Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 01-2017 

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 01-2017

Thứ tư - 28/12/2016 13:56

A. VĂN BẢN MỚI

I. VĂN BẢN CỦA TỈNH

1. Ngày 15-12-2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 24-KH/TU về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nội dung cụ thể sau:

I. Mục đích, yêu cầu: (1) Làm cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng nhằm xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; làm cơ sở vững chắc trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh. (2) Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành hoạt động thực chất, thường xuyên của các cấp uỷ, chính quyền, tổ chức chính trị-xã hội, cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phải đảm bảo chặt chẽ, theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại tổ chức đảng, đảng viên, hằng năm và cả nhiệm kỳ. (3) Thực hiện nghiêm chỉ đạo, hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên, đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt của các cấp uỷ, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị trực thuộc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

II. Nội dung

1. Tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân theo chủ đề hằng năm; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ.

- Triển khai cho tập thể và cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tổ chức cho các cá nhân báo cáo kết quả với cấp ủy hoặc chi bộ, cơ quan, đơn vị nơi công tác; chú trọng phát huy vai trò tự giác của mỗi cá nhân trong thực hiện làm theo.

- Các đồng chí cấp ủy viên, bí thư cấp ủy và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cá nhân về làm theo và gương mẫu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên và quần chúng noi theo.

* Đơn vị thực hiện:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tham mưu chỉ đạo việc học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TU của Bộ Chính trị đến đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh; xây dựng kế hoạch toàn khóa, kế hoạch hằng năm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hướng dẫn, triển khai chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm.

- Ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, ban thường vụ các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch làm theo ở địa phương, đơn vị mình.

- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch, hướng dẫn nội dung thực hiện đối với các tổ chức thành viên, đoàn viên, hội viên.

- Các đảng uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh hướng dẫn nội dung thực hiện trong lực lượng vũ trang theo hướng dẫn của ngành và của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

* Thời gian thực hiện:

- Việc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị, kế hoạch toàn khóa, kế hoạch năm 2017 hoàn thành trong quý IV-2016.

- Việc xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập chuyên đề hằng năm ở cấp tỉnh hoàn thành trong quý IV năm trước đó; ở cấp huyện và cơ sở hoàn thành trong quý I hằng năm.

2. Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị

- Các cấp ủy, tổ chức đảng đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch công tác hằng năm để chỉ đạo triển khai thực hiện, góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị hằng năm và cả nhiệm kỳ.

- Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị phải gắn kết chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm và kết hợp chặt chẽ với các cuộc vận động, phong trào thi đua của các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Tiếp tục rà soát, bổ sung và hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”.

* Đơn vị thực hiện:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo thực hiện.

- Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện ở địa phương, đơn vị.

* Thời gian thực hiện:

- Việc rà soát, bổ sung và hoàn thiện chuẩn mực đạo đức hoàn thành trong quý I-2017.

- Các nội dung khác thực hiện thường xuyên.

3. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng, đạo đức phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam

- Chỉ đạo thông tin, tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng, có hệ thống, bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong toàn tỉnh.

- Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị; về gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội. Xây dựng chuyên trang, chuyên mục và từng bước nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền.

- Đẩy mạnh hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

* Đơn vị thực hiện:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu chỉ đạo, định hướng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; hướng dẫn hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Các cấp uỷ, tổ chức đảng chỉ đạo thông tin, tuyên truyền thường xuyên ở địa phương, đơn vị.

- Hội Nhà báo, Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh triển khai các hoạt động sáng tác, quảng bá. Các cơ quan báo chí của tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh, các trang thông tin điện tử, các tạp chí, bản tin các cơ quan, đơn vị xây dựng và nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền trên các chuyên trang, chuyên mục.

* Thời gian thực hiện:

- Việc chỉ đạo, định hướng tuyên truyền thực hiện vào cuối quý IV hằng năm.

- Việc xây dựng chuyên trang, chuyên mục hoàn thành quý I-2017 và duy trì hoạt động thông tin, tuyên truyền thường xuyên.

4. Thực hiện chương trình giảng dạy và học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên

Triển khai thực hiện tốt chương trình giảng dạy về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, trường dạy nghề; việc giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ trên địa bàn.

* Đơn vị thực hiện:

- Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh thực hiện chương trình, giáo trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn.

- Đảng bộ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội triển khai các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên cấp huyện thực hiện chương trình, giáo trình do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội biên soạn.

- Ban Thường vụ các huyện uỷ, thành uỷ lãnh đạo các Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện; Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh lãnh đạo đơn vị triển khai thực hiện chương trình, giáo trình do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn.

- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai thực hiện theo kế hoạch giáo dục do  Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ban hành.

* Thời gian thực hiện: Từ năm 2017.

5. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Định kỳ mỗi năm, tổ chức một đợt kiểm tra, giám sát việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các địa phương, đơn vị.

- Cuối mỗi năm, tổ chức sơ kết gắn với việc biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

* Đơn vị thực hiện:

- Cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo, thường xuyên đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch này.

- Uỷ ban kiểm tra cấp uỷ các cấp tham mưu đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch này vào chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp uỷ cùng cấp hằng năm.

- Thường trực cấp uỷ, tổ chức đảng trực tiếp chỉ đạo và chủ trì việc sơ kết hằng năm và tổng kết nhiệm kỳ. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ hướng dẫn công tác sơ kết hằng năm và tổng kết toàn khoá.

* Thời gian thực hiện: Quý I-2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ hoàn thành việc hướng dẫn sơ kết hằng năm và tổng kết toàn khoá; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức kiểm tra việc cụ thể hóa triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch này.

6. Xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu trong việc xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm các quy định, quy chế làm việc.

- Đưa việc chỉ đạo học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nhiệm vụ quan trọng của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị để tổ chức sinh hoạt hằng tháng tại chi bộ, sinh hoạt của cơ quan, đơn vị. Đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với Nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức, nâng cao trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng.

Mỗi năm, người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị căn cứ tình hình thực tế gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao để xây dựng kế hoạch công tác, giải quyết các vấn đề người dân quan tâm, lựa chọn ít nhất 02 vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách để đối thoại, gắn với việc nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong năm 2017, tập trung chỉ đạo khắc phục tình trạng cán bộ, công chức quan liêu, xa dân, thiếu trung thực, thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác, tham nhũng, lãng phí, thiếu kỷ cương, kỷ luật.

- Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ. Thực hiện tốt cải cách hành chính; tích cực đấu tranh với các hành vi tiêu cực.

- Đề cao tinh thần tự giác, nêu gương, trung thực, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trọng tâm là thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 22-3-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về việc tăng cường lãnh đạo công tác quản lý, sử dụng phương tiện, tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh" và Kết luận số 1663-KL/TU, ngày 24-4-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo xây dựng và thực hiện các quy định về văn hóa công sở, đạo đức công vụ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với cơ quan, cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp; trên cơ sở đó có hình thức xử lý đối với những tổ chức, cá nhân có chỉ số hài lòng thấp.

* Đơn vị, cá nhân thực hiện:

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh thực hiện.

- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện việc xây dựng và thực hiện quy định văn hóa công sở, đạo đức công vụ, lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với công chức, viên chức có liên quan.

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nắm bắt, phân tích dư luận xã hội, tham mưu Thường trực Tỉnh ủy lựa chọn vấn đề nổi cộm hằng năm để chỉ đạo thực hiện.

* Thời gian thực hiện:

- Việc sửa đổi, bổ sung quy định, quy chế làm việc, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ  hoàn thành chậm nhất trong quý I hằng năm.

- Việc lựa chọn các vấn đề đối thoại với cán bộ, đảng viên, công chức và Nhân dân thuộc phạm vi quản lý, thực hiện ít nhất 02 lần/năm.

- Quý IV hằng năm, tiến hành lựa chọn các vấn đề bức xúc, nổi cộm và đưa vào chương trình, kế hoạch công tác năm tiếp theo để chỉ đạo.

- Các nội dung khác thực hiện thường xuyên, tạo thành nề nếp trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện.

III. Tổ chức thực hiện

- Trên cơ sở Kế hoạch này, các ban, ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

- Việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị do ban thường vụ, thường trực cấp uỷ các cấp lãnh đạo, chỉ đạo; trực tiếp là đồng chí bí thư cấp uỷ, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chỉ đạo thực hiện.

- Ban tuyên giáo cấp uỷ các cấp là cơ quan giúp việc của cấp uỷ trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Kế hoạch này; phân công một số cán bộ ban tuyên giáo cấp uỷ các cấp trong biên chế được giao thực hiện nhiệm vụ chuyên trách.

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu bổ sung, sửa đổi Hướng dẫn số 05-HD/TU, ngày 10-01-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo quy định của Đảng.

- Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh lãnh đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị trong hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh và chính quyền các cấp.

- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu rà soát, bổ sung, sửa đổi các quy định, quy chế về công tác cán bộ và trách nhiệm người đứng đầu; hướng dẫn việc đưa nội dung vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ và thực hiện tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm dựa trên kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu chỉ đạo và tiến hành kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên theo quy định của Đảng.

- Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu tăng cường chỉ đạo, đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình số 26-TTr/TU, ngày 12-2-2007 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Kế hoạch số 14-KH/TU, ngày 12-8-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”.

- Ban Dân vận Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham mưu triển khai cơ chế kiểm tra, giám sát của các đoàn thể chính trị-xã hội đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo quy định của Đảng.

- Văn phòng Tỉnh uỷ phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, sửa đổi và xây dựng mới quy chế, quy định về đi công tác, làm việc với các ngành, địa phương, hội họp, lễ tân, sử dụng xe công vụ… Bảo đảm kinh phí để triển khai các hoạt động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2. Ngày 22-12-2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 25-KH/TU thực hiện Kết luận số 02-KL/TW, ngày 26-4-2016 của Ban Bí thư tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) "về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước". Nội dung cụ thể sau:

I. Mục đích và yêu cầu

1. Mục đích: (1) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 15-11-2004 của Bộ Chính trị (khóa IX) "về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước", tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. (2) Ngăn ngừa, giảm dần mức độ ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường do hoạt động của con người và tác động của tự nhiên gây ra. Khắc phục có hiệu quả tình trạng ô nhiễm môi trường, trước hết là ở những nơi đã bị ô nhiễm nghiêm trọng, phục hồi các hệ sinh thái đã bị suy thoái, đảm bảo sự hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường.

2. Yêu cầu: (1) Bảo vệ môi trường là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng khu dân cư, doanh nghiệp và của từng người dân trên địa bàn tỉnh. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác bảo vệ môi trường. (2) Quán triệt và thực hiện nghiêm các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường; thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi và kiểm soát ô nhiễm, phục hồi và nâng cao chất lượng môi trường, hướng đến phát triển kinh tế xanh, bền vững. (3) Cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành phải xác định công tác bảo vệ môi trường là nhiệm vụ hết sức quan trọng, xuyên suốt và có ý nghĩa rất lớn đối với việc phát triển bền vững.

II. Nội dung

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền đối với công tác bảo vệ môi trường

- Khẩn trương lãnh đạo xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch về bảo vệ môi trường. Trong đó, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khi để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, kéo dài, gây bức xúc cho Nhân dân mà chậm hoặc không có biện pháp giải quyết, khắc phục kịp thời, hiệu quả.

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đã được xác định tại Chương trình số 58-CTr/TU, ngày 29-10-2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về ”thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 7 khóa IX”.

* Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thường xuyên.

2. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường và các quy định của pháp luật, chế tài xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường đến từng doanh nghiệp và từng người dân

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường. Đổi mới nội dung tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và từng người dân, góp phần tạo sự đồng thuận của xã hội và phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị để thực hiện các mục tiêu về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

- Nâng cao và phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan thông tin, truyền thông trong việc tuyên truyền các quy định của pháp luật, chế tài xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường đến từng doanh nghiệp và người dân. Kịp thời phát hiện, tuyên dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến; đồng thời công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng các tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật về môi trường.

* Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, đảng đoàn các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và các huyện uỷ, thành uỷ chỉ đạo triển khai thực hiện.

3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

- Tiếp tục kiện toàn, củng cố cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường từ tỉnh đến cơ sở theo hướng thống nhất, tập trung đầu mối; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, nhất là đối với cấp huyện, cấp xã.

- Tăng cường phân cấp cho cơ sở để thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật, đảm bảo nguyên tắc rõ việc, rõ người chịu trách nhiệm. Địa phương nào để xảy ra ô nhiễm môi trường thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và ngành tài nguyên môi trường ở địa phương đó phải chịu trách nhiệm toàn diện; chủ đầu tư là người chịu trách nhiệm chính đối với dự án do mình làm chủ đầu tư; người đứng đầu cơ quan thẩm định, phê duyệt dự án chịu trách nhiệm chính trong việc thẩm định, phê duyệt dự án.

- Rà soát các quy định, quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh để ban hành, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế, đảm bảo tính đồng bộ, tránh chồng chéo. Khẩn trương xây dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật môi trường trên địa bàn tỉnh, tập trung vào các lĩnh vực có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, nơi đông dân cư và khu vực có hệ sinh thái nhạy cảm cần được bảo vệ.

- Thực hiện thu hút đầu tư phải bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường, không thu hút đầu tư bằng mọi giá, kiên quyết không vì mục tiêu tăng trưởng mà xem nhẹ công tác bảo vệ môi trường. Cân nhắc, thẩm định kỹ tác động môi trường trước khi lựa chọn các dự án đầu tư, không cho phép đầu tư vào các loại hình sản xuất, sử dụng công nghệ sản xuất lạc hậu có nguy cơ ô nhiễm môi trường; khuyến khích các dự án áp dụng thành tựu khoa học-công nghệ, thân thiện với môi trường.

- Rà soát các báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt, các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của các dự án đầu tư, nhất là các dự án lớn có nguy cơ tác động xấu đến môi trường để có điều chỉnh hoặc đề xuất cấp thẩm quyền điều chỉnh kịp thời, hoàn thành trong năm 2017. Tăng cường chất lượng các công cụ, biện pháp bảo vệ môi trường, đảm bảo theo phương châm phòng ngừa là chính; nâng cao chất lượng các hoạt động đánh giá tác động môi trường, nhất là việc xác nhận hoàn thành công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án.

- Thực hiện đánh giá, phân loại và có biện pháp kiểm soát các nguồn thải, nhất là các nguồn thải lớn, chất thải nguy hại; tập trung giải quyết các vấn đề môi trường ở đô thị, khu vực dân cư nông thôn, làng nghề, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất phát sinh nhiều chất thải; khoanh vùng, xử lý, cải tạo các khu vực bị ô nhiễm, nhất là ô nhiễm tồn lưu hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật gắn với việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tích cực bảo vệ, duy trì và khôi phục rừng tự nhiên, khoanh vùng bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.

- Tập trung kiểm soát chặt chẽ hoạt động xả thải; các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh phải xây dựng hoàn thành hệ thống xử lý nước thải tập trung trước khi đi vào hoạt động chính thức. Các dự án đầu tư mới phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải đạt loại A theo quy chuẩn kỹ thuật trước khi thải ra môi trường; các dự án đã đi vào hoạt động thì phải hoàn thành việc đầu tư nâng cấp thống xử lý nước thải đạt loại A trong năm 2017. Các cơ sở có quy mô xả thải lớn phải lắp đặt thiết bị quan trắc tự động và truyền số liệu trực tiếp về cơ quan quản lý nhà nước về môi trường theo quy định.

- Tập trung xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh; xây dựng kế hoạch di dời các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ra khỏi khu dân cư, chuyển vào các khu, cụm công nghiệp. Kiên quyết xóa bỏ các lò gạch thủ công; khuyến khích sử dụng các vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường.

- Rà soát, phê duyệt quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh và tổ chức thực hiện quy hoạch theo quy định trong năm 2017.

- Thúc đẩy đổi mới công nghệ sản xuất và phát triển công nghệ môi trường; hạn chế phát triển mới và có lộ trình giảm dần các hoạt động kinh tế tiêu tốn nhiều năng lượng, tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường.

- Bố trí kinh phí đảm bảo cho các hoạt động bảo vệ môi trường; ưu tiên bố trí kinh phí để xử lý dứt điểm các điểm ô nhiễm môi trường gây bức xúc kéo dài và ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe của Nhân dân.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; kiên quyết xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, bảo đảm không chồng chéo, không gây ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.

* Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện thường xuyên.

4. Đẩy mạnh xã hội hóa, tăng cường huy động nguồn lực, thu hút đầu tư cho bảo vệ môi trường; khuyến khích đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài vào hoạt động xử lý chất thải, cung cấp các dịch vụ bảo vệ môi trường

Nghiên cứu ban hành các chính sách phù hợp với quy định của Trung ương để thu hút các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia hoạt động bảo vệ môi trường.

Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn vốn đầu tư từ các doanh nghiệp, người dân trong công tác bảo vệ môi trường, nhất là các dự án cải thiện môi trường, xử lý ô nhiễm triệt để tại các bãi rác, xử lý nước thải đô thị, các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm gây ô nhiễm môi trường...

* Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện thường xuyên.

III. Tổ chức thực hiện

1. Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các huyện ủy, thành ủy căn cứ chức năng, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị mình:

- Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt nội dung các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về bảo vệ môi trường.

- Xây dựng Chương trình để cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp được xác định tại Kế hoạch này và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo đạt kết quả cao nhất. Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

2. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường công tác giám sát việc thi hành các chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường của các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

3. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phản biện và giám sát các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường.

4. Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này, định kỳ báo cáo theo yêu cầu của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

3. Ngày 13-12-2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 15-HD/BTGTU về hướng dẫn một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nội dung cụ thể sau:

I. Mục đích yêu cầu: (1) Giúp các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo triển khai thực hiện tốt một số nội dung cụ thể về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". (2) Quán triệt một cách có hệ thống Chuyên đề toàn khóa nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh nhận thức sâu sắc hơn nữa về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn. (3) Các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nghiêm túc học tập, quyết tâm làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ"; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm của ngành, địa phương, đơn vị.

II. Nội dung thực hiện

1. Tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

1.1. Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề toàn khóa "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và chuyên đề học tập hằng năm:

Các ban, ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo và tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề toàn khóa "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; hằng năm, chỉ đạo tổ chức hội nghị học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở địa phương, đơn vị mình.

- Thành phần:

+ Đối với các ban cán sự đảng, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy: Tổ chức học tập, phổ biến cho toàn thể đảng viên, cán bộ, công nhân, viên chức, lực lượng vũ trang các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện đóng chân trên địa bàn.

+ Đối với các đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn: Tổ chức học tập, phổ biến cho toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên.

+ Đối với xã, phường, thị trấn: Tổ chức học tập, quán triệt cho toàn thể đảng viên, quần chúng là cán bộ quân dân chính xã, phường, thị trấn, thôn, làng, tổ dân phố và tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân.

- Hình thức tổ chức hội nghị: Tùy theo tình hình, điều kiện của mỗi địa phương, đơn vị để xác định hình thức tổ chức hội nghị học tập, nghiên cứu phù hợp. Năm 2016, có thể kết hợp với hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hoặc tổ chức hội nghị chuyên đề kết hợp với xây dựng kế hoạch toàn khoá và kế hoạch năm 2017 của tập thể về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các cơ quan hành chính, quản lý nhà nước triển khai việc học tập và làm theo phải gắn với các yêu cầu nêu trong Chỉ thị 27/CT-TTg, ngày 08-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức triển khai bằng các hình thức phù hợp như lồng ghép vào sinh hoạt nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các ngày truyền thống, ngày thành lập của ngành; tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, giao lưu gặp mặt làm sâu sắc thêm những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Báo cáo viên: Bí thư cấp ủy chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện và trực tiếp báo cáo các chuyên đề; trong trường hợp cần thiết có thể phân công một đồng chí trong thường trực cấp ủy, đồng chí ủy viên ban thường vụ, trưởng ban tuyên giáo cấp ủy hoặc mời báo cáo viên cấp trên để báo cáo chuyên đề[1].

- Thời gian tổ chức hội nghị:

+ Đối với cấp huyện, cấp xã và tương đương không quá 1/2 ngày; cấp huyện hoàn thành trong tháng 01-2017; đối với cấp cơ sở hoàn thành trong quý I-2017; các năm tiếp theo hoàn thành trong quý I hằng năm.

1.2. Tổ chức sinh hoạt định kỳ

Các tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị lựa chọn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thiết thực, phù hợp theo chuyên đề hằng năm, đưa vào sinh hoạt hằng tháng tại chi bộ, sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị. Tùy vào nội dung được lựa chọn học tập và làm theo, các cấp ủy đảng, các địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng hình thức sinh hoạt phù hợp, tạo thành công việc quan trọng, thường xuyên, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Định kỳ, kiểm điểm tự phê bình, phê bình cuối năm, phải kết hợp với kiểm điểm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

1.3. Xây dựng kế hoạch toàn khóa và hằng năm của tập thể

- Căn cứ chuyên đề của toàn khóa và chuyên đề hằng năm, ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa và cụ thể hóa thành kế hoạch cho từng năm.

- Việc xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần bảo đảm tính thiết thực, cụ thể, thời gian thực hiện; đồng thời phải gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng, kết hợp với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị. Mỗi năm, lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, phương pháp công tác; trong thực hiện nhiệm vụ chính trị để bàn biện pháp khắc phục, tạo chuyển biến rõ nét.

- Tùy vào tình hình và điều kiện cụ thể, chỉ đạo các ngành, cơ quan, đơn vị xây dựng nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với những lời dạy của Bác; hướng dẫn đảng bộ, chi bộ cơ sở lựa chọn nội dung học tập và làm theo phù hợp với đặc điểm và nhiệm vụ của địa phương, ngành, lĩnh vực, loại hình chi bộ.

- Thời gian hoàn thành xây dựng kế hoạch:

+ Kế hoạch toàn khóa: cấp huyện và tương đương hoàn thành trong tháng 01-2017; cấp cơ sở hoàn thành trong quý I-2017.

+ Kế hoạch hằng năm: Hoàn thành trong quí I hằng năm.

1.4. Xây dựng kế hoạch của cá nhân cho từng năm

- Các đồng chí cấp ủy viên các cấp, bí thư cấp uỷ, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cá nhân và gương mẫu thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm. Cuối năm, báo cáo kết quả thực hiện với ban thường vụ cấp ủy, hoặc ban cán sự, đảng đoàn, lãnh đạo cơ quan và chi bộ nơi sinh hoạt.

- Cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị hướng dẫn đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch cá nhân; mỗi cán bộ, đảng viên lựa chọn một số vấn đề thấy cần thiết, hoặc liên hệ với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", tự chuyển hóa" được nêu trong nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng Đảng để xây dựng kế hoạch, đề ra biện pháp và quyết tâm tu dưỡng, rèn luyện. Cuối năm, báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ, tổ chức, cơ quan, đơn vị nơi công tác để được góp ý, giúp đỡ, giám sát và bổ sung kế hoạch thực hiện cho năm tiếp theo.

- Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn để nhận xét, đánh giá cán bộ, đảng viên hằng năm.

1.5. Rà soát, xây dựng quy định đối với cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu

- Ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh rà soát, xây dựng quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, quy định rõ đối với cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu trong hội họp, đi cơ sở, lễ tân, sử dụng xe và các tài sản công, đảm bảo tinh thần gương mẫu, tiết kiệm, hiệu quả; nghiên cứu, xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân trong đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 22-3-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về việc tăng cường lãnh đạo công tác quản lý, sử dụng phương tiện, tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh" và Kết luận số 1663-KL/TU, ngày 24-4-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

- Trong khi Trung ương chưa có quy định mới, các địa phương, đơn vị tiếp tục nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên theo Quy định 101-QĐ/TW, ngày 06/7/2012 của Ban Bí thư (khoá XI) "Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp"; thực hiện tốt Hướng dẫn số 05-HD/TU, ngày 10-01-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bổ sung, hoàn thiện, thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị.

2- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

2.1. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền

- Ban tuyên giáo cấp ủy các cấp xây dựng kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên về: (1) Các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; (2) Kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch 03-KH/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; (3) Gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; (4) Phê bình, uốn nắn tình trạng nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm, bệnh hình thức, thiếu trung thực, thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác, tham nhũng, lãng phí, thiếu kỷ cương, kỷ luật, quan liêu, xa dân; (5) Đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội;

- Định kỳ hằng quý, tổ chức sơ kết việc thực hiện kế hoạch tuyên truyền, đánh giá kết quả, định hướng trọng tâm tuyên truyền của quý tiếp theo.

2.2. Tiếp tục tổ chức Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Hội Nhà báo, Hội Văn học- Nghệ thuật tỉnh triển khai các hoạt động sáng tác, quảng bá và các cơ quan báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền về Giải thưởng (theo Quy chế ban hành tại Quyết định số 2922-QĐ/BTGTW, ngày 17/12/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương); hướng dẫn hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, vận động các văn nghệ sỹ, nhà báo tham gia. Tiến hành tổ chức xét chọn và trao giải vào đầu các năm 2018, 2020.

2.3. Khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

- Thường xuyên quan tâm, phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc biểu dương, khen thưởng thực hiện theo Hướng dẫn của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về các hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu tham gia triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” tổ chức tại Bảo tàng Hồ Chí Minh vào dịp kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5) hằng năm.

3- Công tác sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Trước ngày 10-12 hằng năm, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức đánh giá kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của địa phương, đơn vị; xác định nội dung học tập và làm theo của năm tới; báo cáo bằng văn bản gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Trung ương.

- Thời gian tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, kết hợp biểu dương, khen thưởng những tấm gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào dịp tháng 5 hằng năm hoặc gắn với các ngày kỷ niệm quan trọng của địa phương, đơn vị.

- Việc tổ chức tổng kết nhiệm kỳ sẽ có hướng dẫn riêng.

4. Kinh phí thực hiện

Thực hiện theo Thông tư số 38/2012/TT-BTC, ngày 05/3/2012 của Bộ Tài chính về “Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các cấp”.

* Đề nghị các ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, căn cứ Hướng dẫn, chủ động triển khai việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị mình; định kỳ 6 tháng và hằng năm báo cáo kết quả thực hiện về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề cần bổ sung, thì đề nghị các địa phương, đơn vị phản ánh kịp thời với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để báo cáo và tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo.

4. Ngày 13/12/2016, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3079/KH-UBND về việc phát động đợt cao điểm phong trào toàn dân tham gia quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch đã đề ra các nội dung, giải pháp thực hiện, như: Tập trung triển khai các biện pháp quản lý bảo vệ rừng góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; gắn các nội dung triển khai phong trào tham gia quản lý bảo vệ rừng với chương trình, kế hoạch hoạt động hằng năm của cơ quan, đơn vị; tổ chức đợt cao điểm quán triệt sâu sắc đến toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, học sinh, sinh viên, đoàn viên, hội viên, toàn quân và mọi tầng lớp nhân dân về các quy định của Nhà nước trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; thường xuyên động viên các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào toàn dân tham gia quản lý, bảo vệ rừng gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động, phong trào cách mạng khác tạo thành phong trào quản lý bảo vệ rừng một cách sâu rộng, phù hợp với nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương;

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vai trò của rừng đối với sự sinh tồn và phát triển của con người, tác hại của việc xâm hại tài nguyên rừng đối với môi trường thiên nhiên và xã hội; vận động, khuyến khích quần chúng nhân dân tham gia quản lý bảo vệ rừng và phối hợp với các ngành chức năng phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, tố giác các hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng; kịp thời khen thưởng, tổ chức tuyên truyền và nhân rộng các điển hình tiên tiến, điển hình mới trong phong trào toàn dân tham gia quản lý, bảo vệ rừng nhằm tạo sự lan tỏa và đồng thuận trong nhân dân.

Phát huy sức mạnh, vai trò nòng cốt, xung kích của đoàn viên thanh niên, vận động đoàn viên thanh niên phối hợp các lực lượng chức năng tham gia các hoạt động quản lý bảo vệ rừng (tuần tra, truy quét, ngăn chặn vi phạm…). Tăng cường công tác phối hợp trong công tác quản lý bảo vệ rừng; tích cực triển khai các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng và tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời tình trạng buôn bán lâm sản trái phép…

Thời gian tổ chức các đợt cao điểm trong năm 2017: Trong quý I năm 2017, tổ chức thực hiện phát động phong trào đợt cao điểm toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng; quý II năm 2017, tổ chức thực hiện phát động phong trao đợt cao điểm toàn dân tham gia quản lý, bảo vệ rừng.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND cấp huyện, xã; các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này phù hợp với chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tế của cơ quan, địa phương; đưa hoạt động quản lý, bảo vệ rừng thành một tiêu chí trong việc xây dựng tổ chức, cơ quan, đơn vị, gia đình văn hóa và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

5. Ngày 15/12/2016, UBND tỉnh ban hành công văn số 3149/UBND-HTĐT về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp.

Theo đó UBND tỉnh đã thiết lập và đưa vào vận hành hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp tại địa chỉ:

http://doanhnghiep.kontum.gov.vn kể từ ngày 01/01/2017.

Để việc tiếp nhận và trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trên hệ thống “Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp” phát huy hiệu quả, UBND tỉnh yêu cầu:

Sở Thông tin truyền thông, Đài Phát thanh truyền hình, Báo Kon Tum và các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi việc thiết lập và đưa vào vận hành hệ thống “Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp” để các tổ chức, cá nhân biết và gửi các kiến nghị về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh để được trả lời, giải quyết kịp thời.

Các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Cử một cán bộ có năng lực làm đầu mối để tiếp nhận, xử lý thông tin do doanh nghiệp kiến nghị trên hệ thống nêu trên. Danh sách cán bộ gửi về Tổ hỗ trợ thủ tục đầu tư (địa chỉ: Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum, số 492 đường Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum hoặc qua địa chỉ email: tohotrothutucdautukt@gmail.com) để tổng hợp. Ngoài ra, kịp thời giải quyết các kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp được Tổ hỗ trợ thủ tục đầu tư tổng hợp, chuyển đến theo thẩm quyền và trả lời bằng văn bản cho doanh nghiệp trong thời hạn 05 ngày làm việc, đồng thời gửi về Tổ hỗ trợ thủ tục đầu tư để đăng tải công khai trên hệ thống “Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp”. Trong quá trình giải quyết, trường hợp vượt quá thẩm quyền, thì báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.

Tổ Hỗ trợ thủ tục đầu tư xây dựng và ban hành quy trình tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trên hệ thống “Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp”.  Sau khi nhận được thông tin kiến nghị từ doanh nghiệp, trong phạm vi 01 ngày làm việc phải có văn bản chuyển cho đơn vị có trách nhiệm giải quyết, trong trường hợp các kiến nghị này liên quan đến thẩm quyền và nhiệm vụ của nhiều cơ quan thì phải xác định cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp. Đôn đốc các cơ quan liên quan trả lời kiến nghị của doanh nghiệp đúng thời hạn. Cập nhật kịp thời các ý kiến trả lời doanh nghiệp trên hệ thống. Định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp cho UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

II. VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG

Thông tư số 229/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Thông tư gồm 08 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017. Một số nội dung chủ yếu của Thông tư:

Lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông được chia thành các mức khác nhau cho 3 khu vực: Khu vực I (KV) gồm thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh; khu vực II gồm các thành phố trực thuộc Trung ương (trừ thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh), các thành phố trực thuộc tỉnh và các thị xã; khu vực III gồm các khu vực khác ngoài khu vực I và khu vực II nêu trên, cụ thể: (Đơn vị tính: Đồng/lần/xe).

- Cấp mới giấy đăng ký kèm theo biển số:

(1) Ô tô; trừ ô tô con không hoạt động kinh doanh vận tải hành khách áp dụng theo điểm 2 mục này: KV I: 150.000- 500.000; KV II: 150.000; KV III: 150.000.

(2) Ô tô con không hoạt động kinh doanh vận tải hành khách: KV I: 2.000.000- 20.000.000; KV II: 1.000.000; KV III: 200.000.

(3) Sơ mi rơ móc, rơ móc đăng ký rời: KV I: 100.000- 200.000; KV II: 100.000; KV III: 100.000.

(4) Xe máy (theo giá tính lệ phí trước bạ): a) Trị giá từ 15.000.000 đồng trở xuống: KV I: 500.000- 1.000.000; KV II: 200.000; KV III: 50.000; b) Trị giá trên 15.000.000 đến 40.000.000 đồng: KV I: 1.000.000- 2.000.000; KV II: 400.000; KV III: 50.000; c) Trị giá trên 40.000.000 đồng: KV I: 2.000.000- 4.000.000; KV II: 800.000; KV III: 50.000; d) Riêng xe máy 3 bánh chuyên dùng cho người tàn tật: KV I: 50.000; KV II: 50.000; KV III: 50.000.

Cấp đổi giấy đăng ký:

(1) Cấp đổi giấy đăng ký kèm theo biển số: a) Ô tô (trừ ô tô con không hoạt động kinh doanh vận tải hành khách di chuyển từ khu vực có mức thu thấp về khu vực có mức thu cao áp dụng theo điểm 4.2 khoản 4 Điều này): KV I: 150.000; KV II: 150.000; KV III: 150.000; b) Sơ mi rơ móc đăng ký rời, rơ móc: KV I: 100.000; KV II: 100.000; KV III: 100.000; c) Xe máy (trừ xe máy di chuyển từ khu vực có mức thu thấp về khu vực có mức thu cao áp dụng theo điểm 4.2 khoản 4 Điều này): KV I: 50.000; KV II: 50.000; KV III: 50.000.

(2) Cấp đổi giấy đăng ký không kèm theo biển số ô tô, xe máy: KV I: 30.000; KV II: 30.000; KV III: 30.000.

(3) Cấp lại biển số: KV I: 100.000; KV II: 100.000; KV III: 100.000.

- Cấp giấy đăng ký và biển số tạm thời (xe ô tô và xe máy): KV I: 50.000; KV II: 50.000; KV III: 50.000.

B. PHÁT BIỂU CỦA TBT NGUYỄN PHÚ TRỌNG TẠI HỘI NGHỊ CÁN BỘ TOÀN QUỐC PHỔ BIẾN, QUÁN TRIỆT NQTW 4 KHÓA XII VỀ TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG:

“Thưa các đồng chí, 

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bàn và thống nhất ban hành Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Đây là một nghị quyết rất quan trọng, đề cập đến một vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp bách, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đặc biệt quan tâm và hoan nghênh. Để triển khai thực hiện Nghị quyết, Bộ Chính trị đã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện với những nội dung cụ thể. Hôm nay, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc trực tuyến để phổ biến, quán triệt mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cốt lõi của Nghị quyết và Kế hoạch triển khai thực hiện, tạo sự thống nhất cao về nhận thức để các đồng chí lãnh đạo chủ chốt từ Trung ương tới cơ sở chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết một cách có hiệu quả ở địa phương, đơn vị, cơ quan mình. Sự có mặt đông đủ của các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trong cả nước đã nói lên tầm quan trọng của Hội nghị này và thể hiện tinh thần nghiêm túc, quyết tâm cao của toàn Đảng. 

Thay mặt Bộ Chính trị, tôi nhiệt liệt chào mừng tất cả các đồng chí tham dự Hội nghị ở các đầu cầu trong cả nước, chúc các đồng chí mạnh khỏe, tiếp thu sâu sắc và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết. Trước khi các đồng chí nghe phổ biến, quán triệt các nội dung của Nghị quyết và Kế hoạch triển khai thực hiện, tôi muốn lưu ý các đồng chí một vài vấn đề chung sau đây: 

Một là, trong quá trình học tập, nghiên cứu Nghị quyết, các đồng chí cần nhận thức đầy đủ rằng việc xây dựng Đảng luôn luôn phải đi đôi chỉnh đốn Đảng; hay nói cách khác, đổi mới, chỉnh đốn Đảng là một bộ phận không tách rời của công tác xây dựng Đảng. Đây là một yêu cầu khách quan, tự nhiên, một việc làm thường xuyên của bất cứ một đảng cách mạng chân chính nào, ở bất kỳ giai đoạn nào. Trong suốt quá trình phát triển và trưởng thành, Đảng ta đã luôn luôn tự đấu tranh, tự chỉnh đốn, loại bỏ những tiêu cực, khắc phục những khuyết điểm, sai lầm nhằm không ngừng làm trong sạch đội ngũ của mình. Có những lúc chúng ta phải "tự chỉ trích", "đóng cửa" để củng cố, chỉnh đốn Đảng. Chúng ta còn nhớ, tháng 7-1939, trong thời kỳ Đảng còn hoạt động bí mật, trong tác phẩm "Tự chỉ trích" , đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ đã cho rằng, đối với một đảng chính trị, việc mắc phải khuyết điểm, thậm chí sai lầm là khó tránh khỏi. Điều quan trọng là phải biết tự phê bình, "công khai, mạnh dạn, thành thực vạch những nhầm lỗi của mình và tìm phương châm sửa đổi... để làm tăng uy tín và ảnh hưởng của Đảng, để cho Đảng càng được thống nhất và củng cố, để đưa phong trào phát triển lên, đưa cách mạng tới thắng lợi...". 

Vấn đề đấu tranh chống những thói hư tật xấu, xây dựng đạo đức cách mạng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm. Năm 1927 Người viết cuốn "Đường kách mệnh" , trong đó nêu rõ yêu cầu về tư cách của người cách mạng. Năm 1969 Người viết bài báo cuối cùng "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân" . Người cho rằng, một đảng mà không tự nhận thấy khuyết điểm, yếu kém của mình và không kiên quyết sửa chữa khuyết điểm là "một đảng hỏng". Chỉ tính riêng từ khi "Đổi mới" đến nay, Đảng ta đã có nhiều nghị quyết, chỉ thị, nhiều cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, có những lúc Đảng ta đã công khai thừa nhận sai lầm, khuyết điểm, công khai nói rõ những mặt yếu kém, tiêu cực trong Đảng. Điều đó thể hiện bản lĩnh, sự cầu thị, tính lành mạnh của một đảng cách mạng chân chính. 

Ngày nay, trong điều kiện mới, đứng trước yêu cầu cách mạng với quy mô, tầm vóc lớn lao, có nhiều khó khăn, phức tạp mới, hơn bao giờ hết chúng ta càng cần phát huy truyền thống anh hùng và bản chất tốt đẹp của Đảng, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện thoái hóa, tiêu cực, chăm lo xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, đủ sức lãnh đạo đất nước ngày càng phát triển. Chúng ta không sợ nói ra khuyết điểm, tiêu cực; đồng thời cũng không cho phép ai lợi dụng việc đấu tranh khắc phục khuyết điểm, tiêu cực để bôi nhọ, kích động chống phá Đảng ta, chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.

Hai là, cần nắm vững những nội dung cơ bản, tư tưởng cốt lõi của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII để tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện một cách có hiệu quả. Như các đồng chí đã biết, điểm mới trong Nghị quyết lần này là đã chỉ ra một cách có hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", nhấn mạnh tính chất nguy hiểm và hậu quả khôn lường của nó. Cùng với việc cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng Đảng mà Đại hội XII đề ra, Nghị quyết Trung ương 4 lần này đã đưa ra 4 nhóm giải pháp để tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, trong đó tập trung vào việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Nghị quyết còn nhấn mạnh một nội dung mới là xây dựng Đảng về đạo đức gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Cần nhận rõ rằng, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ là cuộc chiến đầy cam go, nhưng không thể không làm, vì nó liên quan đến vận mệnh của Đảng ta và chế độ ta. Quan điểm chỉ đạo của Đảng là kiên quyết, kiên trì thực hiện, khó mấy cũng phải thực hiện, thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, tiến hành thường xuyên, liên tục ở các cấp, các ngành, đồng bộ cả ở Trung ương và cơ sở. Mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình với Đảng, với Tổ quốc để thực hiện Nghị quyết một cách nghiêm túc và có hiệu quả, tránh tình trạng thờ ơ, vô cảm, đứng ngoài cuộc hoặc có tư tưởng chỉ trông chờ, phán xét người khác. 

Ba là, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII phải thực hiện đồng bộ với các nghị quyết khác của Trung ương, của Quốc hội và của Chính phủ để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, ổn định tình hình; tạo niềm tin trong Đảng, trong nhân dân. Không phải là "đóng cửa" để xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu các cấp phải thật sự đoàn kết, nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật, nhất là phải có những giải pháp đủ mạnh, những việc làm cụ thể để làm chuyển biến rõ rệt tình hình; kết hợp hài hòa giữa "xây" và "chống"; tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc bức xúc đã được chỉ ra. Phải đề cao kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kết hợp với sự giám sát, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm; chú trọng phát huy vai trò của báo chí và công luận trong quá trình thực hiện Nghị quyết. Kết hợp công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình với việc xây dựng và thực hiện các cơ chế, chính sách; kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội. 

Trong Kế hoạch thực hiện Nghị quyết, Bộ Chính trị đã giao nhiệm vụ cho các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, bí thư cấp ủy các cấp; bí thư đảng đoàn, ban cán sự đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải trực tiếp quán triệt Nghị quyết ở ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Chỉ rõ những nhiệm vụ, giải pháp nào có thể thực hiện ngay để sau Hội nghị, khẩn trương quán triệt và tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, không chờ đợi. Đối với các nhiệm vụ phải có hướng dẫn, phải chờ xây dựng cơ chế theo lộ trình thì phải phân công cho các cơ quan, đơn vị cụ thể triển khai sớm và đồng bộ, không để chậm trễ. 

Tinh thần của Nghị quyết là phải hành động, hành động thiết thực, rõ hiệu quả; tránh nói nhiều làm ít hoặc chỉ nói mà không làm. 

Bốn là, phải tăng cường đôn đốc, kiểm tra. Các cấp ủy, tổ chức đảng từ Trung ương đến cơ sở phải nắm chắc tình hình, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Định kỳ sơ kết rút kinh nghiệm và có các hình thức khen thưởng kịp thời đối với những tổ chức, cá nhân làm tốt và xử lý kỷ luật đối với những nơi làm không tốt. Tránh tình trạng "đầu voi đuôi chuột", khi quán triệt, triển khai Nghị quyết thì rầm rộ nhưng khi thực hiện thì tắc trách, không có tập thể, cá nhân nào chịu trách nhiệm. 

Thưa các đồng chí, 

Đất nước ta đang sống trong những ngày sôi động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Cả hệ thống chính trị đang vào cuộc, đang chuyển động theo chiều hướng tích cực: Đảng ban hành và chỉ đạo thực hiện có kết quả nhiều nghị quyết quan trọng; Chính phủ đang hành động quyết liệt thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng; Quốc hội đang có những đổi mới mạnh mẽ, được cử tri và nhân dân hoan nghênh. Hội nghị Trung ương 4 của Đảng bàn và quyết định một số chủ trương lớn, quan trọng mang tầm chiến lược và cấp bách về chuyển đổi mô hình kinh tế, phát triển mạnh sản xuất; tăng cường mở cửa hội nhập quốc tế; xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Một số quyết sách và việc làm của chúng ta trong thời gian gần đây được đông đảo nhân dân cả nước hoan nghênh và đang đòi hỏi, kỳ vọng phải làm tốt hơn nữa. 

Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng thì nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng. Bộ Chính trị tin tưởng rằng, với quyết tâm chính trị rất cao của toàn Đảng, sự đồng tình, ủng hộ mạnh mẽ của toàn dân, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất định chúng ta sẽ làm chuyển biến được tình hình để không phụ lòng mong đợi của nhân dân đối với Đảng; để xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, thật sự "là đạo đức, là văn minh". 

Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp"./.

C. ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

Trong tháng 01-2017, công tác tuyên truyền tập trung vào 02 nội dung trọng tâm sau:

1. Công tác tuyên truyền theo chủ đề, chủ điểm

- Tuyên truyền việc triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hoá” trong nội bộ. Đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Kế hoạch số 24-KH/TU, ngày 15-12-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

- Tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XIV theo Công văn số 653-CV/BTGTU, ngày 19-12-2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; tiếp tục tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XI; hoạt động tiếp xúc cử tri của các đại biểu sau kỳ họp.

Tuyên truyền các ngày lễ diễn ra trong tháng 01-2017. Trong đó tập trung tuyên truyền kỷ niệm 71 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam (6/1/1946- 6/1/2017); kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2017; kỷ niệm 104 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (9/2/1913 - 9/2/2017).

- Tuyên truyền những kết quả nổi bật của tỉnh về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng trong năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. Tuyên truyền công tác chăm lo cho người nghèo đón Tết Nguyên đán; các hoạt động thăm hỏi, chúc Tết của các cấp, ngành, đơn vị, doanh nghiệp đối với các gia đình chính sách, người có công và lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Đinh Dậu 2017.

- Đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng chống thiên tai mưa lũ, cháy nổ,  đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng trong dịp Tết, gắn với tuyên truyền Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

2. Công tác tuyên truyền thường xuyên

- Tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; các nghị quyết, chương trình, kết luận, văn bản chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhất là về phát triển kinh tế như: Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 30-6-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 07-10-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh;

- Tiếp tục tuyên truyền biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

- Tăng cường tuyên truyền thông tin đối ngoại; công tác bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo; đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các phần tử cơ hội và các thế lực thù địch đối với sự nghiệp đổi mới của nước ta. 

- Thường xuyên tuyên truyền vai trò của rừng với sự sinh tồn và phát triển của con người, tác hại của việc xâm hại tài nguyên rừng đối với môi trường thiên nhiên và xã hội; vận động, khuyến khích quần chúng nhân dân tham gia quản lý bảo vệ rừng và phối hợp với các ngành chức năng phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, tố giác hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng; kịp thời khen thưởng, tổ chức tuyên truyền và nhân rọng các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia quản lý, bảo vệ rừng nhằm tạo sự lan toả và đồng thuận trong nhân dân.

- Tiếp tục tuyên truyền các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại; phát triển ba vùng kinh tế động lực, các ngành kinh tế mũi nhọn, các sản phẩm chủ lực của tỉnh, trong đó chú ý đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền quảng bá thương hiệu sâm Ngọc Linh Kon Tum và chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” đối với sản phẩm sâm củ; tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thích ứng với biến đổi khí hậu.

D. TIN TỨC- SỰ KIỆN

I. TIN TRONG TỈNH

1. Trong 3 ngày (từ ngày 6 đến ngày 8-12), HĐND tỉnh khóa XI đã tiến hành Kỳ họp thứ 3, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: Kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ xem xét và quyết định một số vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh; trong đó có những nội dung mang tính dài hơi, có tầm ảnh hưởng cả một giai đoạn phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; có những nội dung liên quan đến việc ban hành chế độ chính sách ở một số lĩnh vực…

Vì vậy, đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đặc biệt là đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau để đưa ra quyết định đúng đắn, phù hợp với thực tiễn, tạo điều kiện để UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, điều hành các cấp, các ngành hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, an ninh - quốc phòng mà HĐND tỉnh đã đề ra. Các cơ quan được UBND tỉnh phân công trình bày báo cáo ngắn ngọn; đại biểu thực hiện chất vấn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chất vấn  đúng việc, đúng người; người trả lời chất vấn đúng nội dung, đi thẳng vào vấn đề, không né tránh trách nhiệm.

Báo cáo của UBND tỉnh tại Kỳ họp về tình hình kinh tế-xã hội năm 2016; phương năm 2017 cho biết: Năm 2016, trong điều kiện khó khăn chung của đất nước, nhưng với nỗ lực cao của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng: Kinh tế tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng ước đạt 8,01% so với năm 2015. Các sản phẩm chủ lực tiếp tục có bước phát triển; sản xuất công nghiệp duy trì được sự tăng trưởng; thương mại - dịch vụ tăng trưởng khá cao; thị trường hàng hóa sôi động hơn; môi trường đầu tư được cải thiện; đã huy động và sử dụng ngày càng tốt hơn các nguồn lực trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển. Văn hóa xã hội, giáo dục, an sinh, phúc lợi xã hội, công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, trẻ em được tăng cường; đời sống tinh thần, vật chất nhân dân tiếp tục được nâng cao, quốc phòng- an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Năm 2017, tỉnh phấn đấu đạt tổng sản phẩm (GRDP) tăng khoảng 9%. Cơ cấu kinh tế: nông - lâm - thuỷ sản 28-29%, công nghiệp - xây dựng 24-25%, thương mại - dịch vụ 39-40%; thu nhập bình quân đầu người trên 34 triệu đồng; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 1.831 tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất khẩu 80 triệu USD...

Trong 3 ngày diễn ra Kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã nghiên cứu, xem xét, tham gia ý kiến đối với các báo cáo năm 2016 và định hướng công tác năm 2017 của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, UBND tỉnh, TAND tỉnh, VKSND tỉnh, Cục Thi hành án Dân sự theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định… Đồng thời, tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Phó Chủ UBND tỉnh đối với đồng chí Nguyễn Hữu Hải để nhận nhiệm vụ mới.

Kết thúc kỳ họp, các đại biểu đã thông qua 21 nghị quyết: Nghị quyết về kinh phí hoạt động năm 2017 của HĐND tỉnh; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2016; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2017; quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2015; kế hoạch đầu tư trung dài hạn giai đoạn 2016 – 2020 tỉnh Kon Tum; kế hoạch đầu tư công năm 2017; về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh; quy định về phân cấp ngân sách Nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017 – 2020; thông qua đề án tiếp tục nâng cao chất lượng học sinh DTTS giai đoạn 2016 – 2020; đề án giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016 – 2020… 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu HĐND tỉnh đã thẳng thắn thảo luận, đóng góp hơn 60 lượt ý kiến nhằm hoàn thiện các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Mặt khác, lần đầu tiên kỳ họp đã dành 2/3 thời gian cho hoạt động chất vấn các nhóm vấn đề HĐND lựa chọn để chất vấn xác đáng; câu hỏi chất vấn của đại biểu nêu trúng nhiều vấn đề đang được đông đảo các tầng lớp nhân dân quan tâm. Việc trả lời của lãnh đạo các sở, ngành cơ bản đi thẳng vào nội dung, làm rõ được bản chất sự việc, không quanh co, né trách trách nhiệm và phần nào đã đáp ứng yêu cầu thông tin và nguyện vọng của nhân dân.

Đồng chí đề nghị, những nội dung đại biểu đã đăng ký chất vấn nhưng chưa thực hiện chất vấn tại kỳ họp, các thành viên UBND tỉnh khẩn trương trả lời bằng văn bản đến từng đại biểu và Thường trực HĐND để biết, theo dõi, giám sát. Cùng đó, sau kỳ họp này, các đại biểu HĐND tỉnh cần xuống tận các thôn, làng, báo cáo đầy đủ, kịp thời với cử tri về kết quả kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng yêu cầu lãnh đạo các cấp, các ngành cần khẩn trương rà soát từng mục tiêu, nhiệm vụ, tập trung chỉ đạo, có giải pháp cụ thể, quyết liệt để huy động và phát huy tối đa các nguồn lực, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu KT-XH năm 2016 đã đề ra; chủ động triển khai thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng năm 2017 cũng như các nhiệm vụ cấp bách và mang tính chiến lược lâu dài đã được kỳ họp thông qua.

2. Ngày 12-12 tại Khu di tích lịch sử Nhà Ngục Kon Tum, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 85 năm cuộc đấu tranh Lưu huyết tại Nhà Ngục Kon Tum (12/12/1931 - 12/12/2016).

Nhà ngục Kon Tum là nơi giam giữ tù chính trị được lập sớm nhất ở khu vực Tây Nguyên do thực dân Pháp xây dựng từ những năm 1915 - 1917 nhằm đàn áp phong trào cách mạng của quân và dân ta. Năm 1929, thực dân Pháp bắt đầu đưa tù nhân chính trị từ nơi khác về giam giữ tại đây với âm mưu thâm độc là vừa cách ly tù chính trị với phong trào cách mạng ở miền xuôi, đồng thời lợi dụng lam sơn chướng khí, lao động khổ sai, ăn uống kham khổ để giết dần giết mòn người tù. Chỉ trong 06 tháng, tính từ tháng 12/1930 đến tháng 6/1931 đã có hơn 170 trong số 500 người tù hy sinh. Sau 06 tháng khổ sai làm đường 14, chúng lại âm mưu tiếp tục cưỡng bức tù nhân đi làm đường Đăk Sút, Đăk Pao (huyện Đăk Glei hiện nay).

Một trong những sự kiện lịch sử phản ánh tinh thần đấu tranh kiên cường của những người cộng sản bị cầm tù trước sự đàn áp dã man của thực dân Pháp đó là cuộc đấu tranh Lưu huyết diễn ra vào ngày 12/12/1931. Sáng ngày 12/12/1931, cai ngục đã xả súng vào những người tù chính trị, chỉ trong vài phút đã bắn chết 08 người, bắn bị thương 08 người trong số 40 người tham gia cuộc đấu tranh. Phản đối sự đàn áp tàn bạo trên, tù chính trị đã tổ chức cuộc đấu tranh Tuyệt thực kéo dài 05 ngày (từ ngày 12-16/12/1931).

Tuy cuộc đấu tranh bị thực dân Pháp đàn áp đẫm máu, nhưng kết quả đạt được là rất vẻ vang, đã buộc địch phải thay đổi chế độ cai trị hà khắc và chấp nhận nhượng bộ theo yêu sách của tù chính trị đưa ra, từ bỏ việc bóc lột sức lao động của tù chính trị làm đường 14, hủy bỏ hoàn toàn nhà Ngục Kon Tum vào năm 1934.

Nhà ngục Kon Tum là nơi ra đời cơ sở Đảng sớm nhất ở Tây Nguyên. Chi bộ Đảng đầu tiên được thành lập vào tháng 9 năm 1930 với tên gọi “Chi Bộ Binh”.

Phát biểu tại buổi Lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Hòa – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Nhìn lại chặng đường 86 năm kể từ khi thành lập Chi bộ Cộng sản đầu tiên và 85 năm cuộc đấu tranh lưu huyết, với tinh thần tự lực tự cường, cần cù sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum đã đoàn kết một lòng, đồng tâm hiệp lực, phát huy truyền thống cách mạng, tiềm năng thế mạnh sẵn có, tranh thủ sự chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương, quyết tâm củng cố, xây dựng và phát triển tỉnh nhà phát triển đi lên cùng với sự phát triển chung của đất nước.Với niềm tự hào và niềm tin sâu sắc vào Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Bác Hồ vĩ đại, Đảng bộ, quân và Nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, quyết tâm tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết các dân tộc; duy trì tăng trưởng kinh tế hợp lý; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; bảo đảm quốc phòng an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Với tinh thần và hào khí của cuộc đấu tranh năm xưa, Đảng bộ cùng toàn dân trong tỉnh nhất định đoàn kết một lòng vượt qua khó khăn, thử thách, xây dựng tỉnh Kon Tum ổn định, phát triển bền vững.

* Sáng cùng ngày (12-12), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh đã tổ chức buổi gặp mặt thân nhân các gia đình cựu tù chính trị tại Nhà Ngục Kon Tum nhân Kỷ niệm 85 năm cuộc đấu tranh lưu huyết tại Nhà Ngục Kon Tum (12/12/1931-12/12/2016).

Tham gia buổi gặp mặt, các con, cháu của cựu tù chính trị tại nhà Ngục Kon Tum đã rưng rưng xúc cảm chia sẻ những kỷ niệm, những ký ức giản dị, đời thường về những người cựu tù chính trị là những người ông, người cha, người chú, người bác của mình. Hòa bình lặp lại, các cựu tù chính trị, thân nhân cựu tù lại vượt lên những mất mát đau thương, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực đóng góp cho công cuộc xây dựng quê hương đất nước trong thời kỳ mới như gia đình các cụ: Lê Viết Lượng, Hồ Tùng Mậu, Huỳnh Đăng Thơ, Võ Trọng Bành, Võ Trọng Ân…xứng đáng với sự hi sinh cao cả của thế hệ cha ông.

Tại buổi gặp mặt, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh và nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum, đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh to lớn của các bậc tiền bối trong cuộc đấu tranh lưu huyết nói riêng và những đóng góp của những người tù chính trị trong việc phát triển phong trào cách mạng ở Kon Tum. Nhà Ngục Kon Tum mãi mãi là địa chỉ đỏ cách mạng, là biểu tượng sâu sắc cho ý chí, tinh thần cách mạng trong quá khứ cũng như trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước hôm nay. Thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Kon Tum luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền về tinh thần đấu tranh kiên cường của các thế hệ cha anh và các giá trị lịch sử to lớn của Nhà ngục Kon Tum. Công tác đầu tư tôn tạo và phát huy giá trị di tích được tỉnh đặc biệt quan tâm. Phát huy truyền thống cách mạng bất khuất, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum tin tưởng rằng sẽ xây dựng tỉnh nhà ổn định, phát triển và sớm thoát nghèo.

3. Ngày 19-12, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Buổi sáng, Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Hữu Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt nội dung Nghị quyết 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Kế hoạch số 04-KH/TW ngày 16-11-2016 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương.

Buổi chiều, Hội nghị đã nghe đồng chí Lê Thị Kim Đơn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kế hoạch 24-KH/TU, ngày 15-12-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngay sau Hội nghị này các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, các ban, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các sở, ban, ngành, đoàn thể, nhất là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các đồng chí đảng viên là người đứng đầu các địa phương, đơn vị phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết và Chỉ thị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

Một là, người đứng đầu cấp ủy các cấp, các sở, ngành phải xác định công tác nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong thời gian tới để trực tiếp chỉ đạo và phổ biến, quán triệt đến tất cả cán bộ, đảng viên ở địa phương, đơn vị, làm cho các cấp uỷ, tổ chức đảng, mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc được mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, các quan điểm, tư tưởng chủ đạo của Trung ương đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo được sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, thống nhất ý chí, quyết tâm thực hiện có hiệu quả các chủ trương trên.

Hai là, căn cứ nội dung Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Kế hoạch số 04-KH/TW của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương "về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ", Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Chương trình của Tỉnh ủy, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện các nội dung trên, khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện ở cấp mình, ngành mình, đảm bảo thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị để tổ chức thực hiện.

Ba là, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là công việc quan trọng, việc đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ trong thời điểm hiện nay càng quan trọng và cấp thiết hơn, do đó các đồng chí cần nhận thức rõ rằng: Đây là cuộc chiến đầy cam go, nhưng không thể không làm, vì nó liên quan đến vận mệnh của Đảng ta và chế độ ta. Quan điểm chỉ đạo của Đảng là kiên quyết, kiên trì thực hiện, khó mấy cũng phải thực hiện, thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, tiến hành thường xuyên, liên tục ở các cấp, các ngành, kết hợp hài hòa giữa “xây” và “chống”, “xây” là nhiệm vụ cơ bản chiến lược, lâu dài, “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Do đó, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí dự Hội nghị tại các điểm cầu hôm nay phải nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình với Đảng, với Tổ quốc để thực hiện Nghị quyết một cách nghiêm túc và có hiệu quả; tránh tình trạng thờ ơ, vô cảm, đứng ngoài cuộc hoặc có tư tưởng chỉ trông chờ, phán xét người khác, từ đó thực hiện nghiêm việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối tập thể, cá nhân theo Nghị quyết, gắn với kiểm điểm hằng năm và đột xuất, tiến hành đồng thời ở các cấp. Cấp trên và người đứng đầu phải gương mẫu, tự giác kiểm điểm để cấp dưới học tập, làm theo. Ở các địa phương, đơn vị đều phải xác định nội dung trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo; những nơi có vấn đề phức tạp, dư luận bức xúc, có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thì cấp trên gợi ý kiểm điểm, yêu cầu báo cáo giải trình và trực tiếp dự, chỉ đạo. Nội dung kiểm điểm tập trung làm rõ những hạn chế, yếu kém; liên hệ với những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chỉ rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp và thời gian khắc phục. Sau kiểm điểm, từng tập thể, cá nhân phải xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm và báo cáo cấp có thẩm quyền.

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và lãnh đạo các cơ quan cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm của cấp dưới và cán bộ, đảng viên thuộc quyền quản lý, đảm bảo sau kiểm điểm phải tạo được sự chuyển biến rõ rệt, khắc phục được những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng.

Bốn là, các cơ quan thông tấn báo chí của tỉnh tăng cường tuyên truyền rộng rãi Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đảm bảo tất cả cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn đều được tiếp cận, học tập và nắm được nội dung cơ bản của Nghị quyết, tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết các dân tộc trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

4. Sáng 20-12, Lãnh đạo tỉnh thăm một số cơ sở, chức sắc đạo Công giáo và đạo Tin lành nhân dịp lễ Noel 2016

Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu đã đến thăm Tòa Giám mục, các Giám mục Giáo phận Kon Tum và các Linh mục trú tại Tòa Giám mục Kon Tum; Linh mục Đỗ Hiệu - Hạt Trưởng Giáo hạt Kon Tum và Giáo xứ Tân Hương tại Nhà thờ Tân Hương; Mục sư Ân Ước - Hội trưởng Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam và các Mục sư trú tại tỉnh Kon Tum là Ủy viên mục vụ Ban Trị sự Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam, nhân lễ Giáng sinh năm 2016.

Thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng hoa, quà chúc mừng đại diện Tòa Giám mục Kon Tum, Giáo xứ Tân Hương, Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam; gửi lời chúc an lành, hạnh phúc đến toàn thể giáo dân nhân dịp Lễ Noel và chuẩn bị đón năm mới 2017.

Tại những nơi đến thăm, Lãnh đạo tỉnh Kon Tum thông báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khẳng định năm qua, tỉnh Kon Tum đã thu được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, trong đó có phần đóng góp đáng kể của cộng đồng giáo dân; lãnh đạo tỉnh đánh giá cao những đóng góp của các vị chức sắc, tín đồ Công giáo và Tin lành trong dìu dắt, vận động bà con giáo dân xây dựng cuộc sống ấm no và cùng nhân dân địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Mong muốn trong thời gian tới, các chức sắc, tín đồ tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước trong khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sống "tốt đời đẹp đạo", góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh xây dựng cuộc sống ấm no, giàu đẹp, văn minh; mong muốn bà con giáo dân tiếp tục thể hiện tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng cuộc sống tốt đẹp, đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển chung của tỉnh. Các đồng chí lãnh đạo khẳng định, cấp ủy đảng, chính quyền của tỉnh luôn ủng hộ, tạo điều kiện tốt nhất để các tôn giáo hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.  

Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2016, lãnh đạo tỉnh gửi lời chúc đến các chức sắc, tín đồ Công giáo, Tin lành đón một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc.

Đại diện các cơ sở tôn giáo bày tỏ sự phấn khởi và cảm ơn lãnh đạo tỉnh đã quan tâm, tạo điều kiện để các cơ sở tôn giáo hoạt động; đồng thời, khẳng định sẽ tiếp tục động viên tín đồ, giáo dân hoạt động theo đúng chủ trương, chính sách và quy định pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo, tích cực tham gia các hoạt động xã hội nhân đạo, góp phần xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc…

Cũng trong mùa Giáng sinh năm nay, UBND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Sở Nội vụ và UBND các huyện, thành phố đi thăm các tổ chức, chức sắc của đạo Công giáo và Tin lành trên địa bàn tỉnh.

5. Sáng 23-12 tại Hội trường Ngọc Linh, Tỉnh ủy Kon Tum và Đảng ủy Quân chủng Hải quân Việt Nam đã tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo.

Dự hội nghị, về phía tỉnh Kon Tum có các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Y Mửi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; A Pớt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị tỉnh, các huyện, thành phố và đông đảo nhân dân, ĐVTN và lực lượng vũ trang trên địa bàn.

Đoàn công tác Quân chủng Hải quân có các đồng chí: Trung tướng, Phó Đô đốc Đinh Gia Thật - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân; đại tá Nguyễn Túy - Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân; Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đức Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân; thủ trưởng văn phòng, các phòng ban của Bộ Tư lệnh Hải quân vùng 3, Quân cảng Sài Gòn và lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn…

Phát biểu tại Hội nghị ký kết, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng khẳng định: Cùng với nhân dân cả nước, thời gian qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn hướng về các chiến sĩ Hải quân, Cảnh sát biển và các lực lượng đang ngày đêm canh giữ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tỉnh Kon Tum cũng đã có nhiều hoạt động thể hiện tình cảm của đất liền hướng về biển, đảo. Việc tổ chức ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo hôm nay có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo sự phối hợp, gắn kết chặt chẽ hơn trong công tác tuyên truyền về biển, đảo, qua đó, tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt thế hệ trẻ tỉnh Kon Tum về vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để nội dung, chương trình ký kết có hiệu quả, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng yêu cầu sau hội nghị này các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các cơ quan báo chí trong tỉnh căn cứ nội dung đã ký kết chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, các đơn vị trực thuộc Quân chủng Hải quân triển khai thực hiện; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về tình hình biển, đảo nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh hoạt động dân vận, kết nghĩa, đền ơn đáp nghĩa, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; tổ chức các đợt hành quân về nguồn thăm các địa danh lịch sử, văn hoá; tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả phong trào “Vì biển đảo quê hương”, “Cả nước vì Trường Sa, Hoàng Sa”… Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động phối hợp với Đảng ủy Quân cảng Sài Gòn triển khai thực hiện tốt những nội dung trong kế hoạch phối hợp tuyên truyền biển, đảo đảm bảo thiết thực, hiệu quả; tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng và vị trí chiến lược của biển, đảo đối với đất nước; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa tỉnh Kon Tum với Quân chủng Hải quân trong việc định hướng dư luận, thông tin chính xác, kịp thời, góp phần đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Đô đốc Đinh Gia Thật cảm ơn những tình cảm và những việc làm hướng về biển đảo của  Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Kon Tum trong thời gian qua đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tỉnh Kon Tum đã huy động, ủng hộ tiền mặt và quà trị giá trên 3 tỷ đồng cho Hải quân Việt Nam.

Đồng chí khẳng định, Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo lần này tạo nền tảng hình thành một cơ chế phối hợp hoạt động chặt chẽ, phát huy được vị thế của Kon Tum và Quân chủng Hải quân trong công tác tuyên truyền biển, đảo; đưa các hoạt động tuyên truyền có sức lan tỏa sâu rộng, kịp thời, chính xác và hiệu quả hơn, qua đó góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về “ Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.” 

Phó Đô đốc Đinh Gia Thật nhấn mạnh: Để triển khai có hiệu quả các nội dung trong Chương trình phối hợp tuyên truyển biển, đảo mà chúng ta ký kết hôm nay, Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Hải quân mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, theo dõi, giúp đỡ của các cấp, các ngành; sự phối hợp chặt chẽ, triển khai tích cực của các cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum và Quân chủng Hải quân, trực tiếp là Quân cảng Sài Gòn để hoạt động phối hợp thực sự có bước tiến mạnh mẽ, đạt chất lượng và hiệu quả cao nhất…

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng và Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân Đinh Gia Thật đã ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Tỉnh ủy Kon Tum và Đảng ủy Quân chủng Hải quân Việt Nam, với 10 nội dung phối hợp, gắn kết giữa Quân chủng Hải quân và tỉnh Kon Tum trong công tác tuyên truyền biển đảo, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Tiếp đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum và Đảng ủy Quân cảng Sài Gòn cũng đã ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa hai đơn vị.

* Trước đó, ngày 21-12 Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền biển, đảo với 01 điểm cầu tại tỉnh và 10 điểm cầu tại các huyện, thành phố trong tỉnh.

Trong thời gian 01 buổi sáng, hội nghị đã nghe Trung tá Vũ Hữu Kiêm - Phó Trưởng phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị Quân chủng Hải quân Việt Nam thông tin khái quát về tình hình biển Đông và biển đảo, thực trạng một số vùng biển ở nước ta; thông tin những động thái, âm mưu của các nước đối với vùng biển nước ta; những kết quả đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Quân chủng Hải quân, của nhân dân Việt Nam và dự báo tình hình, những vấn đề đặt ra trong đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình hiện nay…

II. TIN TRONG NƯỚC

1. Một số kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2016; nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2017

Năm 2016, mặc dù chịu nhiều tác động tiêu cực của tình hình thế giới, kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm hơn so với dự báo; ở trong nước, tình hình thiên tai, rét đậm, rét hại ở phía bắc, hạn hán kéo dài ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, xâm nhập mặn chưa từng có ở đồng bằng sông Cửu Long, bão lũ và sự cố ô nhiễm môi trường biển ở 4 tỉnh miền Trung đã ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế-xã hội nước ta, nhất là sản xuất và đời sống của người dân, nhưng với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế-xã hội nước ta đã đạt được những kết quả tích cực, biểu hiện rõ nhất là:

Tăng trưởng GDP chậm hơn, nhưng động lực tăng trưởng được duy trì: tăng trưởng GDP cả năm ước sẽ đạt khoảng 6,3-6,5%, thấp hơn kế hoạch, nhưng vẫn thuộc nhóm tăng cao trong khu vực và thế giới.

Thị trường tài chính ổn định bất chấp tin đồn thất thiệt, việc Ngân hàng Nhà nước áp dụng tỷ giá trung tâm đã giữ cho thị trường tiền tệ trong nước, về cơ bản cung cầu ngoại tệ không có yếu tố đột biến, thanh khoản tốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của tổ chức, cá nhân được đáp ứng kịp thời và đầy đủ.

Duy trì được mức độ lạm phát thấp: chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 11 tháng tăng 2,47% so với bình quân cùng kỳ năm 2015. Lạm phát cơ bản bình quân 11 tháng tăng 1,82% so với bình quân cùng kỳ năm 2015.

Nông nghiệp đang phục hồi khá tích cực, công nghiệp và dịch vụ tăng trưởng khá: Tổng kim ngạch xuất siêu nông nghiệp đạt 7-8 tỷ USD. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tính chung 11 tháng tăng 7,3% (cùng kỳ năm 2015 tăng 9,9%). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính 11 tháng đạt 3.201,5 nghìn tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2015, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 7,6% (cùng kỳ năm 2015 tăng 8,3%).

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư và gia tăng đầu tư xã hội: Báo cáo môi trường kinh doanh năm 2016 do Ngân hàng Thế giới thực hiện cho thấy, xếp hạng môi trường kinh doanh của Việt Nam 2016 tăng tới 9 bậc, xếp thứ 82/189 quốc gia được xếp hạng. Tính đến ngày 20/11/2016, cả nước thu hút 2.240 dự án FDI mới, với số vốn đăng ký đạt 13.028,2 triệu USD, tăng 20,8% về số dự án.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tình trạng người nghèo, thiếu đói và thất nghiệp tăng: do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, nhất là ô nhiễm và thời tiết cực đoan, 11 tháng qua, cả nước có 263 nghìn lượt hộ thiếu đói, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2015, tương ứng với 1.088,4 nghìn lượt nhân khẩu thiếu đói, tăng 17,6%. Các cấp, các ngành, các tổ chức từ Trung ương đến địa phương đã hỗ trợ các hộ thiếu đói 18,4 nghìn tấn lương thực; tình trạng thất nghiệp vẫn gia tăng, quý III, cả nước có hơn 1,1 triệu người trong độ tuổi lao động bị thất nghiệp, tăng 29.000 người so với quý II năm 2016 (theo Viện Khoa học Lao động – Xã hội).

Về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương thực hiện tốt một số công việc sau:

(1) Thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, tiếp tục cơ cấu lại các tổ chức tín dụng; phát triển thị trường mua bán nợ, kiểm soát chặt chẽ, xử lý hiệu quả nợ xấu và các tổ chức tín dụng yếu kém theo nguyên tắc thị trường, bảo đảm an toàn hệ thống và quyền lợi người gửi tiền.

(2) Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các giải pháp tạo chuyển biến rõ nét về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, loại bỏ rào cản bất hợp lý.

(3) Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch tài chính và Kế hoạch đầu tư công trung hạn, nhằm thực hiện đột phá trong xây dựng kết cấu hạ tầng, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.

(4) Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, trong đó tiếp tục tập trung vào 3 trọng tâm cũng như các nhiệm vụ ưu tiên và chương trình hành động theo Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020.

(5) Thực hiện hiệu quả chính sách giảm nghèo bền vững theo chuẩn nghèo đa chiều theo Nghị quyết số 76/2013/QH13 và các chương trình mục tiêu về an sinh xã hội.

(6) Thực hiện hiệu quả các mục tiêu, cam kết quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu và các giải pháp tổng thể phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn.

(7) Xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương, công khai, minh bạch.

(8) Khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, kiểm sát hoạt động tư pháp.

(9) Tiếp tục đưa quan hệ đối ngoại với các đối tác đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại Nhà nước và ngoại giao Nhân dân.

(10) Nắm chắc diễn biến tình hình trong và ngoài nước, kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh và đối ngoại để chủ động giải quyết mọi tình huống xảy ra, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền quốc gia, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình để phát triển đất nước.

(11) Tăng cường quản lý nhà nước về công tác báo chí, truyền thông. Chủ động cung cấp thông tin kịp thời, đúng đắn về tình hình kinh tế - xã hội, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, tạo đồng thuận xã hội.

2. Một số kết quả quan trọng của Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XIV

Sau hơn một tháng làm việc (từ ngày 20/10 đến ngày 23/11/2016), với tinh thần tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành chương trình làm việc với nhiều nội dung quan trọng:

Thứ nhất, xem xét, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016, kết quả cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2011- 2015.

Quốc hội thống nhất nhận định: Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, các ngành, các cấp đã nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều kết quả quan trọng trong việc triển khai thực hiện các kế hoạch đã đề ra. Tuy nhiên, kinh tế - xã hội của đất nước vẫn còn những hạn chế, bất cập như: điều hành kinh tế vĩ mô chưa thật ổn định, cơ cấu lại nền kinh tế còn chậm; tình trạng đầu tư thua lỗ, hoạt động kém hiệu quả của một số dự án; nợ công đang ở mức cao, công tác xử lý nợ xấu chưa đạt yêu cầu; những tồn tại, hạn chế trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, quản lý đô thị, môi trường, tệ nạn xã hội, kỷ luật hành chính chậm được khắc phục; tham nhũng, lãng phí còn nghiêm trọng.

Trên cơ sở đó, Quốc hội đã quyết định và thông qua Nghị quyết về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020, Kế hoạch tài chính 5 năm, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, Quyết định dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương năm 2017. Đây là lần đầu tiên Quốc hội quyết định hệ thống các kế hoạch trung hạn mang tính tổng thể về tài chính và đầu tư, có sự gắn kết chặt chẽ cả trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. 

Thứ hai, về việc dừng thực hiện Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Tại kỳ họp này, sau khi xem xét thận trọng, cân nhắc kỹ lưỡng về các điều kiện bảo đảm, Quốc hội đã quyết định dừng thực hiện Dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận (gần 95% đại biểu Quốc hội tán thành). Đồng thời, yêu cầu Chính phủ báo cáo kết quả thực hiện các giải pháp khắc phục hậu quả của việc dừng thực hiện Dự án này.

Thứ ba, tiếp tục triển khai thi hành Hiến pháp 2013, hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Quốc hội đã xem xét, thông qua 3 luật (Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Luật đấu giá tài sản; Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư), 11 nghị quyết (Nghị quyết về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp…) và cho ý kiến về 14 dự án luật khác. Sau khi xem xét, cân nhắc kỹ, Quốc hội quyết định chưa thông qua tại kỳ họp này đối với dự án Luật về hội và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 để tiếp tục hoàn thiện, bảo đảm chất lượng và tính khả thi.

Thứ tư, tiến hành giám sát tối cao và ban hành Nghị quyết chuyên đề về “Việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010 - 2015) gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp”, trong đó giao Chính phủ, các cơ quan hữu quan ở Trung ương và địa phương triển khai các biện pháp bảo đảm thực thi Nghị quyết, gắn việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp trước tình hình biến đổi khí hậu có tác động tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững.

Thứ năm, về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016.

Các đại biểu Quốc hội đã phân tích, đánh giá sâu sắc, toàn diện những mặt được, chưa được của công tác tư pháp và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong năm qua, kiến nghị những giải pháp thiết thực để khắc phục những bất cập, hạn chế trong lĩnh vực này.

Thứ sáu, Quốc hội tiến hành phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ khóa XIV đối với một số thành viên Chính phủ.

Tại Kỳ họp này, đã có 2.406 ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước gửi tới Quốc hội; 89 phiếu chất vấn với 100 câu hỏi của đại biểu Quốc hội gửi đến Thủ tướng Chính phủ, các bộ trưởng, trưởng ngành. Trong thời gian 2,5 ngày chất vấn và trả lời chất vấn đã có hơn 200 lượt đại biểu đặt câu hỏi chất vấn (30 lượt đại biểu đặt câu hỏi đối với Thủ tướng Chính phủ, 35 lượt đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi tranh luận). Quốc hội đã nghe Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng các Bộ: Công thương, Tài nguyên và môi trường, Giáo dục - Đào tạo, Nội vụ trả lời chất vấn. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tham gia báo cáo giải trình thêm chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Quốc hội đã ra nghị quyết về việc chất vấn và trả lời chất vấn, yêu cầu Thủ tướng Chính phủ, các vị bộ trưởng thực hiện quyết liệt những cam kết về trách nhiệm đã hứa trước Quốc hội và cử tri cả nước, làm cơ sở để Quốc hội giám sát việc thực hiện, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của Nhân dân.

Thứ bảyQuốc hội triển khai một số hoạt động đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, có ý nghĩa quan trọng, như: ra mắt Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam, Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ, nhóm nghị sĩ hữu nghị với các nước và một số hoạt động đối ngoại quan trọng khác.

3. Một số nhiệm vụ quan trọng của tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương trong triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII

Ngày 16-11-2016, Bộ Chính trị đã ban hành Kế hoạch số 04-KH/TW về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ (số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016). Trong đó, Bộ Chính trị yêu cầu các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương thực hiện và chỉ đạo thực hiện một số công việc quan trọng sau:

(1) Triển khai thực hiện Nghị quyết này đồng bộ, có hiệu quả với các nghị quyết khác của Trung ương; coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, ổn định chính trị, mở rộng hoạt động đối ngoại; giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc mà dư luận và nhân dân quan tâm.

(2) Hằng năm mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới phù hợp với từng đối tượng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nhân rộng mô hình mới, kinh nghiệm hay. Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức dạy và học lý luận chính trị gắn với ứng dụng thực tế tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình; tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ nội dung, chương trình, chất lượng dạy và học (thường xuyên hoặc định kỳ).

(3) Chủ động định hướng, cung cấp thông tin trên cơ sở quy định khung của Ban Tuyên giáo Trung ương. Cụ thể hoá đề cương định hướng của Hội đồng Lý luận Trung ương, chỉ đạo các báo, đài địa phương đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình (thường xuyên hoặc đột xuất).

(4) Cụ thể hoá quy định khung của Ban Tuyên giáo Trung ương để chấn chỉnh hoạt động của các cơ quan truyền thông, báo chí, xuất bản thuộc quyền quản lý; đồng thời, phát huy hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng, dư luận xã hội để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích; xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm thuộc địa phương, cơ quan, đơn vị mình (thường xuyên hoặc định kỳ).

(5) Căn cứ vào tình hình thực tế, tổ chức diễn đàn để trao đổi, đối thoại về những nhận thức, quan điểm còn khác nhau liên quan đến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình (thường xuyên hoặc đột xuất).

(6) Cụ thể hoá và thực hiện việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, cơ quan, đơn vị (năm 2017).

(7) Cụ thể hoá và thực hiện có hiệu quả Quy chế giám sát và phản biện xã hội (số 217-QĐ/TW), Quy định về việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền (số 218-QĐ/TW) của Bộ Chính trị khoá XI phù hợp với địa phương, cơ quan, đơn vị (năm 2017).

(8) Cụ thể hoá và tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; kiểm điểm đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân hằng năm, trong đó lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; kết quả tự phê bình và phê bình; sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý; kết quả thực hiện cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; hiệu quả đấu tranh, khắc phục suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" là những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại hằng năm.

(9) Cụ thể hoá hướng dẫn khung của Ban Tổ chức Trung ương để nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; rà soát, sàng lọc và đưa ngay những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng (thường xuyên).

(10) Lấy phiếu tín nhiệm định kỳ hoặc đột xuất đối với thường vụ cấp uỷ và các chức danh do hội đồng nhân dân bầu.

(11) Người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp thực hiện tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, đối thoại trực tiếp và xử lý những kiến nghị, đề xuất của nhân dân. Thực hiện có hiệu quả phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra; phát huy vai trò của nhân dân đấu tranh chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" (định kỳ hoặc đột xuất).

(12) Thực hiện có hiệu quả việc bảo vệ, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong cán bộ, đảng viên (thực hiện thường xuyên).

(13) Thực hiện lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với cơ quan, cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết công việc của nhân dân và doanh nghiệp phù hợp với tình hình, điều kiện cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị; có hình thức xử lý phù hợp, kịp thời đối với những tổ chức, cá nhân có chỉ số hài lòng thấp (thực hiện thường xuyên).

(14) Đẩy mạnh công tác dân vận của Đảng và chính quyền để góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong cán bộ, đảng viên (thực hiện thường xuyên).

(15) Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát và báo cáo cấp có thẩm quyền việc thực hiện Nghị quyết; khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân thực hiện có hiệu quả; xử lý vi phạm và công khai kết quả.

4. Một số chủ trương, giải pháp của Chính phủ khi dừng thực hiện Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

Một số thông tin về Dự án điện hạt nhân Ninh Thuân (Dự án):

Dự án được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 41/2009/QH12, ngày 25/11/2009. Dự án gồm 2 nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2; công suất lắp đặt mỗi nhà máy khoảng 2000 MW để cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia.

Tính đến thời điểm hiện tại (tháng 11/2016), Dự án đã triển khai một số việc: Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) đã hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ Hồ sơ phê duyệt địa điểm; Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án sau khi đã được tư vấn quốc tế tham gia góp ý; xây dựng hệ thống cấp điện phục vụ thi công Nhà máy điện hạt nhân Ninh thuận 1 và văn phòng làm việc của Ban quản lý Dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện; Dự án di dân tái định cư đã được Chính phủ phê duyệt và hoàn thành công tác khảo sát, thiết kế; Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cử 381 sinh viên, EVN cử 31 sinh viên đi học các chuyên ngành liên quan đến điện hạt nhân tại Liên bang Nga; đã thực hiện 242 lượt thực tập nước ngoài (3 tháng) cho giáo viên, giảng viên các trường đại học về điện hạt nhân. Ngoài ra, EVN đã cử 33 kỹ sư đi đào taọ cán bộ khung vận hành nhà máy tại Nhật Bản.

Một số chủ trương, giải pháp của Chính phủ khi dừng thực hiện Dự án:

Một là, duy trì việc bảo đảm cung cấp điện: trong giai đoạn đến năm 2030, xem xét đầu tư thay thế bằng các nhà máy nhiệt điện than có công nghệ tiên tiến, hiện đại, thân thiện với môi trường và các nhà máy tua bin sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) nhập khẩu với tổng công suất khoảng 6.000 MW. Giai đoạn sau 2030, tiếp tục phát triển hợp lý các nguồn nhiệt điện than và LNG nhập khẩu, xem xét đẩy mạnh phát triển nguồn năng lượng tái tạo như điện gió và điện mặt trời, thực hiện các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hướng đến các ngành sản xuất xanh có công nghệ thân thiện, tiết kiệm năng lượng; tăng cường liên kết lưới điện và hợp tác mua bán điện với các nước láng giềng.

Hai là, về việc xử lý đối với cơ sở hạ tầng đã đầu tư, nguồn nhân lực đã và đang đào tạo và một số chi phí đã thực hiện: sử dụng tối đa, có hiệu quả đối với các cơ sở hạ tầng đã thực hiện đầu tư thuộc phạm vi Dự án để phục vụ cho phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương. Đối với chi phí đã thực hiện liên quan đến Dự án, Chính phủ sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng tổng hợp để giải quyết theo thẩm quyền.

Ba là, về quan hệ với các đối tác: việc dừng thực hiện Dự án không làm ảnh hưởng đến quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Liên bang Nga và quan hệ Đối tác Sâu rộng với Nhật Bản. Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục trao đổi với Chính phủ Liên bang Nga và Nhật Bản về hợp tác thực hiện các dự án trong các lĩnh vực kết cấu hạ tầng, kinh tế, thương mại, v.v… mà các doanh nghiệp của Liên bang Nga và Nhật Bản có thế mạnh, đồng thời phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam.

5. Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn tình trạng buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại

Theo Báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia), năm 2016 tình hình buôn lậu diễn biến phức tạp ở cả 3 tuyến, gồm: đường bộ, đường biển và đường hàng không. Ở tuyến đường bộ (miền Bắc tập trung ở Lào Cai, Cao Bằng, Quảng Ninh; miền Trung tập trung ở Quảng Bình, Hà Tĩnh; miền Nam tập trung tại thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, An Giang, Long An, Đồng Tháp, Kiên Giang), những loại hàng mà các đối tượng tập trung vận chuyển là ma túy, thuốc lá, đồ điện tử, gia dụng... Đối với đường hàng không, đặc biệt tại thành phố Hồ Chí Minh, các loại sản phẩm mà các đối tượng thường buôn lậu là động vật quý hiếm, ma túy, vũ khí, văn hóa phẩm đồi trụy... Về buôn lậu đường biển, chủ yếu là mặt hàng xăng dầu và khoáng sản.

Tính đến tháng 10 năm 2016, các lực lượng chức năng đã phát hiện 172.000 vụ việc liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại (tăng 2% so với cùng kỳ), truy thu khoảng 13.000 tỷ đồng nộp ngân sách Nhà nước. Lực lượng Quản lý thị trường đã kiểm tra trên 145.000 vụ; phát hiện, xử lý gần 88.000 vụ vi phạm; thu nộp ngân sách nhà nước trên 523 tỷ đồng. Trong đó, lĩnh vực an toàn thực phẩm đã kiểm tra, xử lý 13.893 vụ việc vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính 29,6 tỷ đồng; mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đã kiểm tra 4.891 vụ, phát hiện, xử lý 1.522 vụ vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính 61,42 tỷ đồng; phát hiện, xử lý 4.859 vụ nhập lậu thuốc lá. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 25,74 tỷ đồng…

Trong thời gian tới, hoạt động buôn lậu vẫn diễn biến phức tạp, với nhiều thủ đoạn tinh vi, nhất là thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, gây tác động xấu đến kinh tế, an ninh xã hội, ảnh hưởng lớn đến niềm tin của người tiêu dùng. Để chủ động trong công tác chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính sách pháp luật cho mọi đối tượng, từ đó hình thành ý thức tự giác thường trực và hành động cụ thể cho mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi doanh nghiệp và người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh.

Hai là, phát huy tốt vai trò của các tổ chức, cá nhân người dân trong phát hiện, phối hợp đấu tranh với những thủ đoạn, hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, buôn lậu; đẩy mạnh việc thực hiện Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

Ba là, các lực lượng chức năng mở đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả: tăng cường quản lý chặt chẽ biên giới, cửa khẩu; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ở khu vực biên giới, cửa khẩu không tiếp tay cho buôn lậu. Lực lượng Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát nắm chắc diễn biến tình hình thị trường, hàng hóa, giá cả, nhất là các hàng hóa thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân. Xử lý kịp thời các trường hợp đầu cơ, ép giá, găm hàng, đưa tin thất thiệt đẩy giá bán lên cao, gây bất ổn thị trường.

Bốn là, tăng cường các công tác nghiệp vụ, phối hợp với các nước láng giềng như Trung Quốc, Lào…để triệt phá các đường dây buôn lậu. Đồng thời xử lý nghiêm minh trước pháp luật các vụ buôn lậu, làm hàng giả, gian lận thương mại đã bắt giữ.

III. TIN THẾ GIỚI

1. Quan hệ Việt Nam với các nước

- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức CHDCND Lào từ ngày 24 đến 26/11/2016. Chuyến thăm đã thành công tốt đẹp và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hai bên ra Tuyên bố chung gồm 9 điểm, trong đó đáng chú ý là: Thứ nhất, hai bên thống nhất nhận thức và khẳng định mối quan hệ đoàn kết gắn bó đặc biệt Việt Nam - Lào là tài sản vô giá, là quy luật sống còn, là nhân tố không thể thiếu đối với hai Đảng, hai nước, cũng như công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Thứ hai, hai bên trao đổi về phương hướng tăng cường, tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước trên các lĩnh vực trong nhiệm kỳ mới; trong đó, nhấn mạnh hợp tác kinh tế, kết nối về thể chế chính sách, hạ tầng giao thông, năng lượng và du lịch (trong chuyến thăm, hai bên đã ký kết 7 văn kiện hợp tác). Thứ ba, hai bên nhất trí đẩy mạnh phối hợp, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trên lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tăng cường các cơ chế trao đổi lý luận, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn lãnh đạo và quản lý đất nước, tăng cường quan hệ hợp tác giữa các Ban của hai Đảng; tăng cường hợp tác đào tạo cán bộ.

Đây là chuyến thăm đầu tiên trên cương vị Tổng Bí thư (nhiệm kỳ Đại hội XII), có ý nghĩa đặc biệt, góp phần quan trọng trong việc tăng cường mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn và Chủ tịch Xu-pha-nu-vông tạo lập, được thử thách qua lịch sử chống ngoại xâm, được các thế hệ lãnh đạo cũng như nhân dân hai nước vun đắp và phát triển.

- Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm cấp Nhà nước I-ta-li-a (ngày 21 và 22/11), Tòa thành Va-ti-căng (ngày 23 và 24/11) và tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 16 (ngày 26 và 27/11/2016).

 Tại I-ta-li-a, hai bên khẳng định tiếp tục duy trì trao đổi đoàn cấp cao; tích cực thực hiện Kế hoạch hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược giai đoạn 2017-2018, phấn đấu đưa kim ngạch trao đổi thương mại hai nước từ mức 4,3 tỷ USD hiện nay lên 6 tỷ USD vào năm 2017-2018; thúc đẩy kết nối và hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực I-ta-li-a có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như chế tạo máy, dệt may, da giày, chế biến gỗ, năng lượng, chế biến thực phẩm; tiếp tục ủng hộ nhau, phối hợp chặt chẽ tại các cơ chế và diễn đàn đa phương.

Tại Tòa thánh Va-ti-căng, hai bên nhất trí tăng cường tiếp xúc cấp cao, họp cơ chế Nhóm Công tác hỗn hợp và Đặc phái viên không thường trú; Giáo hội Công giáo Việt Nam cần thực hiện tốt hơn nữa đường hướng “Sống Phúc âm trong lòng dân tộc”, “giáo dân tốt phải là công dân tốt”, “người Công giáo Việt Nam phải là người yêu nước” và mong muốn Giáo hội Công giáo Việt Nam tham gia đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước cũng như hoạt động trong khuôn khổ pháp luật.

Tại Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 16, Ðoàn Việt Nam đã đóng góp tích cực và thực chất trong tất cả các vấn đề lớn của Cộng đồng Pháp ngữ; kết hợp hài hòa và gắn lợi ích thiết thân của Việt Nam với mối quan tâm chung của Cộng đồng, nhất là thúc đẩy thực hiện Chiến lược kinh tế Pháp ngữ, hỗ trợ các nước đang phát triển hội nhập kinh tế quốc tế, bảo đảm an ninh nguồn nước, an ninh lương thực, an ninh năng lượng... Hội nghị bày tỏ quan ngại sâu sắc về vấn đề Biển Đông và nhấn mạnh sự cần thiết kiềm chế, tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982. Chủ tịch nước ta đã tham dự và phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị.

Chuyến thăm I-ta-li-a của Chủ tịch nước Trần Đại Quang diễn ra trong bối cảnh quan hệ hợp tác Việt Nam và I-ta-li-a đang trải qua thời kỳ sôi động nhất trên tất cả các kênh (21/01/2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Cộng hòa I-ta-li-a. Ngày 20/3/2014, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thăm chính thức Cộng hòa I-ta-li-a) kể từ khi thiết lập Quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2013, trên nền tảng quan hệ được thiết lập từ hơn 43 năm qua (hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 23/3/1973). Những nhận thức chung đạt được, những thỏa thuận được ký kết sẽ góp phần đưa quan hệ hữu nghị hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và I-ta-li-a lên tầm cao mới, đi vào chiều sâu, thiết thực hiệu quả.

2. Một số tình hình thế giới đáng chú ý thời gian gần đây

- Việt Nam phản đối Đài Loan (Trung Quốc) diễn tập tại khu vực quần đảo Trường Sa của Việt Nam: Ngày 28/11/2016, Đài Loan tổ chức diễn tập mang tên “Nam Viện số 1” trong khu vực xung quanh đảo Ba Bình (Trung Quốc gọi là Thái Bình) thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Phía Đài Loan đưa tin, cuộc diễn tập trên nhằm tăng cường hợp tác về mặt cứu hộ với các nước khu vực để thực hiện kế hoạch xây dựng đảo Ba Bình thành một trung tâm cứu hộ nhân đạo và cơ sở hậu cần.

Ngày 29/11, phản ứng trước cuộc diễn tập của Đài Loan tại đảo Ba Bình, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định quần đảo Nam Sa (Trường Sa) bao gồm đảo Thái Bình là một phần không thể tách rời của Trung Quốc; nhân dân Trung Quốc ở hai bờ eo biển Đài Loan đều có nhiệm vụ cùng bảo vệ đất đai của tổ tiên.

Về phía Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nêu rõ: “Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và căn cứ pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Việc Đài Loan tổ chức cuộc diễn tập trên biển mang tên “Nam Viện số 1” tại khu vực Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam đối với quần đảo này, đe dọa hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải, gây căng thẳng và làm phức tạp tình hình ở Biển Đông. Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu phía Đài Loan không để tái diễn các hành động tương tự”.

 - Hội nghị không chính thức các quan chức cao cấp (ISOM) tổ chức từ ngày 08-09/12/2016 tại thủ đô Hà NộiTham dự Hội nghị có khoảng 200 đại biểu gồm các quan chức cao cấp (SOM) của 21 nền kinh tế thành viên, đại diện Hội đồng Hợp tác kinh tế Thái Bình Dương (PECC), Hội đồng tư vấn doanh nghiệp APEC (ABAC). Đây là sự kiện đầu tiên trong số 5 hội nghị của các quan chức cao cấp APEC trong khuôn khổ Năm APEC 2017.  Hội nghị có vai trò cầu nối giữa Năm APEC Pê-ru 2016 và Năm APEC Việt Nam 2017; tập trung thảo luận các biện pháp triển khai các nhiệm vụ đã được các nhà Lãnh đạo và Bộ trưởng APEC thông qua năm 2016. Tại hội nghị, Pê-ru đã chính thức bàn giao vai trò Chủ tịch SOM APEC 2017 cho Việt Nam.

Trong vai trò chủ trì Hội nghị, Việt Nam đã đề xuất những định hướng hợp tác của APEC trong 12 tháng tới. Các đại biểu dự Hội nghị đánh giá cao, ủng hộ chủ đề và các hướng ưu tiên của Việt Nam trong năm APEC 2017 và thống nhất cao về chủ đề Năm APEC 2017 là “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”. Năm APEC Việt Nam 2017 sẽ bao gồm 200 hội nghị lớn nhỏ được tổ chức trong suốt cả năm, trong đó, quan trọng nhất là Tuần lễ cấp cao APEC với sự tham gia của lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên APEC, dự kiến diễn ra vào tháng 11/2017 tại TP Đà Nẵng.

3. Những thách thức đặt ra đối với Quốc vương mới của Thái Lan Ma-ha Vai-ra-long-cong

Ngày 13/10/2016, Quốc vương Thái Lan Bu-mi-bôn A-đu-la-dệt- vị vua trị vì lâu nhất trong lịch sử quốc gia này, đã qua đời ở tuổi 88. Ngày 02/12/2016, Hoàng Thái tử Ma-ha Vai-ra-long-cong đã chấp thuận lời mời của Quốc hội và chính thức trở thành Quốc vương thứ 10 của triều đại Chakri ở Thái Lan, kể từ khi triều đại này khởi sự vào năm 1782. Ông Vai-ra-long-cong sinh năm 1952, là con thứ hai và cũng là con trai duy nhất trong 4 người con của Quốc vương Bu-mi-bôn A-đu-la-dệt và Hoàng hậu Xi-ri-lit (Sirikit).

Theo các chuyên gia, Quốc vương mới của Thái Lan Ma-ha Vai-ra-long-cong khi trị vị đất nước sẽ phải đối mặt với một số thách thức, khó khăn sau:

Thứ nhất, trong suốt gần bảy thập kỷ trị vì, Quốc vương Bu-mi-bôn A-đu-la-dệt được coi như “người cha của đất nước Thái Lan”. Nhiều người dân Thái Lan tôn sùng ông như một vị “Phật sống”. Quốc vương có ảnh hưởng rất lớn đối với nền kinh tế và hệ thống chính trị của Thái Lan, đã trở thành một tượng đài khó có thể thay thế trong lòng người dân quốc gia này bởi những thành tựu to lớn mà ông gây dựng cho đất nước. Vì vậy, Quốc vương Ma-ha Vai-ra-long-cong sẽ gặp nhiều khó khăn để đạt tới danh tiếng như vua cha Bu-mi-bôn A-đu-la-dệt.

Thứ hai, ông Vai-ra-long-cong đã trải qua hầu hết cuộc đời ở nước Đức và chưa từng thực hiện sứ mệnh hoàng gia.

Thứ ba, thách thức lớn hiện nay trên chính trường Thái Lan là cuộc đấu tranh giữa hai xu hướng: bảo vệ và bãi bỏ chế độ quân chủ. Quốc vương Bu-mi-bôn A-đu-la-dệt là biểu tượng tinh thần, đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống của đất nước. Do đó, khi Quốc vương Bu-mi-bôn A-đu-la-dệt băng hà sẽ là cái cớ để các phe phái chính trị tranh luận về sự tồn tại của chế độ quân chủ. Đáng chú ý là, phe đối lập ở Thái Lan, thường gọi là "phe Áo đỏ" và Đảng của người Thái, phần lớn ủng hộ việc hạn chế và thậm chí bãi bỏ chế độ quân chủ. Vì vậy, việc duy trì chế độ quân chủ là một thách thức, khó khăn đối với Quốc vương Ma-ha Vai-ra-long-cong.

Thứ tư, ông Ma-ha Vai-ra-long-cong tiếp quản ngôi vị Quốc vương trong bối cảnh đất nước và nền quân chủ lập hiến của Thái Lan đã và đang gặp nhiều biến động. Điển hình nhất là năm 2014, quân đội quốc gia (do Hoàng gia hậu thuẫn) thực hiện cuộc đảo chính nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài 6 tháng ở Thái Lan do tình trạng chia rẽ chính trị giữa lực lượng quân đội và lực lượng chính trị dân tuý. 

Tuy nhiên, việc Quốc vương Ma-ha Vai-ra-long-cong chấp thuận kế nhiệm ngai vàng sẽ góp phần củng cố sự ổn định của đất nước và tiếp tục duy trì vai trò quan trọng của Hoàng gia trong chính trường Thái Lan.

4. Thực trạng ô nhiễm không khí toàn cầu và một số giải pháp ứng phó hiện nay

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hiện nay, có khoảng 80% thành phố trên thế giới không đáp ứng được tiêu chuẩn của WHO về chất lượng không khí, trong đó tập trung chủ yếu tại các quốc gia đang phát triển, quốc gia có thu nhập trung bình và thấp. Mức độ ô nhiễm không khí toàn cầu đã tăng lên 8% so với năm 2013. Đáng chú ý là, hiện có 1.600 thành phố ở 91 quốc gia, không khí có nồng độ bụi vượt mức an toàn. Một số nước có mức ô nhiễm không khí tập trung cao là Trung Quốc  (Thủ đô Bắc Kinh phát báo động đỏ 2 lần trong năm 2015), Ấn Độ (tháng 11/2016, khoảng 1.800 trường tiểu học tại thủ đô Niu-Đê-li đã được lệnh đóng cửa do tình trạng ô nhiễm không khí, làm ảnh hưởng đến 900.000 học sinh),  Mê-hi-cô (tháng 5/2016, chính phủ Mê-hi-cô đã 3 lần phát đi báo động về tình trạng ô nhiễm không khí),... Tại Việt Nam, khảo sát tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, có thời điểm mức độ ô nhiễm trong không khí tương đối nặng. Nồng độ bụi ở Hà Nội có thời điểm cao gấp 7 lần so với khuyến cáo của WHO, tại thành phố Hồ Chí Minh, kết quả đo ở 6 trạm quan trắc cho thấy, 89% mẫu không khí được kiểm tra không đạt chuẩn.

Ô nhiễm không khí ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân. Hiện nay, đã có 5,5 triệu người trên thế giới tử vong do các bệnh liên quan đến ô nhiễm không khí (tính riêng trong năm 2013, Trung Quốc có 1,6 triệu người và Ấn Độ có 1,3 triệu người). Bên cạnh đó, ô nhiễm không khí còn là hậu quả của vấn đề biến đổi khí hậu đang gây ra những đợt hạn hán kéo dài hoặc mưa lớn làm ngập lụt, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sản xuất nông nghiệp và kéo theo sự đói nghèo ở nhiều nơi, gây thiệt hại cho kinh tế toàn cầu hàng nghìn tỷ USD.  

Để hạn chế sự ô nhiễm không khí và bảo vệ môi trường sống đòi hỏi mỗi quốc gia và mỗi người phải có những giải pháp hữu hiệu, những hành động thiết thực, đó là:

Thứ nhất, bảo vệ nguồn lợi từ rừng và chống phá rừng để ngăn chặn sự biến đổi khí hậu toàn cầu và tăng nhiệt độ trái đất.

Thứ hai, tăng cường quản lý chất thải độc hại; hạn chế các chất thải độc hại trong tự nhiên.

Thứ ba, bảo vệ nguồn nước và chống xâm nhập mặn; làm giảm hiện tượng mưa A-xít; chống suy thoái tầng ozone.

Thứ tưgiảm “hiệu ứng nhà kính” như giảm sử dụng năng lượng hóa thạch và thay bằng nguồn năng lượng thân thiện môi trường, trồng cây, sự cam kết thực hiện giữa các Quốc gia trên thế giới.

BBT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn Bản Mới

CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình HN quán triệt CT, NQ sáng 14/1/2021

Lượt xem:58 | lượt tải:46

CT.45.TW

về lãnh đạo bầu cử QH và HĐND nhiệm kỳ 2021-2026

Lượt xem:36 | lượt tải:24

CV.13813.VPTW

phát biểu của TBT tại HN kiểm tra, giám sát của Đảng

Lượt xem:32 | lượt tải:20

CV.13925.VPTW

phát biểu của TBT tại HN phòng, chống tham nhũng

Lượt xem:33 | lượt tải:28

KH.03.TU

về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật

Lượt xem:28 | lượt tải:18

NQ.01.TU

về KTXH, ANQP, XDĐ 2020

Lượt xem:40 | lượt tải:22

NQ.01.TU.phụ lục

phụ lục NQ01 của Tỉnh ủy về KTXH, QPAN, XDĐ năm 2020

Lượt xem:31 | lượt tải:17
truongsa
dh 1
baocaovien
tailieu
sachtuyengiao
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập21
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm15
  • Hôm nay6,600
  • Tháng hiện tại148,039
  • Tổng lượt truy cập9,047,555
covid dh 13
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây