Phương hướng và nhiệm vụ công tác nắm bắt DLXH trong thời gian tới ở tỉnh ta 

Phương hướng và nhiệm vụ công tác nắm bắt DLXH trong thời gian tới ở tỉnh ta

Thứ sáu - 19/01/2018 05:05
Trong 6 tháng cuối năm 2017, hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh đã cơ bản đi vào nề nếp.
Gặp mặt Cộng tác viên DLXH ngày 20-6-2017 (Hình minh họa)
Gặp mặt Cộng tác viên DLXH ngày 20-6-2017 (Hình minh họa)
Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 582-QĐ/TU, ngày 04-4-2017 “về việc thành lập đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị cộng tác viên lần thứ nhất vào ngày 20-6-2017 để thống nhất triển khai thực hiện các nội dung về tổ chức và hoạt động của đội ngũ cộng tác viên. Căn cứ kết quả Hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ký hợp đồng với từng cộng tác viên theo dõi, nắm bắt dư luận xã hội theo từng ngành, lĩnh vực, địa bàn. Ban đã ban hành Thông báo số 66 - TB/BTGTU, ngày 08-8-2017 phân công nhiệm vụ cho các cộng tác viên, đồng thời phân thành 3 tổ để tiện cho việc phối hợp hoạt động; xây dựng Quy chế cộng tác viên dư luận xã hội (DLXH) cấp tỉnh (số 57-QC/BTGTU, ngày 14-7-2017) với mục tiêu là nâng cao chất lượng nắm bắt diễn biến tâm trạng, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh về những vấn đề bức xúc, nổi cộm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác lãnh đạo, chỉ đạo; dự báo kịp thời, chính xác DLXH và đề xuất những giải pháp nhằm đưa ra được những quyết sách đúng đắn, xử lý các vấn đề bức xúc phát sinh trên địa bàn tỉnh.
Trong 6 tháng cuối năm 2017, hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh đã cơ bản đi vào nề nếp. Hàng tuần (vào sáng thứ 5) các cộng tác viên nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng, tâm trạng DLXH, những vấn đề nóng và nổi cộm ở địa phương, ngành và đơn vị mình gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý.
Chất lượng, hiệu quả thông tin do các cộng tác viên cung cấp ngày càng được nâng lên. Một số báo cáo của cộng tác viên đã đáp ứng được yêu cầu phản ánh nhanh, kịp thời các luồng dư luận xã hội trước những sự kiện, hiện tượng, vấn đề kinh tế, chính trị; phản ánh kịp thời những bức xúc của người dân, góp phần quan trọng giúp các cấp ủy đảng và chính quyền nắm bắt thông tin kịp thời để có các chủ trương, quyết sách sát thực, phù hợp lòng dân, nhất là trong việc giải quyết, xử lý các vụ việc phức tạp. Đây cũng là một kênh thông tin quan trọng giúp các cơ quan chức năng đánh giá đúng hơn, sát thực hơn tình hình tâm trạng, tư tưởng của các tầng lớp nhân dân; trên cơ sở đó đề ra các giải pháp tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, giải quyết một số vấn đề dư luận xã hội quan tâm, góp phần xây dựng, hoàn thiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với các đồng chí cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh công tác ở Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy thực hiện công tác điều tra, nắm bắt dư luận xã hội chuyên đề về công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn tỉnh. Qua công tác phối hợp điều tra, đa số các đồng chí tham gia đã phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công trong đợt điều tra, qua đó cung cấp thông tin, giúp cho cấp ủy đảng nắm thực trạng, nguyên nhân để có những chủ trương, chính sách sát với tình hình thực tế về công tác quản lý và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn tỉnh.
Tuy nhiên, qua 6 tháng hoạt động còn một số hạn chế, đó là:
- Hoạt động nắm bắt, xử lý và phản ánh thông tin dư luận xã hội từ tỉnh đến cơ sở của các đồng chí cộng tác viên mặc dù có nhiều cố gắng nhưng nhìn chung hiệu quả còn chưa cao, nhiều báo cáo dư luận xã hội còn sơ sài, ít thông tin, chưa đi sâu phân tích, đánh giá, dự báo đạt hiệu quả các luồng tư tưởng có thể phát sinh phản ứng tiêu cực đang tồn tại trong cán bộ đảng viên và nhân dân đối với các chủ trương, quyết sách kinh tế, chính trị, xã hội trên địa bàn, nhất là những bức xúc trên lĩnh vực đất đai, tình hình khai thác trái phép khoáng sản, ô nhiễm môi trường, về vệ sinh an toàn thực phẩm ... để tham mưu, đề xuất cấp ủy đảng, chính quyền các cấp giải quyết. Một số vấn đề nóng, nhạy cảm được dư luận xã hội quan tâm nhưng chưa được nắm bắt, phản ánh kịp thời. 
- Việc thực hiện chế độ báo cáo chưa bảo đảm yêu cầu. Nhiều cộng tác viên báo cáo chậm so với thời gian quy định (8h00 sáng thứ 5 hàng tuần) gây khó khăn cho công tác tổng hợp gửi Thường trực Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Trung ương.
- Vai trò của tổ trưởng tổ cộng tác viên chưa được phát huy; chưa tạo ra được sự phối hợp giữa các thành viên trong tổ để triển khai công tác điều tra, nắm bắt dư luận xã hội ở ngành, lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi của tổ phụ trách, nhất là những vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Phòng chuyên môn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chưa thật chủ động trong việc liên hệ thường xuyên với các đồng chí cộng tác viên để nắm bắt, cập nhật thông tin.
- Trong việc phối hợp điều tra chuyên đề năm 2017, chất lượng điều tra nhìn chung chưa cao, các phiếu đánh giá của người được thăm dò chủ yếu trả lời dựa trên các câu hỏi có sẵn, ít có ý kiến đề xuất, kiến nghị thêm. Báo cáo tổng hợp của một số đơn vị còn sơ sài, đánh giá chung chung, không có kiến nghị đề xuất; kết quả tổng hợp phiếu của các đơn vị gửi về còn sai sót nhiều, phải tổng hợp lại từng phiếu. Thời gian tiến hành điều tra ở một số đơn vị kéo dài, không bảo đảm tiến độ chung.         
Để nâng cao chất lượng công tác nắm bắt DLXH tốt hơn trong thời gian tới, các đồng chí cộng tác viên DLXH cần bám sát Quy chế hoạt động và nhiệm vụ được phân công để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dư luận xã hội ở ngành, địa phương, đơn vị mình. Trong đó, cần thực hiện tốt một số yêu cầu sau:
Một là, nâng cao trách nhiệm từng đồng chí cộng tác viên trong việc nắm bắt và định hướng DLXH trên địa bàn mình phụ trách. Mỗi cộng tác viên cần xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của mình, tâm huyết với công tác DLXH, không ngừng rèn luyện nâng cao năng lực thực tiễn, nhất là phương pháp quan sát, nghe ngóng, thu thập, phân tích, dự báo. Chủ động tham mưu cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo xử lý hiệu quả những vấn đề bức xúc của nhân dân xảy ra tại lĩnh vực, ngành, địa bàn mình phụ trách; đồng thời, báo cáo kịp thời hàng tuần về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo quy định. Đối với những vấn đề nổi cộm, bức xúc, cần chủ động nắm bắt và thông tin kịp thời.
Hai là, nâng cao vai trò của đồng chí tổ trưởng tổ cộng tác viên, Phòng Thông tin công tác tuyên giáo trong việc phối hợp với các đồng chí cộng tác viên để nắm bắt thông tin, dư luận xã hội, bảo đảm đầy đủ, chính xác, kịp thời; đặc biệt là phối hợp nắm bắt dư luận xã hội đối với những vấn đề phức tạp, nhạy cảm nảy sinh.
Ba là, tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh công tác ở Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, các cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện các cuộc điều tra dư luận xã hội.
Bốn là, coi trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ điều tra dư luận xã hội cho đội ngũ công tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh; cán bộ tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, tuyên giáo, tuyên huấn các ngành, đoàn thể; cán bộ tuyên giáo các xã, phường, thị trấn.
Nguyễn Thị Đảm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn Bản Mới

HD.51.BTGTU

thực hiện nhiệm vụ công tác khoa giáo năm 2019

Lượt xem:70 | lượt tải:14

CV.1692.BTGTU

V/v tổ chức các hoạt động VHVN mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019

Lượt xem:71 | lượt tải:19

CV.1682.BTGTU

mời dự Hội nghị BCV trực tuyến tháng 01-2019

Lượt xem:138 | lượt tải:40

TL

Tài liệu Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018

Lượt xem:157 | lượt tải:100

TL

Tài liệu Hội nghị tập huấn các chương trình chuyên đề bồi dưỡng LLCT...

Lượt xem:111 | lượt tải:86

ĐC

Kỷ niệm 40 năm Chiến thắng biên giới Tây Nam...

Lượt xem:288 | lượt tải:100

HD.48.BTGTU

về tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2019

Lượt xem:199 | lượt tải:106
truongsa
1114711 DAN HOI THU TRUONG CO QUAN CHUC NANG TRA LOI
baocaovien
tailieu
sachtuyengiao

Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập26
  • Hôm nay6,379
  • Tháng hiện tại104,733
  • Tổng lượt truy cập2,317,319
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 03/GP- TTĐT ngày 21 tháng 9 năm 2015
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
     - Địa chỉ: 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum - Kon Tum. Điện thoại: 0260.3862301. Email: phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây