Thứ 5, ngày 29 tháng 6 năm 2017  TimKiem
  TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ
Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 10-2015
9/29/2015 2:39:59 PM

A. VĂN BẢN MỚI

I. VĂN BẢN CỦA TỈNH

1. Ngày 03-9-2015 Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch số 93-KH/TU thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW, ngày 19-5-2015 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Nội dung cụ thể sau:

a. Tổ chức phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

* Các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tổ chức phổ biến, quán triệt cho cán bộ, đảng viên trong sinh hoạt chi bộ.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng, hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.

b. Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2015-2020.

* Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh triển khai thực hiện sau khi Chính phủ ban hành Chương trình hành động.

c. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại nhằm cung cấp kịp thời, chính xác về tình hình đất nước và chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta; về tiềm năng phát triển và hợp tác của Việt Nam, của tỉnh Kon Tum; về đất nước, con người, truyền thống, lịch sử, văn hoá… của đất nước nói chung, của tỉnh Kon Tum nói riêng với bạn bè quốc tế và kiều bào ở nước ngoài.

* Ban chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại của tỉnh triển khai thực hiện thường xuyên.

d. Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài nói chung, Việt kiều Kon Tum nói riêng, nhất là kiều bào đang sinh sống tại các tỉnh của Lào và Campuchia giáp giới với tỉnh Kon Tum trong việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc; tiếp tục thực hiện các chương trình phối hợp hỗ trợ dạy và học tiếng Việt cho con em kiều bào đang sinh sống tại các tỉnh Nam Lào, nghiên cứu, tham mưu triển khai chương trình dạy tiếng Việt qua mạng Internet phù hợp với từng địa bàn.

* Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chức năng tham mưu triển khai thực hiện thường xuyên.

e. Tiếp tục nâng cao hiệu quả các hình thức tập hợp, vận động người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là thế hệ trẻ; có cách thức phù hợp để tổ chức cho kiều bào đóng góp ý kiến và tham gia vào các sự kiện chính trị - xã hội lớn của đất nước, chú trọng công tác khen thưởng người Việt Nam ở nước ngoài có những đóng góp tích cực xây dựng quê hương Kon Tum.

* Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Hội công tác về người Việt Nam ở nước ngoài của tỉnh triển khai thực hiện thường xuyên.

g. Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội công tác về người Việt Nam ở nước ngoài của tỉnh.

* Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện thường xuyên.

Về tổ chức thực hiện: (a). Các cơ quan được giao nhiệm vụ có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy biết, chỉ đạo (qua Ban cán sự đảng UBND tỉnh). (b). Ban cán sự đảng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể liên quan theo dõi, đôn đốc việc triển khai Kế hoạch này; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị theo yêu cầu của Trung ương.

2. Ngày 01-9-2015 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 90-HD/BTGTU về hướng dẫn Nhân dân thảo luận, góp ý kiến các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng. Nội dung cụ thể sau:

I. Mục đích, yêu cầu: (a) Tập hợp trí tuệ, phát huy tinh thần dân chủ, tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia xây dựng chủ trương, đường lối của Đảng, góp phần nâng cao chất lượng văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. (b) Bám sát quy định về thời gian, nội dung lấy ý kiến nhân dân theo sự chỉ đạo Bộ Chính trị và sự chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp ủy đảng. 

Việc tổ chức thảo luận, lấy ý kiến nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng phải được tiến hành một cách chặt chẽ, khoa học, vừa phát huy được trí tuệ của các tầng lớp nhân dân, vừa phòng ngừa các thế lực xấu lợi dụng để xuyên tạc, chống phá đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XII của Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, làm giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

II. Thời gian, nội dung, hình thức thảo luận, góp ý kiến

1. Thời gian: Việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng được tiến hành từ ngày 05 tháng 10 năm 2015 đến hết ngày 20 tháng 11 năm 2015.

2. Nội dung thảo luận, góp ý kiến:

2.1. Nhân dân thảo luận, góp ý kiến các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng gồm: Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội XII của Đảng; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011- 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

2.2. Việc góp ý kiến các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng có thể theo toàn bộ nội dung hay theo từng phần, từng vấn đề cụ thể trong hai dự thảo văn kiện nêu trên; trong đó đề nghị tập trung thảo luận, góp ý kiến vào những vấn đề lớn, quan trọng trong nội dung các dự thảo văn kiện Đại hội XII, cụ thể như sau: 

Đối với Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội XII của Đảng, đề nghị tập trung thảo luận, góp ý kiến về những nội dung chính sau:

- Đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI (2011- 2015) và nhìn lại 30 năm đổi mới (1986-2016).   

 - Về mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước trong 5 năm tới (2016 - 2020).

- Về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

- Về hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.

- Về phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ.

- Về phát triển văn hóa, xây dựng con người.

- Về quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

- Về tăng cường quản lý tài nguyên; bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Về tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

- Về nâng cao hiệu quả đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.

- Về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

- Về phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của nhân dân.

- Về hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

- Về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

- Về sáu nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại  hội XII.

Đối với Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, đề nghị tập trung thảo luận, góp ý kiến về các nội dung chính sau:

- Bối cảnh quốc tế, tình hình đất nước trước và sau Đại hội XI, Báo cáo nêu đã sát và phù hợp với tình hình thực tiễn chưa ?

- Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế, yếu kém đã đầy đủ và phản ánh sát đúng với thực tế chưa?

- Những nguyên nhân chủ yếu của hạn chế, yếu kém trong dự thảo Báo cáo đã đầy đủ và xác đáng chưa ?

- Dự báo bối cảnh khu vực, quốc tế, cơ hội, thách thức và tác động đến phát triển kinh tế - xã  hội nước ta trong thời gian tới?

- Để tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới, các quan điểm phát triển trong dự thảo Báo cáo đã thể hiện rõ và phù hợp chưa?

- Mục tiêu tổng quát trong dự thảo Báo cáo đã bảo đảm tính bao quát và khả thi chưa?

 - Đề nghị cho ý kiến về các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội, môi trường trong dự thảo Báo cáo.

- Cho ý kiến về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội nêu trong dự thảo Báo cáo.

3. Hình thức thảo luận, góp ý kiến:

Nhân dân thảo luận, góp ý kiến các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng bằng các hình thức sau:

- Gửi ý kiến đóng góp tới các cơ quan báo chí.

- Gửi ý kiến đóng góp tới cấp ủy đảng các cấp hoặc gửi về Trung ương. 

- Góp ý kiến trực tiếp tại các hội nghị lấy ý kiến nhân dân, các buổi sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội.

III. Tổ chức triển khai để Nhân dân thảo luận, góp ý kiến các dự thảo văn kiện

1. Tổ chức công bố các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến nhân dân:

- Báo Kon Tum, Cổng thông tin điện tử của tỉnh đăng toàn văn các dự thảo văn kiện Đại hội XII trong các số liên tiếp sau khi các Báo Nhân dân, Quân đội Nhân dân, Hà Nội mới, Sài Gòn giải phóng… đăng toàn văn; có bài giới thiệu quan điểm, nội dung cơ bản trong các dự thảo văn kiện Đại hội XII.   

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh – truyền hình các huyện, thành phố tổ chức giới thiệu các nội dung chính của các dự thảo văn kiện trong các chương trình thời sự hàng ngày, liên tục từ ngày 5 đến ngày 15 tháng 10 năm 2015.

- Báo Kon Tum, Đài Phát thanh – Tuyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử của tỉnh mở chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề: “Góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng” để tiếp nhận, chọn lọc đăng tải và tổng hợp các ý kiến đóng góp tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, nhất là của các vị lão thành cách mạng, trí thức, nhân sĩ, nhà khoa học… 

2. Chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền việc lấy ý kiến nhân dân:

2.1. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh chỉ đạo tổ chức tốt việc tuyên truyền lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào các dự thảo văn kiện Đại hội XII, nhất là việc tuyên truyền các dự thảo văn kiện và việc đóng góp ý kiến của các tầng lớp nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tham mưu cho cấp ủy triển khai tuyên truyền việc lấy kiến nhân dân vào các dự thảo văn kiện Đại hội XII trong toàn Đảng; theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng, dư luận xã hội về nội dung các dự thảo văn kiện để báo cáo cấp ủy.

2.2. Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội hướng dẫn, tổ chức thảo luận, lấy ý kiến đóng góp của đoàn viên, hội viên vào các dự thảo văn kiện Đại hội XII; chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, động viên các tầng lớp nhân dân, nhất là các lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ và kiều bào tích cực đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của đoàn viên, hội viên về nội dung các dự thảo văn kiện.

2.3. Các cơ quan báo chí xây dựng kế hoạch tuyên truyền việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng. Lãnh đạo các cơ quan báo chí cần nêu cao vai trò, trách nhiệm trong việc kiểm duyệt, đăng, phát tin bài, phóng sự để không xảy ra tình trạng thông tin sai lệch, gây bất lợi tới việc  chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền và dư luận xã hội.  

3. Tiếp nhận, tổng hợp ý kiến đóng góp của nhân dân:

- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức tiếp nhận thư góp ý của nhân dân, tổng hợp các ý kiến đóng góp gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 20 tháng 11 năm 2015.

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tổ chức lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến đóng góp của đoàn viên, hội viên vào các dự thảo văn kiện Đại hội XII gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 20 tháng 11 năm 2015.

- Các cơ quan báo, đài trong tỉnh tiếp nhận thư gửi trực tiếp đến báo, đài; tổng hợp các ý kiến đóng góp gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 20 tháng 11 năm 2015.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp nhận báo cáo tổng hợp ý kiến từ các địa phương, đơn vị gửi về để tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Trung ương. 

Trong quá trình tổ chức việc ý kiến nhân dân vào các dự thảo văn kiện Đại hội XII, nếu có vấn đề gì chưa rõ, cần thông tin, phản ánh về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

* Lưu ý: Điều chỉnh về thời gian lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp ý kiến:

Thực hiện Công văn số 8799-CV/BTGTW, ngày 10-9-2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ có Công văn số 1654-CV/BTGTU, ngày 15-9-2015 về điều chỉnh thời gian lấy ý kiến Nhân dân và tổng hợp ý kiến góp ý của Nhân dân vào các văn kiện Đại hội XII của Đảng (thay thế cho thời gian lấy ý kiến Nhân dân và tổng hợp ý kiến góp ý của Nhân dân vào các văn kiện Đại hội XII của Đảng tại Hướng dẫn số 90-HD/BTGTU, ngày 01-9-2015 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum về việc “hướng dẫn thảo luận, góp ý kiến các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng”). Cụ thể: (1) Thời gian đăng công khai các văn kiện lấy ý kiến Nhân dân: Bắt đầu từ ngày 15 tháng 9 năm 2015. (2) Thời gian lấy ý kiến góp ý của Nhân dân: Từ ngày 15 tháng 9 năm 2015 đến hết ngày 25 tháng 10 năm 2015. (3) Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của Nhân dân vào các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 30- 10-2015 để Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng hợp, báo cáo Ban Tuyên giáo Trung ương.

* Công văn này chỉ điều chỉnh về thời gian lấy ý kiến Nhân dân và tổng hợp ý kiến góp ý của Nhân dân vào các văn kiện Đại hội XII của Đảng. Về nội dung lấy kiến góp ý của Nhân dân vẫn thực hiện theo Hướng dẫn số 90-HD/BTGTU, ngày 01- 9- 2015 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum.

3. Ngày 24/8/2015, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1922/KH-UBND về việc Triển khai thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 -2020.

Mục đích nhằm giúp người tiêu dùng nhận thức đúng khả năng sản xuất của doanh nghiệp Việt Nam; chất lượng của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ Việt Nam; xây dựng văn hóa tiêu dùng dựa trên tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc. Phát triển hệ thống phân phối, xây dựng mô hình các chuỗi liên kết sản xuất - phân phối - tiêu dùng nhằm tạo lập và phát triển thị trường, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi đưa hàng hóa thiết yếu, hàng Việt Nam có thế mạnh đến tay người tiêu dùng nhằm nâng cao sức mua, bình ổn thị trường và cải thiện đời sống nhân dân. Nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước về thương mại, hiệu quả công tác chống buôn lậu, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ và các hành vi kinh doanh trái phép, bảo vệ người tiêu dùng và người sản xuất kinh doanh hàng Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch tập trung các nhiệm vụ trọng tâm, như: Công tác thông tin, tuyên truyền; phát triển hệ thống phân phối hàng Việt Nam cố định và bền vững; nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp; kiểm tra, kiểm soát thị trường và bảo vệ người tiêu dùng…

Một số chỉ tiêu cần đạt được, cụ thể: Năm 2015, 80% người tiêu dùng và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết đến Cuộc vận động; tăng thị phần hàng Việt Nam có thế mạnh tại các kênh phân phối truyền thống ở khu vực nông thôn lên trên 70%, các siêu thị 80%.Đến năm 2016,xây dựng thí điểm các điểm bán hàng Việt Nam cố định và bền vững với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”; triển khai xây dựng kênh truyền thông với chuyên mục “Tự hào hàng Việt Nam” trên cơ quan báo, đài của tỉnh. Đến năm 2020,trên 70% người tiêu dùng và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết đến các hoạt động phát triển thị trường với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam” như các điểm bán hàng cố định với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”; duy trì được kênh truyền thông với Chuyên mục “Tự hào hàng Việt Nam” trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum để tuyên truyền, quảng bá Cuộc vận động; tăng thị phần hàng Việt Nam có thế mạnh tại các kênh phân phối ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa lên trên 90%;cập nhật mạng lưới phân phối hàng Việt Nam của cả nước với tỉnh Kon Tum.

4. Ngày 14/9/2015, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 2112/KH-UBND về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ và Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 02/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh

Kế hoạch hành động được triển khai với 08 nhóm nội dung công việc: Nâng cao nhận thức của xã hội về phát triển du lịch; Tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch, liên kết hợp tác phát triển du lịch; Đẩy mạnh đầu tư hạ tầng du lịch; Đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, sản phẩm du lịch; Nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch; Tăng cường vai trò quản lý Nhà nước, bảo đảm trật tự, an ninh, an toàn, văn minh; đảm bảo vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm tại các khu du lịch, điểm du lịch; tăng cường quản lý giá cả; Củng cố tổ chức, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về du lịch và phát triển nguồn nhân lực du lịch.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố được giao tổ chức thực hiện đối với từng nội dung công việc cụ thể. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền.

Tại Kế hoạch hành động, UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh và các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội phối hợp tham gia và hỗ trợ các ngành, đơn vị liên quan và chính quyền các cấp trong công tác phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh; đặc biệt là công tác vận động các tầng lớp nhân dân tham gia giữ gìn cảnh quan, môi trường, cơ sở văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc nhằm nâng cao hình ảnh về miền đất, con người Kon Tum.

Kế hoạch được ban hành với mục tiêu triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nội dung của Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ và Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 02/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển du lịch trong giai đoạn 2015-2020 và các chương trình, kế hoạch phát triển du lịch Kon Tum, tạo bước chuyển đột phá trong phát triển du lịch. Phấn đấu xây dựng du lịch Kon Tum trở thành điểm đến an toàn - thân thiện - chất lượng; là ngành kinh tế mũi nhọn, động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển bền vững.

5. Ngày 16/9/2015, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2132/UBND-VX chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Công điện số 1362/CĐ-TTg ngày 11/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết theo các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1271/UBND-VX ngày 19/6/2015, đồng thời tập trung triển khai các nội dung: (a) Sở Y tế: Giám sát chặt chẽ tình hình, phát hiện sớm, cấp cứu điều trị kịp thời người bệnh, hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong, xử lý triệt để ổ dịch ngay khi phát hiện. Hướng dẫn, kiểm tra các địa phương về giám sát, phát hiện, xử lý ổ dịch, các biện pháp dự phòng và phác đồ điều trị bệnh sốt xuất huyết; tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế về công tác chẩn đoán, điều trị; bảo đảm đủ phương tiện, vật tư, trang thiết bị, sẵn sàng tổ chức thu dung cấp cứu, điều trị kịp thời, hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạothực hiện tốt các biện pháp phòng chốngdịch bệnh sốt xuất huyết tại các trường học. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí để cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống nhằm phục vụ tốt công tác tuyên truyền. Tùy tình hình dịch bệnh, chủ động phối hợp với Sở Tài chính đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh cấp bổ sung kinh phí thực hiện. Cập nhật thường xuyên, báo cáo kịp thời tình hình dịch bệnh và kết quả triển khai các biện pháp phòng chống về Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi, chỉ đạo. (b) Sở Giáo dục và Đào tạo, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp, dạy nghề:Phối hợp với ngành y tế triển khai thực hiện tốt các biện phápphòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Đặc biệt là việc huy động giáo viên, học sinh, sinh viên tham gia tích cực vào chiến dịch diệt muỗi, diệt lăng quăng (bọ gậy) tại gia đình và cộng đồng. (c) Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum: Phối hợp chặt chẽ với ngành y tế tuyên truyền, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết; tình hình dịch bệnh và các biện pháp phát hiện sớm dịch bệnh để người dân tích cực, chủ động thực hiện phòng chống dịch, đến ngay cơ sở y tế để khám và điều trị khi vừa có dấu hiệu mắc bệnh. (d) Sở Tài chính:Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cân đối, bổ sung kinh phí kịp thời khi có yêu cầu để triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết của ngành y tế. (e) Các sở, ngành, đơn vị khác: Theo chức năng, nhiệm vụ, tích cực phối hợp và tham gia cùng ngành y tế trong công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết. Vận động cán bộ, công chức, viên chức tích cực thực hiện truyền thông các biện pháp vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh. (g) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn. Đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, vận động người dân triển khai quyết liệt chiến dịch diệt lăng quăng (bọ gậy) trên địa bàn, diệt muỗi bằng các biện pháp truyền thống và phun hóa chất, đặc biệt tại các công trường xây dựng, khu vực tập trung dân cư, thiếu nước sạch, điều kiện vệ sinh kém; yêu cầu người dân khi có dấu hiệu sốt của bệnh, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị kịp thời, không tự ý điều trị tại nhà. (h) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ đoàn thể: Phối hợp tham gia triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên triển khai thực hiện tốt các hoạt động phòng chống dịch sốt xuất huyết tại gia đình và cộng đồng.

II. VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG

Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 – 2015. Quyết định gồm 10 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2015. Một số nội dung chủ yếu của Quyết định:

- Mục tiêu: Thực hiện hỗ trợ nhà ở cho khoảng 311.000 hộ nghèo khu vực nông thôn, đảm bảo có nhà ở an toàn, từng bước nâng cao mức sống, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững.

- Đối tượng hỗ trợ nhà ở: Hộ gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà ở là hộ nghèo theo chuẩn nghèo quy định tại Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 - 2015, có trong danh sách hộ nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý tại thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành và là hộ độc lập có thời gian tách hộ đến khi Quyết định này có hiệu lực thi hành tối thiểu 05 năm.

- Điều kiện hỗ trợ nhà ở: a) Chưa có nhà ở hoặc đã có nhà ở nhưng nhà ở quá tạm bợ, hư hỏng, dột nát, có nguy cơ sập đổ và không có khả năng tự cải thiện nhà ở; b) Chưa được hỗ trợ nhà ở từ các chương trình, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội khác; c) Trường hợp đã được hỗ trợ nhà ở theo các chương trình, chính sách hỗ trợ nhà ở khác thì phải thuộc các đối tượng sau: Nhà ở đã bị sập đổ hoặc hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ do thiên tai gây ra như: Bão, lũ, lụt, động đất, sạt lở đất, hỏa hoạn nhưng chưa có nguồn vốn để sửa chữa, xây dựng lại. Đã được hỗ trợ nhà ở theo các chương trình, chính sách hỗ trợ nhà ở khác có thời gian từ 08 năm trở lên tính đến thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành nhưng nay nhà ở đã hư hỏng, dột nát, có nguy cơ sụp đổ.

- Phạm vi áp dụng: Chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015 được áp dụng đối với các hộ thuộc diện đối tượng theo quy định của Quyết định này đang cư trú tại khu vực nông thôn hoặc đang cư trú tại các thôn, làng, buôn, bản, ấp, phum, sóc trực thuộc phường, thị trấn hoặc xã trực thuộc thị xã, thành phố thuộc tỉnh nhưng sinh sống chủ yếu bằng nghề nông, lâm, ngư nghiệp.

- Thực hiện ưu tiên hỗ trợ trước cho các đối tượng theo thứ tự sau đây: (1) Hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (già cả, neo đơn, tàn tật); (2) Hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số; (3) Hộ gia đình thuộc vùng thường xuyên xảy ra thiên tai; (4) Hộ gia đình đang sinh sống tại các thôn, bản đặc biệt khó khăn; (5) Hộ gia đình đang sinh sống tại các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn; (6) Hộ gia đình đang cư trú tại các huyện nghèo theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ; (7) Các hộ gia đình còn lại.

- Mức vay: Hộ gia đình thuộc diện đối tượng theo quy định của Quyết định này có nhu cầu vay vốn, được vay tối đa 25 triệu đồng/hộ từ Ngân hàng Chính sách xã hội để xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở. Lãi suất vay 3%/năm; thời hạn vay là 15 năm, trong đó thời gian ân hạn là 5 năm. Thời gian trả nợ tối đa là 10 năm bắt đầu từ năm thứ 6, mức trả nợ mỗi năm tối thiểu là 10% tổng số vốn đã vay.

B. ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG THÁNG 10-2015

Trong tháng 10-2015, công tác tuyên truyền tập trung vào 02 nội dung trọng tâm sau:

1. Công tác tuyên truyền theo chủ đề, chủ điểm

- Tập trung tuyên truyền đậm nét về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XV. Trong đó, tập trung tuyên truyền về các thành tựu nổi bật của tỉnh trong nhiệm kỳ 2010- 2015; phản ánh các hoạt động chào mừng Đại hội như: Tuyên truyền cổ động trực quan; khánh thành 15 công trình tiêu biểu chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; triển lãm ảnh về những thành tựu nổi bật của tỉnh qua các kỳ đại hội; phản ánh tâm tư tình cảm, nguyện vọng của đảng viên và quần chúng nhân dân đối với Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

- Tuyên truyền việc tổ chức lấy ý kiến tham gia của các tầng lớp nhân dân vào dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng và các hoạt động hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

- Tuyên truyền kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh (25/9); Ngày giải phóng Thủ đô (10/10); Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10); Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11); Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12); ngày truyền thống của các ban, ngành, đoàn thể ....trong tháng 10.

- Tuyên truyền Chỉ thị số 47-CT/TW, ngày 25-6-2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước có liên quan về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tuyên truyền, biểu dương các gương tập thể, cá nhân điển hình tiến tiến trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ở các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Công tác tuyên truyền thường xuyên

- Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước; cổ vũ, nhân rộng các tập thể, gương điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện Kết luận số 1663-KL/TU, ngày 24-4-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh”.

- Tiếp tục tuyên truyền, cổ vũ các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03-01-2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 9 và tình hình triển khai trong tháng 10-2015.

- Tăng cường tuyên truyền thông tin đối ngoại; các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại nhất là các dự án lớn đang được triển khai ở tỉnh; phát triển ba vùng kinh tế động lực, các ngành kinh tế mũi nhọn, các sản phẩm chủ lực của tỉnh; việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội; về xây dựng nông thôn mới, thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; công tác cải cách thủ tục hành chính, thu hút đầu tư; công tác thông tin đối ngoại; chủ quyền biên giới, biển đảo; công tác đấu tranh chống âm mưu, hoạt động diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch; công tác phòng, chống dịch bệnh, thiên tai...

C. KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CẤP TRÊN CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2015-2020

Tính đến 25-8-2005, 15/15 đảng bộ cấp huyện tổ chức xong đại hội. Trong đó, 3 đảng bộ đại hội điểm tổ chức trong tháng 5-2005 (Đăk Glei, Ngọc Hồi, Kon Plông), có 2 đảng bộ thực hiện thí điểm chủ trương đại hội bầu trực tiếp bí thư cấp uỷ (huyện Đăk Glei và Đăk Tô); 5 đại hội đảng bộ tổ chức trong tháng 7-2015 và 7 đại hội đảng bộ tổ chức trong tháng 8-2015.

Các đại hội đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết của đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015; những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; xác định được mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, đột phá giai đoạn 2015-2020 phù hợp với điều kiện của địa phương. Các báo cáo kiểm điểm đã tập trung kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ và ban thường vụ cấp uỷ với tinh thần thẳng thắn và nghiêm túc. Nội dung báo cáo gắn với đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XI) “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị “ về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; sự đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách và lề lối làm việc của cấp uỷ; đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân về sự lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ, rút ra được các bài học kinh nghiệm và xác định được các vấn đề trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới. Việc thảo luận các văn kiện trình đại hội đa số được thực hiện tại các tổ đại biểu trước khi thảo luận trực tiếp và biểu quyết tại đại hội. Các đại biểu dự đại hội đã phát huy tinh thần dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến vào các văn kiện trình đại hội. Không khí thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, mang tính xây dựng cao. Tại đại hội cấp huyện, có 275 lượt ý kiến tham gia thảo luận nội dung các văn kiện trình đại hội; 168 lượt ý kiến thảo luận tham gia nội dung dự thảo văn kiện Đại hội XV Đảng bộ Tỉnh; 93 lượt ý kiến thảo luận tham gia nội dung dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng. Các ý kiến đều được các đoàn chủ tịch đại hội tiếp thu, giải trình và biểu quyết thông qua tại đại hội.

Tại các Đại hội, 15 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh đã bầu 508/510 cấp uỷ viên (tăng 5,37% so nhiệm ỳ trước). Nhân sự cấp uỷ đạt tỷ lệ phiếu bầu cao nhất là 100%, thấp nhất là 65%). Trong đó, tham gia cấp uỷ lần đầu 156 đồng chí (chiếm 30,59%), nữ 87 đồng chí (chiếm 17,06 %, tăng 0,66%), dân tộc thiểu số 141 đồng chí (chiếm 27,65%, tăng 0,17%), cán bộ trẻ từ 30-35 tuổi có 52 đồng chí (chiếm 10,2%, giảm 6,34%). Về trình độ: Đại học trở lên 462 đồng chí  ( chiếm 90,59%, tăng 15,18%); cao cấp và cử nhân lý luận chính trị có 408 đồng chí (chiếm 80%, tăng 5,21%). Đại hội cũng đã bầu 299 đại biểu chính thức và 23 đại biểu dự khuyết Đại hội XV Đảng bộ Tỉnh, đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu đại biểu được phân bổ.

Hội nghị lần thứ nhất của Ban chấp hành các đảng bộ khoá mới bầu 144/148 uỷ viên ban thường vụ cấp uỷ, bầu 12 bí thư cấp uỷ (Bí thư Tỉnh ỷ được chỉ định giữ chức Bí thư đảng uỷ Quân sự Tỉnh; Bí thư huyện uỷ Đăk Glei và Đăk Tô bầu trực tiếp tại Đại hội); 32 phó bí thư cấp uỷ; 87 uỷ viên và 15 chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra cấp uỷ bầu 19 phó chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra.

Công tác nhân sự tại các đại hội thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, đảm bảo dân chủ. Công tác bầu cử được thực hiện đúng quy chế bầu cử trong Đảng và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh uỷ. Số dư trong bầu cử cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ đều đảm bảo theo đúng quy định.  Tại các đại hội cũng như hội nghị ban chấp hành lần thứ nhất không có trường hợp nào ứng cử hoặc được đề cử.  Hầu hết bầu 1 lần đủ số lượng cấp uỷ, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, uỷ ban kiểm tra, chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra cấp uỷ và nhân sự đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; nhân sự trúng cử đều trùng với nhân sự do cấp uỷ triệu tập đại hội đề cử.

Ở các đại hội bầu trực tiếp Bí thư cấp uỷ (huyện Đăk Glei và Đăk Tô), công tác nhân sự được chuẩn bị chu đáo, bám sát hướng dẫn 34-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn 06-HD/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, đảm bảo thực hiện đúng quy trình. Các Bí thư cấp uỷ trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu cao (Bí thư huyện uỷ Đăk Glei đạt 226/234 phiểu, chiếm 96,58%; Bí thư huyện uỷ Đăk Tô đạt 282/288 phiểu, chiếm 97,92%). Nhân sự trúng cử trùng với nhân sự do cấp uỷ triệu tập đại hội đề cử và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ giới thiệu.

Nhìn chung, chất lượng cấp uỷ, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư…đều nâng lên so với nhiệm kỳ trước (nhất là trình độ chuyên môn trên đại học); đảm bảo tỷ lệ đổi mới trong cấp uỷ, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc thiểu số theo đúng quy định.

D. KẾT QUẢ KIỂM ĐIỂM ĐỐI VỚI TẬP THỂ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN UỶ VÀ ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ HUYỆN UỶ TU MƠ RÔNG

Nhằm kịp thời chấn chỉnh tình trạng chấp hành chưa nghiêm các quy định, nội quy, quy chế; lạm dụng việc uống rượu, bia, các đồ uống có cồn khác làm ảnh hưởng đến hiệu quả công việc và tác phong, uy tín của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các cơ quan, đơn vị trong thời gian qua. Ngày 24-4-2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 1663-KL/TU “về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh”. Kết luận trên được đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình hưởng ứng; các  ngành, các cấp và cán bộ công chức trên toàn tỉnh tự giác chấp hành nghiêm túc. Song vẫn có trường hợp vi phạm; trong đó, Ban Thường vụ huyện uỷ Tu Mơ Rông đã tổ chức dùng bia, rượu liên hoan nhân kỷ niệm 10 năm thành lập huyện (ngày 9-6-2015) trong giờ hành chính và giờ nghỉ trưa. 

Xét thấy đây là biểu hiện chưa nghiêm túc trong thực hiện Kết luận của Tỉnh uỷ, tại Hội nghị tháng 7-2015, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã chỉ đạo  Ban Thường vụ huyện uỷ và đồng chí Bí thư Huyện uỷ Tu Mơ Rông tiến hành kiểm điểm. Đồng thời, giao Uỷ ban Kiển tra Tỉnh uỷ hướng dẫn, chỉ đạo Ban Thường vụ Huyện uỷ Tu Mơ Rông tiến hành kiểm điểm theo quy định.

Tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tháng 8-2015, sau khi nghe báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ huyện uỷ và đồng chí Bí thư huyện ủy Tu Mơ Rông; Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận: Tập thể Ban Thường vụ huyện uỷ và đồng chí Bí thư Huyện uỷ Tu Mơ Rông chưa nghiêm túc trong việc thực hiện Kết luận 1663-KL/TU, ngày 24-4-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; khuyết điểm của tập thể Ban Thường vụ huyện uỷ và đồng chí Bí thư Huyện uỷ Tu Mơ Rông đến mức phải xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên vi phạm do nể nang, thiếu kiên quyết. Tập thể Ban Thường vụ và đồng chí Bí thư Huyện uỷ Tu Mơ Rông đã kiểm điểm với tinh thần cầu thị, nhận rõ trách nhiệm, khuyết điểm của mình. Do đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã biểu quyết và thống nhất không kỷ luật đối với tập thể Ban Thường vụ huyện uỷ và đồng chí Bí thư huyện uỷ Tu Mơ Rông. Yêu cầu Ban Thường vụ huyện uỷ và đồng chí Bí thư huyện uỷ nghiêm túc rút kinh nghiệm. Các tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Kết luận số 1663-KL/TU, ngày 24-4-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh” trong thời gian tới.

E. TIN TỨC- SỰ KIỆN

I. TIN TRONG TỈNH

1. 9 tháng đầu năm 2015, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển ổn định

Trong 9 tháng năm 2015, với tinh thần trách nhiệm cao của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và toàn dân, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển ổn định, đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12,95% so với cùng kỳ năm trước; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,68% so với cùng kỳ; diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ đông xuân vượt kế hoạch; sản phẩm chủ lực của tỉnh được chú trọng đầu tư phát triển; chỉ số giá tiêu dùng ổn định; công tác chống phá rừng, chống cháy, chống khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép, phòng chống các dịch bệnh gây hại... được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt; các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi; lĩnh vực giáo dục, y tế tiếp tục có bước phát triển; công tác an sinh xã hội được quan tâm và đạt được nhiều kết quả; quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Đặc biệt, những năm qua, tỉnh Kon Tum đã phát động ra quân đồng loạt xây dựng nông thôn mới, đã hỗ trợ trực tiếp và lồng ghép từ các chương trình, dự án với tổng nguồn vốn 184,6 tỷ đồng (hỗ trợ trực tiếp là 113 tỷ đồng, lồng ghép 71,6 tỷ đồng); tổ chức thực hiện Đề án chính sách hỗ trợ xây dựng các công trình Kinh tế - Xã hội thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Đối với 22 xã điểm, đến nay đã có 03 xã đạt tiêu chuẩn xã nông thôn mới (xã Hà Mòn, xã Đăk Mar huyện Đăk Hà và xã Đoàn Kết thành phố Kon Tum). Tình hình kinh tế - xã hội nông thôn ngày càng phát triển, giá trị sản lượng nông nghiệp của tỉnh liên tục tăng, chủng loại cây trồng, vật nuôi đa dạng hơn, nhiều sản phẩm nông nghiệp trở thành những hàng hóa xuất khẩu chủ đạo, có khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế như: sắn, ngô, cà phê, cao su... Đời sống vật chất và tinh thần của đại bộ phận nông dân trên địa bàn tỉnh được cải thiện hơn so với năm trước.

Tổng số lao động được tạo việc làm thông qua chương trình việc làm tính đến ngày 15/9/2015 là 1.028 lao động (Trong đó, XKLĐ: 39 lao động; Thông qua nguồn vốn cho vay: 716 lao động; cung ứng lao động cho các doanh nghiệp: 273 lao động). Thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp, từ đầu năm đến nay có 650 người đăng ký thất nghiệp, trong đó DTTS 115 người; số lao động có Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là 602 người, tổng kinh phí trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp là: 5.199,1 triệu đồng.

Trong 9 tháng năm 2015 các ngành, các cấp của tỉnh tiếp tục triển khai, thực hiện Nghị quyết số 23/2012/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nâng cao chất lượng và đẩy nhanh công tác giảm nghèo tỉnh Kon Tum đến năm 2015. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 30ª/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững, tỉnh Kon Tum có 02 huyện Kon Plong và Tu Mơ Rông.

Thường xuyên quan tâm đến các đối tượng hộ nghèo, hộ thiếu đói giáp hạt, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người già cô đơn...Đã thực hiện cấp 191.582 thẻ BHYT cho các đối tượng xã hội([1]); cấp 3.039 thẻ BHYT cho người thuộc diện hộ cận nghèo theo Quyết định số 797/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn các huyện: Ngọc Hồi, Đăk Tô, Đăk Hà và thành phố Kon Tum từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Bộ Y tế.

Tình hình ANTT – ATGT 8 tháng năm 2015 cơ bản đảm bảo. Qua công tác tuần tra kiểm soát lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh phát hiện 21.240 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ, tạm giữ 4.358 phương tiện, 14.682 giấy tờ xe các loại; xử phạt hành chính 20.720 trường hợp, thu 10.842.746.000 đồng nộp ngân sách Nhà nước.

2. Sáng 05-9 các trường học trên toàn tỉnh đã đồng loạt tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2015-2016.

Đây là năm đầu tiên tất cả các trường phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12 đổi mới hình thức, nội dung khai giảng theo hướng tích cực, gọn nhẹ, cắt giảm các thủ tục rườm rà. Theo đó, lễ khai giảng sẽ thực hiện thống nhất một ngày 5-9. Nội dung phần lễ gồm các nội dung cơ bản là đón học sinh đầu cấp, chào cờ, hát Quốc ca, đọc thư của Chủ tịch nước, hiệu trưởng phát biểu ngắn gọn và đánh trống khai trường. Sau đó là phần hội dành cho học sinh.

Trong thư gửi ngành giáo dục nhân dịp năm học mới, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Năm học mới 2015-2016, ngành Giáo dục cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "dạy tốt, học tốt" và thực hiện có kết quả các nhiệm vụ được đề ra trong Nghị quyết 29-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Cần nghiên cứu kỹ, chuẩn bị chu đáo, chú ý lắng nghe, tiếp thu ý kiến phản ánh, góp ý của nhân dân, các nhà giáo, nhà quản lý giáo dục, các bậc phụ huynh để các biện pháp đề ra thực hiện đạt kết quả cao, tạo được sự đồng thuận xã hội. Tích cực chuẩn bị để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Nhân dịp này, tôi đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, gia đình và xã hội tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa, phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục, tạo điều kiện tốt nhất cho việc học tập, rèn luyện và phấn đấu của con em chúng ta.

Các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã dự và chia vui với ngành Giáo dục trong ngày khai giảng. Đồng chí Y Mửi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự Lễ khai giảng năm học mới tại trường THPT Trường Chinh; đồng chí Đào Xuân Quí, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chung vui với thầy và trò trường THPT Lê Lợi trong Lễ khai giảng đầu năm mới 2015- 2016; đồng chí Trần Bình Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh đã đến dự lễ khai giảng cùng thầy trò trường Phổ  thông dân tộc nội trú tỉnh.

Phát biểu tại lễ khai giảng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã biểu dương những cố gắng và thành tích mà thầy và trò nhà trường đạt được trong năm học qua; đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm nhà trường cần triển khai trong năm học này như: Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”; Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đưa cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, “mỗi thầy cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “xây dựng nhà trường thân thiện, học sinh tích cực” trở thành hoạt động thường xuyên, nề nếp và đi vào chiều sâu, chú trọng đến hiệu quả, thực tế, tránh phô trương, hình thức. Tiếp tục quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhân cách, đạo đức, lối sống cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Xây dựng đội ngũ thầy, cô giáo vừa “hồng”, vừa “chuyên”, tận tâm với nghề. Tăng cường thực hiện có hiệu quả các yêu cầu về đổi mới giáo dục phổ thông;  đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào quản lý và dạy học. Coi trọng cả 3 mặt giáo dục: dạy làm người, dạy chữ và dạy nghề. Làm tốt công tác hướng nghiệp để học sinh lựa chọn trường phù hợp với lực học của mình. Tập trung xây dựng nhà trường vững mạnh; tập thể sư phạm đoàn kết, thống nhất. Chú trọng công tác xây dựng Đảng, đoàn thể quần chúng, nhất là Đoàn Thanh niên; duy trì tốt các hoạt động ngoại khóa. Tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội, trong đó đề cao và phát huy vai trò giáo dục của gia đình. Cấp ủy, chính quyền, cơ quan quản lý giáo dục các cấp trong toàn tỉnh quan tâm, chăm lo hơn nữa việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục theo đúng tinh thần “giáo dục là quốc sách hàng đầu” để góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo báo cáo của ngành Giáo dục tỉnh, năm học 2015-2016 toàn tỉnh có 400 trường mầm non, phổ thông (tăng 5 trường so với năm học 2014- 2015); trong đó: Mầm non 126 trường, Tiểu học 144 trường, THCS 104 trường, THPT 26 trường. Tổng số có 143.240 học sinh (tăng gần 400 học sinh so với cuối năm học 2014- 2015); trong đó: Mầm non 35.070 trẻ; Tiểu học 57.100 học sinh; THCS 37.130 học sinh và THPT 13.940 học sinh. Toàn tỉnh có 1.655 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các đơn vị trực thuộc; trong đó: 112 cán bộ quản lý, 1.362 giáo viên, 181 nhân viên.

Nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2015-2016 được ngành GD-ĐT tỉnh xác định: Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 4-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”; Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đưa cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, “mỗi thầy cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “xây dựng nhà trường thân thiện, học sinh tích cực” trở thành hoạt động thường xuyên, nề nếp và đi vào chiều sâu, chú trọng đến hiệu quả, thực tế, tránh phô trương, hình thức...

3. Ngày 8-9, Tỉnh ủy khóa XIV tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 21. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến lần cuối đối với Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015- 2020); Dự thảo Báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV trình Đại hội XV Đảng bộ tỉnh và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015- 2020); Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Đề án đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; lấy ý kiến nhân sự Phó Chủ tịch UBND tỉnh và về kiện toàn Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XV Đảng bộ tỉnh…

Qua thảo luận tại tổ đã có 22 lượt ý kiến tham gia vào các nội dung trình tại Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV. Đa số ý kiến của các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình Hội nghị; đồng thời bổ sung, làm rõ thêm một số vấn đề có liên quan, chủ yếu là đối với các văn kiện trình Đại hội XV Đảng bộ tỉnh.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: Dự thảo lần cuối Báo cáo Chính trị, Báo cáo Kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trình Đại hội lần thứ XV Đảng bộ tỉnh được chuẩn bị khá công phu, nghiêm túc, trách nhiệm, tiếp thu đầy đủ ý kiến của Nhóm công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng để hoàn thiện dự thảo các báo cáo; giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo Tiểu ban Văn kiện nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Hội nghị để khẩn trương, hoàn chỉnh các văn kiện, in ấn, phát hành phục vụ Đại hội XV Đảng bộ tỉnh.

Đối với Dự thảo Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thảo luận, cho ý kiến và thống nhất với những nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết do Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn bị; giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến tham gia của Hội nghị để bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết, trình Đại hội XV Đảng bộ tỉnh xem xét, quyết định.

Về Dự thảo Đề án nhân sự Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thống nhất Đề án để trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV xem xét, quyết định.

Đối với Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện NQTW 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tiếp thu ý kiến của Hội nghị để khẩn trương hoàn thiện báo cáo trình Đại hội XV Đảng bộ tỉnh xem xét.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng đề nghị, ngay sau Hội nghị này, các cấp, các ngành, nhất là các đồng chí Tỉnh ủy viên gương mẫu, đề cao hơn nữa trách nhiệm đối với nhiệm vụ công việc được giao; nâng cao vai trò, trách nhiệm của mình trong từng bước, từng khâu công việc trong thời gian trước, trong và sau Đại hội, góp phần đưa Đại hội XV Đảng bộ tỉnh thành công tốt đẹp; đáp ứng được các yêu cầu theo quy định của Bộ Chính trị; ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV bằng những việc làm thiết thực; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu thực hiện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị cả năm 2015; tăng cường kiểm tra, giám sát và giải quyết kịp thời, thỏa đáng các vụ việc bức xúc, nổi cộm trong nhân dân, cũng như các đơn thư khiếu nại tố cáo...

4. Ngày 10-9, tại Hội trường Ngọc Linh, tỉnh Kon Tum long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VII (2015-2020), với sự tham dự của 432 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hàng ngàn tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh.

Nhiệm kỳ qua, nhiều phong trào thi đua tiếp tục được duy trì, phát triển và thu hút đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia, đã phát huy tác dụng trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, nổi bật là phong trào "cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" “Thi đua quyết thắng”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Cựu chiến binh gương mẫu”;“Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng”,nhất là việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Qua đó, đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2010-2015 đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh luôn được duy trì ở mức khá cao (bình quân đạt 13,94%/năm), cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh từ 33,36% xuống 11,5% (bình quân mỗi năm giảm 4,37%). Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở được chú trọng củng cố, kiện toàn, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở với tinh thần gắn bó và phục vụ Nhân dân. Chính trị xã hội ổn định, quốc phòng-an ninh trên địa bàn được giữ vững.

Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều nhân tố mới, điển hình tiên tiến, được các cấp, các ngành trong tỉnh và Trung ương ghi nhận, tôn vinh như: Tập thể Công an tỉnh, nhân dân và cán bộ huyện Đăk Hà, Văn phòng UBND tỉnh; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đoàn Kết; CLB thầy thuốc trẻ tỉnh; trường TH THSP Ngụy Như Kon Tum; nông dân Nguyễn Đình Phượng ở xã Đăk Kan, Ngọc Hồi; nông dân A Hiếu ở xã Đăk Mar, Đăk Hà...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKTTW, Trưởng Ban TĐKTTW và đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệt liệt biểu dương những tập thể, cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước thời gian qua. Thời gian tới, đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Đổi mới nội dung, hình thức của các phong trào thi đua cho phù hợp. Công tác khen thưởng phải bảo đảm đúng thực chất, được dư luận xã hội đồng tình. Công tác thi đua phải xuất phát từ thực tiễn đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, phải gắn chặt với việc cụ thể hóa và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm, hàng năm của từng cấp; trong đó chú trọng triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng từ tỉnh đến cơ sở; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; có biện pháp ngăn ngừa, phê phán, loại bỏ bệnh thành tích để công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển của địa phương.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đào Xuân Quí – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Đồng thời, trong bài phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí bày tỏ sự tin tưởng rằng sau Đại hội này, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các chiến sĩ thi đua với quyết tâm mới, tinh thần thi đua mới sẽ đề ra chương trình hành động thiết thực, tạo sự chuyển biến ở địa phương, đơn vị mình trở thành những nhân tố tiêu biểu đi đầu trong các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2015-2020, quyết tâm xây dựng tỉnh Kon Tum ngày càng phát triển. Nhằm phát huy những thành tích đã đạt được. Đề nghị các cơ quan báo chí và truyền thông tăng cường tuyên truyền sâu rộng về những tấm gương của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến để các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh tiếp tục nhân rộng và phát triển.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước, đồng chí Trần Thị Hà và đồng chí Nguyễn Văn Hùng đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho đồng chí Hà Ban - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Huân chương Lao động hạng Nhì cho tập thể trường Tiểu học THSP Ngụy Như Kon Tum, cùng 2 cá nhân là đồng chí Đào Xuân Quí - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Trần Bình Trọng- UVBTVTU, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh. UBND tỉnh Kon Tum tặng cờ thi đua cho 13 tập thể và bằng khen cho 09 tập thể, 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2015.

5. Kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh (25/9/1930 - 25/9/2015), sáng 25-9, Tỉnh ủy-HĐND-UBND-UBMTTQVN tỉnh và Thành phố Kon Tum trang trọng tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Ngục Kon Tum. Dự Lễ viếng, đặt vòng hoa và dâng hương có các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Y Mửi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đào Xuân Quí - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Kring Ba - UVBTVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Bình Trọng - UVBTVTU, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐNDtỉnh; Lãnh đạo UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và Lãnh đạo Thành ủy-HĐND-UBND-UBMTTQVN thành phố Kon Tum; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn thành phố Kon Tum.

Vòng hoa của các đại biểu mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ", với lòng tri ân sâu sắc, các đại biểu đã kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do, vì hạnh phúc của nhân dân.

Nhà ngục Kon Tum, là một trong những nhà tù giam giữ tù chính trị được lập sớm nhất ở khu vực Tây Nguyênvới âm mưu tiêu diệt ý chí cách mạng, lòng yêu nước của những chiến sĩ Cộng sản. Năm 1930 - 1931, thực dân Pháp đã giam cầm, đày ải tại nơi này trên 500 lượt tù chính trị. Sau chưa đầy 3 năm, gần nửa số tù đã hy sinh trước đòn roi, họng súng của kẻ thù và trong điều kiện khắc nghiệt, đói rét, bệnh tật trên công trường đường 14.

Cũng chính ở Nhà ngục này, ngày 25/9/1930, tại phòng biệt giam của mình, đồng chí Ngô Đức Đệ đã tuyên bố thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Kon Tum (Chi bộ binh) với các đảng viên tiền thân là những cai, đội trong hàng ngũ binh lính địch. Từ “Hạt giống đỏ” ra đời trong nhà lao Kon Tum, đến nay, Đảng bộ tỉnh Kon Tum đã trải qua chặng đường 85 năm lịch sử với 14 kỳ Đại hội và đang chuẩn bị bước vào kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Đảng bộ tỉnh Kon Tum đã không ngừng phát triển với 15 đảng bộ trực thuộc, 678 tổ chức cơ sở Đảng và 23.637 đảng viên. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; tổ chức bộ máy tiếp tục được củng cố, kiện toàn, phát huy được vai trò và đáp ứng nhiệm vụ được giao. Đảng bộ tỉnh Kon Tum đã tập hợp được sức mạnh đại đoàn kết; phát huy ý chí tự lực, tự cường, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh toàn diện.

II. TIN TRONG NƯỚC.

1. Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng

Để thế hệ trẻ Việt Nam chuyển biến căn bản về đạo đức, lối sống phát triển toàn diện; yêu gia đình, có đạo đức trong sáng, lối sống văn hóa; yêu nước, tự hào dân tộc, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có ý thức tuân thủ pháp luật; có năng lực và bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; có sức khỏe, tri thức và kỹ năng lao động, trở thành những công dân có ích, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020”. Đề án quy định một số chỉ tiêu chủ yếu và nhiệm vụ cần triển khai thực hiện trong năm 2015 và năm 2016 như sau:

a) Về chỉ tiêu:

- 100% thanh niên trong lực lượng vũ trang, thanh niên công chức, viên chức, thanh niên học sinh và sinh viên; 70% tổng số thanh niên Việt Nam còn lại, kể cả trong nước và nước ngoài được tuyên truyền, học tập nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- 100% nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học.

- 100% đội ngũ làm công tác giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng được thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ.

- 90% trở lên hộ gia đình được phổ biến, hướng dẫn và cam kết thực hiện tốt việc giáo dục đạo đức, lối sống, góp phần hướng dẫn học tập cho con em trong gia đình.

- Đến năm 2020, có 2 triệu đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng; trong đó ít nhất 650.000 đảng viên trẻ được kết nạp; 100% thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo, hoạt động lao động tập thể.

b) Về nhiệm vụ:

- Rà soát, ban hành chế độ, chính sách cho giáo viên làm Tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh của các trường phổ thông, trong tháng 12 năm 2015.

- Quy định thời lượng triển khai các hoạt động Đoàn, Đội trong chương trình giáo dục phổ thông mới, chú trọng kết hợp nội dung sinh hoạt Đoàn, Đội trong hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo của các trường phổ thông.

- Tiếp tục triển khai phong trào Thi đua Dạy tốt - Học tốt; quy định thống nhất việc treo khẩu hiệu trong khuôn viên nhà trường từ năm học 2015 - 2016.

- Quy định việc tổ chức cho học sinh, sinh viên trực tiếp lao động, vệ sinh lớp học và các công trình trong khuôn viên nhà trường.

- Thực hiện và duy trì việc hát Quốc ca trong các lễ chào cờ; việc tập thể dục giữa giờ cho học sinh phổ thông; các bài tập thể dục tại chỗ cho học sinh, sinh viên và hô các khẩu ngữ sau khi tập thể dục tập thể.

- Xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện hoạt động tổ chức trại hè thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

- Triển khai các chuyên mục, chương trình giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trên các phương tiện truyền thông, báo chí.

- Rà soát việc bố trí, sử dụng sân chơi, bài tập cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tại địa phương. Phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa cơ sở hiện có; xã hội hóa nguồn lực để nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh của thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

Trong công tác quy hoạch, ưu tiên diện tích đất trồng cây xanh sử dụng công cộng, để người dân tiếp cận và sử dụng cho các mục đích luyện tập thể dục thể thao, nghỉ ngơi và giải trí.

- Tăng cường phối hợp giữa chính quyền địa phương các cấp, nhà trường, gia đình với các tổ chức đoàn thể trong công tác giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

2. Một số kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng đợt I năm 2015

2.1. Về kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2015:

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 tổ chức từ ngày 01 đến 04/7/2015. Đây là năm đầu tiên tổ chức kỳ thi có sự phối hợp giữa các trường đại học và các địa phương, để thực hiện hai mục đích: Xét công nhận tốt nghiệp THPT và tuyển sinh cao đẳng, đại học (CĐ, ĐH). Kỳ thi được tổ chức tại 99 cụm thi, gồm 38 cụm thi liên tỉnh do các trường ĐH chủ trì và 61 cụm thi tỉnh/bộ do sở giáo dục và đào tạo và Cục Nhà trường, Bộ Quốc phòng chủ trì. Có 1.005.654 thí sinh đăng kí dự thi, trong đó có 28% thí sinh đăng kí dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp (thi ở cụm thi của tỉnh do các sở GDĐT chủ trì) và 72% thí sinh sử dụng kết quả thi để xét tuyển vào ĐH, CĐ (thi tại cụm thi liên tỉnh do trường ĐH chủ trì).

Công tác ra đề thi được đổi mới theo hướng đánh giá năng lực học sinh, hạn chế yêu cầu ghi nhớ máy móc các số liệu, sự kiện, trả lời theo khuôn mẫu có sẵn hoặc các câu hỏi không có trong chương trình giáo dục phổ thông; tăng cường các câu hỏi vận dụng thực tiễn và các câu hỏi mở đòi hỏi học sinh phải vận dụng kiến thức tổng hợp, liên môn, hiểu biết xã hội để trả lời. Phổ điểm của các môn thi thể hiện sự phân hoá tốt, đảm bảo được cả hai mục đích là xét công nhận tốt nghiệp THPT và làm căn cứ tuyển sinh vào ĐH, CĐ.

Công tác tổ chức thi, chấm thi, chấm phúc khảo và xét công nhận tốt nghiệp THPT được thực hiện đúng quy chế và tiến độ trên phạm vi toàn quốc; đảm bảo khách quan, chính xác, công bằng; có sự phối hợp giữa các địa phương, các sở GDĐT, các trường ĐH và các bộ, ngành, cơ quan liên quan trong tổ chức thực hiện.

Tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2015 trên toàn quốc đạt 91,58%; trong đó: Giáo dục THPT (có 752.367 thí sinh) đạt 93,42%, Giáo dục Thường xuyên (có 64.463 thí sinh) đạt 70,08% (Năm 2014, tỷ lệ tốt nghiệp là 99,02%).

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 có những ưu điểm là: Giảm áp lực cho thí sinh, giảm tốn kém cho gia đình thí sinh và xã hội; Hạn chế dạy thêm, học thêm, tạo điều kiện cho việc tổ chức thi nghiêm túc; Đáp ứng yêu cầu phân luồng, hướng nghiệp, khắc phục tâm lý thi cử nặng nề; Tác động tích cực đến việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các trường phổ thông; Tạo cơ hội bình đẳng cho các vùng miền, đặc biệt là các vùng khó khăn, nâng cao tính cạnh tranh để góp phần đào tạo nhân lực chất lượng cao và hạn chế tiêu cực phát sinh.

Tuy nhiên, Kỳ thi còn có những hạn chế sau: Thời gian chỉnh sửa hồ sơ kéo dài đến sát ngày thi gây khó khăn cho khâu chuẩn bị tổ chức thi; Một số cụm thi có địa bàn phục vụ rộng nên chưa thực hiện được việc trả Giấy chứng nhận điểm thi cho tất cả các khu vực trên địa bàn trong thời gian quy định; Bị nghẽn mạng trong thời gian đầu ngay sau khi công bố kết quả thi.

3.2. Về kết quả xét tuyển đại học, cao đẳng đợt 1:

Hội đồng căn cứ phổ điểm thi THPT quốc gia, tổng chỉ tiêu các trường đã xác định, yêu cầu chất lượng đầu vào của các trình độ đào tạo… để thảo luận và thống nhất xác định ngưỡng điểm xét tuyển CĐ là 12 điểm, ĐH là 15 điểm, bao gồm cả điểm ưu tiên. Theo mức điểm này, có: Hơn 530 ngàn thí sinh đạt ngưỡng xét tuyển ĐH từ 15 điểm trở lên, đảm bảo số hệ số dư nguồn tuyển là 1,52 (hệ số dư của năm 2014 là 1,4); Hơn 620 ngàn thí sinh đạt ngưỡng xét tuyển CĐ từ 12 điểm trở lên, đảm bảo hệ số dư nguồn tuyển trình độ CĐ là 1,8.

Kết quả cụ thể:

- 370,638 thí sinh đã trúng tuyển ĐH, CĐ đợt I, chiếm 73% số thí sinh đăng ký xét tuyển; trong đó, có:

+ 295,903 thí sinh trúng tuyển ĐH, chiếm 84,5% chỉ tiêu hệ ĐH (trong gần 350.000 chỉ tiêu hệ đại học xét tuyển từ kết quả thi THPT quốc gia);

+ 74,735 thí sinh trúng tuyển CĐ, chiếm gần 50% chỉ tiêu hệ CĐ (trong gần 150.000 chỉ tiêu hệ CĐ xét tuyển từ kết quả thi THPT quốc gia);

- Có 86 trường ĐH, CĐ tuyển được 100% chỉ tiêu ngay từ đợt 1; 123 trường ĐH và 52 trường CĐ tuyển được từ 50% chỉ tiêu trở lên; 40 trường ĐH, 60 trường CĐ tuyển được dưới 30% chỉ tiêu.

Khối ngành Công an, Quân đội, Y dược, Luật có kết quả xét tuyển tốt nhất; tiếp đó là ngành Kỹ thuật, Kinh tế và Sư phạm, Tài chính - Ngân hàng; Nhóm ngành Nông - Lâm - Ngư nghiệp và công nghệ khó tuyển nhất.

Công tác xét tuyển đại học, cao đẳng có những ưu điểm là: (1) Theo báo cáo của 174 trường có so sánh hai năm cho thấy, sau đợt I năm 2015, các trường này đều có số lượng thí sinh trúng tuyển nhiều hơn, số trường tuyển đủ chỉ tiêu nhiều hơn, số trường tuyển dưới 30% chỉ tiêu giảm so với đợt I năm 2014; (2) Điểm trúng tuyển của các trường thể hiện sự phân tầng khá rõ nét. Ở tất cả các nhóm trường (trường ĐH trọng điểm, trường ĐH tốp giữa, trường CĐ, trường ĐH ngoài công lập) đều có những trường tuyển sinh đủ chỉ tiêu. Các trường tốp đầu có điểm trúng tuyển ở mức cao; (3) Giảm thiểu hiện tượng thí sinh ảo và thí sinh có điểm cao nhưng vẫn trượt ĐH, CĐ như những năm trước.

Bên cạnh đó, công tác xét tuyển ĐH, CĐ năm 2015 còn có những hạn chế sau: (1) Thời gian 20 ngày xét tuyển đợt I là quá dài, khiến thí sinh và gia đình lo lắng về việc cập nhật thông tin, theo dõi biến động của việc đăng ký xét tuyển và thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển, gây mệt mỏi, căng thẳng và tạo ra dư luận không tốt; (2) Việc cho thí sinh đăng kí tối đa 4 nguyện vọng vào một trường và được thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển (không hạn chế số lần rút hồ sơ và đăng ký xét tuyển lại) tạo ra áp lực rút và nộp đăng ký xét tuyển ở một số trường ĐH trong những ngày cuối đợt 1. Một số thí sinh lựa chọn phương thức đăng ký xét tuyển và rút đăng ký xét tuyển trực tiếp nên phải đi lại, chờ đợi, tốn kém, gây bức xúc trong dư luận. Các trường phải xử lý công việc nhiều hơn. (3) Nhiều ý kiến cho rằng, mức điểm ưu tiên chưa thực sự phù hợp với sự đổi mới của kỳ thi, cần nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp.                                        

3. Một số tình hình hoạt động của doanh nghiệp 8 tháng năm 2015  

Trong tháng 8/2015, cả nước có 9.301 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 55,2 nghìn tỷ đồng; bình quân vốn đăng ký một doanh nghiệp đạt 5,9 tỷ đồng. So với tháng 7/2015, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 41%; số vốn đăng ký tăng 41,9%; số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp tăng 0,7%. So với cùng kỳ năm 2015, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 84,1%; số vốn đăng ký tăng 102,4%. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới tháng 8/2015 là 129,8 nghìn người, tăng 41,1% so với tháng 7/2015 và tăng 63,5% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong tháng 8/2015, cả nước có 1.359 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 7,4% so với tháng 7/2015; có 7.595 doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động, tăng 27,9%, bao gồm 1.460 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn và 6.135 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký; có 834 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động, tăng 11,5%.

Tính chung 8 tháng năm nay, cả nước có 61.305 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng vốn đăng ký là 376,4 nghìn tỷ đồng, tăng 29,2% về số doanh nghiệp và tăng 29,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2014. Số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng đạt 6,1 tỷ đồng, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm 2014. Bên cạnh đó, có 15.243 lượt doanh nghiệp thay đổi tăng vốn, với tổng số vốn đăng ký tăng thêm là 481,5 nghìn tỷ đồng. Như vậy, tổng số vốn đăng ký mới và đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 8 tháng là 857,9 nghìn tỷ đồng. Số lao động dự kiến được tạo việc làm của các doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng là 873,3 nghìn người, tăng 23,3% so với cùng kỳ năm 2014.

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 8 tháng là 6.290 doanh nghiệp, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó phần lớn là những doanh nghiệp quy mô nhỏ có vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng (chiếm 93,4%). Nếu phân theo loại hình doanh nghiệp, trong tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động, có 2.252 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 35,8%); 1.726 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 27,4%); 1.370 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 21,8%) và 942 công ty cổ phần (chiếm 15%).

Số doanh nghiệp ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động trong 8 tháng năm 2015 là 11.333 doanh nghiệp, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2014. Số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động trong 8 tháng là 39.056 doanh nghiệp, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2014, bao gồm 11.248 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn và 27.808 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký. Trong tổng số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động, có 14.021 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 35,9%); 12.723 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 32,6%); 7.418 công ty cổ phần (chiếm 19%) và 4.894 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 12,5%).

4. Quy định về thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội trong Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

Trên cơ sở luật hóa các quy định về thủ tục, hồ sơ từ các văn bản hướng dẫn thi hành luật, quá trình thực hiện đã đi vào cuộc sống; được sự đồng thuận từ phía người lao động, người sử dụng lao động và tiếp thu các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính của Chính phủ liên quan đến thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đã quy định cụ thể hơn, đầy đủ hơn về hồ sơ và quy trình thực hiện, giảm thời gian thực hiện thủ tục. Tuy nhiên, có hai khác biệt căn bản trong quy định của Luật này là:

(1) Thay đổi quy trình giải quyết chế độ ốm đau, thai sản theo hướng cơ quan bảo hiểm xã hội tiếp nhận hồ sơ từ người sử dụng lao động, giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động trong các hình thức: Chi trả trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội; thông qua tổ chức dịch vụ được cơ quan bảo hiểm xã hội ủy quyền; thông qua tài khoản tiền gửi cá nhân tại ngân hàng thương mại hoặc thông qua đơn vị sử dụng lao động;

(2) Bổ sung trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật trong trường hợp nộp hồ sơ và giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội chậm so với thời hạn quy định, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người hưởng. Trách nhiệm này thuộc về người sử dụng lao động trong trường hợp nộp chậm hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội và trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm xã hội trong trường hợp giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội quá thời hạn.

III. TIN THẾ GIỚI

1. Tăng cường quan hệ Việt Nam và Trung Quốc

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát-xít của nhân dân thế giới tại Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 03/9/2015. Sau Lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có cuộc gặp với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định, trên cơ sở kiên trì đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, Việt Nam trước sau như một, hết sức coi trọng phát triển quan hệ ổn định, lành mạnh và lâu dài với Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc; mong muốn cùng Trung Quốc thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung đi vào thực chất, hiệu quả; đặc biệt cần tăng cường tin cậy chính trị; duy trì tiếp xúc cấp cao; đẩy mạnh giao lưu hữu nghị nhân dân, nhất là giữa thế hệ trẻ hai nước. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị, hai bên quan tâm chỉ đạo, đôn đốc các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận và nhận thức chung đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; ra sức thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác tiến triển thực chất theo nguyên tắc tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau, cân bằng, bình đẳng cùng có lợi, góp phần làm sâu sắc tình hữu nghị, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. Về vấn đề trên biển, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ, tình hình trên biển thời gian vừa qua diễn biến phức tạp, khiến các nước trong và ngoài khu vực lo ngại; đề nghị hai bên kiểm soát tốt bất đồng, không có hành động làm phức tạp, mở rộng tranh chấp, cùng duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông, góp phần gìn giữ hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực; thúc đẩy các lĩnh vực, dự án hợp tác mà hai bên đã nhất trí phù hợp luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cảm ơn Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham dự hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát-xít, cảm ơn sự giúp đỡ của nhân dân các nước, trong đó có nhân dân Việt Nam, góp phần vào thắng lợi của nhân dân Trung Quốc; chúc mừng những thành tựu to lớn của nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 70 năm Quốc khánh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình khẳng định, phát triển tình hữu nghị Trung Quốc - Việt Nam là phương châm nhất quán, không thay đổi của Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc; cho rằng việc phát triển quan hệ hai Đảng, hai nước là phù hợp lợi ích căn bản của nhân dân hai nước, có lợi cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nhất trí tăng cường quan hệ chính trị giữa hai Đảng, hai nước; duy trì tiếp xúc cấp cao, đi sâu hợp tác thiết thực cùng có lợi; triển khai các thỏa thuận đạt được giữa hai nước trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư theo hướng cân bằng, bền vững; mở rộng giao lưu hữu nghị nhân dân, nhất là giữa thế hệ trẻ hai nước; nỗ lực giải quyết thỏa đáng bất đồng, tạo môi trường tốt đẹp cho quan hệ hai nước phát triển ổn định, bền vững, lâu dài.

2. Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội trên thế giới

Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội trên thế giới lần thứ tư tổ chức ngày 31/8/2015 tại Trụ sở Liên Hợp quốc (thành phố Niu Gioóc, Mỹ), với sự tham dự của 140 đoàn nghị viện cấp cao. Hội nghị tập trung thảo luận các vấn đề liên quan đến hòa bình, dân chủ và phát triển.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Liên minh nghị viện thế giới (IPU) Xa-bơ Châu-đu-ri nhấn mạnh, việc tổ chức Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội lần này thể hiện sự tham gia ngày càng tích cực và sâu sắc của nghị viện các quốc gia trên thế giới vào việc hoạch định và xây dựng chương trình nghị sự sau năm 2015 của Liên Hợp quốc. Mặc dù đạt được những thành tựu to lớn trong một số lĩnh vực từ kết quả thực hiện các Mục tiêu Thiên niên kỷ, nhưng thế giới vẫn còn đối mặt những thách thức đang diễn ra như: Tình trạng biến đổi khí hậu; thiên tai, địch họa diễn ra ngày càng thường xuyên, gây nhiều tổn thất nặng nề; sự bất bình đẳng ngày càng rõ nét... đã cản trở tiến trình cải thiện tình hình và quyết tâm của nghị viện các nước. Nghị viện các nước đóng vai trò rất quan trọng trong tiến trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Các Nghị viện thành viên của Liên minh Nghị viện thế giới đã thông qua Tuyên bố Hà Nội “Các Mục tiêu Phát triển bền vững: Biến lời nói thành hành động” tại Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới 132 được tổ chức tại Hà Nội (tháng 3/2015), khẳng định tầm nhìn phát triển bền vững, lấy người dân làm trung tâm, thực hiện các quyền con người, trao quyền cho mọi người phát huy hết tiềm năng, dựa trên ba trụ cột kinh tế, xã hội và môi trường; đồng thời đảm bảo hòa bình và an ninh quốc tế, tôn trọng Hiến chương Liên Hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Đoàn đại biểu Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dẫn đầu tham dự Hội nghị và phát biểu tại phiên họp toàn thể của Hội nghị. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Quốc hội chính là hiện thân của nền dân chủ, và nhấn mạnh, với mong muốn gìn giữ hòa bình, Việt Nam luôn chủ trương giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp quốc và luật pháp quốc tế; cam kết không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, vì lợi ích và an ninh chung của khu vực và trên toàn thế giới. Việt Nam lên án mạnh mẽ các hành vi bạo lực, đe dọa sử dụng vũ lực, khủng bố trên toàn cầu. Để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, Việt Nam xác định rõ ba trụ cột của phát triển là kinh tế, xã hội và môi trường, trong đó đề cao và phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, coi phát triển bền vững là sự nghiệp của toàn dân.

3. Quan hệ Việt Nam với các nước

- Tổng thống nước Cộng hòa Bô-li-va Vê-nê-xu-ê-la Ni-cô-lát Ma-đu-rô Mô-rốt thăm chính thức Việt Nam ngày 30 và 31/8/2015. Hai bên nhất trí duy trì và nâng cao hiệu quả của các cơ chế hợp tác song phương đã được thiết lập; chỉ đạo các bộ, ngành hai nước rà soát, bổ sung, nhằm từng bước hoàn thiện khuôn khổ pháp lý song phương thông qua đàm phán, ký kết các văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực cụ thể; quan tâm chỉ đạo, tạo thuận lợi cho các liên doanh, doanh nghiệp hai bên triển khai các dự án hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực hợp tác chiến lược giữa hai nước về năng lượng, dầu khí, nông nghiệp và thủy sản; hoan nghênh và nhấn mạnh tầm quan trọng việc Chính phủ hai nước ký Hiệp định về các dự án nông nghiệp giai đoạn 2015 - 2018 trong khuôn khổ chuyến thăm này; thống nhất chỉ đạo các bộ, ngành hai bên tích cực thúc đẩy triển khai Hiệp định hợp tác thương mại song phương; đẩy mạnh hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực an ninh, quốc phòng, tư pháp. Hai bên nhất trí cho rằng, các tranh chấp về chủ quyền và lãnh thổ cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.

- Việt Nam chính thức kết nối Cơ chế một cửa ASEAN: Ngày 08/9/2015, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng nhấn nút khai trương việc thực hiện chính thức Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) và kết nối kỹ thuật Cơ chế một cửa ASEAN (ASW). Hiện tại, có 7 nước thành viên ASEAN, bao gồm: Bru-nây, In-đô-nê-xi-a, Ma-lay-xi-a, Phi-lip-pin, Xinh-ga-po, Thái Lan và Việt Nam công bố đã triển khai Cơ chế một cửa quốc gia theo đúng cam kết. Trong đó, 5 nước: In-đô-nê-xi-a, Ma-lay-xia, Xinh-ga-po, Thái Lan và Việt Nam sẽ kết nối Cơ chế một cửa ASEAN từ tháng 12/2015. Việc triển khai cơ chế một cửa quốc gia và ASEAN trong thời gian tới sẽ chia thành hai giai đoạn: Giai đoạn 1 (cuối năm 2015), tập trung củng cố các thủ tục hành chính đã triển khai và phổ biến trên phạm vi toàn quốc cho tất cả các đối tượng có liên quan; thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 đối với các thủ tục hành chính một cửa quốc gia đã kết nối chính thức; kết nối cơ chế một cửa ASEAN và trao đổi thông tin về giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa và thông tin tờ khai hải quan ASEAN đối với 4 nước: In-đô-nê-xi-a, Ma-lay-xi-a, Xinh-ga-po, Thái Lan. Giai đoạn 2 (từ năm 2016-2020), mở rộng cơ chế một cửa quốc gia cho tất cả các bộ, ngành về phạm vi, đối tượng. Cơ chế một cửa ASEAN được kết nối đầy đủ và trao đổi thông tin với các đối tác thương mại ngoài ASEAN tạo thuận lợi cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam và tăng cường kiểm soát đối với hàng nhập khẩu.

4. Một số tình hình thế giới đáng chú ý thời gian gần đây

- Bản đồ Chính phủ Cam-pu-chia dùng phân giới với Việt Nam đồng nhất với bản đồ mượn của Pháp: Ngày 03/9/2015, tại Cung Hòa bình ở Thủ đô Phnôm Pênh (Cam-pu-chia), diễn ra buổi thẩm định và đối chiếu giữa bản đồ mượn của Pháp với bản đồ Chính phủ Cam-pu-chia đã và đang sử dụng để phân định cắm mốc biên giới với Việt Nam. Ủy ban Biên giới quốc gia Cam-pu-chia khẳng định, bản đồ Chính phủ Cam-pu-chia dùng để phân giới Việt Nam với bản đồ mượn của Pháp là đồng nhất. Người phát ngôn Chính phủ Cam-pu-chia, Quốc vụ khanh Phay Xi-phan nêu rõ, kết quả thẩm định đã bảo đảm tính minh bạch, sự đúng đắn, chính xác về trách nhiệm của Chính phủ Hoàng gia Cam-pu-chia trong việc phân giới, cắm mốc giữa Cam-pu-chia và Việt Nam; đồng thời góp phần ngăn chặn sự kích động của những thế lực thiếu trách nhiệm trong việc kích động chủ nghĩa dân tộc cực đoan, chia rẽ đoàn kết dân tộc; nhấn mạnh quyết tâm của Chính phủ Hoàng gia trong việc xây dựng một đường biên giới rõ ràng, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển với các nước láng giềng. Trước đó, ngày 20/8/2015, Ủy ban Biên giới quốc gia Cam-pu-chia cũng đã thẩm định bản đồ 18 mảnh do Liên Hợp quốc cho mượn để đối chiếu với bản đồ Chính phủ Cam-pu-chia dùng đàm phán phân giới với Việt Nam và tuyên bố hai bản đồ này là đồng nhất.

- Đại hội đồng Liên Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 36 (AIPA-36) diễn ra ngày 08/9/2015 tại thủ đô Cua-la Lăm-pơ (Ma-lay-xi-a). Với chủ đề “Gắn kết Cộng đồng ASEAN vì người dân, lấy người dân làm trung tâm hướng tới sự toàn diện”, AIPA-36 tập trung thảo luận các biện pháp thúc đẩy hợp tác với nghị viện các nước quan sát viên trong các lĩnh vực: Thương mại - đầu tư, kinh tế, nông nghiệp, công nghệ thông tin, công nghệ cao, du lịch, giáo dục... Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự AIPA-36 khẳng định sự đóng góp tích cực của Việt Nam trong xây dựng và phát triển Cộng đồng ASEAN hòa bình, thịnh vượng. Đề cập sự quan ngại sâu sắc của khu vực trước những thách thức đang nổi lên như chủ nghĩa khủng bố, làn sóng người di cư, tình hình căng thẳng ở Biển Đông, Việt Nam cho rằng, Cộng đồng ASEAN cần tiếp tục phát huy sức mạnh, nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, kết hợp hài hòa lợi ích của ASEAN vì mục tiêu chung của Cộng đồng.

- Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tổ chức ngày 04 và 05/9/2015 tại thủ đô Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ). Hội nghị diễn ra trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu chịu sự tác động của các nhân tố như: Triển vọng tăng trưởng ảm đạm của nền kinh tế Trung Quốc, sự sụt giảm mạnh của các thị trường chứng khoán và việc Trung Quốc điều chỉnh tỷ giá đồng Nhân dân tệ trong tháng 8/2015. Hội nghị ra Tuyên bố chung, trong đó cam kết hành động cương quyết để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu và kiềm chế các động thái tiền tệ gây tác động tiêu cực sau khi Trung Quốc điều chỉnh tỷ giá đồng Nhân dân tệ. G20 khẳng định, các nước trong nhóm sẽ không áp dụng biện pháp phá giá tiền tệ, nhằm đem lại lợi thế không công bằng cho hoạt động xuất khẩu trong nước, và nhấn mạnh, sẽ hành động quyết liệt để thúc đẩy sự phục hồi kinh tế. Lãnh đạo G20 kêu gọi chính phủ và ngân hàng trung ương các nước không lạm dụng tỷ lệ lãi suất như một công cụ để thúc đẩy hoạt động kinh tế, thay vào đó thực hiện các chính sách tài khóa để hỗ trợ tăng trưởng và tạo việc làm.

- Chính phủ Đức đưa ra kế hoạch toàn diện hỗ trợ người tị nạn: Ngày 07/9/2015, Thủ tướng Đức An-giê-la Méc-ken lần đầu tiên đưa ra kế hoạch toàn diện, nhằm giải quyết dòng người tị nạn ngày càng ồ ạt tràn vào Đức. Theo đó, Chính phủ Đức sẽ tăng ngân sách liên bang và các nguồn nhân lực để tiếp nhận người tị nạn, xử lý nhanh chóng các đơn xin tị nạn; bổ sung ba tỷ ơ-rô vào ngân sách liên bang trong năm 2016, đồng thời, cấp ba tỷ ơ-rô cho các bang và các địa phương; cấp 400 triệu ơ-rô cho ngân sách của Bộ Ngoại giao Đức để quản lý và ngăn chặn cuộc khủng hoảng người di cư.

Trong nỗ lực nhằm đáp ứng nhu cầu về chỗ ở ngày càng tăng của dòng người tị nạn, Chính phủ Đức dự kiến sẽ cung cấp thêm nhà ở xã hội. Hiện Chính phủ Đức đang xây dựng một đạo luật giúp cho việc xây dựng nhanh chóng chỗ ở cho người tị nạn. Cùng với cam kết sẽ bảo vệ những người cần giúp đỡ, Chính phủ Đức cũng xem xét việc thi hành những quy tắc nghiêm ngặt hơn và có thể từ chối đơn xin tị nạn đối với những trường hợp không đúng. Ngoài ra, Đức sẽ đưa ba nước thuộc khu vực Ban-căng, gồm: Cô-xô-vô, An-ba-ni và Mông-tê-nơ-grô vào danh sách những “quốc gia an toàn” (là nước không có nhiều người tị nạn và công dân được Nhà nước của họ bảo vệ). Người dân ba nước này xin tị nạn tại Đức sẽ được đưa về quê hương sớm nhất. Theo ước tính, trong năm 2015, Đức phải đối mặt với dòng người di cư nhiều chưa từng có từ trước tới nay, với khoảng 800 nghìn người xin tị nạn, chiếm 40% tổng số người tị nạn tại Liên minh châu Âu.

 

________([1])+ Số người nghèo đã được cấp thẻ BHYT: 62.574 người, chiếm tỷ lệ 81,% so với tổng số người nghèo.

+ Số người dân tộc thiểu số không nghèo sinh sống ở các xã khó khăn của tỉnh: 116.526 người.

+ Số người thuộc diện hộ cận nghèo được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng 100% kinh phí mua thẻ BHYT là: 9.412 người.

+ Số người thuộc diện hộ cận nghèo được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng 70% kinh phí kinh mua thẻ BHYT là: 3.050 người

 

Số lượt xem:3523
Bài viết trước:
Icon  Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 09-2015
Icon  Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 08-2015
Icon  Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 07-2015
Icon  Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 06-2015
Icon  Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 05-2015 (bổ sung Kết luận 1663 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)
Icon  Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 04-2015
Icon  Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 03-2015
Icon  Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 02-2015
Icon  Tài liệu tuyên truyền trong nội bộ và định hướng đấu tranh với những luận điệu sai trái, thù địch trên In-tơ-nét
Icon  Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 01-2015
    LIÊN KẾT
Trang chủ   |   Liên hệ   
Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum - Giấy phép số 03/GP- TTĐT ngày 21 tháng 9 năm 2015
Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
Địa chỉ: 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum - Kon Tum; Điện thoại: 060.3862301; Email: phiemkt@gmail.com.
Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

Treo chân mày bằng chỉkhông phẫu thuật


Bệnh viện thẩm mỹ JW hàn quốc


Bệnh viện thẩm mỹ uy tín nhất tphcm


Cắt mí mắt hàn quốc đẹp


Phẫu thuật hàm móm có nguy hiểm không


Phẫu thuật hàm móm giá bao nhiêu tiền


Phẫu thuật chỉnh hàm móm


Phẫu thuật hàm hô móm


Phẫu thuật vẩu hàm trên


Điều trị khớp cắn ngược