Hoạt động của đội ngũ báo cáo viên và công tác nắm bắt dư luận xã hội của tỉnh sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh 

Hoạt động của đội ngũ báo cáo viên và công tác nắm bắt dư luận xã hội của tỉnh sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh

Thứ tư - 07/03/2018 14:04
Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, nhìn chung, công tác nắm bắt dư luận xã hội (DLXH), công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên (BCV) trên địa bàn tỉnh có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, mang lại hiệu quả cao trong toàn Đảng bộ.
Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị thông tin tuyên truyền về biển, đảo tại hai huyện Tu Mơ Rông (Hình minh họa)
Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị thông tin tuyên truyền về biển, đảo tại hai huyện Tu Mơ Rông (Hình minh họa)
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ công tác tuyên giáo trên lĩnh vực điều tra, nắm bắt, định hướng tâm trạng tư tưởng và DLXH trong các tầng lớp nhân dân từ đầu nhiệm kỳ 2015- 2020, qua đó tham mưu cho Tỉnh ủy lãnh đạo công tác tư tưởng kịp thời, hiệu quả, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch số 32-KH/TU, ngày 04-4-2017 về thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18-8-2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”, chương trình tổ chức điều tra DLXH bằng phát phiếu thăm dò (6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm) trên tất cả các lĩnh vực ở phạm vi toàn tỉnh, với các đối tượng, như cán bộ, công chức, hưu trí, công nhân, học sinh, sinh viên, lao động tự do...triển khai tổ chức 3 cuộc điều tra DLXH theo chuyên đề (điều tra DLXH về xây dựng nông thôn mới - thực hiện điều tra vào tháng 3-2016; điều tra DLXH về giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều tỉnh Kon Tum năm 2016 - thực hiện điều tra tháng 9-2016; điều tra công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn tỉnh năm 2017 - thực hiện điều tra trong tháng 10-2017). Qua công tác điều tra, nắm bắt tâm trạng tư tưởng, dư luận xã hội hàng năm, Ban Tuyên giáo đã thu thập nhiều thông tin về DLXH trên nhiều lĩnh vực, cả yếu tố tích cực và tiêu cực, qua đó đã tham mưu cho Tỉnh ủy lãnh đạo công tác tư tưởng có hiệu quả.
Trước những vấn đề, vụ việc xảy ra trong đời sống xã hội,  Ban Tuyên giáo đã chủ động nắm bắt, phản ảnh, định hướng DLXH kịp thời; đồng thời, tham mưu Ban Thường vụ  Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh. Đã nắm bắt, định hướng, phản ảnh nhiều luồng dư luận trên nhiều lĩnh vực cho Tỉnh ủy thông qua báo cáo tháng, báo cáo tuần, báo cáo giao ban công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt, sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 582-QĐ/TU, ngày 04-4-2017về việc thành lập đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh”, các cộng tác viên DLXH cấp tỉnh nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng, tâm trạng DLXH, những vấn đề nóng và nổi cộm ở địa phương, ngành và đơn vị mình gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để tổng hợp, báo cáo hằng tuần về Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý; qua đó, góp phần quan trọng giúp các cấp ủy đảng và chính quyền nắm bắt thông tin kịp thời để có các chủ trương, quyết sách sát thực, phù hợp lòng dân, nhất là trong việc giải quyết, xử lý các vụ việc phức tạp.
Về công tác tuyên truyền miệng và hoạt động BCV,  Ban Tuyên giáo các cấp đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch số 29-KH/TU, ngày 15-3-2017 về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15-10-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X “về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”, chỉ đạo tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW, ngày 15-10-2007 của Ban Bí thư Trung ương “về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới” (Báo cáo số 203-BC/TU, ngày 01-8-2017), chỉ đạo cung cấp thông tin kịp thời phục vụ cán bộ chủ chốt, báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp có tính định hướng về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, tình hình quốc tế, công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước, nhất là các thông tin chuyên đề về xây dựng Đảng, về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tình hình biển đảo...và nội dung sinh hoạt chi bộ định kỳ; thường xuyên rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ BCV, tuyên truyền viên các cấp nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng. Tham mưu cấp ủy tổ chức các hội nghị trực tuyến (mời báo cáo viên Trung ương) thông tin chuyên đề về tình hình Biển Đông; về Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và ứng dụng công nghệ sinh học trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa... ; kết nối các hội nghị trực tuyến do Trung ương, tỉnh tổ chức (kết nối trực tuyến đến các điểm cầu huyện, thành phố) để phục vụ đông đảo người nghe.
Nhìn chung, công tác nắm bắt DLXH và công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ BCV trên địa bàn tỉnh có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, mang lại hiệu quả cao trong toàn Đảng bộ; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội đã đi vào hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ của mình; tích cực tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đồng thời thường xuyên nắm bắt tâm trạng, tư tưởng của mọi giai tầng trong xã hội và phản ánh kịp thời với cấp uỷ cấp trên để có hướng chỉ đạo. Bên cạnh đó đội ngũ BCV còn đóng vai trò quan trọng trong việc cổ vũ, động viên phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, luôn đề cao cảnh giác trước âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững ốn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên toàn địa bàn và củng cố, nâng cao lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, góp phần tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.
Để công tác nắm bắt DLXH và hoạt động BCV, tuyên truyền viên các cấp nâng cao hiệu quả, thời gian tới, cần triển khai một số nhiệm vụ sau:
Một là, tiếp tục duy trì và nắm bắt kịp thời tình hình tâm trạng tư tưởng, DLXH trên tất cả các lĩnh vực xảy ra trên địa bàn toàn tỉnh để tham mưu cho Tỉnh ủy lãnh đạo công tác tư tưởng kịp thời, hiệu quả.
Hai là, duy trì việc điều tra DLXH hội định kỳ trên diện rộng một năm/2 lần và điều tra các chuyên đề hàng năm phù hợp với tình hình thực tiễn trên địa bàn tỉnh thông qua phiếu thăm dò, với nhiều đối tượng, nội dung trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh… để phân tích, tổng hợp tham mưu cho Tỉnh ủy đề ra các chủ trương, giải pháp thích hợp, lãnh đạo công tác tư tưởng có hiệu quả.
Ba là, tiếp tục kiện toàn đội ngũ BCV, tuyên truyền viên các cấp. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức tuyên truyền miệng và hoạt động của BCV, tuyên truyền viên theo hướng đa dạng hóa, tăng tính thuyết phục, thiết thực, phù hợp và sát cơ sở, sát đối tượng.
Bốn là, tăng cường bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn; quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách đối với đội ngũ BCV, tuyên truyền viên. Phát huy vai trò, trách nhiệm của ban tuyên giáo các cấp trong việc tham mưu giúp cấp ủy tổ chức quản lý và điều hành hoạt động báo cáo viên.
Năm là, quan tâm đầu tư đúng mức về cơ sở vật chất, trang thiết để phục vụ công tác tuyên truyền miệng nói riêng và công tác tuyên truyền nói chung; thường xuyên tập huấn cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền, đảm bảo biết sử dụng thành thạo, phát huy ưu thế của công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ; cung cấp kịp thời và đầy đủ nguồn tài liệu có liên quan, nhất là các tài liệu, tư liệu, bản tin,... giúp cho báo cáo viên, tuyên truyền viên tiếp cận nhanh với các ấn phẩm thông tin mới mang tính thời sự, đa dạng, phong phú và hấp dẫn.
Nguyễn Thị Đảm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn Bản Mới

TÀI LIỆU

giao ban báo chí tháng 02-2021

Lượt xem:33 | lượt tải:13

HD.171.BTGTW

tuyên truyền kết quả phát triển KT-XH năm 2020; mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021

Lượt xem:40 | lượt tải:26

BC.68.BTGTU

công tác Tuyên giáo tháng 2; nhiệm vụ trọng tâm tháng 3-2021

Lượt xem:91 | lượt tải:60

TÀI LIỆU

đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị

Lượt xem:231 | lượt tải:90

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên

Lượt xem:211 | lượt tải:92

BC.63.BTGTU

kết quả Hội nghị BCV tháng 01-2021

Lượt xem:103 | lượt tải:54

HD.03.BTGTU

hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Lượt xem:166 | lượt tải:94
dh 13
bau cu 1
covid truongsa
dh 1
baocaovien
tailieu
sachtuyengiao
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập14
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm10
  • Hôm nay1,122
  • Tháng hiện tại82,658
  • Tổng lượt truy cập9,549,919
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây