Thứ 5, ngày 29 tháng 6 năm 2017  TimKiem
  TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ
Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 09-2015
8/27/2015 3:00:14 PM

A. VĂN BẢN MỚI

I. VĂN BẢN CỦA TỈNH

1. Triển khai thực hiện Kế hoạch 05/KH-HĐND ngày 03/8/2015 của  Thường trực HĐND tỉnh và Công văn số 1742/UBND-NC ngày 10/8/2015 của UBND tỉnh về việc tổ chức lấy ý kiến đối với Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Sở Tư pháp hướng dẫn công tác tổ chức việc lấy ý kiến, nội dung lấy ý kiến, phương pháp tổng hợp ý kiến tham gia đối với Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Cụ thể:

I. Công tác tổ chức lấy ý kiến, nội dung lấy ý kiến

1. Công tác tổ chức lấy ý kiến

1.1. Các cơ quan, đơn vị xem nhiệm vụ lấy ý kiến đối với Bộ luật Hình sự (sửa đổi) là nhiệm vụ trọng tâm, tập trung triển khai thường xuyên, liên tục theo đúng tinh thần Kế hoạch số 05/KH-HĐND của Thường trực HĐND tỉnh; Công văn số 1742/UBND-NC của UBND tỉnh. Việc lấy ý kiến được tổ chức dưới các hình thức: hội nghị, hội thảo, tọa đàm...Ngoài ra, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phổ biến, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị gửi ý kiến góp ý vào hộp thư điện tử của Bộ Tư pháp, vào trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp.

1.2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Cần đưa lên trang thông tin điện tử, chuyển qua địa chỉ email, phô tô gửi dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và các tài liệu liên quan đến từng thôn làng, đồng thời hướng dẫn Thường trực HĐND, UBND cấp xã tổ chức việc lấy ý kiến Nhân dân dưới các hình thức phù hợp (tổ chức cuộc họp ở thôn, làng, tổ dân phố, lập hộp thư tiếp nhận ý kiến góp ý...); đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền về nội dung dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), các vấn đề trọng tâm xin ý kiến Nhân dân về dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) để mỗi người dân biết, tự giác tham gia, đóng góp ý kiến với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Chỉ đạo Đài truyền thanh- truyền hình huyện, thành phố thực hiện và duy trì các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài phản ánh việc lấy ý kiến, ý kiến của các cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân đóng góp vào Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Chủ trì, phối hợp Thường trực HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi). 

1.3. Các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp...: Căn cứ vào đặc thù của cơ quan, đơn vị, Thủ trưởng các cư quan, đơn vị quyết định hình thức tổ chức lấy ý kiến trong cán bộ, công chức, người lao động, học sinh, sinh viên, sỹ quan, chiến sỹ lực lượng vũ trang nhân dân trong cơ quan, đơn vị mình cho phù hợp. Việc lấy ý kiến có thể được tổ chức dưới hình thức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, hướng dẫn việc gửi ý kiến góp ý vào hộp thư điện tử của Bộ Tư pháp, vào trang tin điện tử của Sở Tư pháp...

2. Nội dung lấy ý kiến

a. Lấy ý kiến về toàn bộ dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), bao gồm:

- Những sửa đổi, bổ sung của dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) thuộc phần chung (ý kiến cụ thể về nội dung cụ thể cần sửa đổi, đề xuất phương án sửa đổi và lý do của việc sửa đổi);

- Những sửa đổi, bổ sung của dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) thuộc phần các tội phạm cụ thể (ý kiến cụ thể về nội dung cụ thể cần sửa đổi, đề xuất phương án sửa đổi và lý do của việc sửa đổi);

- Những sửa đổi, bổ sung về bố cục và kết cấu, vị trí của các chương, điều, khoản của dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) (ý kiến cụ thể và đề xuất phương án sửa đổi);

- Về ngôn ngữ diễn đạt và kỹ thuật xây dựng của các quy định của dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

b. Các vấn đề trọng tâm được xác định trong Phụ lục I ban hành kèm theo Kế hoạch số 05/KH-HĐND;

c. Những vấn đề khác được Nhân dân quan tâm (nếu có).

3. Yêu cầu đối với các nội dung lấy ý kiến

- Tập hợp và phản ánh đầy đủ, khách quan, trung thực các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

- Mỗi nội dung của dự thảo được góp ý cần chú thích cụ thể từng đối tượng góp ý, như là ý kiến của chuyên gia, nhà khoa học, ý kiến của cử tri, ý kiến của cơ quan chuyên môn...

II. Phương pháp tổng hợp ý kiến tham gia

1. Nguồn văn bản để tập hợp, tổng hợp

Các nguồn văn bản tập hợp, tổng hợp xây dựng báo cáo tổng hợp bao gồm:

- Thư góp ý kiến, kiến nghị gửi trực tiếp đến cơ quan, tổ chức, địa phương (qua bưu điện và email);

- Ý kiến trực tiếp tại hội nghị, hội thảo, tọa đàm;

- Báo cáo của các đơn vị, địa phương;

- Ý kiến góp ý trên Trang thông tin điện tử (nội bộ) của cơ quan, tổ chức, địa phương, các tin, bài viết trên các phương tiện thông tin- truyền thông ở địa phương.

2. Phương pháp tổng hợp, xây dựng báo cáo

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổng hợp khách quan, trung thực, đầy đủ các ý kiến tham gia, đóng góp ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Đối với một nội dung nhưng có nhiều ý kiến khác nhau thì vẫn tổng hợp đầy đủ các ý kiến và cần thể hiện được đâu là ý kiến chiếm đa số; đâu là ý kiến chiếm số ít. Ví dụ: Đối với vấn đề : trách nhiệm hình sự của pháp nhân và loại tội pháp nhân chịu trách nhiệm hình sự” có đa số ý kiến nhất trí với quy định của dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi); một số ý kiến đề nghị không quy định vấn đề này trong Bộ luật Hình sự (sửa đổi); một số ít ý kiến khác đề nghị sửa đổi, bổ sung khác với các hướng đã được nêu tại Phụ lục I (mục 1)... thì báo cáo tổng hợp cũng cần thể hiện đầy đủ các loại ý kiến như trên, lý do được đưa ra để bảo vệ ý kiến. Báo cáo tổng hợp chú thích cụ thể đối tượng góp ý, như ý kiến của chuyên gia, nhà khoa học, ý kiến của cử tri, ý kiến của cơ quan chuyên môn...

3. Nội dung báo cáo tổng hợp

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương thể hiện Báo cáo tổng hợp theo Phụ lục II ban hành kèm theo Kế hoạch số 05/KH-HĐND của Thường trực HĐND tỉnh.

- Thời hạn báo cáo: Báo cáo kết quả lấy ý kiến đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) của các Sở, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức gửi về Sở Tư pháp (và qua địa chỉ email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn hoặc gopyduthaoluat@gmail.com) trước ngày 07/9/2015 để tổng hợp chung, trình UBND tỉnh xem xét.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh bằng văn bản hoặc qua điện thoại (3.863.625) để trao đổi, tháo gỡ.

2. Ngày 11/8/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật (TDTHTHPL) trên địa bàn tỉnh (có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký).

Theo đó, UBND tỉnh đã giao trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc phối hợp triển khai thực hiện công tác TDTHTHPL, cụ thể:

Sở Tư pháp có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác theo dõi tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật;

Hàng năm xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch TDTHTHPL đảm bảo đồng bộ với trọng tâm trong lĩnh vực kiểm soát thủ tục hành chính và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh; Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập Đoàn kiểm tra về tình hình thi hành pháp luật; Phân tích, xem xét, tổng hợp các kiến nghị được quy định tại điểm c, khoản 1, điều 5, Thông tư số 14/2014/TT-BTP, báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý; Chủ trì, làm đầu mối tiếp nhận và xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật do tổ chức, cá nhân phản ánh; Tổng hợp, xây dựng Báo cáo công tác TDTHTHPL trên địa bàn tỉnh và kiến nghị các biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thi hành pháp luật với UBND tỉnh và Bộ Tư pháp.

Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh định kỳ hàng năm xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch TDTHTHPL trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý; Thực hiện TDTHTHPL trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý theo quy định hiện hành; Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc tiếp nhận và xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý do các tổ chức, cá nhân phản ánh; Tổng hợp, xây dựng Báo cáo công tác TDTHTHPL thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý và kiến nghị các biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thi hành pháp luật theo quy định.

UBND các huyện, thành phố hàng năm xây dựng và ban hành Kế hoạch TDTHTHPL của địa phương mình; Phối hợp với các Sở, ngành thuộc UBND tỉnh trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch TDTHTHPL theo lĩnh vực ngành trên địa bàn huyện, thành phố; Chỉ đạo Phòng Tư pháp chủ trì, làm đầu mối tiếp nhận và xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật do tổ chức, cá nhân phản ánh tại địa phương; Bảo đảm các điều kiện cho việc thực hiện công tác TDTHTHPL tại địa phương; Tổng hợp, xây dựng Báo cáo công tác TDTHTHPL tại địa phương và kiến nghị các biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thi hành pháp luật theo quy định.

Cùng với đó, Quyết định củng đã quy định cụ thể việc phối hợp, tham gia của các cơ quan tổ chức gồm: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh và đề nghị UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức thành viên, củng như trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động và các cá nhân tham gia trong công tác TDTHTHPL.

3. Ngày 12/8/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 574/QĐ-UBND về việc ban hành tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính đối với cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định này Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính đối với cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum bao gồm: Bộ tiêu chí đánh giá áp dụng cho các sở, ban, ngành; Bộ tiêu chí đánh giá áp dụng cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Bộ tiêu chí đánh giá áp dụng cho Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

Kết quả đánh giá việc thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm là cơ sở để bình xét thi đua, khen thưởng của các đơn vị, địa phương. Đối với các đơn vị, địa phương xếp loại Trung bình trở xuống hoặc bị hạ hai bậc xếp hạng so với năm trước liền kề thì tập thể và người đứng đầu đơn vị, địa phương đó không được xét thi đua, khen thưởng toàn diện trong năm đánh giá.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tổ chức tự đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của ngành, địa phương mình theo Bộ tiêu chí và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm xem xét, thẩm định, phê duyệt và công bố kết quả tự đánh giá, chấm điểm của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc thẩm quyền quản lý.

Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả thực hiện cải cách hành chính của các đơn vị, địa phương trước ngày 15/01 hàng năm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/8/2015 và thay thế Quyết định số 1108/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính đối với cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh. 

4. Ngày 24/8/2015, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1922/KH-UBND về việc Triển khai thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2015 -2020.

Mục đích của Kế hoạch là nhằm giúp người tiêu dùng nhận thức đúng khả năng sản xuất của doanh nghiệp Việt Nam; chất lượng của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ Việt Nam; xây dựng văn hóa tiêu dùng dựa trên tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc. Phát triển hệ thống phân phối, xây dựng mô hình các chuỗi liên kết sản xuất - phân phối - tiêu dùng nhằm tạo lập và phát triển thị trường, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi đưa hàng hóa thiết yếu, hàng Việt Nam có thế mạnh đến tay người tiêu dùng nhằm nâng cao sức mua, bình ổn thị trường và cải thiện đời sống nhân dân. Nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước về thương mại, hiệu quả công tác chống buôn lậu, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ và các hành vi kinh doanh trái phép, bảo vệ người tiêu dùng và người sản xuất kinh doanh hàng Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch tập trung các nhiệm vụ trọng tâm, như: Công tác thông tin, tuyên truyền; phát triển hệ thống phân phối hàng Việt Nam cố định và bền vững; nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp; kiểm tra, kiểm soát thị trường và bảo vệ người tiêu dùng…

Một số chỉ tiêu cần đạt được, cụ thể: Năm 2015, 80% người tiêu dùng và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết đến Cuộc vận động; tăng thị phần hàng Việt Nam có thế mạnh tại các kênh phân phối truyền thống ở khu vực nông thôn lên trên 70%, các siêu thị 80%.Đến năm 2016,xây dựng thí điểm các điểm bán hàng Việt Nam cố định và bền vững với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”; triển khai xây dựng kênh truyền thông với chuyên mục “Tự hào hàng Việt Nam” trên cơ quan báo, đài của tỉnh. Đến năm 2020,trên 70% người tiêu dùng và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết đến các hoạt động phát triển thị trường với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam” như các điểm bán hàng cố định với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”; duy trì được kênh truyền thông với Chuyên mục “Tự hào hàng Việt Nam” trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum để tuyên truyền, quảng bá Cuộc vận động; tăng thị phần hàng Việt Nam có thế mạnh tại các kênh phân phối ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa lên trên 90%;cập nhật mạng lưới phân phối hàng Việt Nam của cả nước với tỉnh Kon Tum.

UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các cấp, ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ, đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", đồng thời tăng cường phối hợp trong việc triển khai thực hiện của các cấp, ngành để nâng cao hiệu quả triển khai các nhiệm vụ, đề án….

II. VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG

Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo. Quyết định gồm 10 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/9/2015. Một số nội dung chủ yếu của Quyết định:

- Phạm vi áp dụng: Quyết định này quy định về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển sản xuất, kinh doanh nhằm từng bước ổn định cuộc sống và giảm nghèo bền vững.

- Đối tượng áp dụng: Hộ mới thoát nghèo quy định tại Quyết định này là hộ gia đình đã từng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, qua điều tra, rà soát hằng năm có thu nhập bình quân đầu người cao hơn chuẩn cận nghèo theo quy định của pháp luật hiện hành, được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận và thời gian kể từ khi ra khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo tối đa là 3 năm.

- Nguồn vốn cho vay: Theo quy định tại Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

- Mức cho vay: Mức cho vay do Ngân hàng Chính sách xã hội và hộ mới thoát nghèo thỏa thuận nhưng không vượt quá mức cho vay cùng loại phục vụ sản xuất, kinh doanh đối với hộ nghèo được quy định trong từng thời kỳ.

- Thời hạn cho vay: Thời hạn cho vay do Ngân hàng Chính sách xã hội và hộ mới thoát nghèo thỏa thuận trên cơ sở chu kỳ sản xuất, kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng nhưng không quá 5 năm.

- Lãi suất cho vay:

(1) Lãi suất cho vay áp dụng đối với hộ mới thoát nghèo bằng 125% lãi suất cho vay đối với hộ nghèo quy định trong từng thời kỳ.

(2) Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.

- Gia hạn nợ, chuyển nợ quá hạn: Gia hạn nợ, chuyến nợ quá hạn đối với các khoản nợ của hộ mới thoát nghèo được thực hiện như đối với hộ nghèo theo quy định tại Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

- Hồ sơ, thủ tục cho vay và xử lý nợ bị rủi ro:

(1) Hồ sơ, quy trình và thủ tục cho vay đối với hộ mới thoát nghèo được thực hiện như đối với cho vay hộ nghèo.

(2) Việc xử lý nợ bị rủi ro đối với các khoản nợ của hộ mới thoát nghèo được thực hiện theo cơ chế xử lý nợ bị rủi ro của Ngân hàng Chính sách xã hội.

B. ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG THÁNG 09-2015

Trong tháng 09-2015, công tác tuyên truyền tập trung vào 02 nội dung trọng tâm sau:

1. Công tác tuyên truyền theo chủ đề, chủ điểm

- Tiếp tục tuyên truyền kết quả đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương; công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XV; tuyên truyền đậm nét Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum lần thứ VII (giai đoạn 2015- 2020).

- Tập trung cao điểm tuyên truyền sâu rộng về các hoạt động kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945- 02/9/2015). Nhấn mạnh việc kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, của các thế hệ đi trước, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tất cả vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; hoạt động tri ân, đền ơn, đáp nghĩa đối với thương binh, liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, người có công, gia đình chính sách; phản ánh thành tựu kinh tế - xã hội, những thay đổi sâu sắc trên vùng đất từng là căn cứ địa của cách mạng, các chiến trường khốc liệt thời chiến tranh…

- Tuyên truyền các ngày lễ, các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng diễn ra trong tháng: 70 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh Kon Tum (25/8/1945-25/8/2015); Ngày hội “Toàn dân đưa trẻ đến trường” (5/9); 113 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (06/9/1902- 06/9/2015); 60 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (10/9/1955- 10/9/2015); 85 năm phong trào Xô Viết-Nghệ Tĩnh (12/9); 37 năm Ngày Việt Nam trở thành thành viên Liên hợp quốc (20/9/1977-20/9/2014); 70 năm Ngày Nam Bộ kháng chiến (23/9/1945-23/9/2015); 85 năm truyền thống Đảng bộ tỉnh (25/9/1930-25/9/2015).

- Tuyên truyền việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi); công tác đặc xá năm 2015.

- Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Kết luận số 107-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền nhằm góp phần nâng cao nhận thức về quyền lợi, trách nhiệm của người sản xuất và người tiêu dùng trong việc sản xuất, tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ thương hiệu Việt; đồng thời thường xuyên quảng bá các sản phẩm mới có chất lượng cao, tiêu chuẩn, công nghệ hiện đại, giá cả cạnh tranh do các doanh nghiệp trong tỉnh và trong nước sản xuất trên các phương tiện thông tin đại chúng để Nhân dân biết, so sánh, lựa chọn.

2. Công tác tuyên truyền thường xuyên

- Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước; cổ vũ, nhân rộng các tập thể, gương điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện Kết luận số 1663-KL/TU, ngày 24-4-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh”.

- Tiếp tục tuyên truyền, cổ vũ các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03-01-2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 8 và tình hình triển khai trong tháng 9-2015.

- Tăng cường tuyên truyền thông tin đối ngoại; các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại nhất là các dự án lớn đang được triển khai ở tỉnh; phát triển ba vùng kinh tế động lực, các ngành kinh tế mũi nhọn, các sản phẩm chủ lực của tỉnh; việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội; về xây dựng nông thôn mới. 

- Tuyên truyền về chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, chủ quyền biển, đảo; những cơ sở pháp lý, chứng cứ lịch sử và thực tiễn khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa cũng như những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về vấn đề Biển Đông. Tiếp tục tuyên truyền những nỗ lực, thành tựu của Việt Nam trong các lĩnh vực nhân quyền, dân chủ, tôn giáo; đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị chống phá đất nước ta.     

- Tuyên truyền công tác phòng chống lũ lụt trong mùa mưa; công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; công tác tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn và xử lý có hiệu quả tình trạng khác thác, vận chuyển lâm sản, khoáng sản trái phép; công tác y tế dự phòng, kiểm soát dịch bệnh, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm...

C. TỔNG HỢP TÌNH HÌNH CÁC ĐẢNG BỘ TRỰC THUỘC TỈNH ỦY TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2015-2020

Triển khai thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW, ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đến nay các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 ở cấp mình theo kế hoạch đề ra.

* Là địa phương được chọn là đại hội điểm đầu tiên của tỉnh ở cấp huyện, thành phố, Đảng bộ huyện Kon Plông đã long trọng tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 trong hai ngày (6 và 7-5) và đã thành công tốt đẹp, với 196 đại biểu đại diện cho trên 1.800 đảng viên của 49 tổ chức cơ sở Đảng trong huyện tham dự.

Phát huy kết quả đạt được nhiệm kỳ qua, huyện Kon Plông trong nhiệm kỳ 2015-2020 phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân trong giai đoạn là 20,5%/năm; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 35 triệu đồng; thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2020 đạt 220 tỷ đồng. Giảm tỷ lệ nghèo bình quân hàng năm từ 4 – 5%. Đến năm 2020 có trên 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trên 50% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh; trong nhiệm kỳ kết nạp từ 400- 450 đảng viên mới; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, quyết tâm đưa huyện Kon Plông phát triển nhanh và bền vững.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVIII gồm 41 ủy viên, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV gồm 20 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Đồng chí Nguyễn Văn Bình – Bí thư Huyện ủy khóa XVII tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy khóa mới.

* Trong hai ngày (14 và 15-5), Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ngọc Hồi lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã chính thức được tiến hành với sự tham dự của 220 đại biểu đại diện cho hơn 1.700 đảng viên thuộc 60 tổ chức cơ sở Đảng trong huyện. Đây là một trong những đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn tổ chức đại hội điểm để đánh giá rút kinh nghiệm.

Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Ngọc Hồi đề ra phương hướng, mục tiêu tiếp tục đẩy nhanh xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, hạ tầng kinh tế – xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới; phấn đấu đến năm 2020 tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 5.200 tỷ đồng; giá trị sản phẩm trên 1 ha đất canh tác đạt trên 50 triệu đồng; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 45%; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt 50%; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3-4%/năm; tiếp tục đẩy mạnh các dự án, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VI gồm 43 ủy viên, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV gồm 20 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà,  Bí thư Huyện ủy khóa V được bầu giữ chức Bí thư Huyện uỷ khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020.

* Là đảng bộ cấp huyện được tỉnh chọn vừa tổ chức đại hội điểm trước khi triển khai ra diện rộng, vừa thực hiện thí điểm đại hội trực tiếp bầu bí thư, trong 2 ngày (19 và 20-5), Đảng bộ huyện Đăk Glei đã tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 thành công tốt đẹp. Dự Đại hội có 234 đại biểu đại diện cho hơn 2.000 đảng viên của 59 tổ chức cơ sở Đảng trong huyện.

Trên cơ sở kết quả đạt được nhiệm kỳ qua, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, ngoài việc tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, huyện Đăk Glei tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; đổi mới, nâng cao trách nhiệm và hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; tăng cường công tác cải cách hành chính; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; tranh thủ mọi nguồn lực, xây dựng huyện Đăk Glei ổn định và phát triển.

Đại hội đã bầu 43 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVIII, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV gồm 21 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Đồng chí Y Thị Bích Thọ – Bí thư Huyện ủy khóa XVII tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

* Trong hai ngày (14 và 15-7), Đảng bộ huyện Đăk Tô đã tổ chức Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 với sự tham dự của 289 đảng viên của 48 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy.

Về phương hướng nhiệm kỳ tới, Đại hội đề ra chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2020 thu nhập bình quân đầu người trên 33 triệu đồng, 4/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại đạt trên 80% tiêu chí nông thôn mới; bình quân hàng năm tỷ lệ hộ nghèo giảm trên 3%; tất cả 9 xã, thị trấn đạt vững mạnh về quốc phòng an ninh; 100% cán bộ, công chức cấp cơ sở đạt chuẩn về chuyên môn; hàng năm có trên 75% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh, không có tổ chức cơ sở Đảng yếu, kém; có trên 75% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đăk Tô khóa XVI gồm 39 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Xinh tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Bí thư Huyện ủy. Đại hội đã bầu 17 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020.

* Ngày 14-7, Đảng bộ Biên phòng tỉnh đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020. Tham dự Đại hội có 130 đại biểu đại diện cho trên 600 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Phát huy kết quả đạt được, Đại hội lần thứ VI Đảng bộ Biên phòng tỉnh đề ra mục tiêu: Thực hiện tốt các biện pháp nghiệp vụ biên phòng; xây dựng thế trận biên phòng lòng dân vững chắc; chủ động bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới trong mọi tình huống; đấu tranh ngăn chặn phòng chống có hiệu quả các loại tội phạm; xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, phát triển. Phấn đấu xây dựng trên 50% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh, không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém, trên 80% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng 50% cơ quan đầu mối đạt vững mạnh toàn diện. Phấn đấu có 1 tập thể được công nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND và Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh được Bộ Tư lệnh Biên phòng, UBND tỉnh tặng cờ thi đua.

* Từ ngày 20 đến 21-7, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 với sự tham dự của 120 đại biểu đại diện cho 6 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Quân sự tỉnh.

Trên cơ sở kết quả đã đạt được, Đại hội đã thảo luận thống nhất mục tiêu trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 tiếp tục tham mưu xây dựng tỉnh Kon Tum thành khu vực phòng thủ vững chắc; xây dựng và triển khai thực hiện tốt Đề án “Bảo đảm quốc phòng” giai đoạn 2015 – 2020, định hướng đến năm 2030; chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm, nhận định, đánh giá chính xác tình hình và tham mưu xử lí kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ, làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình” thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định an ninh, chính trị, tạo điều kiện cho địa phương phát triển kinh tế, xã hội, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân; Tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 17 đồng chí, trong đó có 02 đồng chí được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh theo qui định của Điều lệ Đảng, là đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, kiêm Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh và đồng chí Đào Xuân Quí, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Đảng ủy viên Đảng ủy Quân sự tỉnh. Thượng tá  Đỗ Thanh Xuân – Chính ủy Bộ CHQS tỉnh được bầu làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy  Quân sự tỉnh. Đại hội đã bầu 12 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

* Trong 3 ngày (21, 22 và 23-7), Đảng bộ huyện Tu Mơ Rông đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XVI, (nhiệm kỳ 2015-2020). Dự đại hội có gần 250 đại biểu đến từ 50 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện.

Trong giai đoạn 2015-2020, Tu Mơ Rông phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn hàng năm đạt 65 tỷ; thu nhập bình quân đầu người đạt từ 25-30 triệu đồng/người/năm; lương thực bình quân đầu người đạt 350 kg/người/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm khoảng 4-5% ; có 50% tổ chức cơ sở Đảng đạt danh hiệu “trong sạch, vững mạnh”, trong đó 20% tổ chức cơ sở Đảng đạt danh hiệu “trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”, không có TCCS Đảng yếu kém và phấn đấu có 15% đảng viên được công nhận Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và kết nạp mới trên 400 đảng viên...

Đại hội đã bầu 41 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Lê Như Nhất được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy khóa XVI. Bầu 16 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020.

* Trong 3 ngày (28, 29 và 30-7), Đảng bộ huyện Đăk Hà tổ chức Đại hội lần thứ V (nhiệm kỳ 2015-2020). Dự Đại hội có 193 đại biểu đại diện cho 2.734 đảng viên sinh hoạt tại 70 TCCSĐ trực thuộc Đảng bộ huyện.

Phát huy kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ 2015-2020, huyện phấn đấu tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành đạt trên 5.700 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 45 triệu đồng, có 3/8 xã còn lại đạt tiêu chí nông thôn mới, hàng năm giảm từ 2,5-3% hộ nghèo, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 45%, giải quyết việc làm cho 1.000 lao động/năm trở lên, hàng năm có 80% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 50% TCCSĐ đạt trong sạch vững mạnh, kết nạp từ 500 đảng viên mới trở lên, không còn chi bộ ở khu dân cư có đảng viên sinh hoạt ghép, 60% trở lên chi bộ khu dân cư có chi ủy, trên 95% đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện có trình độ đại học và lý luận chính trị từ trung cấp trở lên; 90% trở lên cán bộ công chức xã, thị trấn đạt chuẩn theo quy định.

Đại hội đã bầu 41 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, bầu tại Đại hội 40 đồng chí; đồng chí A Vượng tái cử chức Bí thư Huyện ủy; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV gồm 24 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.

* Trong ba ngày (3, 4 và 5-8) đã diễn ra Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Kon Tum lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2015- 2020, Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Kon Tum phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động học tập, quán triệt và thực hiện đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp từ 390 đảng viên trở lên. Hàng năm có ít nhất 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, giảm mức thấp nhất đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ và vi phạm kỷ luật. Có 100% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ; không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém. Hàng năm, Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh giữ vững trong sạch vững mạnh.

Đại hội đã biểu quyết, thống nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2015- 2020 gồm 27 ủy viên, trong đó bầu tại Đại hội 25 ủy viên; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV gồm 43 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Đồng chí Võ Xuân Truyền được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối.

* Trong 3 ngày (5, 6 và 7-8), Đảng bộ huyện Kon Rẫy long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 với sự tham dự của 148 đại biểu ưu tú, đại diện cho 1.290 đảng viên của 49 TCCSĐ.

Đại hội đã biểu quyết một số chỉ tiêu cơ bản cho nhiệm kỳ tới như: Tổng giá trị sản xuất trên 1.175 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 28 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2020 đạt 22 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 3%; có 75% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, 90% khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa; có 75-80% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ (trong đó 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ), 50% TCCSĐ đạt TSVM, không có TCCSĐ yếu kém. Kết nạp 400 – 500 đảng viên mới; xóa đơn vị “trắng” đảng viên và phấn đấu xóa đơn vị “trắng” tổ chức Đảng.

Đại hội bầu BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 41 đồng chí, bầu tại Đại hội 39 đồng chí; đồng chí Trần Thị Nga được bầu giữ chức Bí thư; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV gồm 16 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

* Trong 3 ngày (9, 10 và 11-8), Đảng bộ huyện Sa Thầy long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Dự Đại hội có 219 đại biểu tiêu biểu đại diện cho gần 1.500 đảng viên của 56 đảng bộ, chi bộ trong toàn Đảng bộ.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu cho nhiệm kỳ tới như: Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 13%; thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng; giảm 50% tỷ lệ hộ nghèo so với đầu nhiệm kỳ; tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 80 tỷ đồng; có 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 100% xã có đường ô tô được nhựa hóa đi được trong 2 mùa; 100% hộ dân được sử dụng điện; 96% số hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh; tỷ lệ học sinh trong độ tuổi huy động ra lớp trên 98%; duy trì bền vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở và phổ cập tiểu học đúng độ tuổi; bình quân mỗi năm kết nạp từ 80 đảng viên trở lên; trên 50% tổ chức Đảng đạt trong sạch vững mạnh; 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ; 80% cán bộ, công chức cấp xã đạt trình độ trung cấp chuyên môn, nghiệp vụ trở lên; 100% cán bộ chủ chốt cấp cơ sở và cán bộ lãnh đạo quản lý cấp huyện đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị.

Đại hội đã bầu 42 đồng chí vào BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020; đồng chí Rơ Chăm Giáo được bầu tái giữ chức Bí thư; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV gồm 17 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.

* Trong 3 ngày (11, 12 và 13-8), Đảng bộ thành phố Kon Tum tổ chức Đại hội lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015-2020). Dự Đại hội có 290 đảng viên đại diện cho 4.168 đảng viên sinh hoạt tại 78 TCCSĐ trực thuộc Đảng bộ.

Với chủ đề “Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và xây dựng NTM; phấn đấu đến năm 2020 thành phố Kon Tum đạt đô thị loại II”, các đại biểu đã thảo luận đề ra một số chỉ tiêu cơ bản cho nhiệm kỳ tới như: Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đến năm 2020 đạt trên 2.500 tỷ đồng; xây dựng trên 55% số xã đạt chuẩn NTM; tỷ lệ hộ nghèo giảm trên 1%/năm (theo tiêu chí hiện hành); trên 55% lao động qua đào tạo (trong đó đào tạo nghề đạt 40%); tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia trên 50%; duy trì kết quả đạt chuẩn phổ cập mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở; 100% xã, phường đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã; duy trì 100% trạm y tế xã, phường có bác sỹ; 80% thôn, làng, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hoá; 85% hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá”; hàng năm có 50% tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh; có trên 70% Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kết nạp mới 900 đảng viên...

Đại hội biểu quyết thống nhất bầu BCH Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 43 đồng chí, bầu tại Đại hội 42 đồng chí; đồng chí Lê Đình Quang được bầu giữ chức Bí thư; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV gồm 35 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.

* Trong 3 ngày (11, 12 và 13-8), Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ IV (nhiệm kỳ 2015-2020). Dự Đại hội có 192 đại biểu đại diện cho trên 1.100 đảng viên Đảng bộ khối.

Đại hội đã tập trung thảo luận, đề ra một số chỉ tiêu phấn đấu giai đoạn 2015-2020: Doanh thu của các doanh nghiệp tăng bình quân hàng năm từ 3% trở lên; lợi nhuận tăng bình hàng năm từ 2% trở lên; thu nhập của người lao động tăng bình quân hàng năm từ 2% trở lên; thực hiện kịp thời, đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước…

Đại hội đã bầu 27 đồng chí vào Ban chấp hành khóa IV, đồng chí Đinh Quốc Tuấn được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy khối. Đại hội cũng đã bầu 19 đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

* Trong 03 ngày (19, 20 và 21-8), Đảng bộ Công an tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ VI (nhiệm kỳ 2015-2020). Tham dự Đại hội có 194 đảng viên đại diện cho trên 700 đảng viên sinh hoạt tại 30 chi bộ, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ.

Đại hội thống nhất mục tiêu giai đoạn 5 năm 2015-2020: Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để xảy ra bạo loạn, khủng bố, phá hoại; tổ chức tốt công tác nắm tình hình để phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh kịp thời có hiệu quả với các loại tội phạm; phấn đấu kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm hình sự, kinh tế; giảm tội phạm hình sự rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng; tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án hình sự xảy ra hàng năm đạt trên 80%, trong đó trọng án đạt từ 95% trở lên; không để hình thành tội phạm có tổ chức hoạt động và xảy ra đột biến, phức tạp về TTANXH; kiềm chế giảm tai nạn giao thông và các tệ nạn xã hội ở mức thấp nhất; tiếp tục đẩy mạnh việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; phấn đấu hàng năm Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, trong nhiệm kỳ kết nạp từ 150-170 đảng viên mới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới gồm 26 đồng chí; đồng chí Nguyễn Công Văn được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh khóa VI. Đại hội đã bầu 15 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

* Trong 3 ngày (23, 24 và 25-8), Đảng bộ huyện Ia H’Drai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015 – 2020). Dự Đại hội có 80 đảng viên tiêu biểu đại diện cho trên 170 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Huyện Ia H’Drai mới được chia tách, thành lập theo Nghị quyết số 890/NQ-UBTVQH13 ngày 11/3/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (khóa XIII) Ngay sau khi thành lập, trong điều kiện còn rất nhiều khó khăn nhưng BCH Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhanh chóng ổn định tổ chức và hoạt động của bộ máy Đảng, chính quyền, mặt trận và các ban ngành, đoàn thể các cấp trong huyện, đảm bảo công tác lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền được liên tục, thông suốt. Đồng thời, đã triển khai một số công việc trọng tâm nhằm tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng hệ thống chính trị đạt kết quả bước đầu. Nhất là đã tập trung lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, chuẩn bị tốt mọi điều kiện để tiến hành Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI đảm bảo đúng quy trình và thời gian.

Đại hội đã thảo luận, đề ra một số chỉ tiêu cụ thể phấn đấu cho nhiệm kỳ tới: Đến năm 2020, cơ bản xây dựng hoàn thành trụ sở làm việc của các cơ quan và các hạng mục chính về hạ tầng của trung tâm hành chính huyện, trung tâm hành chính 3 xã (Ia Dom, Ia Đal, Ia Tơi); xây dựng hoàn thành một số tuyến giao thông huyết mạch nối trung tâm huyện với các xã. Thành lập mới 03 xã; xây dựng được 01 đến 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Giá trị sản xuất nông nghiệp - công nghiệp - xây dựng đạt 1.500 tỷ đồng. Thu ngân sách Nhà nước đạt 45 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 33 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 25% so với đầu nhiệm kỳ. 95% số hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia; 90% số hộ dân dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Huy động học sinh trong độ tuổi đến trường hàng năm đạt trên 98%. Hàng năm, có trên 50% số tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh; 80 - 85% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp từ 100 đảng viên trở lên.

Đại hội đã bầu 28 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020; đồng chí Nguyễn Hữu Tháp được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy; bầu 09 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

D. TIN TỨC- SỰ KIỆN

I. TIN TRONG TỈNH

1. Kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2015), Thường trực Tỉnh ủy (gồm các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Y Mửi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đào Xuân Quí - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh) đã đến thăm, tặng lẵng hoa và gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến cán bộ, công chức đang công tác tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng đã biểu dương tinh thần vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thời gian qua, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội, tạo điều kiện để tỉnh Kon Tum phát triển ổn định và bền vững.

Trong thời gian tới, phát huy những thành quả đạt được, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị mỗi cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần chủ động tu dưỡng phẩm chất chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đặc biệt là làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp, tham gia tích cực trong các tiểu ban của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Thay mặt lãnh đạo Ban, đồng chí Lê Thị Kim Đơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cảm ơn sự quan tâm của Thường trực Tỉnh ủy trong thời gian qua; tập thể cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và sẽ cụ thể hóa thành hành động thiết thực trong thời gian tới, phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.

Cũng trong dịp này, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương trong tỉnh đã đến thăm, tặng lẵng hoa, gửi lời chúc mừng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhân kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo (01/8/1930 - 01/8/2015).

Trước đó, tại buổi Tọa đàm kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2015) do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức, đồng chí Đào Xuân Quí - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đã ghi nhận và biểu dương nỗ lực, cố gắng và những thành tích mà đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo tỉnh nhà đã đạt được trong thời gian qua. Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau: (1) Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, làm cho mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nắm vững và tự giác thực hiện, kiên định vững chắc mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Tiếp tục đổi mới công tác nghiên cứu, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả nhằm sớm đưa nghị quyết, chỉ thị của Đảng đi vào cuộc sống. Trước mắt, tập trung tuyên truyền kết quả đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XV Đảng bộ tỉnh và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. (2) Thực hiện tốt việc định hướng chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, cơ quan thông tin tuyên truyền, đảm bảo hoạt động theo đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, nắm chắc và kịp thời có biện pháp đấu tranh hiệu quả với các luận điệu xuyên tạc, lừa bịp của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởn-văn hóa; phòng ngừa, đẩy lùi nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. (3) Tham mưu giúp các cấp ủy triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; Kết luận số 1663-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh”; Chỉ thị số 11-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường giáo dục, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên”. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên, đề ra những giải pháp phù hợp nhằm đấu tranh có hiệu quả sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay. Trong đó, chú trọng cổ vũ, động viên các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên mọi lĩnh vực, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. (4) Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo đảm bảo đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng, có đủ phẩm chất chính trị, trình độ, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thực sự là người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng-văn hóa của Đảng.

Dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp công tác Tuyên giáo cho 08 đồng chí và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng quà, hoa tri ân các nguyên lãnh đạo của Ban qua các thời kỳ.

2. Ngày 19-8, Tỉnh ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQVN tỉnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2015).

Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Y Mửi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đào Xuân Quí - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Bình Trọng - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; các đồng chí lãnh đạo, nguyên Thường trực Tỉnh ủy-HĐND-UBND-UBMTTQVN tỉnh; các đồng chí lão thành cách mạng; các vị khách quốc tế đến từ tỉnh Attapư, Sê Kông (Nước CHDCND Lào); tỉnh Rattanakiri, Stung Treng (Vương quốc Campuchia); đại diện các chức sắc tôn giáo cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và các phương.

Tại Lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Lê Duy Hải - Giám đốc Công an tỉnh đã ôn lại truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CAND Việt Nam cũng như của lực lượng Công an tỉnh Kon Tum. Trải qua 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng và Bác Hồ kính yêu, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự thống nhất quản lý của Chính phủ và được Nhân dân hết lòng thương yêu đùm bọc giúp đỡ, CANDVN ngày càng trưởng thành lớn mạnh. Ở bất cứ thời điểm nào của sự nghiệp cách mạng, nhất là những lúc cam go, thử thách lực lượng CAND đã thể hiện và khẳng định sự tuyệt đối trung thành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực sự xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Những thành tựu mà lực lượng CAND Việt Nam nói chung, lực lượng Công an Kon Tum nói riêng đạt được trong những năm qua đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ Nhân dân, bảo vệ thành quả cách mạng, tạo môi trường hòa bình, ổn định, phục vụ đắc lực công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Ghi nhận những chiến công, thành tích chiến đấu, xây dựng, trưởng thành của lực lượng Công an tỉnh Kon Tum, tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước, đồng chí Đào Xuân Quí gắn và trao Huân chương Chiến công hạng Nhất do Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam tặng thưởng, vì đã lập chiến công xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc cho tập thể Công an tỉnh Kon Tum.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Tỉnh uỷ-HĐND-UBND-UBMTTQVN tỉnh, đồng chí Y Mửi chúc mừng những thành tựu to lớn mà lực lượng CAND nói chung và lực lượng Công an Kon Tum nói riêng đã đạt được qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình hiện nay, lực lượng CAND tỉnh Kon Tum cần quán triệt thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an ninh, trật tự; phải luôn xác định bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước và Nhân dân là nhiệm vụ thiêng liêng,cao cả. Đồng thời làtrách nhiệmnặng nề,đòi hỏi lực lượng CAND phải không ngừng phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành về mọi mặt, thực hiện và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; xứng đáng là lực lượng nòng cốt, xung kích trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Lực lượng CAND phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và Nhân dân Việt Nam, với Đảng và Nhà nước, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, mưu trí, dũng cảm đấu tranh với các thế lực chống phá cách mạng, phòng, chống các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ và thực hiện nghiêm mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kính trọng, lễ phép với nhân dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân...

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (ngày 25-8) đã long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh (25/8/1945 - 25/8/2015); đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Tiểu đoàn Đặc công 406 và đồng chí Đại tá Thái Phước Hiệp - nguyên Phó Chỉ huy trưởng BCHQS tỉnh Kon Tum. 

Cách đây 70 năm, ngày 25/8/1945 lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Kon Tum ra đời để bảo vệ chính quyền non trẻ sau khi khởi nghĩa giành chính quyền ở Kon Tum thắng lợi. Trải qua 2 cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược đầy gian khổ, hy sinh; dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, sự che chở, đùm bọc, cưu mang, giúp đỡ của nhân dân, sự chi viện của miền Bắc xã hội chủ nghĩa, LLVT tỉnh không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, vừa chiến đấu vừa huấn luyện, xây dựng và trưởng thành. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, LLVT tỉnh đã tham gia phối hợp với lực lượng cấp trên và trực tiếp đánh 218 trận; hơn 20 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, LLVT tỉnh đã tham gia cùng các lực lượng khác trực tiếp đánh hơn 2.355 trận lớn nhỏ… 

Tiếp nối truyền thống anh hùng, ngày nay LLVT tỉnh luôn thực hiện tốt chức năng làm tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, quân sự địa phương; đặc biệt là tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương kịp thời xử lý các tình huống, có nhiều biện pháp thiết thực không để xảy ra bạo loạn chính trị trên địa bàn tỉnh. LLVT tỉnh luôn phát huy bản chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” ra sức thi đua xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị đạt vững mạnh toàn diện, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh; chủ động phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể xây dựng củng cố nền quốc phòng toàn dân, xây dựng tỉnh thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, giúp Nhân dân ổn định sản xuất xoá đói, giảm nghèo. Làm tốt công tác đối ngoại quân sự với Bộ CHQS tỉnh Attapư, Nước CHDCND Lào và Bộ CHQS tỉnh Rattanakiri, Vương quốc Campuchia để lại những ấn tượng, tình cảm cao đẹp về sự đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân ba nước Đông Dương.

Nhân dịp này, LLVT tỉnh Kon Tum vinh dự được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư thăm hỏi, động viên và biểu dương kết quả đạt được trong thời gian qua; Tiểu đoàn đặc công 406 và Đại tá Thái Phước Hiệp, nguyên Đội trưởng Đội vũ trang tuyên truyền thị xã Kon Tum, nguyên Phó Chỉ huy trưởng BCH quân sự tỉnh Kon Tum vinh dự được Chủ tịch Nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

II. TIN TRONG NƯỚC

1. Một số kết quả đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020

Tính đến ngày 30/06/2015, cả nước đã có 56.317/56.519 đảng bộ, chi bộ cơ sở đã tổ chức xong đại hội, đạt tỷ lệ 99,64%. Hầu hết đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020 thực hiện đầy đủ 4 nội dung. Có 190 đại hội thực hiện 3 nội dung. Cụ thể như sau:

(1) Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2010 - 2015 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Báo cáo chính trị trình đại hội của hầu hết các đảng bộ đã nêu kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2010 - 2015 và đề ra mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2015 - 2020 phù hợp với tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị. Nhiều báo cáo đã nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm, xác định rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm. Một số báo cáo chính trị có kèm theo các báo cáo chuyên đề, phụ lục, chỉ tiêu chủ yếu đã đạt được so với nhiệm kỳ trước và chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ tới. Một số nơi khi trình bày báo cáo chính trị kết hợp trình chiếu hình ảnh, số liệu minh họa làm cho đại hội thêm sinh động, đại biểu dễ theo dõi. Báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành nhiệm kỳ 2010 - 2015 trình đại hội thể hiện được tinh thần tự phê bình và phê bình; đánh giá cụ thể việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và từng cấp ủy viên, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Một số báo cáo thẳng thắn chỉ ra khuyết điểm, yếu kém của tập thể, cá nhân và đề ra các giải pháp sát thực để khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Nhìn chung, việc thảo luận báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành tại đại hội thể hiện tinh thần dân chủ, thẳng thắn, sôi nổi, có chất lượng. Nhiều nơi tập trung thảo luận để bổ sung, sửa đổi phương hướng, mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Bình quân có từ 06 đến 09 ý kiến phát biểu tại đại hội; nơi có ít nhất 2 ý kiến, nơi có nhiều nhất là 29 ý kiến. Nhiều đại biểu đã nghiên cứu kỹ các văn kiện của đại hội, nên nội dung góp ý sâu sắc, có tính chiến đấu và sức thuyết phục.

(2) Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XII của Đảng và dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp; đóng góp ý kiến về tiêu chuẩn, cơ cấu cấp ủy cấp trên trực tiếp.

Cấp ủy cấp trên in ấn, phát hành kịp thời, đầy đủ dự thảo các văn kiện Đại hội  XII của Đảng và dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp; dự thảo tiêu chuẩn, cơ cấu của cấp ủy để lấy ý kiến tham gia tại đại hội đảng cấp cơ sở. Các dự thảo văn kiện của Trung ương trình Đại hội XII của Đảng và báo cáo của cấp ủy cấp trên được các cấp ủy tổ chức hướng dẫn đảng viên tham gia đóng góp ý kiến một cách nghiêm túc. Nhiều ý kiến góp ý rất chi tiết, cụ thể về cả kết cấu, tiêu đề, nội dung vào Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện Đại hội XII của Đảng và của cấp trên tổng hợp từ chi bộ được trình ra đại hội. Tại đại hội, nhiều ý kiến tham gia thẳng thắn, phân tích kỹ những nội dung chưa phù hợp, nêu rõ lý do và đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung. Việc đóng góp ý kiến về tiêu chuẩn, cơ cấu cấp ủy cấp trên trực tiếp là nội dung mới; đa số thực hiện nhưng cũng có một số nơi không thực hiện nội dung này; ý kiến tham gia về tiêu chuẩn, cơ cấu cấp ủy cấp trên trực tiếp chưa nhiều, chủ yếu đồng ý với dự thảo về tiêu chuẩn, cơ cấu cấp ủy cấp trên đã dự thảo.  

(3) Công tác bầu cử.

Việc ứng cử, đề cử và bầu cử ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư được thực hiện theo đúng quy định. Tổng hợp kết quả bầu cử tại 63 tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương đã có báo cáo, với 48.524/56.519 đảng bộ, chi bộ cơ sở (chiếm 85,85% tổng số tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng), cho thấy:

Số cấp ủy viên được bầu là 297.729 đồng chí, trong đó số tham gia lần đầu là 86.403 đồng chí, chiếm 29,02% (nhiệm kỳ trước 39%); Số cấp ủy viên tuổi trẻ (từ 35 tuổi trở xuống) là: 54.360 đồng chí, chiếm 18,26% (nhiệm kỳ trước 15%); Số cấp ủy viên là nữ có 58.646 đồng chí, chiếm 19,69% (nhiệm kỳ trước 18,1%); Số cấp ủy viên là người dân tộc thiểu số là 32.899 đồng chí, chiếm 11,05%; Số đã tốt nghiệp trung học phổ thông là 259.171 đồng chí, chiếm 97,31% (nhiệm kỳ trước 51,2%), Hà Nội, Phú Yên, Đồng Nai, Trà Vinh có 100% cấp ủy viên đã tốt nghiệp trung học phổ thông; Số có trình độ cao đẳng, đại học và trên đại học là 231.445 đồng chí, chiếm 78,24% (nhiệm kỳ trước 47%); Số có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên là 234.709 đồng chí, chiếm 78,83% (nhiệm kỳ trước 50,5%); trong đó trình độ cử nhân, cao cấp là 68.505 đồng chí, chiếm 23,01%; Số cấp ủy viên bầu thiếu là 4.266 đồng chí (Đồng Nai: 584, Phú Thọ: 413, Phú Yên: 273, Thanh Hóa: 186, Tp. Hồ Chí Minh: 167...); số ủy viên ban thường vụ bầu thiếu là 1.107 (Thanh Hóa: 70, Đồng Nai: 57, Bình Định: 47, Nghệ An: 47...); số phó bí thư bầu thiếu là 414 (Đắk Lắk: 40, Hà Nội: 26, Công an: 21, Thanh Hóa: 20, Nghệ An: 19...); số chưa bầu được bí thư là 291 (Thanh Hóa: 26, Đồng Nai: 25, Đắk Lắk: 22...).

Số cấp ủy viên tái cử nhưng không trúng cử là 3.104 đồng chí, chiếm 1,04% (Hà Nội: 183, Phú Thọ: 159, Tp. Hồ Chí Minh: 156, Thanh Hóa: 121, Trà Vinh: 107...). Tính đến thời điểm tổng hợp báo cáo có 269 đồng chí bí thư và 471 đồng chí phó bí thư tái cử nhưng không trúng cử (Thanh Hóa: Bí thư 17, phó bí thư 19; Hà Nội: Bí thư 12, phó bí thư 21; Đắk Lắk: Bí thư 2, phó bí thư 20).

(4) Bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên.

Việc bầu cử đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên đảm bảo đúng tiêu chuẩn, cơ cấu. Những nơi được phân bổ số lượng đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên nhiều thường bầu một lần là đủ cả đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết, những nơi được phân bổ ít đại biểu phải bầu đại biểu chính thức trước, đại biểu dự khuyết sau. Hầu hết, các đảng bộ, chi bộ bầu đủ đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết đi dự đại hội đảng bộ cấp trên theo phân bổ; có một số nơi bầu thiếu đại biểu chính thức và cũng có nơi không bầu đại biểu dự khuyết.

2. Một số tình hình giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ thực hiện trong chiến tranh Việt Nam

Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, quân đội Mỹ rải khoảng 80 triệu lít chất độc hoá học gây tác hại nghiêm trọng đến môi trường và sức khoẻ con người. Đến nay, cả nước vẫn còn gần 4,8 triệu người bị phơi nhiễm chất độc da cam/điôxin, trong đó có khoảng 3 triệu người là nạn nhân chất độc da cam/điôxin. Sau 5 năm thực hiện Thông báo Kết luận số 292-TB/TW của Ban Bí thư (khoá X) về giải quyết hậu quả chất độc hoá học do Mỹ thực hiện trong chiến tranh Việt Nam và công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, những kết quả chủ yếu đã đạt được như sau:

Tiến hành thu thập, lưu giữ các tư liệu về chất độc da cam/điôxin như: Bản đồ băng rải, mật độ rải chất độc da cam/điôxin của máy bay Mỹ thực hiện ở 34 tỉnh phía Nam. Đến năm 2010, đã xử lý 4 cơ sở chứa chất độc hoá học ở Đèo Cù Mông tỉnh Bình Định, xử lý bằng công nghệ chôn lấp cô lập 97 nghìn m3 đất điểm ô nhiễm nặng ở Sân bay Biên Hoà; điều tra, đánh giá ô nhiễm và xây dựng kế hoạch để xử lý ô nhiễm ở Sân bay Đà Nẵng và Sân bay Phù Cát, tỉnh Bình Định. Lồng ghép với chương trình trồng lại 5 triệu ha rừng tại những vùng bị rải chất độc da cam/điôxin trước đây và đã trồng mới được khoảng 70 nghìn ha rừng ngập mặn.

Việc tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức quốc tế và các nước trên thế giới, làm cho mọi người hiểu rõ thảm hoạ chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam gây ra cho con người và môi trường sinh thái ở nước ta được đẩy mạnh.

Công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam được toàn xã hội quan tâm. Chính phủ dành một khoản ngân sách chi trả trợ cấp hằng tháng cho khoảng trên 250 nghìn người là nạn nhân chất độc da cam (đạt tỉ lệ khoảng 12%). Các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài đã hỗ trợ vật chất và tiền ước khoảng 800 tỉ đồng. Đến nay, đã có trên 320 nghìn người được hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ bị nhiễm chất độc hoá học.

Từ năm 2009 đến nay, các biện pháp vận động và đấu tranh ngoại giao đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam/điôxin của ta đã được triển khai đồng bộ ở tất cả các cấp, các diễn đàn song phương, đa phương nhằm yêu cầu các công ty sản xuất hóa chất có chứa chất điôxin để quân đội Mỹ sử dụng có trách nhiệm giải quyết hậu quả chiến tranh nói chung và chất độc da cam/điôxin nói riêng. Các quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ đã phát biểu công khai về hợp tác khắc phục hậu quả chất độc da cam ở Việt Nam ở mức độ cao hơn. Quốc hội Mỹ ngày càng thể hiện quan tâm hơn đến trách nhiệm của Mỹ trong việc giải quyết hậu quả chất độc da cam/điôxin ở Việt Nam.

- Cả nước đã có 61/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập hội nạn nhân chất độc da cam/điôxin (đạt 96,8%); có 552/655 quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh thành lập hội (đạt 84,3%); 5.880/10.382 xã, phường, thị trấn thành lập hội (đạt 56,6%). Hội Nạn nhân chất độc da cam/điôxin các cấp đã kết nạp được gần 356,3 nghìn hội viên, trong đó có khoảng 258,2 nghìn hội viên là người có công và gần 98,1 nghìn người là nhân dân và nạn nhân thế hệ thứ 3.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số cấp uỷ, chính quyền nhận thức chưa đầy đủ, chưa quan tâm chỉ đạo triển khai, kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác này. Việc tuyên truyền, phổ biến thiếu thường xuyên, chưa rộng rãi; do vậy, nhiều người hoạt động kháng chiến trong vùng bị phơi nhiễm chất độc da cam ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa tiếp cận được chính sách của Đảng và Nhà nước; chế độ, chính sách với nạn nhân chất độc da cam còn hạn chế, bất cập. Nhiều vấn đề vướng mắc chậm được giải quyết như: Việc xác định tiêu chí nạn nhân, giấy tờ chứng minh người hoạt động kháng chiến trong vùng bị phơi nhiễm còn khó khăn; còn bỏ sót đối tượng là cháu, chắt của nạn nhân và người dân sống trong vùng bị phơi nhiễm, những người được giao nhiệm vụ ở khu vực còn tồn lưu cao chất độc da cam/điôxin sau ngày 30/4/1975. Đa số nạn nhân là người hoạt động kháng chiến từ những năm 60, 70 của thế kỷ trước tuổi đã cao, nhiều người đã chết, nhưng chưa được hưởng chính sách. Đến nay, còn khoảng trên 600 nghìn người có hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách nhưng chưa được giải quyết.

Chưa có giải pháp quyết liệt khắc phục tình trạng làm hồ sơ không đúng quy định để hưởng chính sách dành cho nạn nhân chất độc da cam, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Việc điều tra, khảo sát nắm số lượng người tham gia kháng chiến người trong vùng bị phơi nhiễm chất độc da cam chậm được triển khai, việc tham mưu hoạch định chính sách, chế độ còn nhiều bất cập, gây bức xúc trong xã hội. Hiện mới quan tâm thực hiện chính sách, chế độ đối với người tham gia kháng chiến, còn người dân sống trong vùng bị phơi nhiễm chưa được quan tâm đúng mức. Môi trường đất, nước trong vùng bị phơi nhiễm xử lý chưa được nhiều.

Cơ sở vật chất, phương tiện, trụ sở làm việc và kinh phí hoạt động của các tổ chức hội còn nhiều khó khăn. Còn có sự chồng chéo trong vận động ủng hộ, phân tán nguồn lực hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam giữa Hội Nạn nhân chất độc da cam/điôxin Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

3. Một số kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng 06 tháng đầu năm 2015

- Công tác thanh tra: Trong sáu tháng đầu năm, toàn ngành đã triển khai 2.842 cuộc thanh tra hành chính và 116.334 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 268.251 tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra phát hiện vi phạm 11.298,6 tỷ đồng, 589 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 7.593,5 tỷ đồng và 514,7 ha đất (đã thu hồi 6.203,3 tỷ đồng, đạt 81,7%); xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 3.705 tỷ đồng, 74,3 ha đất; đã kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với 405 tập thể, 23 cá nhân; ban hành 106.562 quyết định xử phạt vi phạm đối với tổ chức, cá nhân với số tiền 1.830 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 20 vụ, 76 đối tượng. Qua công tác thanh tra đã phát hiện 29 vụ, 58 đối tượng có hành vi tham nhũng và liên quan đến tham nhũng với số tiền 27,5 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 9,3 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 09 cá nhân, kiến nghị xử lý hình sự 09 vụ, 07 đối tượng.

- ng tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng: Cơ quan điều tra đã khởi tố 99 vụ án/248 bị can; Viện kiểm sát nhân dân đã truy tố 130 vụ án/287 bị can; Tòa án nhân dân các cấp đã xét xử sơ thẩm 121 vụ án/249 bị cáo.

- Kết quả xử lý các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo: Từ sau Phiên họp thứ 7 của Ban Chỉ đạo Trung ương, số vụ án, vụ việc Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo còn lại 15 vụ án, 02 vụ việc, cơ quan điều tra khởi tố mới một số vụ án nằm trong vụ án “Vũ Quốc Hảo và đồng phạm” nâng tổng số các vụ án đã khởi tố, điều tra là 17 vụ/208 bị can. Ngoài ra, Hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm đã khởi tố 02 vụ án. Cơ quan điều tra đã kết luận điều tra, đề nghị truy tố 10 vụ/138 bị can; đình chỉ điều tra 02 bị can; tạm đình chỉ 08 bị án; đang xem xét 01 vụ án đã đình chỉ điều tra; đang điều tra bổ sung 01 vụ/14 bị can; tiếp tục điều tra 07 vụ/61 bị can và 02 vụ án do Hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm khởi tố. Viện Kiểm sát nhân dân các cấp đã hoàn thành cáo trạng và quyết định truy tố 07 vụ/98 bị án; đang dự thảo cáo trạng 05 vụ /72 bị can; giám sát điều tra bổ sung 01 vụ/14 bị can; tiếp tục điều tra 07 vụ/61 bị can; 02 vụ án do Hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm khởi tố; giám sát điều tra lại theo Quyết định hủy án của Hội đồng xét xử phúc thẩm đối với: Vũ Quốc Hảo và Phạm Văn Hai về 02 tội “Tham ô tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, Huỳnh Thị Huyền Như về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và Võ Anh Tuấn về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm đã xét xử sơ thẩm 04 vụ/ 50 bị cáo. Tòa đã tuyên phạt 02 bị cáo án tử hình, 01 bị cáo tù chung thân, 02 bị cáo tù có thời hạn từ 20 năm đến 30 năm, 44 bị án tù có thời hạn từ 02 năm đến dưới 20 năm, phạt tù cho hưởng án treo 01 bị cáo; Tòa án cấp phúc thẩm xét xử phúc thẩm 04 vụ/ 49 bị cáo có kháng cáo, kháng nghị. Tuyên phạt 01 bị cáo tù chung thân, 02 bị cáo tù có thời hạn từ 20 đến 30 năm, 42 bị cáo tù có thời hạn từ 02 đến dưới 20 năm, phạt tù cho hưởng án treo 02 bị cáo, hủy một phần án sơ thẩm để xét xử lại theo trình tự sơ thẩm đối với 02 bị cáo có mức án tử hình để điều tra, xét xử lại.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác phòng, chống tham nhũng vẫn còn một số hạn chế: Một số khâu trong công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, giám định tư pháp còn chậm, chưa đạt yêu cầu; công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả phòng, chống tham nhũng chưa đầy đủ, nên xã hội chưa thấy hết được ý nghĩa, kết quả tích cực của công tác phòng, chống tham nhũng; nạn sách nhiễu, “tham nhũng vặt” còn phổ biến, gây bức xúc trong xã hội; tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng còn thấp; công tác phòng, chống tham nhũng ở nhiều địa phương chưa chuyển mạnh, còn hạn chế. Tình hình tội phạm tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp; tham nhũng tiếp tục xảy ra ở nhiều lĩnh vực, nhiều cấp, nhiều ngành, nhất là trong quản lý sử dụng đất, lĩnh vực ngân hàng. Tội phạm tham nhũng có yếu tố nước ngoài tiềm ẩn phức tạp, nhất là trong thực hiện các dự án trong lĩnh vực giao thông vận tải có sử dụng vốn ODA, v.v...

4. Những điểm mới về chế độ tử tuất trong Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) 

Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) quy định một số điểm mới về chế độ tử tuất, cụ thể như sau:

(1) Bổ sung điều kiện phải có đủ 12 tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên đối với người đang tham gia hoặc bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội mới được hưởng trợ cấp mai táng (trừ trường hợp chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp);

(2) Bổ sung đối tượng giải quyết chế độ tử tuất đối với người hưởng lương hưu nhưng đang chấp hành hình phạt tù mà bị chết trong tù;

(3) Bổ sung quy định cho phép thân nhân người lao động được lựa chọn hưởng trợ cấp tuất hàng tháng hoặc trợ cấp tuất một lần, trừ trường hợp có thân nhân là con dưới 6 tuổi, con hoặc vợ hoặc chồng mà bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

(4) Bổ sung quy định trường hợp người lao động không có thân nhân quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thì trợ cấp tuất một lần được thực hiện theo quy định của pháp luật về  thừa kế;

(5) Tăng mức trợ cấp tuất một lần đối với trường hợp người lao động đang đóng hoặc đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội chết từ 1,5 tháng lên 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi;

(6) Bổ sung một điều quy định cụ thể về liên thông chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện với chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc.

III. TIN THẾ GIỚI

1. Kết quả chuyến thăm chính thức Ma-lai-xi-a và dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Độc lập Xin-ga-po của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Ma-lai-xi-a ngày 07 và 08/8/2015. Hai bên đã ký Tuyên bố chung, nhất trí nâng cấp quan hệ hai nước thành quan hệ Đối tác chiến lược.

Về chính trị: Hai bên nhấn mạnh cần tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và đẩy mạnh hợp tác trên cả kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, tham vấn hiện có, đồng thời thiết lập các cơ chế hợp tác mới giữa các bộ, ngành hai nước.

Về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư: Hai bên đánh giá hợp tác trong lĩnh vực này đạt nhiều kết quả quan trọng. Hai bên đã đạt nhiều thỏa thuận cụ thể nhằm tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực như dầu khí, khí ga hóa lỏng, năng lượng, tài chính - ngân hàng, chế biến nông, thủy sản…; quyết tâm đưa kim ngạch thương mại song phương ở mức 10 tỷ USD hiện nay lên 15 tỷ USD hoặc cao hơn vào năm 2020.

Về hợp tác trên các diễn đàn khu vực và quốc tế: Hai nước nhất trí tiếp tục duy trì và tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước, hợp tác với các thành viên ASEAN khác nhằm hiện thực hóa Cộng đồng ASEAN vào cuối năm 2015, duy trì vai trò lãnh đạo và trung tâm của ASEAN trong các vấn đề chiến lược ở khu vực.

Đối với các vấn đề liên quan đến hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông: Ma-lai-xi-a chia sẻ lo ngại sâu sắc về những diễn biến gần đây và lập trường về sự cần thiết phải duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực Biển Đông; bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, kiềm chế, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực; giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và cần cấp thiết xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Độc lập Xin-ga-po tổ chức ngày 09/8/2015. Sau buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp Thủ tướng Xin-ga-po Lý Hiển Long; tiếp một số doanh nghiệp hàng đầu của Xin-ga-po và các doanh nghiệp lớn của Việt Nam đang kinh doanh tại Xin-ga-po; tọa đàm với lãnh đạo các doanh nghiệp Xin-ga-po và gặp gỡ cộng đồng, sinh viên Việt Nam tại Xin-ga-po. Trên cơ sở quan hệ Đối tác chiến lược thiết lập năm 2013, hai bên nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ chính trị; thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, tài chính, giáo dục và đào tạo, du lịch; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và nhân dân hai nước giao lưu, hợp tác. Xin-ga-po hiện là đối tác thương mại và đầu tư hàng đầu của Việt Nam; là bạn hàng thứ ba của Việt Nam trong ASEAN và là nhà đầu tư lớn thứ ba của Việt Nam, với vốn đăng ký đạt hơn 33 tỷ USD. Lãnh đạo và cộng đồng doanh nghiệp hai nước nhận định, Việt Nam và Xin-ga-po đang bước vào giai đoạn phát triển mới trên nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng cao hơn và cùng nỗ lực hoàn thành mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN vào cuối năm 2015 và Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

2. Quan hệ Việt Nam với các nước

- Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ailen Đa-vít Ca-mê-rôn thăm chính thức Việt Nam từ ngày 29 đến 30/7/2015. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 42 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược và là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Vương quốc Anh đương nhiệm tới Việt Nam. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, thương mại, khoa học và công nghệ, giáo dục - đào tạo, du lịch; hoan nghênh việc thành lập Quỹ Niu-tơn Việt Nam vào tháng 6/2015 và triển khai các chương trình nghiên cứu chung quan trọng trong lĩnh vực y tế và nông nghiệp; nhất trí thúc đẩy việc đàm phán Bản ghi nhớ về phòng, chống buôn bán người; tăng cường hợp tác chống biến đổi khí hậu... Hai bên tái khẳng định cam kết duy trì trật tự hàng hải trên cơ sở các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình cũng như quyền tự do sử dụng hợp pháp không bị cản trở các đại dương trên thế giới.

- Ngoại trưởng Mỹ Giôn Ke-ri thăm Việt Nam ngày 07/8/2015. Ngoại trưởng Mỹ Giôn Ke-ri cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm chính thức Hoa Kỳ và đánh giá cao kết quả của chuyến thăm lịch sử này; nhấn mạnh chuyến thăm Việt Nam lần này của Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ nhằm kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, góp phần thực hiện những thỏa thuận mà lãnh đạo cấp cao nhất của hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ vừa đạt được trong chuyến thăm Hoa Kỳ của Tổng Bí thư; khẳng định Hoa Kỳ coi trọng tăng cường quan hệ với Việt Nam, coi Việt Nam là một đối tác quan trọng trong khu vực và sẽ nỗ lực thúc đẩy triển khai các cam kết với Việt Nam trong các lĩnh vực ưu tiên theo tinh thần Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước năm 2013 và Tuyên bố tầm nhìn chung Việt Nam - Hoa Kỳ năm 2015; tin tưởng quan hệ hai nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Về vấn đề Biển Đông, Ngoại trưởng Giôn Ke-ri ủng hộ quan điểm của Việt Nam về việc giải quyết hòa bình các tranh chấp trên Biển Đông, tôn trọng và tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế đã được thừa nhận.

 - Tổng thống Cộng hòa nhân dân Băng-la-đét M.Áp-đun Ha-mít thăm cấp Nhà nước Việt Nam từ ngày 09 đến 13/8/2015. Hai bên ký Tuyên bố chung khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, trao đổi đoàn các cấp, các bộ, ngành, địa phương của hai nước và giao lưu nhân dân; thúc đẩy tham vấn, trao đổi, đối thoại về chính sách; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng thông qua việc trao đổi đoàn, trao đổi kinh nghiệm tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc, hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia và chống di cư bất hợp pháp sang nước thứ ba; thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định và tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế đã được thừa nhận để giải quyết hòa bình tất cả các tranh chấp nhằm bảo đảm an toàn và tự do hàng hải.

3. Một số tình hình thế giới đáng chú ý thời gian gần đây

- Hội nghị Bộ trưởng Thương mại các nước tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) gồm Ô-xtrây-li-a, Bru-nây, Ca-na-đa, Chi-lê, Nhật Bản, Ma-lay-xi-a, Mê-xi-cô, Niu Di-lân, Pê-ru, Xin-ga-po, Mỹ và Việt Nam tổ chức từ ngày 28 đến 31/7/2015 tại Ha-oai (Mỹ). Với mục tiêu hướng tới một thoả thuận thương mại, Hội nghị đã tập trung thảo luận những vấn đề “khó khăn nhất, phức tạp nhất và nhạy cảm nhất” còn tồn tại giữa các nước như quy định về quyền sở hữu trí tuệ, hoạt động của các doanh nghiệp, các điều khoản về thị trường lao động và bảo vệ môi trường, giải quyết các tranh chấp... Hội nghị ra Tuyên bố chung khẳng định đã đạt được “những bước tiến đáng kể”, song các bên vẫn còn bất đồng sâu sắc trong nhiều vấn đề nổi cộm liên quan đến ngành ô tô, dược phẩm và việc tiếp cận các thị trường nông sản ở hai bên bờ Thái Bình Dương. Để sớm đạt được TPP, các nước tham gia đàm phán cần thể hiện thiện chí hơn nữa để có thể tìm được tiếng nói chung trong những vấn đề còn tồn tại. Đàm phán TPP được khởi động từ năm 2005 và đến nay đã thu hút sự tham gia của 12 nước. Theo ước tính, khi được ký kết, TPP sẽ trở thành khu vực thương mại tự do với 800 triệu dân, chiếm 30% kim ngạch thương mại toàn cầu và gần 40% sản lượng kinh tế thế giới.

- Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 48 và các Hội nghị liên quan với các đối tác tổ chức từ ngày 04 đến 06/8/2015 tại Thủ đô Cua-la-lăm-pua (Ma-lai-xi-a). Hội nghị thông qua Thông cáo chung khẳng định sự đoàn kết nhất trí trong việc hiện thực hóa cộng đồng chung ASEAN vào cuối năm 2015 dựa trên 3 trụ cột chính: An ninh chính trị, kinh tế và văn hóa xã hội. Về vấn đề Biển Đông, các bộ trưởng bày tỏ quan ngại đối với các diễn biến gần đây trên thực địa, ghi nhận quan ngại sâu sắc đối với hoạt động tôn tạo, bồi đắp ở Biển Đông, gây xói mòn lòng tin và sự tin cậy, gia tăng căng thẳng và có thể phương hại đến hòa bình, an ninh và ổn định ở Biển Đông; khẳng định lại tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông; nhấn mạnh sự cần thiết đối với tất cả các bên trong việc bảo đảm thực hiện đầy đủ và hiệu quả toàn bộ các điều khoản của Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC): xây dựng, duy trì và tăng cường lòng tin và sự tin cậy lẫn nhau; thực hiện kiềm chế đối với các hành động làm phức tạp và gia tăng các tranh chấp; không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực; các bên liên quan giải quyết các bất đồng và tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế.

4. Một số tình hình biên giới Việt Nam-Campuchia

Đường biên giới giữa Việt Nam và Campuchia có tổng chiều dài 1.137 km trên đất liền (chưa tính biên giới trên biển), bắt đầu tính từ ngã ba biên giới giữa Việt Nam - Lào - Campuchia, thuộc tỉnh Kon Tum, kéo dài đến sát mép biển Xà Xía thuộc tỉnh Kiên Giang của Việt Nam. Đường biên giới đi qua 9 tỉnh của Campuchia và 10 tỉnh của Việt Nam.

Hiệp ước hoạch định biên giới giữa hai nước được ký kết ngày 27/12/1985 là cơ sở pháp lý chủ yếu của đường biên giới trên đất liền giữa hai nước Việt Nam và Cam-pu-chia. Ngày 10/10/2005, hai bên thống nhất ký Hiệp ước bổ sung Hiệp ước năm 1985. Sau khi được Quốc hội hai nước phê chuẩn, kể từ 2006 đến nay, hai nước đã có nhiều nỗ lực phân giới, cắm mốc trên thực địa; phân giới, cắm mốc đến đâu sẽ tiến hành lập bản đồ hiện trạng và quản lý đến đó.

Khi ký Hiệp ước năm 1985, hai nước sử dụng 26 mảnh bản đồ Bonne, được vẽ theo tỷ lệ 1/100.000 do Sở Địa dư Đông Dương xuất bản từ năm 1929 cho đến năm 1954 khi Pháp rút khỏi Đông Dương. Bản đồ Bonne tuy đã thể hiện được tương đối chi tiết về đường biên giới, nhưng đến nay không còn đáp ứng được nhu cầu của cả hai nước, vì không thể hiện được chi tiết nhiều điểm, dễ dẫn tới nguy cơ tranh chấp. Mặt khác, 26 mảnh này cũng gây khó khăn cho việc đối chiếu, đo vẽ và phân giới cắm mốc trên thực địa. Do đó, hai bên đã quyết định rà soát, chuyển vẽ sang bản đồ UTM hiện đại hơn với tỷ lệ chi tiết hơn là 1/50.000. Điều này có ý nghĩa quan trọng và thuận tiện hơn cho công tác quản lý, khai thác biên giới về lâu dài.

Đến nay, hai bên đã phân giới được khoảng 920 km; xác định được 260/314 vị trí mốc (đạt 84,1%); xây dựng được 305/371 cột mốc (đạt 82,2%); quy thuộc được 104 cồn bãi, trong đó: 39 cồn bãi quy thuộc Việt Nam, 65 cồn bãi quy thuộc Campuchia và hoàn thành kiểm tra, nghiệm thu được 191 bộ hồ sơ cột mốc.

Tình hình biên giới Việt Nam - Campuchia gần đây nhìn chung ổn định. Tuy nhiên, vừa qua, một số nghị sĩ của Đảng Cứu quốc Campuchia (CNRP) dẫn đầu, cùng nhiều người với danh nghĩa đi “khảo sát biên giới”, nhưng thực tế đã xâm phạm các khu vực biên giới của Việt Nam, cố tình kích động dẫn tới xô xát và gây thương tích cho một số người Việt Nam và Campuchia. Các lực lượng đối lập ở Campuchia, đặc biệt là Đảng CNRP, thường xuyên tuyên truyền, kích động, xuyên tạc sự thật lịch sử, vu cáo Việt Nam lấn đất, di dời cột mốc... Thậm chí họ còn đưa ra những đòi hỏi hết sức phi lý như xóa bỏ Hiệp định năm 1985 và Hiệp ước bổ sung năm 2005 đã được ký kết giữa Việt Nam và Campuchia.

Những ngày gần đây, các cơ quan chức năng của Việt Nam và Campuchia đã tích cực phối hợp kiểm soát tốt tình hình, không để vấn đề biên giới, các vụ việc ở biên giới làm ảnh hưởng đến quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Đồng thời, hai bên nhất trí đẩy nhanh tiến trình đàm phán phân giới, cắm mốc theo đúng thoả thuận giữa hai nước. Công tác phân giới, cắm mốc trên thực địa thuần tuý là công việc song phương giữa hai nước Việt Nam và Campuchia, được tiến hành trên cơ sở Hiệp định 1985 và Hiệp ước 2005 cũng như các thoả thuận liên quan khác giữa hai nước, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Ngày 13/8/2015, Thủ tướng Campuchia Hun-xen đã lên án hành vi vi phạm pháp luật của Thượng nghị sĩ Đảng đối lập Hông-Xốc-Hua, yêu cầu lực lượng cảnh sát quốc gia bắt giữ Thượng nghị sĩ Hông-Xốc-Hua và Bộ Tư pháp yêu cầu Thượng viện truất quyền miễn trừ của nghị sĩ này. Ngày 15/8/2015, cảnh sát Campuchia bắt giữ Thượng nghị sĩ Hông-Xốc-Hua với 3 tội danh: Làm giả công văn; sử dụng tài liệu giả và gây bất ổn nghiêm trọng an ninh xã hội, đồng thời phát lệnh tạm giam, chờ ngày xét xử. Ngày 17/8/2015, Thượng viện Campuchia cũng quyết định rút quyền miễn trừ đối với Thượng nghị sĩ Hông-Xốc-Hua.

Trước sau như một, Việt Nam chủ trương duy trì mối quan hệ truyền thống, hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam với Campuchia; xử lý các vấn đề có liên quan đến hai nước thông qua đàm phán hữu nghị, hòa bình. Riêng đối với vấn đề biên giới hai nước, Việt Nam thực hiện theo nguyên tắc bảo đảm cơ sở pháp lý, kỹ thuật, có xem xét thực tế quản lý đường biên giới và quan hệ hai nước.

4. Một số nét về tình hình kinh tế thế giới thời gian gần đây

Kinh tế thế giới tiếp tục tăng trưởng chậm, ẩn chứa nhiều rủi ro. Trong tháng 7/2015, các tổ chức quốc tế đều hạ dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2015 do: (1) Đà phục hồi trong quý II/2015 của các nền kinh tế phát triển, nhất là kinh tế Mỹ, không đủ bù đắp cho tăng trưởng yếu trong quý I/2015; (2) Các nền kinh tế đang nổi tiếp tục suy giảm tăng trưởng, đặc biệt là các nền kinh tế lớn như Trung Quốc, Nga, Bra-xin… Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo, kinh tế thế giới năm 2015 chỉ tăng 3,3% (dự báo tháng 4/2015 là 3,5%).

Giá dầu thế giới tiếp tục diến biến khó lường. Sau khi phục hồi trong quý II/2015, giá dầu lại giảm về quanh mốc 50 USD/thùng trong tháng 7/2015. Hầu hết các tổ chức quốc tế dự báo giá dầu tiếp tục chịu sức ép suy giảm trong vài tháng tới vì nguồn cung vẫn dồi dào, đặc biệt là việc Liên Hợp quốc đã thông qua Nghị quyết từng bước dỡ bỏ cấm vận đối với I-ran, tạo điều kiện cho nước này tăng xuất khẩu dầu trong thời gian tới.

Các diễn biến gần đây (như khủng hoảng nợ ở Hy Lạp, sụt giảm thị trường chứng khoán Trung Quốc…) tuy không gây biến động lớn trong kinh tế - tài chính thế giới, nhưng làm dấy lên sự quan tâm, lo ngại về các rủi ro, khiến triển vọng kinh tế toàn cầu bấp bênh và kém lạc quan hơn. Cụ thể: (1) Các rủi ro nảy sinh từ xử lý các hệ lụy của khủng hoảng làm suy yếu sức mua và đầu tư, buộc các nước phải chấp nhận các rủi ro từ kéo dài chính sách nới lỏng tiền tệ (như bong bóng tài chính…) để kích thích tăng trưởng kinh tế; (2) Sự phục hồi của một số nền kinh tế phát triển (Liên minh châu Âu, Nhật Bản…) chưa bền vững, khi các nền tảng tăng trưởng suy yếu, như năng suất và đầu tư cơ bản giảm, già hóa dân số nhanh; (3) Diễn biến “ngược chiều” về chính sách tiền tệ giữa Mỹ và các nền kinh tế lớn, nhất là việc Mỹ chuẩn bị tăng lãi suất, làm tăng rủi ro biến động tỉ giá giữa các đồng tiền chủ chốt, tác động đến ổn định tài chính và thương mại, đầu tư toàn cầu; (4) Các nền kinh tế đang nổi tiếp tục suy giảm đà tăng trưởng, đồng thời phải thích ứng với xu hướng giảm giá các mặt hàng cơ bản (năng lượng, khoáng sản, nông sản…) và điều kiện tài chính quốc tế ngày càng khó khăn hơn.

Trung tuần tháng 8/2015, thị trường tài chính, tiền tệ thế giới và khu vực đã bị tác động mạnh bởi việc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc thực hiện chính sách điều chỉnh giảm tỉ giá đồng Nhân dân tệ. Chỉ trong 3 ngày, từ 11-13/8/2015, đồng Nhân dân tệ đã mất giá 4,6%. Việc đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc giảm giá đã tác động đến tỉ giá, thị trường ngoại tệ, thị trường chứng khoán; có thể tác động đan xen thuận lợi và khó khăn đến nền kinh tế nước ta trong thời gian tới.

Trước tình hình này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các ban, bộ, ngành theo sát diễn biến tình hình thế giới, khu vực và trong nước, đánh giá tác động, ảnh hưởng đến từng lĩnh vực, nhất là thị trường ngoại tệ, thị trường chứng khoán, thị trường vàng, xuất nhập khẩu, đầu tư, cán cân thanh toán, ngân sách nhà nước, nợ công, tình hình sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế; tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành để có đối sách ứng phó phù hợp, phát huy cao nhất những tác động tích cực, hạn chế thấp nhất các tác động tiêu cực đến nền kinh tế nước ta.

________

Số lượt xem:2115
Bài viết trước:
Icon  Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 08-2015
Icon  Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 07-2015
Icon  Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 06-2015
Icon  Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 05-2015 (bổ sung Kết luận 1663 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)
Icon  Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 04-2015
Icon  Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 03-2015
Icon  Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 02-2015
Icon  Tài liệu tuyên truyền trong nội bộ và định hướng đấu tranh với những luận điệu sai trái, thù địch trên In-tơ-nét
Icon  Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 01-2015
Icon  Chuyên đề năm 2015 học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (ngày 18-12-2014)
    LIÊN KẾT
Trang chủ   |   Liên hệ   
Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum - Giấy phép số 03/GP- TTĐT ngày 21 tháng 9 năm 2015
Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
Địa chỉ: 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum - Kon Tum; Điện thoại: 060.3862301; Email: phiemkt@gmail.com.
Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

Treo chân mày bằng chỉkhông phẫu thuật


Bệnh viện thẩm mỹ JW hàn quốc


Bệnh viện thẩm mỹ uy tín nhất tphcm


Cắt mí mắt hàn quốc đẹp


Phẫu thuật hàm móm có nguy hiểm không


Phẫu thuật hàm móm giá bao nhiêu tiền


Phẫu thuật chỉnh hàm móm


Phẫu thuật hàm hô móm


Phẫu thuật vẩu hàm trên


Điều trị khớp cắn ngược