Thứ 3, ngày 27 tháng 6 năm 2017  TimKiem
  THÔNG TIN - TUYÊN TRUYỀN
Một vài kinh nghiệm trong công tác kiểm tra, giám sát của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kon Plông
6/12/2017 1:23:00 PM
Sau 15 năm tái thành lập huyện (2002-2017), Đảng bộ huyện Kon Plông hiện có 51 tổ chức cơ sở đảng (TCSĐ) trực thuộc với trên 2.036 đảng viên, tăng 27 TCCSĐ và 1.696 đảng viên. Công tác phát triển đảng viên về mặt số lượng đã đặt ra yêu cầu đối với toàn Đảng bộ trong việc nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ, góp phần tích cực vào việc củng cố, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Một vài kinh nghiệm trong công tác kiểm tra, giám sát của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kon Plông
Đoàn Giám sát của do Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì giám stá việc thực hiện các nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành năm 2016 tại xã Ngọc Tem

Nhận thức rõ công tác kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo cơ bản, là nhiệm vụ thường xuyên, đồng thời cũng là một bộ phận quan trọng trong hoạt động công tác xây dựng Đảng. Trong những năm qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kon Plông đã tích cực, chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, các kết luận của Đảng thuộc lĩnh vực tuyên giáo ở các TCCSĐ và chi bộ đảng trên địa bàn huyện.

Hằng năm, Ban Tuyên giáo phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát theo chỉ đạo của cấp trên; đồng thời, chủ động lựa chọn nội dung phù hợp để kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, đề án, kết luận…của Ban Thường vụ Huyện ủy. Trong 3 năm (2014-2016), Ban Tuyên giáo đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức 05 đợt kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, đề án, kết luận của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo. Tiếp tục phát huy những kết quả trong việc tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, các kết luận của Đảng thuộc lĩnh vực tuyên giáo trên địa bàn huyện, trong năm 2017, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch tổ chức 03 đợt kiểm tra, giảm sát ở các TCCS đảng trực thuộc. Ngoài công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kon Plông còn phân công cán bộ, công chức thường xuyên nắm tình hình triển khai công tác tuyên giáo ở cơ sở để đôn đốc, nhắc nhở kịp thời.

Trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các chỉ thị, nghị quyết, kết luận…của Đảng do Ban Tuyên giáo Huyện ủy trực tiếp tham mưu vẫn còn một số hạn chế nhất định như: việc kiểm tra, giám sát vẫn chưa được thực hiện thường xuyên; chất lượng, hiệu quả mang lại từ một số đợt kiểm tra, giám sát vẫn chưa cao; kinh nghiệm trong công tác kiểm tra, giám sát chưa nhiều. Song nhìn chung, công tác kiểm tra, giám sát trên địa bàn được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình. Qua công tác kiểm tra, giám sát đã giúp cho các TCCSĐ và mỗi đảng viên thấy rõ được những ưu điểm, những kinh nghiệm cần phát huy trong cách thức tổ chức triển khai thực hiện, trong việc cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng thành các chương trình, kế hoạch sát với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, hay trong việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện ở ngay tổ chức đảng của mình. Đặc biệt, qua công tác kiểm tra, giám sát đã giúp cho các TCCSĐ và đảng viên thấy rõ được những khuyết điểm, hạn chế còn tồn tại cần phải xây dựng kế hoạch khắc phục ngay sau khi được kiểm tra, giám sát theo thông báo, kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Với những kết quả đó, trong những năm qua, Huyện ủy Kon Plông luôn được Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh đánh giá cao, là địa phương đi đầu trong việc triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng nói chung và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong lĩnh vực tuyên giáo nói riêng. Báo cáo tham luận tại Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo toàn tỉnh Kon Tum năm 2016, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã trao đổi, chia sẽ một số kinh nghiệm để thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát:

Thứ nhất, các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở phải thường xuyên lãnh, chỉ đạo quán triệt nâng cao nhận thức về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đối với lĩnh vực tuyên giáo. Bởi công tác tuyên giáo là một trong những hoạt động quan trọng về công tác tư tưởng của Đảng, là động lực thúc đẩy sự nghiệp cách mạng của Đảng nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tới cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân tạo nên sự thống nhất và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, cổ vũ quần chúng thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội của Đảng đã đề ra.

Thứ hai, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp đối với việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, các kết luận thuộc lĩnh vực tuyên giáo, đặc biệt cần đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy về công tác tuyên giáo. Công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành một cách thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ, đúng nguyên tắc, thực hiện đồng bộ công tác kiểm tra và công tác giám sát các chỉ thị, nghị quyết về công tác tuyên giáo theo đúng phương châm: “kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm” và “giám sát phải mở rộng”. Mặt khác, phải coi trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các thông báo, kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy đối với các TCCSĐ sau khi được kiểm tra, giám sát nhằm lãnh, chỉ đạo khắc phục triệt để những khuyết điểm, yếu kém đã được chỉ ra.

Thứ ba, thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng thuộc lĩnh vực tuyên giáo. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của công tác xây dựng Đảng hiện nay, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết cũng như các kết luận của Đảng thuộc lĩnh vực tuyên giáo là rất quan trọng. Vì vậy, để hoàn thành tốt nhiệm vụ, không những phải phát huy tốt trách nhiệm của lực lượng chính là đội ngũ cán bộ tuyên giáo mà còn phải có sự phối hợp thường xuyên và đồng bộ của các ngành, các cấp trong công tác kiểm tra, giám sát.

Thứ tư, đối với cơ quan chủ trì tham mưu tổ chức triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát cần phải chủ động nắm tình hình tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, các kết luận của Đảng ở các TCCSĐ, từ đó kịp thời tham mưu cho cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát ngay từ đầu năm; về nội dung kiểm tra, giám sát phải bám sát vào nhiệm vụ chính trị ngay từ đầu năm, cũng như những lĩnh vực nhạy cảm, những vấn đề bức xúc mà dư luận xã hội quan tâm.

Thứ năm, trong quá trình tổ chức kiểm tra, giám sát cần bám và nắm chắc quy trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã quy định, hướng dẫn để triển khai thực hiện.

Bài và ảnh: Ngô Đức Hải
Số lượt xem:49
Bài viết trước:
Icon  Ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các ngành trong khối khoa giáo
Icon  Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xử lý nghiêm cá nhân tự giới thiệu, tự nhận là người nhà, người thân của lãnh đạo
Icon  Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa XII
Icon  Tuyên bố chung về tăng cường Đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ
Icon  Hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 5 năm 2017
Icon  Khảo sát công tác tuyên truyền phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền ở Kon Tum
Icon  Kết quả giải quyết sự cố môi trường biển gây hải sản chết bất thường tại một số tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế
Icon  Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5-2017
Icon  Đảm bảo trật tự ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5
Icon  Đăk Tô: Triển lãm bản đồ, trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa và tư liệu, hình ảnh 45 năm Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh
    LIÊN KẾT
Trang chủ   |   Liên hệ   
Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum - Giấy phép số 03/GP- TTĐT ngày 21 tháng 9 năm 2015
Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
Địa chỉ: 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum - Kon Tum; Điện thoại: 060.3862301; Email: phiemkt@gmail.com.
Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

Treo chân mày bằng chỉkhông phẫu thuật


Bệnh viện thẩm mỹJW hàn quốc


Bệnh viện thẩm mỹ uy tínnhất tphcm


Cắt mí mắt hàn quốc đẹp


Nâng mũi