Thứ 5, ngày 29 tháng 6 năm 2017  TimKiem
  TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ
Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 12-2015
11/29/2015 8:37:26 PM

A. VĂN BẢN MỚI

I. VĂN BẢN CỦA TỈNH

1. Ngày 29-10-2015 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 03-KH/BTGTU về tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2015. Mục đích nhằm (1) Tuyên truyền sâu rộng các pháp lệnh, nghị định, quy định, văn bản luật  quan trọng mới ban hành liên quan thiết thực đến cơ quan, đơn vị, người dân, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành Hiến pháp, pháp luật của cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan. (2) Tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bảo đảm thiết thực, hiệu quả, theo đúng Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.

Nội dung, hình thức, thời gian

1. Nội dung:

- Tuyên truyền, phổ biến mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về vị trí, vai trò, nội dung, tinh thần của Hiến pháp và pháp luật, nhất là các quy định mới; chú trọng pháp luật về chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, khu vực biên giới; các quy định liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động...

- Phổ biến pháp luật, pháp lệnh và các văn bản của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua năm 2015 như: Bộ luật dân sự (sửa đổi); Bộ luật hình sự (sửa đổi); Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi); Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi); Luật tố tụng hành chính (sửa đổi); Luật tạm giữ, tạm giam; Luật trưng cầu ý dân; Luật biểu tình; Luật báo chí; Luật tiếp cận thông tin; Luật ban hành quyết định hành chính; Luật về hội và các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật ...

2. Hình thức:

- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các nội dung văn bản pháp luật; các nội dung văn bản mới liên quan đến nhiệm vụ công tác trong các buổi hội ý đầu giờ, giao ban hàng tuần, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể, phổ biến trong các đơn vị trực thuộc.

- Khai thác các văn bản luật đưa lên mạng nội bộ để toàn thể cán bộ, công chức cơ quan nghiên cứu, tìm hiểu.

- Treo khẩu hiệu tuyên truyền hướng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015.

3. Thời gian:

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2015 được triển khai thực hiện trong quý IV-2015.

Tổ chức thực hiện: (1) Đối với cơ quan, tổ chức thông tin các nội dung văn bản pháp luật vào các buổi hội ý đầu giờ và các cuộc họp của cơ quan; báo cáo kết quả tổ chức Ngày Pháp luật gửi về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 16-11-2015. (2) Các đơn vị trực thuộc Ban tổ chức các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật, hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phù hợp, hiệu quả. (3) Cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan tích cực nghiên cứu, tìm hiểu nâng cao kiến thức pháp luật, phục vụ công tác.

2. Ngày 05/11/2015 UBND tỉnh có văn bản số 2599/UBND-KTN chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu; phòng ngừa và xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dung. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu:

Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các lực lượng chức năng liên quan tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả và công tác quản lý hoạt động kinh doanh hàng đa cấp trên địa bàn; Tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức quán triệt cho nhân dân biết các quy định của pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp, để người dân biết nâng cao nhận thức, không tham gia hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp trái pháp luật, phòng ngừa các hành vi lợi dụng kinh doanh bán hàng đa cấp để lừa đảo, chiếm dụng tiền và tài sản.

Sở Công Thương, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Cục Thuế tỉnh: Theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền tăng cường công tác quản lý Nhà nước toàn diện trên các lĩnh vực; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn để phát hiện và xử lý kịp thời hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định đối với các trường hợp vi phạm.

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Kon Tum, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phối hợp với Sở Công Thương tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bán hàng đa cấp; mở chuyên mục, đưa tin, bài, phóng sự về kinh doanh hàng đa cấp; những vụ việc điển hình đã bị phát hiện để nhân dân được biết, cảnh giác, phòng ngừa, không tham gia hoạt động kinh doanh hàng đa cấp trái pháp luật.

UBND tỉnh giao Sở Công thương (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh):  Đôn đốc các sở, ngành, địa phương, các lực lượng chức năng thực hiện nghiêm chỉ đạo trên của UBND tỉnh; thường xuyên cập nhật thông tin, nắm chắc tình hình, tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh.

3. Ngày 11-11-2015 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Công văn số 49-CV/BTGTU đề nghị các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ; Sở Thông tin - Truyền Thông; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Đảng đoàn Hội LH Phụ nữ tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII.

Theo đó:     

Các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ: Chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền ở địa phương, đơn vị mình về đại hội phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII theo tinh thần Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 09-9-2015 của Ban Bí thư.

Sở Thông tin và Truyền thông: Tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan báo chí, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, các tập san, bản tin, trang thông tin điện tử các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền đậm nét sự kiện này; phản ánh kịp thời các hoạt động chào mừng đại hội phụ nữ các cấp của các địa phương, đơn vị.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch:

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai hệ thống panô cổ động, băng rôn khẩu hiệu, áp phích tuyên truyền về chủ đề này.

- Phối hợp với hội liên hiệp phụ nữ các cấp tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng đại hội phụ nữ các cấp gắn với chào mừng các sự kiện lớn của đất nước, của địa phương trong năm 2016.

Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh:

- Hướng dẫn và cung cấp nội dung phục vụ công tác tuyên truyền ở các địa phương, đơn vị. Nội dung tuyên truyền cần nêu bật những thành quả đóng góp của phong trào phụ nữ và hoạt động của các cấp hội 5 năm qua trong việc tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị; những bài học kinh nghiệm, cơ hội, thách thức của hội, của phụ nữ trong 5 năm tới theo định hướng của Đảng, của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; khẳng định vị trí, vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế; giới thiệu, biểu dương những tập thể, cá nhân phụ nữ điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, đơn vị.

- Chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông của tỉnh và thường trú các cơ quan báo chí Trung ương tại địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền với các hình thức phù hợp.

Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các đoàn thể:

 - Phối hợp với hội phụ nữ cùng cấp tham mưu cho cấp uỷ xây dựng kế hoạch tuyên truyền trước, trong và sau đại hội phụ nữ các cấp, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh lần thứ XIII tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII.

- Theo dõi, kiểm tra, tham mưu cấp uỷ kịp thời đôn đốc, chỉ đạo các hoạt động tuyên truyền ở địa phương, đơn vị mình.

* Về thời gian tổ chức đại hội phụ nữ các cấp:

- Đại hội đại biểu hội LHPN cấp cơ sở: từ đầu tháng 01-2016 và hoàn thành trong tháng 4-2016.

- Đại hội đại biểu hội LHPN cấp huyện và tương đương: hoàn thành trong tháng 8 -2016.

- Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2016-2021: hoàn thành trong tháng 11-2016.

Căn cứ vào thời gian tổ chức đại hội phụ nữ các cấp và chức năng, nhiệm vụ của mình, đề nghị các cơ quan, đơn vị chỉ đạo và tổ chức tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội.

4. Ngày 24/11/2015, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1206/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Đề án “Thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2014-2015”, gồm các nội dung chủ yếu sau:

- Hỗ trợ đất sản xuất cho 2.621 hộ, diện tích 843 ha.

- Chuyển sang các nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề: 2.698 hộ và 1.232 lao động; Hỗ trợ đi xuất khẩu lao động 13 người; Hỗ trợ giao khoán bảo vệ rừng 84 hộ; Hỗ trợ trồng rừng: 113 hộ với diện tích 57 ha.

- Hỗ trợ đất ở: Hỗ trợ đất ở cho 2.096 hộ với diện tích 55 ha.

- Hỗ trợ nước sinh hoạt: Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 7.929  hộ và xây dựng 13 công trình nước sinh hoạt tập trung phục vụ cho khoảng 527 hộ hưởng lợi.

- Duy tu bảo dưỡng 137 công trình nước sinh hoạt tập trung, phục vụ cho khoảng 8.958 hộ.

Tổng nhu cầu vốn thực hiện: 225.044 triệu đồng, trong đó Ngân sách Trung ương: 190.027 triệu đồng; Ngân sách địa phương: 35.017 triệu đồng.

UBND tỉnh giao Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện các nội dung theo quy định và có trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích, đúng đối tượng, hiệu quả.

5. Ngày 25/11/2015 UBND tỉnh có Văn bản số 166/TB-UBND gửi Sở Công Thương, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan về triển khai Chương trình bình ổn thị trường phục vụ Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016.

Theo đó, UBND tỉnh đồng ý chủ trương hỗ trợ vốn vay cho các đơn vị tham gia Chương trình bình ổn thị trường, để tổ chức nguồn hàng và mạng lưới phân phối bán hàng bình ổn giá trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016.

Theo kế hoạch, tham gia chương trình bình ổn năm nay có 4 đơn vị là Siêu thị Thành Nghĩa- Nhà sách Nguyễn Văn Cừ; Công ty Cổ phần thương mại tổng hợp Kon Tum; Công ty TNHH TMDV Anh Thi; Siêu thị Vinmart. Tổng giá trị hàng hóa dự trữ 85 tỷ đồng với các mặt hàng thiết yếu như lương thực (gạo tẻ, gạo nếp, đậu); thực phẩm công nghệ (dầu ăn, mắm, muối, bột ngọt, đường kính, hạt nêm, mì tôm...); thực phẩm chế biến; bánh kẹo, nước ngọt, sữa các loại; thực phẩm tươi sống; trứng gia cầm. Chương trình bắt đầu từ tháng 12 năm 2015 đến hết tháng 3 năm 2016.

UBND tỉnh giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp Sở Tài chính giám sát, kiểm tra việc thực hiện dự trữ và cung ứng hàng hóa của các doanh nghiệp theo Kế hoạch đã được thống nhất và hướng dẫn của Bộ Công thương tại Công văn số 11272/BCT-TTTN ngày 21/11/2012. Phối hợp với UBND các huyện, thành phố; Báo Kon Tum, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thông tin cho nhân dân biết chủ trương dự trữ hàng hóa nhằm bình ổn giá.

Ngoài ra, UBND tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp được lựa chọn tham gia dự trữ hàng hóa chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng Kế hoạch dự trữ hàng hóa đã được UBND tỉnh thống nhất; thực hiện đúng cam kết về không tăng giá mặt hàng dữ trữ và thanh toán kinh phí tạm ứng đúng hạn.

6. Ngày 26/11/2015, UBND tỉnh đã có Công văn số 2766/UBND-KTN chỉ đạo thực hiện công tác chấn chỉnh các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu trong việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ tại các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh.

Qua thông tin dư luận phản ánh, trong thời gian qua tại một số cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh có xảy ra tình trạng tiếp nhận, xử lý hồ sơ chậm trễ, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố: Có biện pháp chấn chỉnh ngay tình trạng tiếp nhận và xử lý hồ sơ giải quyết công việc chậm trễ tại cơ quan, đơn vị. Công bố công khai, minh bạch quy trình thủ tục, trình tự hồ sơ tại bộ phận một cửa (hoặc bộ phận tiếp nhận, xử lý hồ sơ) của cơ quan, đơn vị, địa phương để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đến liên hệ tiện theo dõi và thực hiện.

Công bố đường dây nóng của lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ, tố cáo các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu; đồng thời, có biện pháp xử lý nghiêm đối với các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu trong việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ tại cơ quan, đơn vị, địa phương (nếu có).

II. VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG

Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, gồm 10 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2015. Một số nội dung chủ yếu của Quyết định:

- Đối tượng áp dụng: Dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

- Điều kiện áp dụng: Người được Ủy ban hành chính hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã trở lên hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền huy động, quản lý tập trung, được giao làm nhiệm vụ phục vụ chiến đấu cho các đơn vị Quân đội hoặc phục vụ các chiến trường, trong thời gian và địa bàn như sau: a) Dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp từ tháng 9/1945 đến ngày 20/7/1954; tham gia kháng chiến chống Mỹ từ sau ngày 20/7/1954 đến ngày 30/4/1975. Địa bàn thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi cả nước và ở Lào, Campuchia; b) Dân công hỏa tuyến tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam từ tháng 5/1975 đến ngày 07/01/1979, ở biên giới phía Bắc từ tháng 02/1979 đến tháng 12/1988, làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào từ tháng 5/1975 đến ngày 31/12/1988, ở Campuchia từ tháng 01/1979 đến ngày 31/8/1989. Địa bàn thực hiện nhiệm vụ trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc là các huyện biên giới, các huyện tiếp giáp với huyện biên giới có yêu cầu phục vụ, bảo đảm cho nhiệm vụ chiến đấu; c) Đối với một số địa bàn đặc biệt, thời gian tham gia của dân công hỏa tuyến có thể được tính sớm hơn hoặc muộn hơn so với thời gian nêu trên do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định.

- Chế độ, chính sách được hưởng: (1) Chế độ trợ cấp một lần: Mức trợ cấp một lần được ấn định theo các mốc thời gian thực tế trực tiếp tham gia dân công hỏa tuyến (trường hợp có thời gian tham gia dân công hỏa tuyến ở các đợt khác nhau hoặc có gián đoạn thì được cộng dồn), cụ thể như sau: a) Dưới 01 năm, mức trợ cấp bằng 2.000.000 đồng; b) Đủ 01 năm đến dưới 02 năm, mức trợ cấp bằng 2.700.000 đồng; c) Từ đủ 02 năm trở lên, mức trợ cấp bằng 3.500.000 đồng. Người đã từ trần, một trong những thân nhân sau đây của người từ trần được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo mức thống nhất tương ứng nêu trên: Vợ hoặc chồng; bố đẻ, mẹ đẻ; con đẻ, con nuôi hoặc người nuôi dưỡng hợp pháp. (2) Chế độ bảo hiểm y tế: Người chưa được hưởng chế độ bảo hiểm y tế thì được hưởng chế độ bảo hiểm y tế tương tự như đối tượng quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi, bổ sung năm 2014). (3) Chế độ trợ cấp mai táng phí: Khi từ trần, người lo mai táng được hưởng trợ cấp mai táng phí theo mức quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. (4) Ghi nhận thời gian tham gia dân công hỏa tuyến: Được cấp “Giấy chứng nhận” tham gia dân công hỏa tuyến.

B. ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG THÁNG 12-2015

Trong tháng 12-2015, công tác tuyên truyền tập trung vào 02 nội dung trọng tâm sau:

1. Công tác tuyên truyền theo chủ đề, chủ điểm

- Tuyên truyền việc tổ chức học tập, quán triệt các văn kiện Hội nghị Trung ương 12 ở các địa phương, đơn vị; tập trung nêu bật những nội dung đã được Trung ương thảo luận và thống nhất cao về phát triển kinh tế-xã hội, về Đề án bầu cử Quốc hội khóa XIV, đặc biệt là về chuẩn bị nhân sự Đại hội XII của Đảng.

- Tiếp tục tuyên truyền việc lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân vào các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng và các hoạt động hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng ở các địa phương, đơn vị.

- Tiếp tục tuyên truyền về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; những  nội dung cơ bản, những nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu, giải pháp đột phá trong Nghị quyết Đại hội. Thông tin, tuyên truyền kịp thời về tình hình tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV theo Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 03-10-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Thông tin, tuyên truyền về kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đồng thời tuyên truyền về các hoạt động đối ngoại của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào thời điểm này.

- Tuyên truyền về Đại hội Biển Đông Á lần thứ 5 năm 2015 được tổ chức tại Việt Nam; tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò và đóng góp của Việt Nam đối với hòa bình, hữu nghị, phát triển trong khu vực biển Đông Á nói riêng và trên trường quốc tế nói chung.

-  Tiếp tục tuyên truyền về kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII; các hoạt động hướng tới chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX; kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện chính trị trọng đại của địa phương, đất nước[1]. Tuyên truyền đậm nét các hoạt động kỷ niệm 84 năm Cuộc đấu tranh Lưu huyết tại Ngục Kon Tum (12/12/1931 - 12/12/2015)

2. Công tác tuyên truyền thường xuyên

- Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước; cổ vũ, nhân rộng các tập thể, gương điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện Kết luận số 1663-KL/TU, ngày 24-4-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh”.

- Tiếp tục tuyên truyền, cổ vũ các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2015 và kết quả nổi bật trong việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, sự quan tâm, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền các cấp cho người nghèo, vùng sâu, vùng xa; các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại; phát triển ba vùng kinh tế động lực, các ngành kinh tế mũi nhọn, các sản phẩm chủ lực của tỉnh; về xây dựng nông thôn mới...

- Tăng cường tuyên truyền thông tin đối ngoại; công tác bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo; công tác đấu tranh chống âm mưu, hoạt động diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.  

- Tuyên truyền hướng tới mừng Đảng, mừng Xuân Bính Thân 2016 gắn với tuyên truyền Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", tôn vinh những sản phẩm hàng hoá đạt chất lượng tốt; cảnh giác với các loại hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng trong dịp Tết.

- Thường xuyên tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh, hạn hán, quản lý bảo vệ tài nguyên, khoáng sản nhất là việc quản lý và sử dụng tiết kiệm nguồn nước nhằm phục vụ cho vụ mùa Đông Xuân; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; an ninh trật tự, an toàn giao thông ...

C. TIN TỨC- SỰ KIỆN

I. TIN TRONG TỈNH

1. Ngày 9-11, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố quán triệt các văn kiện Hội nghị Trung ương 12 (khóa XI) và tổng kết Đại hội đại biểu lần thứ XV Đảng bộ tỉnh (nhiệm kỳ 2015-2020). Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng chủ trì Hội nghị.

* Về Hội nghị học tập, quán triệt các văn kiện Hội nghị Trung ương 12 (khóa XI)

Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 5-11/10, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã họp Hội nghị lần thứ 12 để thảo luận, cho ý kiến về: Tình hình KT-XH, NSNN năm 2015, kế hoạch phát triển KT- XH, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016; về việc chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021; về công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; xem xét báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ Hội nghị Trung ương 11 đến Hội nghị Trung ương 12 và một số tài liệu quan trọng khác. Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng chủ trì và phát biểu khai mạc, bế mạc Hội nghị.

Sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần đổi mới, thiết thực, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và các đồng chí tham dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các tờ trình, báo cáo của Bộ Chính trị, Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự Đảng Chính phủ; đã có 451 lượt ý kiến phát biểu thảo luận trực tiếp vào dự thảo Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị. Bộ Chính trị đã tiếp thu ý kiến Trung ương; đồng thời giải trình về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau; Ban Chấp hành Trung ương đã biểu quyết thống nhất cao thông qua các nội dung của Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Những nội dung Hội nghị Trung ương 12 (khóa XI) lần này đã bàn, thông qua là những vấn đề cơ bản có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng Đảng, Nhà nước trong thời gian tới của địa phương. Do đó, đề nghị các đồng chí Báo cáo viên cần làm rõ từng nội dung và tập trung truyền đạt sâu sắc những vấn đề cơ bản, trọng tâm, có liên hệ với tình hình thực tế của đất nước, việc trải khai thực hiện của địa phương. Các đại biểu dự Hội nghị phải nêu cao ý thức trách nhiệm, nghiêm túc, tập trung nghe các báo cáo viên truyền đạt, tích cực thảo luận, trao đổi để nắm chắc nội dung cơ bản về chủ trương, quan điểm của Đảng đã được Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) thông qua. Đồng thời, làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi trong các tâng lớp Nhân dân về các chủ trương, quan điểm của Đảng được cụ thể hóa vào điều kiện của địa phương để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả.

* Về tổng kết Đại hội đại biểu lần thứ XV Đảng bộ tỉnh (nhiệm kỳ 2015-2020)

Các đại biểu đã nghe báo cáo đánh giá của Tỉnh ủy về công tác quán triệt, chỉ đạo, chuẩn bị Đại hội, đặc biệt là công tác chuẩn bị các văn kiện, nhân sự; công tác tổ chức và điều hành Đại hội; kết quả bầu cử; những tồn tại, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, vấn đề cần rút kinh nghiệm sau Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV diễn ra từ chiều ngày 30/9 đến ngày 03/10. Dự Đại hội có 342/343 đại biểu được triệu tập, gồm 44/45 Tỉnh ủy viên khóa XIV là đại biểu đương nhiên và 298 đại biểu được bầu từ Đại hội của 15 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, đại diện cho 23.637 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội đã bầu 54 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí (trong đó, có 14 đồng chí tái cử; nữ 02 đồng chí; DTTS 04 đồng chí). Đồng chí Nguyễn Văn Hùng- Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV được bầu tái cử giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XV; các đồng chí Y Mửi, Đào Xuân Quí tái cử giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV; bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 11 đồng chí và bầu đồng chí Nguyễn Văn Hòa tái cử giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XV; bầu 15 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: Thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV có rất nhiều nhân tố, trong đó quan trọng nhất là công tác lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị; việc thành lập các Tiểu ban phục vụ Đại hội, đảm bảo cơ sở vật chất, tuyên truyền Đại hội; công tác chuẩn bị văn kiện và nhân sự đại hội. Trong đó, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV trình Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XV được Trung ương đánh giá đã chuẩn bị chất lượng, khoa học và đúng tiến độ; trong Đại hội dành thời gian thỏa đáng tập trung thảo luận; việc trình bày văn kiện tại Đại hội có minh họa cụ thể, rõ ràng; tại Đại hội chính thức đã dành thời gian cho các tham luận nhằm phản ánh rõ nét hơn những kết quả đạt được; công tác nhân sự được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV chuẩn bị chu đáo, theo đúng trình tự hướng dẫn của Trung ương, đảm bảo nguyên tắc, tiến hành chặt chẽ qua từng bước, từng khâu theo đúng quy trình, quy định; cơ sở vật chất phục vụ Đại hội thực hiện chu đáo; công tác bảo vệ Đại hội được chú trọng, các cơ quan chức năng đã tích cực phối hợp triển khai thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa điểm diễn ra Đại hội… Đề nghị các ngành, địa phương rút kinh nghiệm một số vấn đề còn tồn tại như đã chỉ ra tại Hội nghị.

2. Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tháng 11 và 11 tháng năm 2015

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

a) Nông nghiệp

- Trồng trọt

+ Diện tích gieo trồng (DTGT) cây hàng năm vụ mùa 2015: Tổng DTGT cây hàng năm vụ mùa năm 2015 tỉnh Kon Tum đạt: 63.938 ha, tăng 2,57% (+1.601 ha) so vụ mùa năm 2014.

Cây lúa 16.813 ha tăng 2,64%(+433ha) so với vụ mùa năm 2014, trong đó: Cây lúa ruộng diện tích: 12.171 ha, tăng 6,2% (+712 ha) so với vụ mùa năm 2014. Cây lúa rẫy diện tích: 4.642 ha, giảm 5,7% (-279 ha) so với vụ mùa năm 2014. Diện tích gieo trồng cây lúa rẫy giảm do hiệu quả kinh tế không cao.

Cây ngô diện tích: 5.567 ha, giảm 4,87% (-285 ha) so với vụ mùa năm trước. Diện tích ngô giảm chủ yếu do diện tích trồng ngô ven sông Đăk Bla, thành phố Kon Tum  nay đã được quy hoạch đất khu đô thị.

Cây sắn diện tích: 39.486 ha, tăng 3,79% (+1.442 ha) so với vụ mùa năm 2014. Diện tích gieo trồng cây sắn tăng do năm nay giá sắn tăng, sản phẩm tiêu thụ ổn định nên người dân đã tận dụng một số diện tích đất trống và diện tích cây ngô, cây lúa rẫy không đạt hiệu quả chuyển sang trồng sắn.

Rau các loại: 1.124 ha, tăng 0,99% (+12 ha) so với vụ mùa năm 2014.

Diện tích gieo trồng vụ mùa các loại cây hàng năm khác không lớn và không biến động lớn so với vụ mùa năm 2014.

+ Tình hình thu hoạch cây trồng vụ mùa 2015

Tính đến 15/11/2015, cây lúa ruộng thu hoạch đạt 85%, lúa rẫy thu hoạch đạt 80%, ngô vụ mùa cơ bản thu hoạch xong, cây sắn thu hoạch khoảng 15% diện tích. Cây mía, Nhà máy đ­ường Kon Tum vừa có kế hoạch thu mua mía nên người dân bắt đầu triển khai thu hoạch (chủ yếu ở thành phố Kon Tum).

Năng suất lúa vụ mùa ước đạt: 32,89 tạ/ha, tăng 2,4% (+0,77 tạ/ha) so vụ mùa năm 2014. Trong đó: Năng suất lúa ruộng ước đạt 40,12 tạ/ha, tăng 0,7% (+0,27 tạ/ha) so với vụ mùa năm 2014; Năng suất lúa rẫy ước đạt 13,92 tạ/ha, giảm 1,4% (-0,20 tạ/ha) so với vụ mùa năm 2014.

+ Diện tích cây lâu năm: Tổng DTGT cây lâu năm năm 2015 tỉnh Kon Tum ước đạt: 93.516 ha, tăng 1,4% (+1.277 ha) so với năm 2014.

Diện tích gieo trồng cây lâu năm tăng chủ yếu do diện tích gieo trồng cây cà phê tăng. Diện tích cà phê ước đạt 15.265 ha, tăng 8,21% (+1.158 ha) so với năm 2014, trong tổng số diện tích cà phê trồng mới là 1.197 ha, tăng 55,05% (+425 ha) so với cùng kỳ năm trước. Do những năm gần đây giá cà phê luôn ổn định mang lại hiệu quả kinh tế cao vì vậy người dân đã tập trung đầu tư trồng mới, chăm sóc cây cà phê.

- Chăn nuôi

Tình hình chăn nuôi trong tháng ổn định không biến động lớn về tổng đàn; các dịch bệnh nguy hiểm như (Bệnh lở mồm long móng, dịch bệnh Cúm gia cầm và dịch bệnh Tai xanh ở lợn) không xảy ra.

b) Lâm nghiệp

Tính đến thời điểm 15/11/2015, trên địa bàn tỉnh công tác trồng rừng tập trung là 1.998 ha, giảm 11,44% (-250 ha) so với cùng kỳ năm trước.

Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng: Trong tháng trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ cháy rừng. Tính từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã xảy ra 8 vụ cháy rừng, với tổng diện tích thiệt hại (mức độ thiệt hại từ 40-60%): là 34,29 ha tăng 8 vụ (+34,29 ha) so với cùng kỳ năm trước.

 Tính đến 15/11/2015, trên địa bàn tỉnh xảy ra 59 vụ vi phạm phá rừng với diện tích thiệt hại là 4,35 ha, giảm 51 vụ (-50,45 ha) so với cùng kỳ năm trước.

Công tác khai thác lâm sản: tính đến thời điểm 15/11/2015 sản lượng gỗ khai thác được 21.434 m3, tăng 21,1% (+3.730 m3) so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân tăng là do công tác khai thác gỗ rừng trồng nguyên liệu giấy và khai thác tận dụng tỉa thưa nuôi dưỡng rừng trồng khác tăng so với cùng kỳ. Sản lượng củi khai thác là: 244.495 Ste, tăng 9,35% (+20.900 Ste) so với cùng kỳ năm trước.

c) Thủy sản (có đến 15/11/2015)

Diện tích nuôi trồng thủy sản ước tính là 570 ha tăng 5,17% (+28 ha), so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng sản phẩm thuỷ sản ước tính là 3.059 tấn, tăng 10,75% (+297 tấn), so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

Sản lượng nuôi trồng nước ngọt ước là 1.814 tấn, tăng 10,14% (+167 tấn), so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng khai thác nước ngọt ước là 1.245 tấn, tăng 11,66% (+130 tấn), so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng sản phẩm thuỷ sản tăng so với cùng kỳ năm trước do diện tích nuôi trồng tăng 5,17% (+28 ha). Bên cạnh đó việc khai thác đánh bắt trên các lòng hồ thủy lợi, thuỷ điện thuận lợi nên các hộ khai thác đã tăng đầu tư phương tiện đánh bắt nên sản lượng thuỷ sản tăng lên.

2. Công nghiệp

- Tình hình hoạt động sản xuất công nghiệp tháng 11 năm 2015

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 11 năm 2015 ước tính tăng 9,25% so cùng kỳ năm trước. Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tháng 11 năm 2015 tăng so cùng kỳ năm trước chủ yếu do chỉ số ở ngành công nghiệp chế biến tăng        (tăng 19,78%), nguyên nhân năm nay nguồn cung cấp nguyên liệu sắn tương đối dồi dào, sản  phẩm tinh bột sắn sản xuất ra có thị trường tiêu thụ ổn định nên sản lượng sản xuất tăng; Ngành khai thác khoáng sản tăng 8,17%  do thời điểm cuối năm các doanh nghiệp xây dựng tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng, nhu cầu sử dụng đá xây dựng tăng cao nên các đơn vị tăng sản lượng khai thác; ngành sản xuất cung cấp nước, thu gom và xử lý rác thải tăng 7,99% so cùng kỳ. Riêng ngành sản xuất và phân phối điện giảm 9,78% do trong năm nay lượng mưa trên địa bàn tương đối thấp, các đơn vị sản xuất điện chủ động điều tiết giảm công suất các nhà máy nhằm ổn định lượng nước trên các hồ chứa để duy trì hoạt động.

So với tháng trước chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 11/2015 ước tính tăng 10,80%; Trong đó ngành công nghiệp khai thác tăng 5,92% do nhu cầu tiêu thụ đá xây dựng các tháng cuối năm tăng nên các đơn vị đã tăng sản lượng khai thác, ngành công nghiệp chế biến tăng 15,77% do đến cuối tháng 11 Công ty cổ phần Đường Kon Tum bắt đầu thu mua nguyên liệu mía để vào sản xuất trở lại, hơn nữa các nhà máy sản xuất tinh bột sắn đang trong thời gian sản xuất ổn định, lượng tinh bột sắn sản xuất tăng đã làm chỉ số ngành công nghiệp chế biến tăng cao so tháng trước, ngành sản xuất phân phối điện tăng 3,55% so tháng trước.

- Tình hình hoạt động  sản xuất công nghiệp 11 tháng năm 2015:

Ước tính chỉ số sản xuất công nghiệp 11 tháng năm 2015 tăng 7,01% so cùng kỳ năm trước; trong đó tăng chủ yếu ở ngành công nghiệp chế biến (tăng 15,57%), nguyên nhân là do sản phẩm đường, tinh bột sắn sản xuất tăng; ngành khai thác cung cấp nước, thu gom và xử lý rác thải tăng 3,81%; ngành sản xuất điện giảm nhẹ so cùng kỳ (giảm 5,21%), nguyên nhân là do năm nay tình hình nắng hạn kéo dài hơn so với năm trước nên các đơn vị đã chủ động điều tiết giảm công suất hoạt động của các nhà máy nhằm ổn định sản lượng điện sản xuất trong mùa khô; ngành công nghiệp khai thác khoáng sản ước tính chỉ số sản xuất giảm 10,92% do Công ty TNHH MTV khoáng sản Hoàng Anh Gia Lai - Kon Tum  ngừng khai thác quặng sắt trên địa bàn tỉnh.

Ước tính một số sản phẩm sản xuất trong 11 tháng năm 2015 như sau: Đá xây dựng khai thác 544.728 m3, giảm 5,22% so cùng kỳ năm trước; Tinh bột sắn sản xuất 187.831 tấn, tăng 94,15% so cùng kỳ năm trước; lượng đường sản xuất 12.644 tấn, tăng 23,47% so cùng kỳ năm trước; bàn, ghế sản xuất 184.146 chiếc, bằng 89,39% so cùng kỳ, điện sản xuất 718,05 triệu Kwh, bằng 91,66% so cùng kỳ năm trước.

Tính chung 10 tháng năm 2015 chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 51,39 % so cùng kỳ năm trước. Trong đó tăng cao nhất thuộc nhóm ngành sản xuất chế biến thực phẩm (tăng 82,44%), nguyên nhân chính do sản lượng tinh bột sắn sản xuất tăng cao nên lượng xuất kho tiêu thụ cũng tăng theo đã làm cho chỉ số tiêu thụ nhóm ngành chế biến thực phẩm tăng mạnh; sản phẩm sản xuất thuộc các ngành như sản xuất trang phục, sản xuất hóa chất, sản xuất sản phẩm khoáng phi kim loại…có thị trường tiêu thụ ổn định và chỉ số tiêu thụ tăng tương ứng theo sản lượng sản xuất ra. Riêng ngành sản xuất bàn, ghế chỉ số tiêu thụ sản phẩm sản xuất giảm (giảm 12,48%) do thị trường xuất khẩu khó khăn, các đơn vị sản xuất ra sản phẩm chủ yếu tiêu thụ trong thị trường nội địa nên lượng tiêu thụ chậm.

Chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thời điểm 01/11/2015 giảm 9,26% so cùng thời điểm tháng trước; trong đó mức giảm thấp nhất thuộc ngành chế biến thực phẩm (giảm 18,74%), nguyên nhân thời điểm hiện tại Công ty cổ phần Đường Kon Tum tạm ngừng sản xuất thời vụ, không có sản phẩm nhập kho, mà chỉ xuất kho tiêu thụ sản phẩm nên chỉ số tồn kho ngành này giảm mạnh; sản phẩm tinh bột sắn hiện nay đang có thị trường tiêu thụ ổn định nên các đơn vị tiêu thụ hết sản phẩm sản xuất ra, lượng tồn kho có xu hướng giảm; các ngành sản xuất còn lại tình hình tiêu thụ sản phẩm sản xuất tương đối thuận lợi nên chỉ số tồn kho sản phẩm đều giảm so cùng thời điểm tháng trước. So cùng thời điểm năm trước chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,94%; Trong đó tăng cao nhất là ngành chế biến thực phẩm (tăng 23,29%), nguyên nhân tăng do là đang chính vụ thu hoạch nguyên liệu, sản lượng tinh bột sắn sản xuất và nhập kho tăng cao; ngành chế biến gỗ tăng 41,75% do lượng xuất khẩu thấp,  sản phẩm sản xuất ra chủ yếu bán trong thị trường nội địa nên lượng tiêu thụ chậm; các ngành sản xuất khác chỉ số tồn kho đều giảm so cùng thời điểm năm trước.  

Nhìn chung, tình hình hoạt động sản xuất ngành công nghiệp của các đơn vị, cơ sở trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong 11 tháng năm 2015 vẫn duy trì hoạt động sản xuất ổn định, một số nhóm ngành có chỉ số sản xuất tăng cao. Đánh giá chung toàn ngành công nghiệp có chỉ số sản xuất tăng trưởng khá so cùng kỳ năm trước, trong đó ngành công nghiệp chế biến luôn hoạt động ổn định và có mức tăng trưởng cao nhất, nguyên nhân trong năm nguồn nguyên liệu sắn tương đối dồi dào, sản phẩm tinh bột sắn sản xuất ra có thị trường tiêu thụ ổn định, các đơn vị đã tập trung thu mua nguyên liệu để sản xuất nên sản phẩm tinh bột sắn sản xuất tăng cao; Ngoài ra Công ty cổ phần Đường Kon Tum có thời gian hoạt động sản xuất dài hơn so với năm trước nên sản phẩm đường sản xuất cũng tăng. Các ngành sản xuất khác như sản xuất trang phục, chế biến gỗ, sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại…hoạt động tương đối ổn định. Ngành sản xuất sản phẩm bàn, ghế trong các tháng đầu năm còn gặp khó khăn, nguyên nhân là do thiếu nguồn nguyên liệu sản xuất và khó khăn về nguồn tài chính, chưa tìm được thị trường tiêu thụ sản phẩm đầu ra nên các đơn vị hạn chế sản xuất, tuy nhiên đến các tháng cuối năm tình hình sản xuất có thuận lợi hơn nên các đơn vị sản xuất đang xúc tiến tăng sản lượng sản xuất. Bên cạnh, ngành khai thác khoáng sản có chỉ số sản xuất giảm so cùng kỳ, nguyên nhân là do Công ty TNHH MTV khoáng sản Hoàng Anh Gia Lai - Kon Tum đã ngừng khai thác quặng sắt trên địa bàn tỉnh. Đối với ngành sản xuất điện, sản lượng điện sản xuất trong 11 tháng năm 2015 giảm nhẹ so cùng kỳ năm trước, nguyên nhân chủ yếu do năm nay tình hình nắng hạn kéo dài hơn so năm trước nên các đơn vị sản xuất điện chủ động điều tiết công suất nhằm ổn định sản xuất.

3. Vốn đầu tư

- Ước tính thực hiện vốn đầu tư phát triển tháng 11  năm 2015 thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Kon Tum đạt: 91.102 triệu đồng, Chia ra:

Nguồn vốn Ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt : 67.590 triệu đồng, chiếm 74,19% trong tổng số nguồn vốn, chủ yếu tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng về lĩnh vực thuỷ lợi, giao thông nông thôn, giáo dục, y tế,  .... Trong đó: Nguồn vốn cân đối Ngân sách tỉnh đạt 9.015  triệu đồng, chiếm 13,34%; Nguồn vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu đạt 32.580 triệu đồng, chiếm 48,20%; Nguồn vốn ODA đạt 18.250 triệu đồng, chiếm 27,00%; Nguồn vốn Xổ số kiến thiết đạt 5.260 triệu đồng, chiếm 7,78% và nguồn vốn khác đạt 2.485 triệu đồng, chiếm 3,68% trong tổng nguồn vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh.

Nguồn vốn Ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt: 22.282 triệu đồng, chiếm 24,46% trong tổng số nguồn vốn, chủ yếu tập trung đầu tư xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn như đường giao thông nông thôn, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa… trên địa bàn các huyện, thành phố thuộc tỉnh . Trong đó: Nguồn vốn cân đối Ngân sách huyện đạt 7.562 triệu đồng, chiếm 33,94%; Nguồn vốn tỉnh hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu đạt 12.860 triệu đồng, chiếm 57,71% và nguồn vốn khác đạt 1.860 triệu đồng, chiếm 8,35% trong tổng nguồn vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện.

Nguồn vốn Ngân sách Nhà nước cấp xã đạt: 1.230 triệu đồng, chiếm 1,35% trên tổng số nguồn vốn.

- Ước tính thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Kon Tum 11 tháng đầu năm 2015 đạt 1.047.779 triệu đồng, bằng 96,50% so với cùng kỳ, đạt 85,50% kế hoạch, chia ra:

Nguồn vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt: 786.943 triệu đồng, tăng 16,28% so với cùng kỳ, đạt 83,37% kế hoạch.

Nguồn vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt: 254.797 triệu đồng, bằng 62,75% so với cùng kỳ, đạt 90,54% kế hoạch.

Nguồn vốn Ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 5.857 triệu đồng: tăng 111,77% so với cùng kỳ. 

4.  Thương mại, dịch vụ và giá cả

a) Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

- Tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh ước tính tháng 11 năm 2015 đạt 1.036.145 triệu đồng, tăng 3,56% so với tháng trước.

Trong tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ, chia ra: Ngành thương nghiệp đạt 859.200 triệu đồng, chiếm 82,92% trong tổng mức và tăng 3,71% so với tháng trước; Ngành lưu trú, ăn uống và du lịch đạt 110.717 triệu đồng, chiếm 10,69% trong tổng mức và tăng 3,40% so với tháng trước; Ngành dịch vụ đạt 66.229 triệu đồng, chiếm 6,39% trong tổng mức và tăng 1,88% so với tháng trước.

Nguyên nhân tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh ước tính tháng 11 tăng so tháng trước là do: thời tiết vào mùa khô nên thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa và các đơn vị tập trung đầu tư mua nguồn nguyên vật liệu để đẩy nhanh tiến độ sản xuất kinh doanh trong những tháng cuối năm. Mặt khác trong tháng chuẩn bị cho dịp ngày Lễ hiến chương nhà giáo Việt Nam 20-11, nên nhu cầu mua sắm hàng hóa tiêu dùng cũng tăng.

- Tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh ước tính 11 tháng năm 2015 đạt 11.022.911 triệu đồng, tăng 17,37% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ, chia ra: Ngành thương nghiệp đạt 9.118.880 triệu đồng, chiếm 82,73% trong tổng mức và tăng 18,18% so với cùng kỳ năm trước; Ngành lưu trú, ăn uống và du lịch đạt 1.191.313 triệu đồng, chiếm 10,81% trong tổng mức và tăng 18,89% so với cùng kỳ năm trước; Ngành dịch vụ đạt 712.798 triệu đồng, chiếm 6,46% trong tổng mức và tăng 5,84% so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh 11 tháng năm 2015 tăng so với cùng kỳ năm trước là do: số lượng doanh nghiệp ngoài Nhà nước đăng ký mới đã đi vào hoạt động, một số doanh nghiệp ngừng hoạt động đã trở lại hoạt động và các cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ cá thể trên địa bàn tỉnh tăng; một số doanh nghiệp đã chủ động mở rộng quy mô, hoạt động đa ngành nghề. Hơn nữa, trong những tháng đầu năm một số doanh nghiệp kinh doanh thương mại đã tăng cường triển khai các chương trình khuyến mại đối với một số mặt hàng, thay đổi mẫu mã, chất lượng các mặt hàng nhằm kích thích lượng tiêu dùng  cũng như sức mua của người dân đã làm cho tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tăng.

b) Xuất, nhập khẩu

- Xuất khẩu

Ước tính tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tháng 11 năm 2015 đạt 6.297 ngàn USD, tăng 3,82 % so với số thực hiện tháng trước. Chủ yếu kinh tế tư nhân thực hiện xuất khẩu. Sản phẩm chủ yếu: Cà phê nhân 19 tấn; Cao su thô 3.291 tấn; Dây thun cao su 50 tấn; Sản phẩm từ gỗ (bàn, ghế các loại) 6.380 cái; Tinh bột sắn 3.000 tấn.

Tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn ước tính 11 tháng năm 2015 đạt 47.556 ngàn USD giảm 5,49 % so với số thực hiện cùng kỳ năm trước. Chủ yếu kinh tế tư nhân thực hiện xuất khẩu. Sản phẩm chủ yếu: Cà phê nhân 1237 tấn; Sắn và các sản phẩm từ sắn 18.521 tấn; Cao su thô 21.693 tấn; Dây thun cao su 1.339 tấn; Sản phẩm từ gỗ (bàn ghế các loại) 98.743 cái; gỗ ván 835 m3.

- Nhập khẩu

Ước tính tổng kim ngạch nhập khẩu trên địa bàn tháng 11 năm 2015 đạt 1.270  ngàn USD tăng 2,42% so với số thực hiện tháng trước. Chủ yếu kinh tế tư nhân thực hiện nhập khẩu. Sản phẩm chủ yếu: Gỗ và sản phẩm từ gỗ (gỗ xẻ và gỗ các loại) 130 m3; Bộ phận máy móc, thiết bị sản xuất tinh bột sắn 01 bộ.

Tổng kim ngạch nhập khẩu trên địa bàn ước tính 11 tháng năm 2015 đạt 10.991 ngàn USD, tăng 38,02% so với số thực hiện cùng kỳ năm trước. Chủ yếu kinh tế tư nhân thực hiện nhập khẩu. Sản phẩm chủ yếu: Chất dẻo nguyên liệu (Precipitated Silica) 245,8 tấn; Gỗ và sản phẩm từ gỗ (gỗ xẻ và gỗ các loại) 15.966 m3; Khoá thẻ Adel các loại 2.343 cái; Bộ phận máy móc, thiết bị sản xuất tinh bột sắn 03 bộ.

Nguyên nhân: Tổng kim ngạch nhập khẩu 11 tháng năm 2015 tăng so với cùng kỳ năm trước là do: các doanh nghiệp chủ yếu nhập khẩu gỗ từ Lào về để sản xuất hàng hoá xuất khẩu sang các thị trường khác; mặc khác các doanh nghiệp đã tìm được thị trường tiêu thụ sản phẩm, vì vậy các doanh nghiệp hoạt động nhập khẩu thực hiện nhập khẩu tăng so với cùng kỳ năm trước.

c) Chỉ số giá

- Chỉ số giá tiêu dung: Trong tháng 11 năm 2015 chỉ số giá tiêu dùng có xu hướng tăng nhẹ so với tháng trước, tuy nhiên giá một số hàng hóa thiết yếu tiếp tục ổn định, cụ thể như sau:

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 năm 2015 tăng 0,14% so với tháng trước; tăng 0,51% so với cùng kỳ năm trước; tăng 0,43% so với tháng 12 năm trước; CPI bình quân 11 tháng đầu năm 2015 so với cùng kỳ năm trước tăng 0,82%.

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, có 5 nhóm tăng: May mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,41%; Nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,47%; Thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,61%; Giao thông tăng 0,08%; Hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,21%. Có 4 nhóm ổn định: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống; Đồ uống và thuốc lá; Thuốc và Dịch vụ y tế; Giáo dục. Có 2 nhóm hàng giảm: Bưu chính viễn thông giảm 0,13%; Văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,16%.  

- Chỉ số giá vàng và Đô la Mỹ trên địa bàn tỉnh: Giá vàng trong nước biến động theo giá vàng thế giới với xu hướng giảm hơn tháng trước, hiện giá vàng 9999 trên địa bàn tỉnh tháng 11/2015 được bán với giá khoảng là 3.132.000 đồng/chỉ giảm 0,85% so với tháng trước, tỷ giá USD/VND bình quân giao dịch tại mức 2.238.082 đồng/USD giảm 0,23% so với tháng trước.

d) Vận tải

- Hoạt động vận tải, kho bãi ước tính tháng 11 năm 2015: Doanh thu vận tải, kho bãi ước tính tháng 11 năm 2015 đạt 101.545,01 triệu đồng, tăng 2,38 % so với tháng trước, cụ thể như sau:

Vận tải hành khách: Doanh thu ước tính đạt 38.434,91 triệu đồng, tăng      2,5 % so với tháng trước; Vận chuyển ước tính đạt 756 nghìn lượt khách, tăng 2,12 %; Luân chuyển ước tính đạt 96.996 nghìn lượt khách.km, tăng 2,22 % so với tháng trước.

Vận tải hàng hoá: Doanh thu ước tính đạt 62.707,10 triệu đồng, tăng 2,27 % so với tháng trước; Vận chuyển ước tính đạt 757 nghìn tấn, tăng 1,87 %; Luân chuyển ước tính đạt 36.956 nghìn tấn.km, tăng 1,92 % so với tháng trước.

Hoạt động kho bãi, hỗ trợ vận tải ước tính đạt 403 triệu đồng, tăng 9,65 % so với tháng trước.

- Hoạt động vận tải, kho bãi ước tính 11 tháng năm 2015: Doanh thu vận tải, kho bãi ước tính 11 tháng năm 2015 đạt 1.070.150,55 triệu đồng, tăng 11,88 % so với cùng kỳ năm trước, cụ thể như sau:

Vận tải hành khách: Doanh thu ước tính đạt 402.291,04 triệu đồng, tăng 12,12 % so với cùng kỳ năm trước; Vận chuyển ước tính đạt 7.905 nghìn lượt khách, tăng 10,67 % so với cùng kỳ năm trước; Luân chuyển ước tính đạt 1.017.970 nghìn lượt khách.km, tăng 11,12 % so với cùng kỳ năm trước.

Vận tải hàng hoá: Doanh thu ước tính đạt 663.999,16 triệu đồng, tăng  11,73 % so với cùng kỳ năm trước; Vận chuyển ước tính đạt 7.866 nghìn tấn, tăng 10,7 % so với cùng kỳ năm trước; Luân chuyển ước tính đạt 387.094 nghìn tấn.km, tăng 11,67 % so với cùng kỳ năm trước.

 Hoạt động kho bãi, hỗ trợ vận tải ước tính đạt 3.860,35 triệu đồng, tăng 11,55 % so với cùng kỳ năm trước.

5. Một số vấn đề xã hội 

a) Y tế

- Tình hình dịch bệnh:

Bệnh tay - chân - miệng: Ghi nhận 29 ca mắc mới (Kon Tum 9, Đăk Glei 8, Đăk Tô 8, Sa Thầy 3,  Đăk Hà 1), tăng 24 ca so với tháng trước và tăng 8 ca so với tháng 10/2014. Lũy tích đến 31/10/2015, ghi nhận 91 ca mắc, giảm 183 ca so với cùng kỳ năm trước và không có tử vong.

Bệnh thủy đậu: Ghi nhận 37 ca mắc mới, giảm 13 ca so với tháng trước và tăng 12 ca so với tháng 10/2014. Lũy tích đến 31/10/2015, ghi nhận 651 ca mắc, giảm 155 ca so với cùng kỳ năm trước và không có tử vong.

Bệnh quai bị: Ghi nhận 81 ca mắc mới, giảm 21 ca so với tháng trước và tăng 63 ca so với tháng 10/2014. Lũy tích đến 31/10/2015, ghi nhận 610 ca mắc, tăng 267 ca so với cùng kỳ năm trước và không có tử vong.

Bệnh sốt xuất huyết: Ghi nhận 42 ca mắc mới, tăng 11 ca so với tháng trước, tăng 11 ca so với tháng 10/2014. Luỹ tích đến 31/10/2015, ghi nhận 131 ca mắc, tăng 77 ca so với cùng kỳ năm trước và không có tử vong.

Sốt rét: Ghi nhận 65 ca mắc mới, tăng 10 ca so với tháng trước và tăng 10 ca so với tháng 10/2014. Lũy tích đến 31/10/2015, ghi nhận 414 ca mắc, giảm 193 ca so với cùng kỳ năm trước và không có tử vong.

Tổng số bệnh nhân lao mới phát hiện trong tháng 28 người (AFB (+): 15; AFB(-): 5; lao ngoài phổi 8), tăng 7 bệnh nhân so với tháng trước. Tổng số bệnh nhân tâm thần mới phát hiện 13 người (tâm thần phân liệt: 06; động kinh: 7).

Không ghi nhận bệnh nhân mắc các bệnh sởi, hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do vi rút Corona, cúm A (H5N1, H7N9, H1N1) trên người và không ghi nhận bệnh nhân phong mới.

- Phòng chống HIV/AIDS: Trong tháng ghi nhận 03 trường hợp nhiễm HIV mới (01 trường hợp xét nghiệm từ tỉnh khác chuyển về). Tổng số bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS đang điều trị thuốc ARV 84 người (người lớn: 79 và trẻ em: 5); điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone cho 54 bệnh nhân và tư vấn điều trị 24 người.

- An toàn thực phẩm

Trong tháng không có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn tỉnh. Tổng số ca mắc lẻ tẻ là 30 ca, nguyên nhân do uống rượu và ăn uống không đảm bảo vệ sinh.

Kiểm tra việc bảo đảm an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Kết quả tổng số cơ sở được kiểm tra: 143 cơ sở, số cơ sở đạt chiếm tỷ lệ 81,8%.

- Chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em:

Tổ chức 3 lớp tập huấn về xử lý lồng ghép chăm sóc trẻ bệnh cho cán bộ y tế tuyến xã; 4 lớp tập huấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên cho cán bộ y tế tuyến huyện và xã.

Tính đến 31/10/2015, tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi tiêm chủng đầy đủ đạt 78,5%; tiêm phòng uốn ván UV2+ (02 mũi trở lên) cho phụ nữ có thai đạt 71,1%; tiêm phòng uốn ván UV2+ cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đạt 61,1%; tiêm vắc xin sởi cho trẻ 18 tháng đạt 42,6%; tiêm vắc xin DPT cho trẻ 18 tháng đạt 74,2%; sởi-rubella (trẻ 18 tháng) 32,3%. Nhìn chung, tính đến cuối tháng 10/2015, công tác tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em dưới 1 tuổi và tiêm phòng uốn ván cho phụ nữ đều chưa đạt tiến độ.

b) Giáo dục

Ngày 10 tháng 11 năm 2015, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện đánh giá học sinh tiểu học theo thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày  28/8/2014 của Bộ GD&ĐT. Nhìn chung, Thông tư 30 sau một năm thực hiện trên thực tế đã đáp ứng được yêu cầu đổi mới đánh giá học sinh theo tinh thần Nghị quyết 29 về các mặt: giảm áp lực về điểm số, thi cử; giúp học sinh được phát triển toàn diện về phẩm chất, năng lực, về quá trình và kết quả học tập; giúp giáo viên kịp thời điều chỉnh phương pháp dạy học phù hợp với từng đối tượng; từ đó giúp học sinh tiến bộ theo các yêu cầu giáo dục ở tiểu học.

c) Hoạt động văn hóa, thể thao

Lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XV nhiệm kỳ 2015-2020, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; kỷ niệm 18 năm ngày thành lập Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Kon Tum (28/10/1997-28/10/2015), từ ngày 06 đến ngày 08/11/2015 tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh đã diễn ra Giải cầu lông lần thứ III năm 2015. Tham gia giải có 7 đoàn, Câu lạc bộ Cầu lông trên địa bàn tỉnh với 65 vận động viên của 4 nhóm tuổi (nhóm tuổi 1: từ 16 đến 30; nhóm 2: từ 31 đến 40; nhóm 3: từ 41 đến 50 và nhóm tuổi 4: trên 50 tuổi). Các vận động viên tranh tài ở 5 nội dung thi đấu ở mỗi nhóm tuổi gồm đơn nam; đơn nữ; đôi nam; đôi nữ và đôi nam nữ với tổng cộng 75 trận đấu ở tất cả các nội dung. Đây là một giải đấu được Nhà Văn hóa Lao động tỉnh tổ chức thường xuyên (2 năm một lần), là sân chơi bổ ích cho cán bộ, Nhân dân yêu thích tập luyện, giao lưu, thi đấu. Kết thúc thi đấu Ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba cho các vận động viên và đoàn đạt thành tích cao với tổng giải thưởng 15 triệu đồng.                         

d) Tình hình an ninh trật tự - an toàn giao thông

- Tình hình  ANTT – ATGT tháng 10/2015

 Phạm pháp hình sự: Phát hiện 32 vụ (tăng 04 vụ so với tháng trước). Trong đó: Giết người 03 vụ, cố ý gây thương tích dẫn đến chết người 01 vụ, vô ý làm chết người 01 vụ, cố ý gây thương tích 04 vụ, trộm cắp tài sản 11 vụ, đánh bạc 03 vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 02 vụ, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 02 vụ, tàng trữ trái phép chất ma túy 02 vụ, cố ý làm hư hỏng tài sản 01 vụ, hiếp dâm 01 vụ, chứa mại dâm và mua bán dâm 01 vụ. Hậu quả: Chết 05 người, bị thương 05 người. Thiệt hại: mất 01 khẩu súng Rulo, 747 viên đạn cao su, 06 mô tô, 04 máy tính xách tay, 24 ĐTDĐ, 454.420.000 đồng tiền mặt và một số tài sản khác trị giá khoảng 25 triệu đồng.

Tai nạn giao thông: Xảy ra 04 vụ (giảm 01 vụ so với tháng trước). Hậu quả: Chết 04 người (giảm 02 người so với tháng trước), bị thương 03 người (tăng 01 người so với tháng trước), hư hỏng 01 xe ô tô, 06 xe mô tô.

Qua công tác tuần tra kiểm soát lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh phát hiện 1.850 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ, tạm giữ 465 phương tiện, 1.213 giấy tờ xe các loại; xử phạt hành chính 1.618 trường hợp, thu 1.030.623.000 đồng nộp ngân sách Nhà nước.

- Tình hình ANTT – ATGT 10 tháng năm 2015

Phạm pháp hình sự: Phát hiện 326 vụ. Trong đó: Giết người 13 vụ; trộm cắp tài sản 122 vụ; cướp tài sản 11 vụ; cướp giật tài sản 05 vụ; trộm cắp tài sản + cưỡng đoạt tài sản 01 vụ; cưỡng đoạt tài sản 01 vụ; cố ý làm hư hỏng tài sản 06 vụ; cố ý gây thương tích dẫn đến chết người 04 vụ; vô ý làm chết người 01 vụ; cố ý gây thương tích 72 vụ; làm chết người trong khi thi thi hành công vụ 01 vụ; hiếp dâm 10 vụ (trong đó hiếp dâm trẻ em 06 vụ); dâm ô với trẻ em 01 vụ; giao cấu với trẻ em 01 vụ; chứa mại dâm và mua bán dâm 01 vụ; lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 03 vụ; tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy 25 vụ; gây rối trật tự công cộng 01 vụ; xúc phạm quốc kỳ 01 vụ; lừa đảo chiếm đoạt tài sản 05 vụ; chống người thi hành công vụ 04 vụ; hủy hoại tài sản 06 vụ; công nhiên chiếm đoạt tài sản 01 vụ; vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới 02 vụ; tàng trữ, vận chuyển hàng cấm 01 vụ; đánh bạc 20 vụ; khủng bố 01 vụ; vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng 01 vụ; vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm 01 vụ; vận chuyển lâm sản trái phép 01 vụ; tàng trữ động vật hoang dã trái phép 01 vụ. Hậu quả: Chết 20 người, bị thương 88 người. Thiệt hại: Mất 01 khẩu súng rulo 747 viên đạn cao su, 34 xe mô tô, 01 xe đạp, 04 ti vi, 46 ĐTDĐ, 12 máy tính xách tay, khoảng 02 tấn gỗ trắc, 2.400 USD, 180.000đ tiền Đài Loan, 1.512.107.800 đồng tiền mặt và một số tài sản khác trị giá khoảng 1.495 triệu đồng. 

Tai nạn giao thông: Xảy ra 70 vụ. Hậu quả: Chết 63 người, bị thương 54 người, hư hỏng 28 xe ô tô, 88 xe mô tô, 01 xe máy điện.

Qua công tác tuần tra kiểm soát lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh phát hiện 25.331 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ, tạm giữ 5.319 phương tiện, 17.324 giấy tờ xe các loại; xử phạt hành chính 24.439 trường hợp, thu 12.942.522.000 đồng nộp ngân sách Nhà nước.

e) Tình hình cháy, nổ

Trong tháng không xảy ra vụ cháy. Lũy kế từ đầu năm đến nay toàn tỉnh xảy ra 18 vụ cháy, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 3.100 triệu đồng.

II. TIN TRONG NƯỚC.

1. Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XIII

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIII được tiến hành từ ngày 20/10; dự kiến kết thúc vào ngày 27/11/2015, xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng sau:

Thứ nhất, xem xét, thông qua 18 dự án luật, nhiều nghị quyết; cho ý kiến về 8 dự án luật khác, nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về tư pháp, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, củng cố quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, bộ máy tổ chức và hoạt động của Quốc hội... theo tinh thần của Hiến pháp.

Thứ hai, xem xét các báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2015, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2016-2020 và ban hành nghị quyết của Quốc hội về các nội dung này; đồng thời xem xét, cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, kế hoạch tài chính 5 năm 2016-2020.

Thứ ba, xem xét các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án; công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015; tiến hành giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất tại các nông trường, lâm trường quốc doanh giai đoạn 2004-2014; xem xét Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 9; xem xét báo cáo của Chính phủ, các bộ trưởng, trưởng ngành về việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về giám sát, chất vấn và trả lời chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến nay; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Thứ tư, quyết định ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; thành lập Hội đồng Bầu cử quốc gia, bầu Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia và phê chuẩn Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia; bầu Tổng Thư ký Quốc hội.

Thứ năm, thảo luận, góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

2. Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 20/10/2015, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 49-CT/TW về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, mặt trận và đoàn thể nhân dân các cấp thực hiện tốt một số nội dung quan trọng sau đây:

(1) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Xác định rõ công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ rất quan trọng, thường xuyên, là trách nhiệm của cấp ủy, hệ thống chính trị và toàn xã hội. Người đứng đầu cấp ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các cấp phải thường xuyên đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với nhân dân. Các cơ quan thông tin đại chúng, chủ động định hướng dư luận xã hội và đấu tranh phòng, chống có hiệu quả các luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số... Mỗi cấp ủy từ tỉnh đến huyện, xã phải phân công một đồng chí ủy viên ban thường vụ trực tiếp phụ trách công tác dân vận.

(2) Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước; rà soát, ban hành và thực hiện tốt chính sách dân tộc. Thể chế hóa kịp thời các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tiếp tục rà soát, bổ sung, sửa đổi những bất cập của hệ thống chính sách dân tộc phù hợp với đặc điểm tự nhiên và xã hội của từng vùng, từng dân tộc.

Cơ quan nhà nước các cấp phải phân công lãnh đạo, phụ trách công tác dân vận ở vùng dân tộc thiểu số; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện chính sách dân tộc; đề cao trách nhiệm công tác dân vận của cán bộ chính quyền vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn chủ động phối hợp chặt chẽ với địa phương làm tốt công tác dân vận.

(3) Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện và chủ động tham gia xây dựng các chính sách có liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số trước khi ban hành. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội với chính quyền, lực lượng vũ trang trong công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số với những nội dung cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Đề cao và phát huy tốt vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào. Xây dựng, bổ sung quy ước, hương ước của xã, thôn, bản, buôn, ấp để xây dựng đời sống văn hóa tiến bộ, văn minh phù hợp với từng địa phương, cơ sở.

(4) Phối hợp chặt chẽ giữa công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số với công tác đối ngoại nhân dân trong bảo vệ biên giới; đấu tranh chống âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch. Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, quan hệ thân tộc, đồng tộc của đồng bào vùng giáp biên giới của nước ta với các nước láng giềng, góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Tăng cường giao lưu hợp tác phát triển kinh tế, văn hóa giữa nhân dân hai bên biên giới; thăm hỏi, chúc mừng nhân dịp lễ, Tết, các sự kiện quan trọng của mỗi bên; tổ chức kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới; đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu qua biên giới; nâng cao nhận thức của đồng bào vùng dân tộc thiểu số về chủ quyền lãnh thổ, ý thức bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Kịp thời phòng, chống âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền và kích động gây chia rẽ dân tộc, chống Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân.

(5) Xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ dân vận: Kiện toàn ban dân vận các cấp đủ số lượng, cơ cấu, chất lượng theo các quy định. Bảo đảm tỷ lệ hợp lý cán bộ là người dân tộc thiểu số trong các cấp ủy, tổ chức đảng, mặt trận, đoàn thể, nhất là cán bộ chuyên trách công tác dân vận. Các bộ, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội liên quan nhiều đến công tác dân tộc cần tổ chức bộ phận và cán bộ chuyên trách làm công tác dân tộc; lựa chọn và bố trí ít nhất có một cán bộ lãnh đạo là người dân tộc thiểu số. Ban hành chính sách, chế độ đặc thù đối với cán bộ ban dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đổi mới phương thức công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

3. Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX

Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” dự kiến tổ chức tháng 12/2015. Tham dự Đại hội có khoảng 2.000 đại biểu (trong đó, đại biểu chính thức: 1.800, đại biểu mời: 200). Đại hội sẽ tập trung đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2011 - 2015; đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2016 - 2020. Biểu dương kết quả của các phong trào thi đua yêu nước đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc ở các ngành, các cấp, các lĩnh vực trong 5 năm qua. Biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân, anh hùng, chiến sĩ thi đua và các gương điển hình tiên tiến, nhân tố tiêu biểu trong toàn quốc; qua đó, tiếp tục khơi dậy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc, tạo động lực mới góp phần tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Phát động phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo chỉ thị của Bộ Chính trị và Luật Thi đua - Khen thưởng. Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”.

Ý nghĩa của Đại hội:

Một là, trên cơ sở tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng trong 5 năm (2011 - 2015), Đại hội rút ra bài học kinh nghiệm về nội dung, hình thức, phương thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả; về kinh nghiệm xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến nhằm tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng giai đoạn tiếp theo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Hai là, khẳng định những thành tựu của gần 30 năm đổi mới toàn diện đất nước; những kết quả của phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong 5 năm qua, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng và khơi dậy sức mạnh to lớn của các tầng lớp nhân dân; tiếp tục bồi dưỡng lòng yêu nước, ý chí quật cường, lòng tự hào dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ba là, cổ vũ sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc, tạo nên động lực mới nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phấn đấu đưa đất nước ta sớm trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Bốn là, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

4. Tiếp tục rà soát các chính sách ưu đãi đối với người có công

Thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 27/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ, lần đầu tiên kể từ năm 1954, Việt Nam tiến hành tổng rà soát chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Qua hai năm thực hiện, Chương trình tổng rà soát đã triển khai đúng tiến độ, đầy đủ, toàn diện chính sách của Nhà nước về người có công. Trên cơ sở đó sớm khắc phục những hạn chế, kịp thời bổ sung, sửa đổi chính sách để giải quyết khó khăn của một bộ phận người có công trong xã hội, nhất là đối với những người có công ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đến nay, số đối tượng người có công hưởng đúng, hưởng đủ chính sách là 1.982.769 người (chiếm 95,75%). Số đối tượng hưởng chưa đầy đủ chính sách là 86.201 người (chiếm 4,16%), trong đó đã giải quyết 54.299 trường hợp. Số đối tượng hưởng sai chính sách là 1.872 người (chiếm 0,09%) chủ yếu tập trung vào chênh lệch tỷ lệ thương tật, phản ánh hưởng trợ cấp không đúng hoặc diện đã hết tuổi hưởng trợ cấp…

Có 63.768 trường hợp kê khai chưa được xác nhận người có công (diện tồn đọng), trong đó: Đề nghị xác nhận liệt sĩ 2.020 trường hợp; Bà mẹ Việt Nam anh hùng: 1946 trường hợp; xác nhận thương binh: 7.871 trường hợp; xác nhận bệnh binh: 855 trường hợp; xác nhận hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học: 16.295 trường hợp; kê khai lập hồ sơ để hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với cựu thanh niên xung phong theo Quyết định số 40/2012/QĐ-TTg ngày 27/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ là 16.466 trường hợp; và số còn lại là những trường hợp kê khai đề nghị hưởng các chế độ khác.

Tổng hợp báo cáo từ các địa phương, hiện cả nước có 71.527 trường hợp kê khai đề nghị giải quyết chế độ người có công. Trong đó đã giải quyết 9.735 trường hợp; các Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đang tiếp nhận và hướng dẫn giải quyết 11.473 trường hợp; 23.232 trường hợp chuyển các ngành có liên quan hướng dẫn theo thẩm quyền; 27.087 trường hợp không còn giấy tờ chứng minh để xác nhận và lập hồ sơ hoặc đối tượng đã chết (trong đó, 3.462 trường hợp không thuộc nhóm đối tượng được rà soát theo Chỉ thị số 23/CT-TTg).

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 23/CT-TTg yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tập trung giải quyết những vấn đề tồn tại, vướng mắc, khó khăn trong thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công. Đối với những người có công và thân nhân của người có công chưa được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách ưu đãi, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trên cơ sở rà soát từng trường hợp cụ thể, chỉ đạo giải quyết bổ sung những chính sách mà người có công chưa được hưởng. Những trường hợp qua rà soát còn nghi vấn là hưởng sai hoặc có đơn thư phản ánh là hưởng sai chế độ đối với người có công do lập hồ sơ không đúng thì đề nghị đối tượng thuộc trách nhiệm ngành nào lập hồ sơ ban đầu đề nghị xác nhận người có công, do cơ quan đó chịu trách nhiệm kiểm tra, thanh tra, xác minh, kết luận cụ thể. Đối với những trường hợp qua rà soát có kê khai chưa được xác nhận là người có công, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Nội vụ hướng dẫn, đôn đốc việc lập hồ sơ đề nghị phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng và hồ sơ giải quyết chế độ đối với cựu thanh niên xung phong. Những trường hợp do chưa biết chính sách hoặc do chậm trễ nên chưa được xem xét xác nhận là người có công, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát cụ thể, hướng dẫn thủ tục và tiến hành các bước theo đúng quy định hiện hành; những trường hợp chậm trễ do khâu làm thủ tục, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đôn đốc và sớm xem xét công nhận người có công.

5. Quy định công thức tính lương hưu mới trong Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi

Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi quy định, lao động nam nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi, mỗi năm tăng thêm một năm cho đến khi 20 năm đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với 45% (năm 2018 là 16 năm; năm 2019 là 17 năm; năm 2020 là 18 năm; năm 2021 là 19 năm và từ năm 2022 trở đi là 20 năm).

Đối với nữ, 15 năm đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với 45%, và sau đó cả nam và nữ đều tính thêm 2% cho mỗi năm, mức tối đa bằng 75%.

Như vậy, để đạt được mức hưởng tối đa là 75%, nam phải đóng bảo hiểm xã hội 35 năm và nữ phải đóng bảo hiểm xã hội 30 năm.

Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi cũng tăng tỷ lệ giảm trừ do nghỉ hưu trước tuổi từ 1% lên 2% cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi.

Quy định cụ thể về thời điểm hưởng lương hưu: Đối với người đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, thời điểm hưởng lương hưu là thời điểm ghi trong quyết định nghỉ việc do người sử dụng lao động lập khi người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định.

Đối với người đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, thời điểm hưởng lương hưu được tính bắt đầu từ tháng liền kề sau tháng người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định.

Mức bình quân tiền lương làm căn cứ tính lương hưu đối với người thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi quy định lộ trình áp dụng cách tính lương bình quân theo năm bước giai đoạn để tiến tới thực hiện tính bình quân chung của cả quá trình đóng bảo hiểm xã hội, bảo đảm bình đẳng giữa khu vực trong và ngoài nhà nước. Cụ thể: Tính bình quân của năm năm cuối trước khi nghỉ hưu đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội trước năm 1995; tính bình quân của sáu năm cuối đối với tham gia bảo hiểm xã hội trong thời gian từ ngày 01/01/1995 đến 31/12/2000; tính bình quân của tám năm cuối đối với người tham gia bảo hiểm xã hội trong thời gian từ 01/01/2001 đến 31/12/2006 (như quy định hiện hành); tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi có hiệu lực thi hành đến 31/12/2019 thì tính bình quân của 15 năm cuối trước khi nghỉ hưu; tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2024, tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 20 năm cuối; tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01/01/2025 trở đi thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.

III. TIN THẾ GIỚI

1. Thức đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam và Trung Quốc

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước Việt Nam ngày 05 và 06/11/2015. Đây là chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình trên cương vị là lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước Trung Quốc.

Trong thời gian chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã có các cuộc hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, hội kiến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Chuyến thăm đã thành công tốt đẹp, góp phần vào việc củng cố tình hữu nghị truyền thống, làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung, thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.

- Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực:

Một là, thực hiện tốt Kế hoạch hợp tác giữa hai Đảng và làm sâu sắc các hoạt động giao lưu hợp tác giữa các tổ chức Đảng ở Trung ương và địa phương, nhất là các địa phương có chung đường biên giới. Tích cực thúc đẩy giao lưu hợp tác hữu nghị giữa Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân hai nước.

Hai là, thực hiện tốt Nghị định thư hợp tác giữa Bộ Ngoại giao hai nước, duy trì trao đổi thường xuyên giữa lãnh đạo hai bộ và tăng cường giao lưu giữa các vụ/cục.

Ba là, duy trì trao đổi cấp cao giữa hai quân đội, sử dụng tốt cơ chế Đối thoại chiến lược quốc phòng, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt - Trung và đường dây thông tin điện thoại trực tiếp giữa hai Bộ Quốc phòng; tăng cường hợp tác thực thi pháp luật trên biển giữa Cảnh sát biển hai nước, cùng nhau duy trì hòa bình, ổn định trong vùng biển Vịnh Bắc Bộ, thúc đẩy ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam với Cục Cảnh sát biển Trung Quốc.

Bốn là, tăng cường kết nối chiến lược phát triển giữa hai nước; thúc đẩy kết nối giữa khuôn khổ “hai hành lang, một vành đai” với sáng kiến “một vành đai, một con đường”; tăng cường hợp tác về năng lực sản xuất trên các lĩnh vực như vật liệu xây dựng, công nghiệp phụ trợ, máy móc thiết bị, điện lực, năng lượng tái tạo v.v..

Năm là, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực khoa học - công nghệ, giáo dục, văn hóa, du lịch và báo chí v.v. Sử dụng tốt cơ chế Ủy ban liên hợp về hợp tác khoa học công nghệ giữa hai nước, tích cực thúc đẩy hợp tác về chuyển giao công nghệ, giao lưu giữa các nhà khoa học, trao đổi về việc xây dựng phòng thí nghiệm chung.

- Hai bên đã trao đổi chân thành, thẳng thắn về vấn đề trên biển, nhấn mạnh nghiêm túc tuân thủ những nhận thức chung quan trọng đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; nghiêm túc thực hiện “Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc”, sử dụng tốt cơ chế đàm phán cấp Chính phủ về biên giới lãnh thổ Việt - Trung, kiên trì thông qua hiệp thương và đàm phán hữu nghị, tìm kiếm giải pháp cơ bản và lâu dài.

Hai bên nhất trí cùng nhau kiểm soát tốt bất đồng trên biển, thực hiện đầy đủ và có hiệu quả “Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông” (DOC), thúc đẩy sớm đạt được “Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông” (COC) trên cơ sở hiệp thương thống nhất, không có hành động làm phức tạp, mở rộng tranh chấp; xử lý kịp thời, thỏa đáng vấn đề nảy sinh, duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông và quan hệ Việt - Trung.

- Hai bên đã ký các văn kiện hợp tác: “Kế hoạch hợp tác đào tạo cán bộ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc giai đoạn 2016 - 2020”, “Hiệp định về tàu thuyền đi lại tại khu vực tàu thuyền đi lại tự do ở cửa sông Bắc Luân giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa”, “Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa”... và nhiều văn kiện hợp tác khác.

2. Hội thảo lý luận lần hai giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Pháp

Thực hiện thỏa thuận giữa hai Đảng, Hội thảo lý luận lần thứ hai giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Pháp với chủ đề “Hội nhập quốc tế và phát triển bền vững” tổ chức trong hai ngày 28 và 29/10/2015, tại Hà Nội. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và đồng chí Pi-e Lô-răng, Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp đồng chủ trì Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, phân tích, đánh giá các kinh nghiệm lý luận và thực tiễn trong quá trình hội nhập khu vực và quốc tế của Việt Nam và Pháp. Hội thảo góp phần bổ sung và làm phong phú thêm hệ thống quan điểm lý luận phục vụ công tác hoạch định đường lối phát triển nói chung và đường lối đối ngoại nói riêng của mỗi đảng trong bối cảnh hội nhập khu vực và quốc tế với mục tiêu phát triển bền vững. Qua đây, hai Đảng sẽ thu được những kinh nghiệm quý trong việc tiếp tục triển khai thực hiện chủ trương, chính sách hội nhập quốc tế. Hội thảo còn có ý nghĩa quan trọng đặc biệt trong việc củng cố quan hệ hữu nghị và đoàn kết truyền thống giữa Việt Nam - Pháp.

Thay mặt Ban Lãnh đạo Đảng Cộng sản Pháp, đồng chí Bí thư toàn quốc Pi-e Lô-răng phát biểu đề cao tính chất đặc biệt của mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Pháp và Đảng Cộng sản Việt Nam; đánh giá cao việc hai Đảng duy trì cơ chế Hội thảo lý luận như một cầu nối để trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin và tăng cường hợp tác. Hội thảo được tổ chức vào thời điểm rất có ý nghĩa: Đảng Cộng sản Việt Nam chuẩn bị tổ chức Đại hội lần thứ 12 và Đảng Cộng sản Pháp chuẩn bị tổ chức Đại hội lần 37 trong năm 2016.

3. Quan hệ Việt Nam với các nước

- Tổng thống Cộng hòa Ai-xơ-len Ô-la-phua Rác-na Grim-xơn thăm cấp Nhà nước Việt Nam từ ngày 03 đến 06/11/2015. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp; thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực thương mại - đầu tư, giáo dục- đào tạo, năng lượng và môi trường; hỗ trợ doanh nghiệp hai nước tìm hiểu cơ hội kinh doanh và kết nối. Về vấn đề Biển Đông, hai bên chia sẻ quan ngại về những diễn biến gần đây trên Biển Đông, nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp quốc và nhất là Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982, cũng như việc các bên liên quan cần sớm đạt thỏa thuận về Bộ Quy tắc ứng xử (COC) có tính chất ràng buộc, coi đây là phương thức hữu hiệu để bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không và giao thương tại Biển Đông.

- Tổng thống Cộng hòa I-ta-li-a S.Mát-ta-ren-la thăm cấp nhà nước Việt Nam từ ngày 06 đến 08/11/2015. Hai bên nhất trí các biện pháp tăng cường quan hệ hợp tác trong thời gian tới, trong đó chú trọng trao đổi, phát huy mọi hình thức hợp tác ở cấp Chính phủ cũng như các địa phương, triển khai hiệu quả kế hoạch hành động 2015-2016; phát huy vai trò của các cơ chế đối thoại, Ủy ban hỗn hợp và tăng cường khuyến khích các doanh nghiệp kết nối, mở rộng hợp tác... Về vấn đề khu vực, hai bên đã trao đổi về tình hình gia tăng các hoạt động tôn tạo bãi đá, gây bất ổn cho hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải, hàng không ở Biển Đông. Tổng thống I-ta-li-a khẳng định ủng hộ lập trường của Việt Nam giải quyết các bất đồng bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, duy trì tự do hàng hải, hàng không và bảo đảm an toàn, an ninh khu vực. Hai bên đã ký một số văn kiện hợp tác quan trọng như: Kế hoạch hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và I-ta-li-a giai đoạn 2015-2016, Hiệp định hợp tác và tương trợ hành chính trong lĩnh vực hải quan giữa hai nước.

4. Một số tình hình thế giới đáng chú ý thời gian gần đây

- Về việc Tòa Trọng tài thường trực (PCA) thuộc Liên Hợp quốc ra Phán quyết vụ Phi-lip-pin kiện Trung Quốc liên quan các đảo chiếm đóng trái phép ở Biển Đông: Ngày 29/10/2015, Tòa trọng tài thường trực (PCA) thuộc Liên Hợp quốc ra Phán quyết: Qua xem xét đơn kiện của Phi-lip-pin, PCA bác bỏ luận cứ của Trung Quốc cho rằng vụ việc không thuộc quyền tài phán của PCA, vì tranh chấp trên thực tế là về vấn đề chủ quyền đối với các đảo ở Biển Đông. PCA cho rằng, vụ kiện phản ánh tranh chấp giữa hai nước liên quan đến việc diễn giải và áp dụng Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS); và vấn đề này thuộc thẩm quyền của PCA. Ngày 30/10/2015, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra tuyên bố, PCA không có thẩm quyền xử lý vụ kiện và tiếp tục khẳng định chủ quyền của Trung Quốc đối với các quần đảo tại Biển Đông cũng như các quyền lợi của Trung Quốc hình thành trong lịch sử tại Biển Đông. Về vụ việc này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nêu rõ: Việt Nam khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Là quốc gia ven biển ở Biển Đông và thành viên Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển 1982, Việt Nam có quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mình được xác định phù hợp với Công ước. Liên quan đến vụ kiện của Philippin, Việt Nam đã nhiều lần thể hiện quan điểm của mình, đặc biệt là trong Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Việt Nam gửi Tòa trọng tài ngày 05/12/2014. Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi sát tiến trình tiếp theo của vụ kiện và bảo lưu quyền sử dụng mọi biện pháp hòa bình phù hợp và cần thiết để bảo vệ các quyền và lợi ích pháp lý của mình ở Biển Đông.

- Ngày 04/11/2015, Tòa phúc thẩm Cam-pu-chia một lần nữa bác đề nghị nộp tiền bảo lãnh để được tại ngoại của Thượng nghị sĩ Hong Sokhua, thuộc đảng Cứu nguy Dân tộc Cam-pu-chia (CNRP) đối lập, người đang bị tạm giam sau khi đăng tải trên trang facebook cá nhân thông tin xuyên tạc Hiệp ước hòa bình, hữu nghị và hợp tác Cam-pu-chia - Việt Nam, được ký vào năm 1979. Trước đó, ngày 02/9 và ngày 17/9/2015, Tòa phúc thẩm Cam-pu-chia đã bác đơn xin nộp tiền bảo lãnh để được tại ngoại của ông Hong Sokhua với lý do nhằm ngăn chặn việc tái phạm tội, bảo đảm an ninh và phục vụ quá trình điều tra vụ việc liên quan đến các tội trạng của Thượng nghị sĩ Hong Sokhua. Trên trang facebook cá nhân, ông Hong Sokhua đăng tải thông tin xuyên tạc Điều 4 của Hiệp ước hòa bình, hữu nghị và hợp tác Cam-pu-chia - Việt Nam, được ký vào năm 1979 là “Hai bên sẽ ký Hiệp ước để xóa bỏ biên giới giữa hai nước”. Trên thực tế, Điều 4 của Hiệp ước nêu rõ: “Hai bên sẽ đàm phán để ký hiệp ước dựa trên cơ sở đường biên giới hiện tại với quyết tâm xây dựng đường biên giới này trở thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị, lâu dài của cả hai nước”.

5. Về việc Mỹ đưa tàu tuần tra ở khu vực Trường Sa                                                                              

Ngày 27/10/2015, Hải quân Mỹ điều tàu khu trục mang tên lửa USS Lassen tới tuần tra trong vùng biển gần bãi đá Subi và Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, nơi Trung Quốc tiến hành hoạt động nạo vét, bồi đắp trái phép biến các bãi đá này thành các đảo nhân tạo, nhằm một số mục đích cơ bản sau:

Thứ nhất, Mỹ muốn thể hiện trách nhiệm nước lớn đối với vấn đề chung của thế giới - bảo đảm tự do hàng hải.

Theo Điều 87 (Tự do trên biển) của Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), Mỹ có lợi ích cơ bản trong việc duy trì sự ổn định và quyền tự do “đi qua vô hại” trên Biển Đông, đặc biệt là hành lang giao thông qua eo biển Ma-lắc-ca tới Đông Bắc Á và Mỹ. Nếu Trung Quốc giành được quyền kiểm soát toàn bộ Biển Đông thì đường vận chuyển hàng hoá từ châu Á, châu Phi tới lãnh thổ phía Tây của Mỹ rất dễ bị cắt đứt, đồng thời gây trở ngại cho các hoạt động quân sự, hàng hải khác của Mỹ và các nước đồng minh. Trước việc Mỹ đưa tàu khu trục tuần tra ở khu vực Trường Sa, nhiều người đã ảo tưởng cho rằng, hành động của Mỹ là ủng hộ Việt Nam bảo vệ chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa và rằng Việt Nam cần phải dựa vào Mỹ để chống lại các hành động của Trung Quốc. Tuy nhiên, việc Mỹ đưa tàu khu trục tuần tra ở khu vực Trường Sa trước hết là vì lợi ích của Mỹ, chứ không phải để giúp các nước khác bảo vệ chủ quyền, đồng thời Mỹ muốn thể hiện là một nước lớn, có trách nhiệm bảo vệ quyền đi lại tự do trên biển.

Thứ hai, thuyết phục Quốc hội Mỹ tăng ngân sách cho chiến lược “tái cân bằng” ở châu Á - Thái Bình Dương.

Sau 6 năm cầm quyền, Chính quyền Ô-ba-ma đã và đang nỗ lực hiện thực hóa chiến lược “xoay trục” sang châu Á - Thái Bình Dương. Tuy nhiên, chiến lược này của Mỹ đang gặp phải một số khó khăn, trong đó có khó khăn về tài chính do phải tiến hành cắt giảm chi tiêu quân sự (hơn 1.000 tỉ USD). Bên cạnh đó, một số nhà lập pháp Mỹ yêu cầu Bộ Quốc phòng làm rõ nội hàm của Chiến lược trước khi họ đưa ra quyết định chi ngân sách. Việc Trung Quốc gần đây có nhiều hành động gây hấn với thái độ cứng rắn hơn trên Biển Hoa Đông và Biển Đông là cơ hội để Bộ Quốc phòng Mỹ điều trần và hối thúc Quốc hội phê duyệt kế hoạch chi ngân sách cho chiến lược này.

Thứ ba, thể hiện cam kết với các nước đồng minh

Khi thực hiện chiến lược “xoay trục” sang châu Á - Thái Bình Dương, Mỹ đã cam kết tăng cường hợp tác, giúp các nước đồng minh trong khu vực. Tuy nhiên, Mỹ chưa đạt được kết quả như mong muốn nhất là ở khu vực Đông Nam Á, nhiều nước ngày càng có xu hướng hoài nghi về khả năng thực hiện cam kết của Mỹ. Do vậy, sự xuất hiện và hoạt động tuần tra của tàu khu trục mang tên lửa USS Lassen ở Trường Sa và tàu sân bay USS Ronald Reagan ở Nhật Bản, Mỹ muốn làm yên lòng các nước đồng minh ở khu vực.

Thứ tư, răn đe quân sự đối với Trung Quốc

Biển Đông nằm trong phạm vi hoạt động của Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ, là môi trường tác chiến rất thuận lợi cho hải quân và không quân Mỹ khi can thiệp vào eo biển Đài Loan và các điểm nóng trong khu vực. Do vậy, việc giành và giữ quyền khống chế Biển Đông rất quan trọng đối với việc duy trì sức mạnh quân sự của Mỹ ở Đông Nam Á cũng như Đông Bắc Á.

Mưu đồ độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc ngày càng thể hiện rõ: Xây dựng các đảo nhân tạo trái phép ở Trường Sa (1.170 ha tính đến tháng 6/2015); mở rộng và lắp đặt nhiều thiết bị quân sự ở Hoàng Sa; thường xuyên tổ chức các cuộc diễn tập quy mô lớn trên Biển Đông nhằm phô trương sức mạnh quân sự… ảnh hưởng đến các lợi ích chính trị, kinh tế, quân sự của Mỹ trong khu vực. Vì vậy, đây được coi là một động thái quân sự mà Mỹ nhằm răn đe Trung Quốc.

________[1] 107 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908 - 3/12/2015); Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12); Ngày nhân quyền thế giới (10/12); Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12); Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Ngày Quốc phòng toàn dân (22/12); Quốc khánh Nước CHDCND Lào (2/12);  Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày thế giới phòng, chống AIDS (01/12); Ngày Dân số Việt Nam (26-12); ...

 

 

 

Số lượt xem:1614
Bài viết trước:
Icon  Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 11-2015
Icon  Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 10-2015
Icon  Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 09-2015
Icon  Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 08-2015
Icon  Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 07-2015
Icon  Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 06-2015
Icon  Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 05-2015 (bổ sung Kết luận 1663 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)
Icon  Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 04-2015
Icon  Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 03-2015
Icon  Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 02-2015
    LIÊN KẾT
Trang chủ   |   Liên hệ   
Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum - Giấy phép số 03/GP- TTĐT ngày 21 tháng 9 năm 2015
Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
Địa chỉ: 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum - Kon Tum; Điện thoại: 060.3862301; Email: phiemkt@gmail.com.
Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

Treo chân mày bằng chỉkhông phẫu thuật


Bệnh viện thẩm mỹ JW hàn quốc


Bệnh viện thẩm mỹ uy tín nhất tphcm


Cắt mí mắt hàn quốc đẹp


Phẫu thuật hàm móm có nguy hiểm không


Phẫu thuật hàm móm giá bao nhiêu tiền


Phẫu thuật chỉnh hàm móm


Phẫu thuật hàm hô móm


Phẫu thuật vẩu hàm trên


Điều trị khớp cắn ngược