Để thực hiện tốt kế hoạch của Tỉnh ủy về công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyền truyền, giáo dục lịch sử 

Để thực hiện tốt kế hoạch của Tỉnh ủy về công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyền truyền, giáo dục lịch sử

Thứ năm - 25/10/2018 10:52
Ngày 17-10-2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XV) đã ban hành Kế hoạch số 73/KH/TU thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18-01-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử.
Một số tập sách lịch sử đã xuất bản trên địa bàn tỉnh
Một số tập sách lịch sử đã xuất bản trên địa bàn tỉnh
Sau hơn 15 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 28-8-2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và hơn 10 năm thực hiện Thông tri số 03-TT/TU ngày 08-5-2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum (khóa XIII) về tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Các cấp ủy Đảng trên trong tỉnh đã chỉ đạo triển khai biên soạn nhiều công trình, ấn phẩm lịch sử cấp tỉnh và cấp huyện. Nổi bật là các công trình nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ cấp huyện, với 09/10 huyện ủy, thành ủy hoàn thành việc nghiên cứu, biên soạn xuất bản sách lịch sử Đảng bộ đến năm 1975 và giai đoạn từ 1975 đến năm 2000, 2005 hoặc 2010, 2015 (ngoại trừ huyện Ia H’Drai mới thành lập). Một số đơn vị, ngành đã hoàn thành biên soạn hoặc đang trong quá trình triển khai thu thập tài liệu, nghiên cứu, biên soạn lịch sử truyền thống
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác nghiên cứu, biên soạn cũng như công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử trên địa bàn tỉnh còn có những hạn chế, tồn tại: Về số lượng, việc nghiên cứu, biên soạn lịch sử truyền thống các sở, ban, ngành chưa tích cực, nhất là những ngành có bề dày lịch sử; có rất ít công trình nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống các xã, phường, thị trấn được hành thành. Về chất lượng, một số sách lịch sử đảng bộ huyện, lịch sử truyền thống ngành, đoàn thể đã xuất bản chất lượng chưa cao, nội dung còn dàn trải, mang tính liệt kê sự kiện; một số sách và ấn phẩm lịch sử có sai sót, chưa kịp bổ sung, chỉnh sửa; khả năng sưu tầm, khai thác, tổng hợp tư liệu lịch sử, nghiên cứu biên soạn sách của một số cán bộ còn hạn chế, nhất là ở cơ sở. Việc khai thác, học tập, giáo dục truyền thống cách mạng thông qua các ấn phẩm lịch sử ở một số địa phương, đơn vị chưa được đẩy mạnh.
Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế tồn tại trong công tác nghiên cứu, biên soạn và tuyền truyền, giáo dục lịch sử thời gian qua, Kế hoạch 73-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 20-CT/TW trên địa bàn tỉnh; đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức trong toàn Đảng và toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng đối với công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới. Tiếp tục lãnh đạo nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống trên địa bàn tỉnh, góp phần tổng kết thực tiễn, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước. 
Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra những nội dung nhiệm vụ trọng tâm yêu cầu các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai quán triệt và thực hiện có hiệu quả:
Một là, tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng đối với công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới.  
Hai là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác lịch sử Đảng. Trong đó: Chú trọng lãnh đạo, đẩy mạnh công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ các cấp, lịch sử truyền thống ngành, địa phương, nhất là đối với cấp xã, công tác nghiên cứu tổng kết các chuyên đề lịch sử của tỉnh trên các lĩnh vực. Tùy vào điều kiện cụ thể, phấn đấu mỗi năm, các huyện ủy, thành ủy chỉ đạo triển khai thực hiện từ 2-3 công trình lịch sử đảng bộ cấp xã để đến năm 2020, toàn tỉnh có trên 20% xã, phường, thị trấn hoàn thành; đến năm 2025, có trên 70% xã, phường, thị trấn hoàn thành; đến năm 2028, cơ bản hoàn thành công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ cấp xã; trong một nhiệm kỳ Đảng bộ tỉnh có ít nhất 01 đơn vị hoàn thành biên soạn lịch sử truyền thống. Đồng thời, tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận chuyên môn tham mưu về công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử cấp tỉnh và cấp huyện.
Ba là, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện, nâng cao chất lượng, tính khách quan khoa học của các công trình lịch sử Đảng ở các cấp; chú trọng nghiên cứu, biên soạn biên niên sự kiện lịch sử Đảng, văn kiện Đảng. Trong đó, tiến hành sưu tầm, bổ sung tư liệu thành văn, tư liệu hồi ký nhân chứng tại các Trung tâm lưu trữ Quốc gia, các cơ quan, đơn vị và cá nhân từng chiến đấu và công tác trên địa bàn tỉnh phục vụ công tác nghiên cứu, biên soạn, thẩm định và tuyên truyền, giáo dục lịch sử. Thực hiện nghiêm túc quy trình, quy định về nghiên cứu, biên soạn, thẩm định, xuất bản các ấn phẩm lịch sử, ấn phẩm có yếu tố lịch sử trên địa bàn tỉnh. Làm tốt công tác bảo quản, lưu trữ tư liệu lịch sử Đảng, các văn bản của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể phục vụ tốt công tác nghiên cứu, biên soạn, tổng kết lịch sử.
Bốn là, đảm bảo điều kiện, cơ sở vật chất, kinh phí cần thiết cho công tác sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng các cấp, lịch sử truyền thống ngành, địa phương.
Năm là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng: Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng đối với công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới; tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng các cấp, lịch sử truyền thống cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh; đồng thời, chủ động đấu tranh phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử của Đảng ta. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy lịch sử Đảng, nhất là lịch sử đảng bộ địa phương trong hệ thống Trường Chính trị tỉnh, Trường Cao đẳng cộng đồng, trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố và các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh.
Như vậy, việc phổ biến, quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội được Ban Thường vụ xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm chứ không chỉ là một giải pháp để thực hiện Chỉ thị. Do đó, thiết nghĩ để thực hiện tốt Kế hoạch của Ban Thường vụ về thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW của Ban Bí thư, trước hết các cấp ủy đảng cần quán triệt, nâng cao nhận thức đối với công tác nghiên cứu, biên soạn và tuyên truyền, giáo dục lịch sử. Trong đó đặt công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đúng với tính chất vốn dĩ là công tác nghiên cứu khoa học- khoa học lịch sử. Từ đó quan tâm chỉ đạo, bố trí về con người, về kinh phí hợp lý cho công tác này. Đồng thời, có thể đặt ra chỉ tiêu, kế hoạch nhưng không nên “ép” tiến độ, chạy theo tiến độ nhằm tránh tình trạng sách xuất bản đúng kế hoạch nhưng chất lượng nội dung không đảm bảo (không đúng chủ thể nghiên cứu; thông tin sự kiện thiếu chính xác, thiếu tính khoac học, tính đảng). Mặt khác, cần coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử. Trong đó chú ý phát huy hết tác dụng tuyên truyền, giáo dục lịch sử của những công trình, ấn phẩm lịch sử đã xuất bản bằng việc phổ biên rộng rãi trong hệ thống trường học, cấp học trên địa bàn, khắc phục tình trạng sách in xong chỉ để “lưu trữ”.

Bài, ảnh: Trần Thị Sáu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn Bản Mới

CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình HN quán triệt CT, NQ sáng 14/1/2021

Lượt xem:65 | lượt tải:49

CT.45.TW

về lãnh đạo bầu cử QH và HĐND nhiệm kỳ 2021-2026

Lượt xem:42 | lượt tải:27

CV.13813.VPTW

phát biểu của TBT tại HN kiểm tra, giám sát của Đảng

Lượt xem:36 | lượt tải:24

CV.13925.VPTW

phát biểu của TBT tại HN phòng, chống tham nhũng

Lượt xem:39 | lượt tải:32

KH.03.TU

về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật

Lượt xem:33 | lượt tải:22

NQ.01.TU

về KTXH, ANQP, XDĐ 2020

Lượt xem:47 | lượt tải:24

NQ.01.TU.phụ lục

phụ lục NQ01 của Tỉnh ủy về KTXH, QPAN, XDĐ năm 2020

Lượt xem:35 | lượt tải:19
truongsa
dh 1
baocaovien
tailieu
sachtuyengiao
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập24
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm17
  • Hôm nay3,552
  • Tháng hiện tại159,360
  • Tổng lượt truy cập9,058,876
covid dh 13
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây