cấu lại nền kinh tế đạt được một số kết quả; văn hóa, xã hội có tiến bộ; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện; quốc phòng, an ninh được tăng cường, chủ quyền quốc gia được giữ vững; công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt được nhiều kết quả  tích cực, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của nước ta trên trường quốc tế. Khẳng định kết quả đạt được là do có vai trò lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ và sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân.

- Phân tích bối cảnh trong nước và thế giới năm 2017, những thuận lợi và khó khăn tác động trước mắt và lâu dài đến nên kinh tế nước ta và tình hình  phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế- xã hội (đã nêu trong Kết luận số 09-KL/TW, Nghị quyết số 23/2016/QH14 của Quốc hội và Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01-01-2017 của Chính phủ).

2. Tuyên truyền Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XII) về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

- Tuyên truyền kết quả đạt được về đổi mới môi trường, cơ cấu lại nền kinh tế: Các mặt thị trường tài chính, xử lý nợ xấu, quản trị doanh nghiệp nhà nước và quản lý vốn đầu tư nhà nước tại doanh nghiệp; quá trình cổ phần hóa, khu vực nông nghiệp, hội nhập quốc tế. Những hạn chế trên các mặt: Thực hiện ba khâu đột phá chưa đạt mục tiêu đề ra, cơ cấu lại nền kinh tế triển khai chậm, thiếu đồng bộ, chưa thật sự gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; chưa gắn kết tổng thể với trọng tâm; cơ cấu lại nông nghiệp chưa gắn với xây dựng nông thôn mới; cơ chế, chính sách điều phối phát triển ngành chưa đủ mạnh; làm rõ nguyên nhân của hạn chế, yếu kém là việc tổ chức thực hiện chủ trưởng của Đảng về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế ở các cấp, các ngành và địa phương còn thụ động, chậm trễ.

- Tuyên truyền bốn quan điểm, định hướng đổi mới mô hình tăng trưởng:

+ Đổi mới mô hình tăng trưởng là để nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế, phát triển nhanh và bền vững toàn diện về cả kinh tế, xã hội và môi trường. Không thúc đẩy tăng trưởng bằng mọi giá, gây tác động xấu đến ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tiến bộ, công bằng xã hội, giữ gìn môi trường sinh thái.

+ Đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng chú trọng và ngày càng dựa nhiều hơn vào các nhân tố thúc đẩy năng suất lao động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đặc biệt là phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, trí sáng tạo của con người Việt Nam và thành tựu khoa học- công nghệ của nhân loại, phát huy mọi tiềm năng, lợi thế của các ngành, lĩnh vực, các địa phương và cả nước.

+ Đổi mới mô hình tăng trưởng gắn kết chặt chẽ với thực hiện ba đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế với trọng tâm ưu tiên là: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh hấp dẫn, thuận lợi cho khởi nghiệp và đổi mới, sáng tạo, nghiên cứu và triển khai ứng dụng khoa học– công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trọng dụng nhân tài.

+ Đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế là nhiệm vụ cơ bản, trọng yếu, có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững đất nước và địa phương trong giai đoạn hiện nay.

- Tuyên truyền một số mục tiêu cụ thể và chủ trương chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế như: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành kinh tế vĩ mô; ưu tiên phát triển và chuyển giao khoa học- công nghệ; đẩy mạnh cơ cấu lại tổng thể các ngành, lĩnh vực kinh tế trên phạm vi cả nước và từng địa phương, doanh nghiệp với tầm nhìn dài hạn, có lộ trình cụ thể; gắn kết chặt chẽ giữa cơ cấu lại tổng thể nền kinh tế với cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực trọng tâm; phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam cả về số lượng, chất lượng, thực sự là một động lực quan trọng trong phát triển kinh tế; đổi mới cách thức thực hiện liên kết, phối hợp giữa các địa phương trong phát triển kinh tế vùng; thực hiện có hiệu quả quá trình đô thị hóa; đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh; đổi mới phương thức nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước.

3. Tuyên truyền Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XII) về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị- xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

- Tuyên truyền những kết quả đạt được khi Việt Nam hội nhập quốc tế; những hạn chế, yếu kém; bối cảnh mới của năm 2017 tác động đến quá trình hội nhập của Việt Nam.

- Tuyên truyền mục tiêu, quan điểm chỉ đạo

Mục tiêu: Thực hiện tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị- xã hội, nhằm tăng cường khả năng tự chủ của nền kinh tế, mở rộng thị trường, tranh thủ thêm vốn, công nghệ, tri thức, kinh nghiệm quản lý, bảo đảm phát triển nhanh và bền vững, nâng cao đời sống nhân dân; bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

+Quan điểm chỉ đạo: Kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ; đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế; chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế vì lợi ích quốc gia- dân tộc là định hướng chiến lược lớn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vận dụng sáng tạo các bài học kinh nghiệm và giải quyết tốt các mối quan hệ lớn, nhất là mối quan hệ giữa tính độc lập, tự chủ của nền kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.

Hội nhập kinh tế là trọng tâm của hội nhập quốc tế; hội nhập trong các lĩnh vực khác phải tạo thuận lợi cho hội nhập kinh tế quốc tế. Hội nhập kinh tế quốc tế là sự nghiệp của toàn dân; doanh nhân, doanh nghiệp, đội ngũ trí thức là lực lượng đi đầu. Nhà nước cần tập trung khuyến khích, tạo điều kiện cho sự phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia, doanh nghiệp và sản phẩm Việt Nam, nâng cao  trình độ phát triển nền kinh tế.

Bảo đảm đồng bộ giữa đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế. Đẩy mạnh việc đổi mới, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách; chủ động  xử lý các vấn đề nảy sinh; giám sát chặt chẽ và quản lý hiệu quả quá trình thực hiện cam kết trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, nhất là trong những lĩnh vực, vấn đề liên quan đến ổn định chính trị- xã hội.

Bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị- xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Nâng cao hiệu quả quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tiến trình hội nhập quốc tế. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức chính trị- xã hội, đặc biệt là công đoàn, phù hợp với yêu cầu của tình hình mới.

- Một số chủ trương chính sách lớn

+ Chủ trương chính sách chung: Xử lý thỏa đáng mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập kinh tế quốc tế, xây dựng nền kinh tế có khả năng tự chủ cao, ứng phó được với những biến động kinh tế quốc tế; giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, an ninh kinh tế.

Thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, coi đây vừa là tiền đề, vừa là hệ quả của hội nhập kinh tế quốc tế, là giải pháp có tính quyết định để nâng cao nội lực nhằm tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức của giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế mới, bảo đảm nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững. Xác định gia tăng xuất khẩu, số lượng và chất lượng thu hút đầu tư nước ngoài, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế là các tiêu chí kinh tế trực tiếp để đánh giá kết quả hội nhập quốc tế và kinh tế.

Tiếp tục thực hiện 3 đột phá chiến lược, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển nhanh và bền vững; thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị trong tình hình mới và thực thi các cam kết quốc tế. Tập trung nghiên cứu, triển khai thực hiện các giải pháp mới có hiệu quả để phát huy sức mạnh tổng hợp và sự sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân; huy động mạnh mẽ mọi nguồn lực trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển.

Tập trung khai thác hiệu quả các cam kết quốc tế, xây dựng các cơ chế, chính sách phòng vệ thương mại, phòng ngừa và giải quyết tranh chấp quốc tế; có chính sách phù hợp hỗ trợ các lĩnh vực có năng lực cạnh tranh thấp vươn lên; tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ, trình độ pháp luật quốc tế, xây dựng hàng rào kỹ thuật, biện pháp phòng vệ chủ động phù hợp.

+ Các chủ trương, chính sách cụ thể: Tăng cường công tác tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về hội nhập kinh tế quốc tế nói riêng và hội nhập quốc tế nói chung; hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao năng lực thực thi pháp luật; nâng cao năng lực cạnh tranh; tập trung ưu tiên phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; tăng cường quốc phòng, an ninh; nâng cao và phát huy hiệu quả uy tín và vị thế quốc tế; bảo vệ và phát huy những giá trị văn hóa dân tộc; giải quyết tốt các vấn đề xã hội, môi trường; đổi mới tổ chức, hoạt động của tổ chức công đoàn và quản lý tốt sự ra đời, hoạt động của các tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp.

4. Tuyên truyền Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12-01-2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; tiếp tục tuyên truyền Kết luận số 04-KL/TU ngày 13-01-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh.

5. Tuyên truyền các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh năm 2017 tại Kết luận số 362-KL/TU ngày 25-10- 2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV về tình hình kinh tế- xã hội năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2017. Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV: Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 30-6-2016 về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 19-8-2016 về tiếp tục xây dựng các xã đặc biệt khó khăn trong tình hình mới; Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 24-8-2016 về giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 07-10- 2016 về phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền thực hiện Kế hoạch số 25-KH/TU ngày 22-12-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 02-KL/TW, ngày 26-4-2016 của Ban Bí thư tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) "về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước".

6. Tuyên truyền các nghị quyết về lĩnh vực phát triển kinh tế- xã hội của đất nước, của tỉnh được thông qua tại các kỳ họp Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI. Công tác chỉ đạo, triển khai phát triển kinh tế- xã hội của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại các phiên họp thường kỳ.

7. Tuyên truyền các hoạt động đối ngoại, ngoại giao Nhân dân của đất nước, của tỉnh; Hội nghị cấp cao APEC năm 2017 do Việt Nam đăng cai tổ chức; về Cộng đồng ASEAN, trách nhiệm thực hiện các cam kết quốc tế và các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết.

8. Đẩy mạnh tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước; cổ vũ, biểu dương những nhân tố mới và nhân rộng mô hình mới, cách làm hay, điển hình tiên tiến trong lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Kịp thời đấu tranh phản bác các luận điệu thù địch xuyên tạc về tình hình kinh tế- xã hội nước ta, xuyên tạc quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước ta.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy:

- Tham mưu cho cấp uỷ chỉ đạo công tác quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của Tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt là các quan điểm chỉ đạo trong các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 khoá XII; mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong các nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV.

- Thường xuyên nắm bắt tư tưởng, tâm trạng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên các mặt của đời sống kinh tế - xã hội; chủ động dự báo những vấn đề tư tưởng nảy sinh trước những tác động của tình hình trong nước, địa phương.

- Tăng cường hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; thường xuyên tập huấn nghiệp vụ, cung cấp tài liệu liên quan đến phát triển kinh tế- xã hội để phục vụ tốt công tác tuyên truyền ở địa phương, đơn vị.

2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh chính trị- xã hội:

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong mọi lĩnh vực, tạo sự đồng thuận xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình phát triển kinh tế- xã hội. Tích cực giám sát việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 của các cấp, các ngành trong tỉnh.

3. Sở Thông tin và Truyền thông:

Hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh tuyên truyền triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 2017 trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật của đất nước trong năm 2017.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan, hoạt động văn hóa, văn nghệ, du lịch, triển lãm, góp phần quảng bá tiềm năng du lịch, thu hút đầu tư  phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương.

5. Báo Kon Tum, Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh:

- Nâng cao chất lượng chuyên trang, chuyên mục, tin, bài phản ánh tình hình triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và khí thế thi đua lao động sản xuất của các cấp, các ngành, các địa phương.

- Phát hiện, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến có những sáng kiến hay, kinh nghiệm trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội. Cổ vũ, động viên các phong trào thi đua yêu nước trong thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

 - Chủ động trong thông tin, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, doanh nghiệp, người tiêu dùng và góp phần định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trước các tình huống kinh tế - xã hội phức tạp, nhạy cảm.

5. Ngày 21/02/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động 404/KH-UBND "về bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, kế hoạch hành động gồm 6 nội dung: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp chính quyền đối với công tác bảo vệ môi trường; Tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm về bảo vệ môi trường; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; Đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động bảo vệ môi trường; Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ vào bảo vệ môi trường; Thúc đẩy hợp tác khu vực và quốc tế về bảo vệ môi trường.

Mục đích của Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo được nêu trong Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị (khoá IX); Kết luận số 02-KL/TW ngày 26/4/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân, tạo chuyển biến tích cực trong công tác bảo vệ môi trường thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Ngăn ngừa, giảm dần mức độ ô nhiêm, suy thoái và sự cố môi trường do hoạt động của con người và tác động của tự nhiên gây ra. Khắc phục có hiệu quả tình trạng ô nhiễm môi trường, trước hết là ở những nơi đã bị ô nhiễm nghiêm trọng, phục hồi hệ sinh thái đã bị suy thoái, đảm bảo sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường; tạo ra bước chuyển biến căn bản trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

II. VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG

1. Ngày 10-2-2017 Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Công văn số 1998-CV/BTGTW về việc sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Theo đó Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ban Bí thư TW Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện một số nội dung chủ yếu trong học tập, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW hằng năm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp từ nay đến năm 2020, cụ thể như sau:

I. Các nội dung chủ yếu

1. Năm 2016: “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chuyên đề có tính chất xuyên suốt toàn khóa).

2. Năm 2017: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”.

3. Năm 2018: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”.

4. Năm 2019: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”.

5. Năm 2020: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”.

II. Một số công việc cần triển khai thực hiện trong năm 2017

1. Đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành hoạt động thường xuyên, hành động tự giác trong Đảng, hệ thống chính trị và xã hội; tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, ở tất cả các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; coi đây là giải pháp quan trọng góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

2. Đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ban Bí thư TW Đoàn căn cứ các nội dung chủ yếu trên đây, cụ thể hóa thành kế hoạch, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức học tập, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề bằng các hình thức phù hợp; nghiên cứu, cụ thể hóa tài liệu của Trung ương, gắn với tính chất, đặc điểm của từng ngành, địa phương, trên cơ sở quán triệt sâu sắc các lời dạy của Bác với địa phương, cơ quan, đơn vị mình, sao cho việc học tập và làm theo Bác mang tính thiết thực, dễ nhớ, dễ làm, tránh hình thức.

3. Các cơ quan thông tấn, báo chí, các hội văn học, nghệ thuật, báo chí, xuất bản ở Trung ương và các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung chuyên đề của năm 2017; chú trọng biểu dương, nhân rộng gương điển hình, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh tuyên truyền trong quần chúng nhân dân, vận động nhân dân tích cực học tập và làm theo Bác, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần ở địa phương, cơ sở, tích cực phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

4. Trong học tập, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề, các địa phương, cơ quan, đơn vị, vận dụng chuyên đề của năm 2017, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, ngành để tổ chức làm theo; lựa chọn một số vấn đề trọng tâm, nổi cộm, bức xúc để tập trung giải quyết có hiệu quả. Cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với cấp ủy cấp trên trực tiếp; các tỉnh ủy, thành ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả thực hiện với Ban Bí thư Trung ương Đảng (qua Ban Tuyên giáo Trung ương để tổng hợp báo cáo).

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề mới phát sinh, đề nghị các cấp báo cáo kịp thời với cấp ủy cấp trên trực tiếp; các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ban Bí thư TW Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phản ánh kịp thời với Ban Tuyên giáo Trung ương để nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện.

2. Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Nghị định gồm 08 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 25/02/2017. Một số nội dung chủ yếu của Nghị định:

Đối tượng áp dụng: Hộ nông dân, người nuôi trồng thủy sản, diêm dân, chủ trang trại, gia trại, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và sản xuất muối (hộ sản xuất) bị thiệt hại trực tiếp do thiên tai, dịch bệnh.

Điều kiện hỗ trợ:

(1) Sản xuất không trái với quy hoạch, kế hoạch và hướng dẫn sản xuất nông nghiệp của chính quyền địa phương.

(2) Có đăng ký kê khai ban đầu được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đối với chăn nuôi tập trung (trang trại, gia trại, tổ hợp tác, hợp tác xã) và nuôi trồng thủy sản (theo Mẫu số 6 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này) hoặc giấy chứng nhận kiểm dịch (nếu có).

 (3) Thiệt hại xảy ra khi đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với thiên tai, dịch bệnh theo sự hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương.

- Thời điểm xảy ra thiệt hại: a) Đối với thiên tai: Trong thời gian xảy ra thiên tai trên địa bàn được Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn địa phương xác nhận; b) Đối với dịch bệnh: Trong khoảng thời gian từ khi công bố dịch đến khi công bố hết dịch. Trường hợp đặc biệt, ngay từ khi phát sinh ổ dịch đầu tiên (chưa đủ điều kiện công bố dịch) cần phải tiêu hủy gia súc, gia cầm theo yêu cầu của công tác phòng, chống dịch để hạn chế dịch lây lan thì thời điểm xảy ra thiệt hại là khoảng thời gian từ khi phát sinh ổ dịch đến khi kết thúc ổ dịch.

- Về mức hỗ trợ: Mức hỗ trợ cao nhất đối với cây trồng là 30 triệu đồng/ha; sản xuất lâm nghiệp là 20 triệu đồng/ha; nuôi thủy, hải sản 60 triệu đồng/ha.

Nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho các hộ sản xuất có gia súc, gia cầm phải tiêu hủy bắt buộc do mắc dịch bệnh hoặc trong vùng có dịch bắt buộc phải tiêu hủy với mức hỗ trợ cụ thể: Hỗ trợ 38.000 đồng/kg hơi đối với lợn; hỗ trợ 45.000 đồng/kg hơi đối với trâu, bò, dê, cừu, hươu, nai; hỗ trợ 35.000 đồng/con gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng). Đối với sản xuất muối, Nhà nước hỗ trợ 1.500.000 đồng/ha diện tích sản xuất muối bị thiệt hại trên 70%; thiệt hại từ 30% - 70% được hỗ trợ 1.000.000 đồng/ha.

Nghị định quy định rõ thực hiện hỗ trợ kịp thời, trực tiếp bằng tiền hoặc bằng giống cây, con, hiện vật. Giống cây, con, hiện vật hỗ trợ phải đảm bảo chất lượng, phù hợp với điều kiện sinh thái và thực tế của địa phương. Việc hỗ trợ phải công khai, minh bạch, đúng mức và đúng đối tượng.

Trường hợp hỗ trợ bằng hiện vật, mức hỗ trợ được quy đổi tương đương hỗ trợ bằng tiền theo giá tại thời điểm hỗ trợ. Trong trường hợp có nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ cùng một nội dung, hộ sản xuất chỉ được nhận hỗ trợ một chính sách phù hợp nhất.

B. ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

Trong tháng 03-2017, công tác tuyên truyền tập trung vào 02 nội dung trọng tâm sau:

1. Công tác tuyên truyền theo chủ đề, chủ điểm

- Tuyên truyền các ngày kỷ niệm, các sự kiện trong tháng 3-2017: Kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng tỉnh Kon Tum (16/3/1975- 16/3/2017) Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và Khởi nghĩa Hai Bà Trưng; 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2017) và các hoạt động Tháng thanh niên 2017 của tuổi trẻ tỉnh Kon Tum. Tuyên truyền đậm nét Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII; Liên hoan văn hoá Cồng chiêng Tây Nguyên và Hội nghị xúc tiến đầu tư Tây Nguyên lần thứ 4-2017 được tổ chức từ ngày 8- 13/3/2017 tại thành phố Buôn Ma Thuật, tỉnh Đăk Lăk.

- Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hoá”trong nội bộ gắn với Chỉ thị số 05-CT/TWcủa Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và mọi cá nhân đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng theo tinh thần Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12-01-2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Kết luận số 04-KL/TU ngày 13-01-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh.

 - Tuyên truyền tình hình phát triển kinh tế- xã hội tháng 2 và hai tháng đầu năm 2017; Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 2/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020.

2. Công tác tuyên truyền thường xuyên

- Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV: Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 30-6-2016 về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 19-8-2016 về tiếp tục xây dựng các xã đặc biệt khó khăn trong tình hình mới; Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 24-8-2016 về giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 07-10- 2016 về phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền thực hiện Kế hoạch số 25-KH/TU ngày 22-12-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 02-KL/TW, ngày 26-4-2016 của Ban Bí thư tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) "về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước".

- Tuyên truyền các cấp, các ngành triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2017; về xây dựng nông thôn mới; cải cách thủ tục hành chính; thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nhất là các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã vùng sâu, vùng xa; các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại; phát triển ba vùng kinh tế động lực, các ngành kinh tế mũi nhọn, các sản phẩm chủ lực của tỉnh; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thích ứng với biến đổi khí hậu; về bảo vệ sinh môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng, chống các dịch bệnh; phòng chống cháy, nổ; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông.

- Tăng cường tuyên truyền thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh, tiềm năng thế mạnh của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền về chủ quyền an ninh biên giới trên đất liền, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các phần tử cơ hội và các thế lực thù địch đối với sự nghiệp đổi mới của nước ta. 

C. TIN TỨC- SỰ KIỆN

I. TIN TRONG TỈNH

1. Ngày 8-2, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 2-2017 bằng hình thức trực tuyến.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Trần Đắc Lợi, Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương trình bày chuyên đề về chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong đó, đồng chí nhấn mạnh, chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đạt được các kết quả chủ yếu sau:

Thứ nhất, hai bên đã đạt được nhận thức chung quan trọng về quan hệ hai nước. Đó là, Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có truyền thống hữu nghị lâu đời, đều là nước xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo, có chế độ chính trị tương đồng, con đường phát triển gần gũi; sự phát triển bền vững của mỗi nước và quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa hai nước có ý nghĩa quan trọng đối với cả hai nước.

Thứ hai, hai bên nhất trí ra Thông cáo chung thể hiện các nhận thức chung đã đạt được trong chuyến thăm và xác định rõ các phương hướng thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị song phương trong thời gian tới.

Thứ ba, hai bên đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác giữa các ban, bộ, ngành.

Tại Hội nghị, đồng chí Mai Văn Ninh Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã thông tin chuyên đề về đẩy mạnh học tập, làm theo những nội dung cốt lõi tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Theo đồng chí Mai Văn Ninh, khi bàn về đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lưu ý mỗi cán bộ, đảng viên cần: Suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng; Ra sức làm việc cho Đảng, giữ vững kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; Đặt lợi ích của Đảng lên trên, lên trước lợi ích cá nhân; Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân; Ra sức học tập chủ nghĩa Mác-Lênin; Luôn luôn tự phê bình và phê bình để cải tiến công tác của mình, cùng đồng chí mình tiến bộ.

Đồng chí Mai Văn Ninh cũng nêu rõ quan điểm của Bác về nêu cao tinh thần trách nhiệm, đó là: Phải tích cực tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao, dù lớn hay nhỏ, dù khó hay dễ, tìm mọi cách vượt qua mọi khó khăn gian khổ để hoàn thành; Làm tròn trách nhiệm của mình một cách tự giác; Tất cả cán bộ đảng viên công chức, viên chức ở mọi địa vị, mọi vị trí công tác, mọi hoàn cảnh đều phải nêu cao tinh thần trách nhiệm; Đảng và Chính phủ đã đề ra chính sách thì cán bộ phải nghiên cứu để hiểu rõ, hiểu đúng để thực hiện cho đúng. Đặt kế hoạch rõ ràng, tỉ mỉ, phải giải thích tuyên truyền và cổ động quần chúng để mọi người hiểu và cùng làm theo. Như thế mới làm tròn trách nhiệm.

Đồng chí Mai Văn Ninh cũng nhấn mạnh việc nói đi đôi với làm. Đây là nguyên tắc đầu tiên của 3 nguyên tắc đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đó là: nói đi đôi với làm, xây đi đôi với chống, tu dưỡng đạo đức suốt đời. Theo Bác, nói đi đôi với làm thể hiện giữa thống nhất và hành động, cần có sự cố gắng bền bỉ quyết tâm rất lớn thì mới thể hiện được nói đi đôi với làm. Nói đi đôi với làm thể hiện kết quả công việc. Đối với cán bộ, đảng viên công chức, nói đi đôi với làm là tấm gương để cán bộ, quần chúng noi theo. Nói đi đôi với làm, trước hết phải nói đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; không được hiểu sai và nói sai. Nói đi đôi với làm là không được nói một đằng, làm một  nẻo. Nói đi đôi với làm không được hứa mà không làm.

Trong thời gian tới, đồng chí Mai Văn Ninh đề nghị đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền về Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Trên cơ sở tài liệu chung của toàn khóa và tài liệu hàng năm, cần lựa chọn những việc cụ thể, có khả thi để thực hiện.

Đối với mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị, cần lựa chọn những vấn đề nổi cộm, tập trung chỉ đạo, làm chuyển biến tình hình rõ nét. Đối với cá nhân, lựa chọn, đăng ký những việc làm theo Bác, khắc phục những hạn chế, nhược điểm còn tồn tại. Có như vậy, Chỉ thị 05 mới được thực hiện thường xuyên, liên tục và thiết thực.

Về kết quả chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Mai Văn Ninh đề nghị, cần bám sát vào tài liệu để làm tốt công tác tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về kết quả và ý nghĩa của chuyến thăm. Đây là hoạt động đối ngoại quan trọng của Đảng, Nhà nước, là cuộc gặp đầu tiên giữa lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, hai nhà nước kể từ sau Đại hội XII của Đảng. Khẳng định việc triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động hội nhập quốc tế và đưa mối quan hệ với các đối tác lớn đi vào chiều sâu, tạo môi trường thuận lợi để phát triển và bảo vệ đất nước.

2. Sáng 9-2 tại xã Kon Đào (huyện Đăk Tô), UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Kon Tum chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020” và ra quân đầu năm Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Đồng chí Trần Thị Nga - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi lễ.

Phát động phong trào thi đua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga khẳng định: Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trên địa bàn tỉnh đã chung sức, đồng lòng tích cực thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, phong trào thi đua “Kon Tum chung sức xây dựng nông thôn mới” đã góp phần làm đời sống tinh thần, vật chất của người dân nông thôn ngày càng được nâng cao; bộ mặt nông thôn được đổi mới, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được cải thiện và nâng cấp rõ rệt. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 13 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới; tuy nhiên  tiến độ thực hiện vẫn còn chậm so với kế hoạch. Vì vậy, để chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ, rộng khắp, thiết thực và hiệu quả, UBND tỉnh phát động phong trào thi đua “Kon Tum chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020, đề nghị: các ngành chức năng, các huyện, thành phố triển khai tốt công tác vận động tuyên truyền tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức đoàn thể, các tầng lớp nhân dân cùng chung sức xây dựng nông thôn mới; nghiên cứu các giải pháp khai thác, huy động thêm nguồn lực tài chính cho xây dựng nông thôn mới; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, biểu dương và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến về xây dựng nông thôn mới gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân tham gia hưởng ứng tích cực phong trào thi đua “Kon Tum chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với việc nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”... phấn đấu đến năm 2020 toàn tỉnh có 100% số xã đạt chuẩn các tiêu chí về quy hoạch và thực hiện quy hoạch, thủy lợi, điện, bưu điện, nhà ở dân cư, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, giáo dục, y tế, an ninh trật tự xã hội và có 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Tại lễ phát động, đại diện 25 xã của 10 huyện, thành phố đã ký kết giao ước thi đua về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2015; tặng Cờ thi đua cho 4 đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua “Tỉnh Kon Tum chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2015.

3. Ngày 13-2, hòa chung không khí nô nức của ngày hội tòng quân trong cả nước, tại 10 huyện, thành phố trong tỉnh đã đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2017.

Trong ngày hội tòng quân, tỉnh Kon Tum có 700 tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, đạt 100% chỉ tiêu giao. Trong đó, địa phương nhiều nhất là thành phố Kon Tum với 150 tân binh, tiếp đến là huyện Đăk Hà 120 tân binh, Ngọc Hồi 80 tân binh, Đăk Tô 70 tân binh, Đăk Glei 70 tân binh, Sa Thầy 60 tân binh, Kon Rẫy 55 tân binh, Tu Mơ Rông 50 tân binh, Kon Plông 40 tân binh và H’Drai 05 tân binh.

Về chất lượng, các tân binh trong độ tuổi từ 18 đến 25, đều đảm bảo sức khỏe nhập ngũ; 16 tân binh có trình độ học vấn từ trung cấp đến đại học, 145 thanh niên có trình độ văn hóa lớp 12; 18 tân binh là đảng viên; có 3 tân binh nữ. Phần lớn tân binh là con em đồng bào dân tộc thiểu số và nhiều tân binh viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức trách nhiệm về nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc và chính sách hậu phương quân đội, tất cả các tân binh đều hăng hái lên đường.

Các quân nhân được bàn giao về 7 đơn vị: Quân đoàn 3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum, Sư đoàn 315; Lữ đoàn pháo binh 368, Lữ pháo binh 572 và Lữ đoàn Tăng thiết giáp 575 Quân khu 5.

Cùng với 700 tân binh lên đường nhập ngũ vào một số đơn vị quân đội của Quân khu 5, trong đợt này tỉnh Kon Tum cũng có 67 thanh niên tham gia nghĩa vụ thuộc lực lượng Công an tỉnh.

Theo đánh giá của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, sở dĩ có được kết quả đó là do cấp uỷ, chính quyền các cấp chỉ đạo chặt chẽ và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào công tác tuyển quân. Trong đó, làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về Luật Nghĩa vụ quân sự, giáo dục ý thức trách nhiệm cho thanh niên về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Các địa phương thường xuyên quan tâm thực hiện chính sách hậu phương quân đội, nhất là thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ và quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, không để xã trắng trong tuyển quân, thực hiện tốt phương châm "tuyển người nào chắc người đó”, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, có hành vi trốn tránh, bao che cố tình vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự. Từ đó góp phần làm cho ngày giao nhận quân năm nay, trở thành ngày hội tòng quân, tạo khí thế sôi nổi, thanh niên hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc.

4. Chiều 21-2, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Bám sát quy định Điều lệ Đảng, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong những năm qua Đảng bộ tỉnh Kon Tum đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; trong đó chú trọng đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ngoài ra, thành lập các Ban Chỉ đạo, phân công tổ cấp uỷ viên phụ trách địa bàn để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện có hiệu quả các nghị quyết. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc; sắp xếp, kiện toàn hệ thống tổ chức đảng bộ, chi bộ, tổ chức bộ máy cơ quan Đảng, chính quyền và đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện được triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất và hiệu quả; khắc phục chồng chéo hoặc bỏ sót công việc theo chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan chuyên môn nói chung và giữa các phòng, ban, bộ phận trong cơ quan chuyên môn nói riêng; góp phần xây dựng bộ máy hành chính hiện đại, nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, công dân. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước được đổi mới, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được nâng lên.

Tuy nhiên, một số cấp ủy, tổ chức đảng, nhận thức, vận dụng, cụ thể hóa và năng lực lãnh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng còn hạn chế; giải quyết những vấn đề mới, phức tạp, đột xuất còn thụ động, lúng túng. Việc kiện toàn tổ chức, bộ máy các cơ quan, tổ chức nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh, cấp huyện còn kéo dài làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn. Tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập chưa được đổi mới mạnh mẽ, một số ngành, lĩnh vực hoạt động kém hiệu quả. Hiệu quả tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chưa cao.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh. Hầu hết các tham luận và ý kiến tham gia cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo, đề xuất những giải pháp thiết thực để thực hiện có hiệu quả hơn trong thời gian tới. Đồng thời, thống nhất kiến nghị, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư quy định rõ chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, nhất là đối với các sai phạm xảy ra trong phạm vi phụ trách; quy định thống nhất về phương thức lãnh đạo của cấp ủy cấp tỉnh và cấp huyện đối với HĐND, UBND, Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội cùng cấp; sửa đổi quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách tham mưu UBMTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội cấp tỉnh, huyện theo định hướng biên chế theo khung biên chế thay cho việc quy định mức tối thiểu như hiện nay; khoán kinh phí hoạt động cho cán bộ, công chức, viên chức đối với cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện; ban hành quy định về kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng;…

5. Sáng 22-2, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá việc triển khai thực hiện Chương trình số 50-CTr/TU ngày 20-5-2003 và Kế hoạch số 83-KH/TU ngày 17-5-2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (trọng tâm về công tác dân tộc). Đồng chí Trần Thị Nga – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình số 50 và Kế hoạch số 83 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (trọng tâm về công tác dân tộc) và đã đạt được những kết quả bước đầu: Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức cũng như trong hành động chấp hành pháp luật của người dân; kinh tế vùng đồng bào DTTS tiếp tục có những bước phát triển, đời sống đồng bào DTTS ở nhiều vùng được nâng lên; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội thiết yếu ở vùng đồng bào DTTS đã được đầu tư, hoàn thiện; đời sống vật chất, tinh thần các DTTS được quan tâm; giáo dục và đào tạo ở vùng DTTS có sự chuyển biến tích cực; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân vùng đồng bào DTTS được chú trọng;...

Bên cạnh kết quả đã đạt được, vẫn còn những hạn chế, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện như: Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho đồng bào DTTS còn chưa đồng bộ; kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS tuy đã có bước phát triển nhưng chưa toàn diện, đời sống đồng bào dân tộc còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao; công tác điều hành, quản lý, tham mưu chỉ đạo và tổ chức tổ chức thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc ở một số địa phương chưa thống nhất; công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộcchưa được thường xuyên, nhất là cán bộ cấp xã, thôn;...

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những cố gắng của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp; các sở, ban, ngành và đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh trong việc chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình số 50-CTr/TU và Kế hoạch số 83-KH/TU đạt kết quả.

Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các Đề án, Chương trình, Kế hoạch của cấp ủy, chính quyền các cấp liên quan đến công tác dân tộc. Bên cạnh các nguồn lực của trung ương, địa phương cần bố trí nguồn vốn lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh với chính sách dân tộc, tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội cho các huyện nghèo, xã, thôn đặc biệt khó khăn; bảo đảm các nguồn vốn đầu tư đối với vùng đồng bào DTTS thực sự có hiệu quả, tạo điều kiện để đồng bào phấn đấu vươn lên thoát nghèo một cách bền vững;.....

Ngoài ra, yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 1285/KH-UBND ngày 29-5-2014 của UBND tỉnh về triển khai Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum;phối hợp tổ chức triển khai có hiệu quả công tác dân tộc và các chính sách dân tộc thực hiện trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả...

II. TIN TRONG NƯỚC

1. Về tình hình đón Tết vui Xuân và công tác chỉ đạo, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ ngay sau kỳ nghỉ Tết

1.1. Về tình hình tổ chức đón Tết vui Xuân

Trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu, Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội đã tăng cường chỉ đạo, tổ chức chăm lo Tết chu đáo cho người dân, nhất là đối với các gia đình chính sách, người có công; người lao động có thu nhập thấp; người dân ở vùng chịu ảnh hưởng của lũ lụt, hạn hán, ô nhiễm môi trường; đồng bào, chiến sỹ ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo[1]. Đặc biệt, các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dành nhiều thời gian đi thăm hỏi, chúc Tết đồng bào và chiến sỹ trên khắp mọi miền của tổ quốc.

Hàng hóa Tết phong phú, chất lượng, giá cả ổn định[2]. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm được thực hiện tốt hơn[3]. Cảnh quan, môi trường ở cả đô thị và nông thôn được chỉnh trang, phong quang, sạch đẹp. Hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa, thể thao, du lịch diễn ra sôi động, phong phú, đậm nét truyền thống; công tác quản lý, tổ chức lễ hội được tăng cường, có nhiều nét mới, nhiều giá trị văn hóa Việt được gìn giữ, tôn vinh[4]. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đặc biệt quan tâm.

Kết quả bước đầu trong triển khai thực hiện Quy định 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 11-CT/TW của Ban Bí thư, đặc biệt chủ trương dẹp bỏ tình trạng chúc tụng, quà cáp, biếu xén lãnh đạo dịp Tết để dành kinh phí, thời gian chăm lo Tết cho người nghèo và Chỉ thị 33/CT-Ttg về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 đã được các bộ ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện nghiêm túc… tạo được dư luận tốt trong xã hội và đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình và hoan nghênh.  

Đánh giá chung, Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 được tổ chức đầm ấm, vui tươi, lành mạnh, an toàn; không khí mừng Xuân, mừng Đảng diễn ra rộng khắp trên cả nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; Nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới. Tuy nhiên, tại một số địa phương vẫn còn để xảy ra những vụ việc, hành vi xấu làm không khí đón Tết vui Xuân kém vui, như:

- Mặc dù số vụ tai nạn giao thông có giảm, nhưng số người chết và bị thương do tai nạn giao thông còn cao (bình quân mỗi ngày Tết tai nạn giao thông làm chết 29 người và 59 người bị thương); tình trạng phải nhập viện vì rượu, bia và vấn đề bạo lực vẫn xảy ra gây nhức nhối trong dư luận xã hội. Theo thống kê của Bộ Y tế, 7 ngày Tết (từ 26/01 đến 01/2/2017), các cơ sở y tế tiếp nhận 4.500 ca cấp cứu do đánh nhau, trong đó 811 trường hợp do rượu bia; 2.495 ca ngộ độc, rối loạn tiêu hóa, trong đó 1.093 do rượu bia; nạn cờ bạc, buôn lậu, đốt pháo trái phép vẫn xảy ra ở một vài địa phương, còn đi lễ trong ngày làm việc, dùng xe công đi lễ...

Vẫn còn diễn ra hoạt động mê tín dị đoan, tình trạng hầu đồng, dâng lễ tốn hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu đồng; một số hành vi gây phản cảm tại một số lễ hội (tranh cướp lộc, nhét tiền lẻ vào tượng…); một bộ phận cán bộ cấp cơ sở ở địa phương chưa chấp hành nghiêm Quy định 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

1.2. Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm:

Ngày 02/02/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 156/CĐ-TTg đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương triển khai ngay các công việc sau:

Một là, Người đứng đầu các cơ quan, ban, bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đề cao trách nhiệm, nêu cao quyết tâm, phấn đấu ngay từ những ngày đầu năm mới, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; quán triệt chủ đề hành động năm 2017 của Chính phủ là “Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững”, xây dựng và triển khai chủ đề hành động của ngành mình, cấp mình, tập trung cao độ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, công việc theo mục tiêu, chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Hai là, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương theo Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay sau những ngày nghỉ Tết, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp và nhu cầu giao dịch của Nhân dân. Tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ, không tổ chức liên hoan ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc. Lãnh đạo các bộ, cơ quan, địa phương không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công.  

Ba là, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong lao động, sản xuất, công tác, học tập; động viên toàn xã hội tin tưởng, quyết tâm chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 ngay từ những ngày đầu năm mới.

2. Một số mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Ngày 16/01/2017, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Nghị quyết khẳng định: Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn là định hướng chiến lược quan trọng để phát triển đất nước, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác; phát triển du lịch là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, của toàn xã hội, có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của các cấp ủy đảng; phát huy mạnh mẽ vai trò động lực của doanh nghiệp và cộng đồng dân cư, sự quản lý thống nhất của Nhà nước. 

Về mục tiêu của ngành Du lịch:

- Đến năm 2020, ngành Du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; có tính chuyên nghiệp, có hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật tương đối đồng bộ, hiện đại; sản phẩm du lịch có chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, cạnh tranh được với các nước trong khu vực. Thu hút được 17 - 20 triệu lượt khách du lịch quốc tế, 82 triệu lượt khách du lịch nội địa; đóng góp trên 10% GDP, tổng thu từ khách du lịch đạt 35 tỉ USD; giá trị xuất khẩu thông qua du lịch đạt 20 tỉ USD; tạo ra 4 triệu việc làm, trong đó có 1,6 triệu việc làm trực tiếp. 

- Phấn đấu đến năm 2030, du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác. Việt Nam thuộc nhóm các nước có ngành Du lịch phát triển hàng đầu khu vực Đông Nam Á. 

Về một số nhiệm vụ và giải pháp:

Thứ nhất, đổi mới nhận thức, tư duy về phát triển du lịch:  Nhận thức rõ du lịch là ngành kinh tế dịch vụ tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng, xã hội hóa cao và nội dung văn hóa sâu sắc; có khả năng đóng góp lớn vào phát triển kinh tế, tạo nhiều việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tạo động lực cho các ngành, lĩnh vực khác phát triển. 

Thứ hai, cơ cấu lại ngành Du lịch bảo đảm tính chuyên nghiệp, hiện đại và phát triển bền vững theo quy luật của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.

Thứ ba, hoàn thiện thể chế, chính sách: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống luật pháp; có cơ chế, chính sách phù hợp và đột phá để phát triển du lịch thành kinh tế mũi nhọn. Ban hành cơ chế, chính sách huy động tối đa nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển du lịch theo định hướng cơ cấu lại ngành Du lịch. 

Thứ tư, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật ngành Du lịch: Dành nguồn lực thích hợp từ ngân sách nhà nước đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, động lực. Đẩy mạnh thực hiện chính sách "mở cửa bầu trời", triển khai thực hiện thương quyền 5 về hàng không. Tập trung đầu tư một số cảng biển và cảng thủy nội địa chuyên dùng tại các địa bàn có điều kiện thuận lợi phát triển du lịch đường biển và đường sông.

Thứ năm, tăng cường xúc tiến quảng bá du lịch: Đổi mới cách thức, nội dung, tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại, bảo đảm thực hiện thống nhất, chuyên nghiệp và nâng cao hiệu quả xúc tiến quảng bá du lịch trong nước và nước ngoài.

Thứ sáu, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng phát triển du lịch: Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, minh bạch, bình đẳng, thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh du lịch. Khuyến khích doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo, đa dạng hoá các loại hình, sản phẩm du lịch phù hợp với định hướng cơ cấu lại ngành Du lịch. 

Thứ bảy, phát triển nguồn nhân lực du lịch: Nhà nước có chính sách thu hút đầu tư cho đào tạo nguồn nhân lực du lịch; tăng cường năng lực cho các cơ sở đào tạo du lịch cả về cơ sở vật chất kỹ thuật. Đẩy mạnh xã hội hóa và hợp tác quốc tế, thu hút nguồn lực phát triển nguồn nhân lực du lịch. 

Thứ tám, tăng cường năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch: Hoàn thiện hệ thống pháp luật về du lịch và các lĩnh vực liên quan để tạo điều kiện cho phát triển du lịch; kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về du lịch theo hướng đồng bộ, chuyên nghiệp, hiệu lực và hiệu quả; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ và chính quyền địa phương các cấp trong tổ chức triển khai, quản lý hoạt động du lịch;…

3. Một số kết quả cơ bản trong công tác đấu tranh đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017

Năm 2016, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả quan trọng:

Về công tác đấu tranh với tội phạm hình sự: Lực lượng Công an đã điều tra, khám phá 42.558 vụ, bắt xử lý 80.210 đối tượng, đạt tỷ lệ 78,07% (cao hơn 0,95% so với năm 2015); triệt phá 1.997 băng nhóm tội phạm các loại, góp phần làm giảm 4,4% số vụ phạm pháp hình sự so với năm 2015; bắt, vận động đầu thú, thanh loại 6.278 đối tượng truy nã, trong đó có 1.780 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm, làm giảm 7,79% số đối tượng truy nã ngoài xã hội.

Tội phạm về kinh tế, tham nhũng: Phát hiện 16.823 vụ, 15.309 đối tượng phạm tội về kinh tế (nhiều hơn 5,66% số vụ và 2,5% số đối tượng so với năm 2015); 244 vụ phạm tội về tham nhũng, chức vụ (ít hơn 9,29% so với năm 2015), xử lý 348 đối tượng (ít hơn 32,43% so với năm 2015).

Tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả: Đã phát hiện, bắt giữ 3.319 vụ buôn lậu (ít hơn 0,54% so với năm 2015); 6.497 vụ mua bán, vận chuyển hàng cấm (ít hơn 4,53% so với năm 2015); 468 vụ sản xuất, buôn bán hàng giả (ít hơn 11,9% so với năm 2015); 745 vụ trốn thuế (ít hơn 1,06% so với năm 2015)…

Tội phạm sử dụng công nghệ cao: Đã phát hiện, xác minh, điều tra 669 vụ việc liên quan đến sử dụng công nghệ cao phạm tội (tăng 30,4% so với năm 2015); triệt phá nhiều đường dây tội phạm quy mô lớn, có yếu tố nước ngoài, nhất là đánh bạc, cá độ bóng đá qua Intemet.

Tội phạm vi phạm pháp luật về môi trường: Chủ động tham gia có hiệu quả trong việc phát hiện, điều tra nguyên nhân, xử lý, khắc phục sự cố môi trường biển do Fomosa Hà Tĩnh gây ra tại các tỉnh miền Trung. Đã phát hiện 17.622 vụ vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm (nhiều hơn 27,84% so với năm 2015) với 2.208 tổ chức và 15.464 cá nhân vi phạm.

Tội phạm về ma túy: Phát hiện, bắt giữ 18.742 vụ, 28.970 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ 513,58kg heroin, 859,12kg và 383.373 viên ma túy tổng hợp, l.356,51kg cần sa (so với năm 2015 nhiều hơn 10,59% số vụ, 9,35% số đối tượng, 59,36% số kg ma túy tổng hợp, ít hơn 46,7% heroin, 15,74% số viên ma túy tổng hợp).

Đánh giá chung, mặc dù số vụ tội phạm có giảm nhưng tình hình tội phạm vẫn nghiêm trọng, nguy hiểm, tính chất manh động, liều lĩnh. Nổi cộm là tội phạm có tổ chức, hoạt động theo các băng, nhóm có dấu hiệu phức tạp trở lại, nhất là tại các thành phố lớn, khu công nghiệp, địa bàn giáp ranh, khu vực khai thác khoáng sản, lâm sản...Tình hình tham nhũng vẫn diễn ra phức tạp, tinh vi, tính chất nghiêm trọng. Đáng lo ngại là tiêu cực, tham nhũng trong công tác cán bộ, đầu tư công, quản lý, vận hành các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước. Tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, vận chuyển hàng cấm diễn ra trên nhiều lĩnh vực, địa bàn trọng điểm và ở nhiều thời điểm. Tội phạm sử dụng công nghệ cao để trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản gia tăng. Các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn từ nước ngoài vào nội địa tiêu thụ hoặc đi nước thứ ba vẫn hoạt động mạnh trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, nổi cộm nhất là ở tỉnh Sơn La và tỉnh Hòa Bình; đối tượng luôn tàng trữ vũ khí, sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện, truy bắt.

Để công tác đấu tranh đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội đạt hiệu quả cao, đề nghị các cấp, các ngành thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm. Tăng cường đấu tranh kiềm chế sự gia tăng của tội phạm nói chung và làm giảm các loại tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

Thứ hai, đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030, Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020…, triển khai thi hành Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự. Thực hiện hiệu quả Luật Cư trú, Luật Căn cước công dân…; tăng cường quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

Thứ ba, tăng cường công tác nắm tình hình, phân tích và đánh giá tình hình, chủ động dự báo những vấn đề phức tạp liên quan đến hoạt động của tội phạm, xây dựng các kế hoạch, phương án phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả, nhất là tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài.

Thứ , tổ chức các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về tội phạm và trật tự xã hội trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, xã hội lớn năm 2017, đặc biệt là năm APEC.

Thứ năm, chủ động công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế phòng, chống tội phạm trong bối cảnh hội nhập. Nghiên cứu, đề xuất xây dựng cơ chế phối hợp về dẫn độ tội phạm.

Thứ sáu, tăng cường công tác xây dựng lực lượng Cảnh sát nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao và phối hợp với các lực lượng chuyên trách để đấu tranh với từng loại tội phạm nổi lên trong tình hình hiện nay.

4. Một số đóng góp quan trọng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) hiện nay có khoảng trên 4,5 triệu người sinh sống, lao động, học tập tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong thời gian qua, cộng đồng NVNONN đã có nhiều đóng góp quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ta:

Trên lĩnh vực khoa học -công nghệ, giáo dục -đào tạo: Cộng đồng NVNONN đa số sinh sống, lao động, học tập tại các quốc gia và vùng lãnh thổ có trình độ phát triển, trong đó có tới 4/5 định cư tại các nước công nghiệp phát triển như: Mỹ, Nhật Bản, khu vực Tây Bắc Âu,... ước tính có khoảng 400 nghìn chuyên gia, trí thức có trình độ đại học trở lên,…Những đóng góp của các chuyên gia, trí thức kiều bào với đất nước ngày càng tăng cả về số lượng và chất lượng, đặc biệt là trong lĩnh vực chuyển giao tri thức khoa học tiên tiến, kêu gọi các nguồn lực quốc tế để phát triển khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, cũng như nhiều lĩnh vực khác của đất nước.

Về lĩnh vực kinh tế, hiện nay, có trên 1.100 doanh nghiệp do NVNONN đầu tư tại 52/63 tỉnh, thành của Việt Nam với tổng số vốn đăng ký gần 40 ngàn tỷ đồng. Nhiều doanh nghiệp đóng góp ngân sách lớn, tạo ra nhiều công ăn việc làm, góp phần xóa đói, giảm nghèo ở nhiều địa phương. Không chỉ vậy, các doanh nhân NVNONN còn là lực lượng tích cực trong việc đưa hàng Việt Nam thâm nhập vào thị trường của cộng đồng NVNONN, góp phần thực hiện thành công cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và “Doanh nhân người Việt ưu tiên kinh doanh hàng Việt Nam”. Bên cạnh đó, sự hợp tác của nhiều doanh nghiệp NVNONN với doanh nghiệp, doanh nhân trong nước đã mở rộng cánh cửa thị trường quốc tế cho hàng hóa Việt Nam ra nước ngoài.

Nguồn kiều hối của cộng đồng NVNONN đã đóng góp quan trọng vào việc ổn định cán cân thanh toán và sự phát triển chung của nền kinh tế đất nước (giai đoạn 2002-2015, kiều hối chiếm khoảng 6,0% GDP). Theo thống kê của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), tổng lượng kiều hối về Việt Nam từ năm 1993 đến năm 2015 đạt khoảng 108,6 tỷ USD. Riêng năm 2015, theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam đón lượng kiều hối là 12,25 tỷ USD (tăng khoảng 0,25 tỷ USD so với năm 2014), năm 2016 ước tính có khoảng 9 tỷ USD, đưa Việt Nam trở thành một trong số 11 quốc gia nhận kiều hối nhiều nhất.

Trên lĩnh vực chính trị, ngoại giao, văn hóa, cộng đồng NVNONN đã tham gia tích cực với nhiều hình thức, nội dung phong phú, gắn với các sự kiện chính trị, xã hội lớn của đất nước và đạt hiệu quả cao, như tham gia góp ý vào Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII; Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 2013;... giới thiệu đại biểu kiều bào tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc các địa phương;...tham gia các hoạt động văn hóa có ý nghĩa của đất nước như: Chương trình Xuân Quê hương, Lễ Quốc giỗ Hùng Vương, Trại hè Việt Nam, Đoàn kiều bào về dự Quốc khánh 2/9... Đặc biệt là tổ chức cho nhiêu đoàn kiều bào về thăm huyện đảo Trường Sa. Qua các chuyến thăm, kiều bào đã có nhiều trải nghiệm sâu sắc, có ý nghĩa trên những hòn đảo thiêng liêng của Tổ quốc, giúp họ hiểu rõ hơn về những chủ trương, chính sách cũng như ý chí quyết tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong cuộc đấu tranh gìn giữ, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa,… góp phần vào cuộc đấu tranh, phản bác lại các thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Để những đóng góp của cộng đồng NVNONN với đất nước ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn, đề nghị các cấp, các ngành thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Một là, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác đối với NVNONN trong tình hình mới. Trong đó nhấn mạnh: “NVNONN là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Tăng cường hơn nữa sự gắn bó của cộng đồng NVNONN với đất nước. Mọi NVNONN đều được khuyến khích, tạo điều kiện trở về thăm quê hương, đầu tư sản xuất kinh doanh, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam”;…

Hai là, tiếp tục ban hành các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ kiều bào ổn định cuộc sống, hội nhập vào đời sống xã hội nước sở tại; sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới những văn bản pháp quy liên quan đến NVNONN như: Luật quốc tịch, đất đai, nhà ở, cư trú, xuất nhập cảnh, đầu tư, doanh nghiệp,…

Ba là, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đến với cộng đồng NVNONN giúp cộng đồng hiểu rõ hơn về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay; hỗ trợ cộng đồng duy trì tiếng Việt, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam...

III. TIN THẾ GIỚI

1. Một số thông tin đối ngoại – kết quả nổi bật chuyến thăm  chính thức nước CHND Trung Hoa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm chính thức nước CHND Trung Hoa từ ngày 12 - 15/01/2017.

- Mục đích của chuyến thăm: Nhằm tăng cường và định hướng phát triển lành mạnh, lâu dài cho quan hệ song phương, góp phần củng cố cục diện hòa bình, ổn định, thuận lợi để phát triển đất nước; tạo bước chuyển biến mạnh mẽ hơn trong việc đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là về kinh tế; tiếp tục tạo nhận thức chung có tính chỉ đạo chiến lược ở tầm cao nhất về duy trì hòa bình, ổn định, không có hành động làm phức tạp hóa tình hình trên Biển Đông; góp phần triển khai thực hiện đường lối đối ngoại của Đại hội lần thứ XII của Đảng, củng cố, nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam. 

- Chuyến thăm đã thành công tốt đẹp và đạt được một số kết quả quan trọng sau:

Thứ nhất, hai bên đã đạt được nhận thức chung quan trọng về quan hệ hai nướcđó là: Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có truyền thống hữu nghị lâu đời, đều là nước xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo, có chế độ chính trị tương đồng, con đường phát triển gần gũi; sự phát triển bền vững của mỗi nước và quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa hai nước có ý nghĩa quan trọng đối với cả hai nước.

Thứ hai, hai bên nhất trí ra Thông cáo chung thể hiện các nhận thức chung đã đạt được trong chuyến thăm và xác định rõ các phương hướng thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị song phương trong thời gian tới, gồm:

(l) Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, duy trì tiếp xúc thường xuyên, kịp thời trao đổi ý kiến về các vấn đề trọng đại trong quan hệ hai Đảng, hai nước và tình hình quốc tế, khu vực.

(2) Phát huy tốt vai trò điều phối tổng thể của các cơ chế giao lưu, hợp tác giữa hai Đảng, hai nước như Cơ chế gặp gỡ cấp cao hai Đảng, Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương, tập trung thúc đẩy nâng cao hiệu quả hợp tác trong các lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, văn hóa, du lịch...

(3) Về vấn đề Biển Đông, hai bên nhấn mạnh cần tuân thủ nhận thức chung đã đạt được và thỏa thuận về “những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc; sử dụng tốt cơ chế đàm phán cấp Chính phủ về biên giới lãnh thổ Việt - Trung; cùng kiểm soát tốt bất đồng trên biển, thực hiện toàn diện và hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm đạt được Bộ quy tắc về ứng xử của các bên trên Biển Đông (COC) trên cơ sở hiệp thương, thống nhất, không có hành động làm phức tạp, mở rộng tranh chấp; giữ gìn hòa bình, ổn định ở Biển Đông.

(4) Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường điều phối và phối hợp tại các khuôn khổ đa phương; ủng hộ lẫn nhau và tích cực tham gia các Hội nghị cấp cao APEC 2017 tại Việt Nam và Diễn đàn Thượng đỉnh Hợp tác quốc tế về "Một vành đai, một con đường" do Trung Quốc tổ chức trong năm 2017. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình nhận lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm lại Việt Nam và dự Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 25 trong 2017.

Thứ ba, hai bên đã ký kết 15 văn kiện hợp tác giữa các ban, bộ, ngành. Trong đó có 3 Thỏa thuận hợp tác, 8 Bản ghi nhớ, 01 Tuyên bố tầm nhìn chung, 01 Hiệp định khung, 01 Công thư trao đổi, 01 Kế hoạch hợp tác.

- Ý nghĩa của chuyến thăm: Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lần này là cuộc gặp đầu tiên giữa lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, hai nước kể từ sau Đại hội XII của Đảng ta và sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc chính thức xác lập vị trí hạt nhân lãnh đạo của đồng chí Tập Cận Bình và đang chuẩn bị cho Đại hội XIX; cũng là chuyến thăm trước thềm kỷ niệm 67 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc và Tết cổ truyền của hai dân tộc. Do đó, chuyến thăm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc định hướng lâu dài cho quan hệ hai Đảng, hai nước, góp phần thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam - Trung Quốc và thắt chặt tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước. Chuyến thăm cũng thể hiện đường lối đối ngoại hòa bình, hợp tác, phát triển của Việt Nam và các mục tiêu đối ngoại đã nêu trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; thể hiện truyền thống hòa hiếu, hữu nghị, thái độ thiện chí và sự nhất quán coi trọng quan hệ với các đối tác quan trọng như Trung Quốc.

2. Một số nét chính trong quan hệ đối ngoại của Việt Nam

- Quan hệ Việt Nam và Nhật Bản: Thủ tướng Nhật Bản S.A-bê thăm chính thức Việt Nam ngày 16 và 17/01/2017. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường sự tin cậy về chính trị thông qua việc duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, các cơ chế đối thoại; thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại, viện trợ phát triển chính thức (ODA) và hợp tác địa phương, nông nghiệp, lao động. Nhật Bản khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế - xã hội thông qua nguồn vốn ODA và các dự án cơ sở hạ tầng chất lượng cao, cam kết cung cấp thêm khoản ODA vốn vay trong năm tài khóa 2016 cho Việt Nam trị giá khoảng 123 tỷ yên (tương đương 1,05 tỷ USD) trong các lĩnh vực an ninh hàng hải, ứng phó biến đổi khí hậu, thoát nước và xử lý nước thải. Hai bên khẳng định phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn quốc tế và khu vực; nhất trí về tầm quan trọng của bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, các bên liên quan không có những hành động gây căng thẳng và quân sự hóa dẫn đến thay đổi nguyên trạng tại Biển Đông, thúc đẩy giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý.

Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản S.A-bê là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng trong quan hệ hai nước, khẳng định hai bên đều coi trọng và quan tâm thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược sâu rộng giữa Việt Nam và Nhật Bản phát triển ngày càng mạnh mẽ, toàn diện và thực chất, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

- Quan hệ Việt Nam và Lào: Thủ tướng Lào Thoong-lun Xi-xu-lít tham dự và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 39 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào. Hai bên thống nhất, trong năm 2017 sẽ tập trung thực hiện tốt chỉ đạo của hai Bộ Chính trị, thúc đẩy quan hệ chính trị - đối ngoại - an ninh quốc phòng, đầu tư, thương mại, mở rộng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư các dự án hạ tầng giao thông kết nối hai nước, hợp tác quản lý sử dụng bền vững nguồn nước và các nguồn tài nguyên thiên nhiên..., cùng quyết tâm tổ chức tốt “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2017”, kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác; ủng hộ và hợp tác tốt tại các tổ chức, diễn đàn quốc tế và khu vực. Hai bên đã ký 4 văn kiện hợp tác gồm: Thỏa thuận về kế hoạch hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào năm 2017; Biên bản Kỳ họp lần thứ 39 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào; Kế hoạch hợp tác năm 2017 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục và Thể thao Lào; Biên bản Thỏa thuận thành lập công ty liên doanh đầu tư dự án xây dựng đường dây tải điện 500 kV Lào-Việt Nam.

Đây là lần đầu Thủ tướng Chính phủ hai nước đồng chủ trì Kỳ họp của Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam - Lào, đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của lãnh đạo cấp cao hai nước trong việc triển khai hiệu quả Kế hoạch hợp tác năm 2017.

3. Những đóng góp của Việt Nam vào Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới lần thứ 47

Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) lần thứ 47 tổ chức từ ngày 17 đến 21/01/2017 tại Đa-vốt (Thụy Sĩ), với chủ đề “Lãnh đạo trách nhiệm và hành động”. Hội nghị tổ chức 300 phiên thảo luận về các vấn đề: nâng cao quản trị toàn cầu; ứng phó các bất ổn an ninh và khủng hoảng; thúc đẩy phát triển bao trùm và bền vững trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng chậm; tái cơ cấu kinh tế và cải cách xã hội ở các quốc gia và khu vực; phát triển các hệ thống công nghiệp và mô hình kinh doanh mới trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự Hội nghị theo lời mời của Chủ tịch WEF. Tại Hội nghị này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu của Việt Nam đã tham gia tích cực vào 40 hoạt động của Hội nghị, phát biểu tại 5 phiên thảo luận về các vấn đề mang tính toàn cầu, khu vực và ở Việt Nam. Kết thúc Hội nghị, Đoàn Việt Nam đã thu nhận được một số kết quả quan trọng sau:

Thứ nhất, thông qua nhiều phiên quan trọng của Hội nghị và gặp gỡ nhiều đối tác và doanh nghiệp, Thủ tướng đã truyền tải rộng rãi đến cộng đồng doanh nghiệp quốc tế thông điệp về quyết tâm của Đảng và Nhà nước Việt Nam về đổi mới toàn diện đất nước, đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong giai đoạn phát triển từ nay đến năm 2020; thông điệp về các chính sách và nỗ lực của Chính phủ về xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo.

Thứ hai, Thủ tướng Chính phủ đã gặp nhiều lãnh đạo cấp cao các nước (Thụy Sĩ, Hà Lan, Áo) và các tổ chức quốc tế lớn (WB, WTO, ADB, OECD…) để làm sâu sắc hơn quan hệ với các nước và các tổ chức này; đối thoại, gặp gỡ và trao đổi với khoảng 40 tập đoàn kinh tế hàng đầu thế giới như Microsoft, Facebook, Alphabet (Google), Qualcom, Standard Chartered, Prudential, Alibaba, JETRO, Mitsubishi, UPS, Carlyle, Swiss Re… để vận động, thúc đẩy các tập đoàn này tăng cường đầu tư vào Việt Nam.

Thứ ba, Việt Nam và WEF đã ký Thỏa thuận hợp tác, theo đó WEF hỗ trợ Việt Nam phát triển nền kinh tế bền vững, tự cường trước các biến động trong tương lai thông qua tư vấn chính sách về tái cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, nông nghiệp công nghệ cao…

Thứ tư, Hội nghị là một diễn đàn lớn và có uy tín để Việt Nam quảng bá hình ảnh và Năm APEC 2017 với thế giới, góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên cương vị chủ nhà APEC. Tại Hội nghị, ta đã vận động, thúc đẩy được nhiều lãnh đạo tổ chức quốc tế lớn và các tập đoàn kinh tế hàng đầu thế giới hưởng ứng và tham dự các hoạt động của Năm APEC 2017.

Thứ năm, năm 2017 kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN, do đó WEF đã tổ chức nhiều hoạt động và phiên họp để hướng tới sự kiện kỷ niệm này. Việc ta chủ động, tích cực tham dự các phiên họp về ASEAN tại Hội nghị càng khẳng định Việt Nam là một thành viên đóng góp có trách nhiệm trong xây dựng Cộng đồng ASEAN.

4. Dư luận thế giới xung quanh một số chính sách mới của Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm

Ngay sau khi trở thành Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ, ông Đô-nan Trăm đã ban hành nhiều chính sách thể hiện sự nhất quán trong đường hướng lãnh đạo và thực hiện lời hứa với cử tri Mỹ trong chiến dịch tranh cử, như: kế hoạch xây một bức tường hữu hình dọc biên giới phía nam giữa Mỹ và Mê-hi-cô[5]; Sắc lệnh về việc cấp thị thực nhập cảnh và tiếp nhận người tị nạn vào Mỹ; Sắc lệnh hành pháp, yêu cầu quân đội Mỹ trong vòng 30 ngày phải trình "một chiến lược toàn diện và các kế hoạch cụ thể để đánh bại IS"; chính quyền Nhà Trắng tuyên bố chính thức rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)... Tuy nhiên, khi triển khai thực thi, nhiều chính sách trên đã không nhận được sự đồng tình từ các nước có liên quan, thậm chí còn xảy ra biểu tình phản đối mạnh mẽ ngay trong lòng nước Mỹ. Đáng chú ý là, hàng vạn người ở nhiều nơi, cả trong nước (Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, Philadelphia và Seattle) và ngoài nước (Anh, Pháp, Đức, Thụy Điển, Tây Ban Nha, In-đô-nê-xi-a, Phi-lip-pin...) đã biểu tình; khoảng 100 tập đoàn ở Mỹ, trong đó có Apple, Google, Microsoft,... đệ đơn lên Tòa Phúc thẩm Liên bang của Mỹ phản đối Sắc lệnh cấm nhập cảnh do Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm ký ngày 27/01/2017[6]. Vụ việc càng trở nên căng thẳng khi ngày 03/02/2017, thẩm phán liên bang Mỹ Giêm Rô-bát đã ra phán quyết trên quy mô toàn quốc chặn sắc lệnh cấm người tị nạn do Tổng thống Đô-nan Trăm ban hành. Ngày 04/02/2017, Tổng thống Đô-nan Trăm lên tiếng bác bỏ phán quyết của thẩm phán liên bang Giêm Rô-bát. Đồng thời, Bộ Tư pháp Mỹ cũng đã đệ đơn kháng cáo nhằm đảo ngược quyết định của thẩm phán và khôi phục Sắc lệnh cấm nhập cảnh. Ngày 05/02/2017, Tòa án phúc thẩm liên bang Mỹ đã bác bỏ đơn kháng cáo của Bộ Tư pháp Mỹ...

Việc ban hành lệnh cấm nhập cảnh có thể là biện pháp hữu hiệu trong việc ngăn chặn nguy cơ khủng bố với nước Mỹ trong bối cảnh hiện nay; song lại gây không khí căng thẳng trong nội bộ nước Mỹ và nhiều nước Hồi giáo trên toàn thế giới.

Ngoài ra, sự kiện chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Đô-nan Trăm nhậm chức, Nhà Trắng ra thông cáo sẽ rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), với lý do là để bảo vệ công ăn, việc làm cho người dân Mỹ... cũng thu hút sự quan tâm, theo dõi đặc biệt của nhiều nước trên thế giới, nhất là 11 nước thành viên tham gia TTP, trong đó có Việt Nam. Trước việc Mỹ ban hành chính sách mới, đặc biệt là chính sách bảo hộ thương mại của chính quyền Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm, nhiều nước đã thể hiện quan điểm và chuẩn bị các biện pháp đối phó với những rủi ro kinh tế trong tình hình mới:

Nhật Bản quyết tâm tham gia TPP cho dù có Mỹ hay không. Nội các của Thủ tướng Nhật Bản Sin-dô A-bê đã thông qua TPP chỉ vài giờ trước lễ nhậm chức Tổng thống của ông Đ.Trăm và thông qua đạo luật liên quan.

Ca-na-đa, Niu Di-lân, Ma-lai-xi-a là các thành viên khác của TPP cho biết, tiếp tục xem xét thực thi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương trong điều kiện cụ thể của mỗi nước, bao gồm cả khả năng giữ lại một thỏa thuận TPP mà không còn Mỹ. Đáng quan tâm là, trước mắt, Ma-lai-xi-a sẽ tập trung ngay vào hội nhập kinh tế khu vực và hoàn tất Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP). Theo đó, Ma-lai-xi-a sẽ thúc đẩy hội nhập kinh tế với 10 nước ASEAN, hoàn tất RCEP bao gồm ASEAN và 6 đối tác thương mại chủ chốt.

Về phía Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ:trong 06 năm qua, 12 nước TPP đã rất nỗ lực đàm phán, hoàn tất ký TPP, một Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Nếu được triển khai, TPP sẽ đáp ứng lợi ích chung của tất cả các nước thành viên, không chỉ tạo động lực mới cho quan hệ kinh tế - thương mại giữa các nước, mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với hợp tác, liên kết kinh tế và sự ổn định, thịnh vượng của khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Việt Nam coi việc tham gia TPP và các FTA khác là một trong các bước triển khai chủ trương chủ động và tích cực hội nhập kinh tế sâu rộng và toàn diện, hoàn thiện hệ thống pháp luật và thể chế kinh tế thị trường, tạo động lực mới để phát triển, đồng thời đóng góp vào xu thế hội nhập, liên kết kinh tế khu vựcTheo đó, Việt Nam sẽ tiếp tục quá trình đổi mới, đẩy mạnh chuẩn bị trong nước, để bảo đảm thực thi có hiệu quả các cam kết của các FTA mà Việt Nam đã và sẽ tham gia”.

 

 

________

 


[1] Chính phủ cấp 10.400 tấn gạo cho 11 tỉnh; thành phố Hà Nội dành tặng 810.234 suất quà Tết với số tiền là 286 tỷ đồng; thành phố Hồ Chí Minh chi trên 1.900 tỷ đồng để lo Tết cho các đối tượng chính sách; người nghèo, công nhân, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn…

[2] Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức 10.300 điểm bán hàng bình ổn thị trường, với tổng giá trị gần 7.000 tỷ đồng, thành phố Hà Nội chuẩn bị hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán trên địa bàn Thủ đô đạt hơn 23.500 tỷ đồng…

[3] Bộ Y tế tổ chức hệ thống gồm 1.300 đơn vị đầu mối, 63 Sở y tế thường trực báo cáo tình hình cấp cứu, tại nạn thương tích, giao thông, ngộ độc… trong những ngày Tết

[4] Hà Nội phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, phấn đấu năm 2017, Thành phố trồng hơn 430 nghìn cây các loại, đến năm 2020 sẽ trồng một triệu cây xanh; tổ chức Phố Sách xuân Đinh Dậu, đã bán được 250 nghìn bản, đạt doanh thu hơn 7 tỷ đồng; thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ hội đường hoa Nguyễn Huệ với chủ đề “Thành phố mang tên Bác - Khát vọng ngời sáng” thu hút trên 1,4 triệu lượt khách tham quan, tăng 40% so với Tết Bính Thân năm 2016;…

[5] Dự kiến, bức tường dài 3.200 km, kinh phí xây khoảng 20 tỷ USD được lấy chủ yếu từ nguồn đánh thuế nhập khẩu hàng hóa từ Mê-hi-cô, thời gian hoàn thành bức tường là 2 năm.

[6] Sắc lệnh quy định người dân từ 7 quốc gia gồm Iran, I-rắc, Xy-ri, Y-ê-men, Xu-đăng, Xô-ma-li và Li-bi sẽ không được nhập cảnh vào Mỹ trong ít nhất 90 ngày; đình chỉ việc tiếp nhận người tị nạn từ mọi quốc gia trong vòng 4 tháng và cấm vô thời hạn việc tiếp nhận người tị nạn Xy-ri.

BBT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn Bản Mới

CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình HN quán triệt CT, NQ sáng 14/1/2021

Lượt xem:58 | lượt tải:46

CT.45.TW

về lãnh đạo bầu cử QH và HĐND nhiệm kỳ 2021-2026

Lượt xem:36 | lượt tải:24

CV.13813.VPTW

phát biểu của TBT tại HN kiểm tra, giám sát của Đảng

Lượt xem:32 | lượt tải:20

CV.13925.VPTW

phát biểu của TBT tại HN phòng, chống tham nhũng

Lượt xem:33 | lượt tải:28

KH.03.TU

về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật

Lượt xem:28 | lượt tải:18

NQ.01.TU

về KTXH, ANQP, XDĐ 2020

Lượt xem:40 | lượt tải:22

NQ.01.TU.phụ lục

phụ lục NQ01 của Tỉnh ủy về KTXH, QPAN, XDĐ năm 2020

Lượt xem:31 | lượt tải:17
truongsa
dh 1
baocaovien
tailieu
sachtuyengiao
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập23
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm17
  • Hôm nay6,795
  • Tháng hiện tại148,234
  • Tổng lượt truy cập9,047,750
covid dh 13
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây