Thứ 5, ngày 29 tháng 6 năm 2017  TimKiem
  TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ
Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 07-2015
6/28/2015 4:52:32 PM

A. VĂN BẢN MỚI

I. VĂN BẢN CỦA TỈNH

1. Ngày 22-6-2015 Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 1746-KL/TU về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2015; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Nội dung cụ thể sau:

1. Sáu tháng đầu năm 2015, mặc dù tình hình kinh tế trong nước và thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức; thời tiết không thuận lợi… Nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 để triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả quan trọng: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12,73% so với cùng kỳ năm trước; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 9% so với cùng kỳ; ba vùng kinh tế động lực của tỉnh tiếp tục được đầu tư, phát triển; các sản phẩm chủ lực bước đầu có thương hiệu trên thị trường; chỉ số giá tiêu dùng tương đối ổn định; lĩnh vực giáo dục, y tế có tiến bộ; an sinh xã hội được đảm bảo; công tác phòng, chống khai thác, vận chuyển lâm, khoáng sản được triển khai tích cực và đạt hiệu quả; quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững.

Tuy nhiên, ba vùng kinh tế động lực của tỉnh phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; thu ngân sách tại địa bàn chưa đạt kế hoạch; giá trị xuất khẩu đạt thấp; môi trường đầu tư của tỉnh chưa thật sự hấp dẫn; việc đánh giá chất lượng giáo dục ở vùng sâu, vùng xa còn chạy theo thành tích; chất lượng khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế còn hạn chế; y đức của đội ngũ y, bác sỹ chậm được nâng lên; các thiết chế văn hóa cơ sở chưa được khai thác hiệu quả; hoạt động tôn giáo trái pháp luật còn diễn ra ở một số nơi; cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu đề ra; đạo đức công chức, công vụ có mặt bất cập; công tác quản lý đất đai, xây dựng còn có mặt hạn chế; tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản, khoáng sản chưa được ngăn chặn triệt để...

Những hạn chế, yếu kém trên, ngoài các nguyên nhân khách quan còn do các nguyên nhân chủ quan sau: Việc thực hiện nhiệm vụ của các ngành, các cấp chưa thật sự nỗ lực, chủ động giải quyết, tìm tòi, sáng tạo trong điều kiện khó khăn chung của đất nước và của tỉnh. Chất lượng tham mưu, tinh thần làm việc, sự phối hợp giữa các cơ quan hành chính chưa tốt, chậm tiến độ, ảnh hưởng đến công việc chung của tỉnh; công tác kiểm tra, đôn đốc của các cơ quan chức năng chưa thường xuyên, kịp thời; kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm.

2. Năm 2015, là năm cuối của nhiệm kỳ 2010-2015, việc hoàn thành kế hoạch nhà nước năm 2015 có ý nghĩa hết sức quan trọng, quyết định đến việc hoàn thành mục tiêu kế hoạch 5 năm 2011-2015, là tiền đề để đề ra các nhiệm vụ cho kế hoạch 5 năm 2016-2020. Dự báo sáu tháng cuối năm 2015 sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức, do đó yêu cầu các cấp, các ngành tập trung rà soát, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định tại Kết luận 1419-KL/TU, ngày 08-10-2014 của Tỉnh ủy khóa XIV "về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2014; phương hướng, nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2015" và một số nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu sau:

- Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa. Có biện pháp phòng, chống hiệu quả các loại dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng tập trung gắn với bảo vệ môi trường. Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04-9-2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020. Tiếp tục thực hiện các chính sách phát triển rừng gắn với cải thiện đời sống nhân dân trên địa bàn. Đẩy mạnh thực hiện Phương án chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng giai đoạn 2013-2015. Thực hiện có hiệu quả các biện pháp chống phá rừng, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép.

- Triển khai thực hiện quyết liệt Đề án tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh tỉnh Kon Tum đến năm 2020. Tích cực mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa; thường xuyên kiểm tra, kiểm soát thị trường. Tăng cường quảng bá, xây dựng và giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương; đẩy mạnh xúc tiến đầu tư và thu hút khách du lịch. Thực hiện các giải pháp mở rộng tín dụng có hiệu quả, gắn với kiểm soát, nâng cao chất lượng tín dụng; tăng cường cho vay đối với khu vực sản xuất kinh doanh, ưu tiên vốn tín dụng cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, các doanh nghiệp có thị trường tiêu thụ, các dự án trọng điểm. Tiếp tục thực hiện các biện pháp giám sát và xử lý nợ xấu trên địa bàn.

- Tích cực khai thác các nguồn thu mới, nguồn thu còn tiềm năng cho ngân sách. Tăng cường các biện pháp chống thất thu ngân sách; thu hồi nợ đọng thuế, hạn chế tối đa nợ đọng thuế phát sinh. Rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi ngân sách nhà nước.

- Tập trung chỉ đạo chuẩn bị tốt việc xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch đầu tư, tập trung tháo gỡ, xử lý các vướng mắc để đảm bảo tiến độ thực hiện đầu tư, tiến độ giải ngân vốn, quyết toán vốn đầu tư. Tập trung đầu tư phát triển ba vùng kinh tế động lực; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất, nhất là Khu đô thị Nam Đăk Bla. Tích cực triển khai công tác quy hoạch, đầu tư trung tâm hành chính mới của tỉnh, trung tâm huyện mới Ia H’Drai. Hoàn chỉnh phương án nhân sự, tổ chức bộ máy, phương tiện, ngân sách của huyện mới Ia H'Drai; triển khai thành lập các xã của huyện Đăk Glei và thành lập thị trấn huyện lỵ Kon Plông khi có nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12-3-2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016. Rà soát các dự án đầu tư đã được cấp phép, trên cơ sở đó có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện; thu hồi giấy phép đối với các dự án không triển khai thực hiện hoặc chuyển nhượng không đúng quy định. Tạo điều kiện thuận lợi để các dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư sớm được triển khai, nhất là 03 dự án lớn được cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư và an sinh xã hội Tây Nguyên lần thứ 3.

- Đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển chăn nuôi, cải tạo đàn bò, tăng thu nhập cho nhân dân; gắn với thực hiện các chính sách, chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững. Có giải pháp tháo gỡ khó khăn trong việc huy động đủ học viên để mở lớp theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg, ngày 27-11-2009 của Thủ tướng Chính phủ. Đổi mới phương thức đào tạo nghề theo hướng gắn quy mô, lĩnh vực ngành nghề đào tạo với nhu cầu của thị trường; tăng cường liên kết đào tạo, đào tạo theo hợp đồng giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp sử dụng lao động; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Chủ động phòng chống bão lũ, giảm nhẹ thiên tai năm 2015, nhất là việc diễn tập công tác vận hành các hồ chứa, hồ thủy điện trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả NQTW 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Có giải pháp định hướng nghề nghiệp cho học sinh; tổ chức các hoạt động hè bổ ích, thiết thực cho học sinh, sinh viên; chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho năm học mới 2015-2016. Quan tâm củng cố và kiện toàn mạng lưới y tế cơ sở; chủ động theo dõi, thực hiện phòng, chống, ngăn chặn sự lây lan các dịch bệnh ở người. Có giải pháp để thực hiện tốt chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, đảm bảo người dân có mức hưởng lợi cao nhất từ các dịch vụ khám, chữa bệnh. Tăng cường thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm, việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi trốn đóng, nợ tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Thường xuyên thanh tra hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường; kiên quyết xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường.

- Triển khai thực hiện có kết quả NQTW 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Tổ chức đa dạng các hoạt động văn hóa, thể thao đáp ứng nhu cầu của nhân dân; quan tâm phát triển các hoạt động thể dục, thể thao quần chúng. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng quy trình ISO trong công tác quản lý nhà nước.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ sau đại hội đảng bộ các cấp. Triển khai đồng bộ các biện pháp để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, duy trì và nâng cao chỉ số quản trị hành chính công cấp tỉnh; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án chỉnh lý khoa học tài liệu tồn đọng tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện kiên quyết, đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện dứt điểm các kết luận của Kiểm toán Nhà nước Khu vực XII tại Báo cáo kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản Nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2013 và Báo cáo kiểm toán Chương trình mục tiêu Quốc gia việc làm và dạy nghề giai đoạn 2012-2013. Triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách tư pháp, công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật những vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ khi phát sinh. Tăng cường đối thoại trực tiếp để giải quyết có hiệu quả những bức xúc của nhân dân phù hợp với quy định của pháp luật.

- Thực hiện nghiêm Kết luận số 1663-KL/TU, ngày 24-4-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện Quy chế ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức nhằm hạn chế tình trạng gây phiền hà, nhũng nhiễu các cá nhân, tổ chức khi đến giao dịch, làm việc với các cơ quan hành chính Nhà nước.

- Thực hiện tốt kế hoạch, phương án về đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý tốt đường biên, cột mốc khu vực biên giới. Tuần tra, kiểm soát, xử lý, ngăn ngừa, kiềm chế tai nạn giao thông. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo; kịp thời phát hiện, xử lý có hiệu quả các hoạt động tôn giáo trái pháp luật. Đẩy mạnh đối ngoại nhân dân, đối ngoại quốc phòng. Tiếp tục duy trì và phát triển tốt mối quan hệ, hợp tác với các tỉnh của nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia (giáp biên giới với tỉnh Kon Tum) trong việc phối hợp bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, chống vượt biên, chống xâm nhập và trong hợp tác phát triển kinh tế-xã hội. Đồng thời mở rộng hợp tác với các tỉnh Đông Bắc Thái Lan để thúc đẩy phát triển kinh tế. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ an toàn đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng.

3. Tổ chức thực hiện: 3.1. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tu chỉnh, hoàn thiện Báo cáo, lấy ý kiến Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh và các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi trình kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X cho ý kiến; đồng thời chủ động chuẩn bị tốt việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020 để trình Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định. 3.2. Các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, các đồng chí Tỉnh uỷ viên, thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh khẩn trương quán triệt, tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thuộc trách nhiệm của ngành, địa phương mình, quyết tâm thực hiện, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2015.

2. Ngày 28-5-2015 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 87-HD/BTGTU về tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (01/7/1915 - 01/7/2015). Nội dung cụ thể sau:

I. Mục đích, yêu cầu: (1) Tôn vinh và tri ân những cống hiến to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước; khẳng định đường lối đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo là đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với quy luật khách quan của lịch sử và nguyện vọng của nhân dân. (2). Thông qua tuyên truyền kỷ niệm giúp cho mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức, tích cực học tập phẩm chất cao quý của người cộng sản: “Tận trung với nước, tận hiếu với dân”; đồng thời nêu cao tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh- người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. (3). Công tác tuyên truyền, giáo dục cần được tiến hành bằng các hình thức sinh động, thiết thực, phù hợp, hiệu quả, tiết kiệm; kết hợp với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

II. Nội dung tuyên truyền: (1). Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và những cống hiến to lớn, quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước, trong đó nhấn mạnh những cống hiến to lớn của đồng chí trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc và đối với sự nghiệp đổi mới đất nước. (2). Những phẩm chất đạo đức cách mạng cao quý của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, trong đó nhấn mạnh lòng trung thành với lý tưởng cộng sản, kiên trì mục tiêu chiến lược, năng động, sáng tạo, nhạy bén trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện, nhất là về tinh thần đổi mới, phát huy dân chủ, gắn bó máu thịt với nhân dân; bám sát thực tiễn, gần dân, tin dân, trọng dân, hiểu dân, lo cho dân. (3). Những thành tựu nổi bật của đất nước trong gần 30 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo; những tập thể, cá nhân có công lao, đóng góp to lớn, quan trọng trong sự nghiệp đổi mới đất nước.

III. Tổ chức thực hiện: (1). Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các Đoàn thể tỉnh: Căn cứ vào Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (gửi kèm theo) để tham mưu cho cấp uỷ hướng dẫn công tác tuyên truyền đảm bảo tính thời sự và mang ý nghĩa tuyên truyền giáo dục tốt. (2). Sở Thông tin và Truyền thông: Tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn các cơ quan báo, đài của tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm trên địa bàn tỉnh. (3). Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Triển khai công tác tuyên truyền, cổ động; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, triển lãm, chiếu phim… kỷ niệm 100 năm Ngày sinh  đồng chí Nguyễn Văn Linh phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh. (4). Báo Kon Tum, Đài Phát thanh - Truyền hình: xây dựng kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm thiết thực, có những bài viết về thân thế, sự nghiệp và những cống hiến to lớn của Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh đối với cách mạng Việt Nam; đưa tin phản ánh kịp thời các hoạt động kỷ niệm.

Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh tiếp sóng phim tài liệu về Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và các chương trình truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm, Chương trình nghệ thuật được tổ chức vào tối 29/6/2015 do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức.

IV. Khẩu hiệu tuyên truyền.

1. Nhiệt liệt chào mừng 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh  (01/7/1915- 01/7/2015)!

2. Đồng chí Nguyễn Văn Linh- Người đảng viên cộng sản kiên cường, suốt đời chiến đấu vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội!

3. Đồng chí Nguyễn Văn Linh- Nhà lãnh đạo kiên định và sáng tạo, tấm gương sáng về “Tận trung với nước, tận hiếu với dân”!

4. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

5. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

6. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Căn cứ hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đề nghị các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch tuyên truyền một cách sát thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn với địa phương, đơn vị; gửi kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để theo dõi, tổng hợp.

3. Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Kon Tum thông báo đường dây nóng tiếp nhận thông tin tố giác về các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất và kinh doanh hàng giả nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh trong công tác này. Theo đó:

3.1. Đường dây nóng của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia

Điện thoại: 0981 389 389 và 0961 389 389

Fax: 04 3944 0848

Email: bcd389@customs.gov.vn

Địa chỉ tiếp nhận đơn, thư, văn bản: Tầng 14, tòa nhà Tổng cục Hải quan, lô E3, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

3.2. Đường dây nóng của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Kon Tum

Điện thoại: 0903 504 314;  0979 746 255 và 0603 864 116

Fax: 0603 868 827

Địa chỉ tiếp nhận đơn, thư, văn bản: Sở Công Thương (Chi cục Quản lý thị trường), số 494, đường Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

3.3. Thông tin tiếp nhận, xử lý gồm: (a) Thông tin tố giác về hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. (b) Thông tin tố giác cá nhân, đơn vị chức năng không thực hiện đúng, đầy đủ nhiệm vụ, có hành vi tiêu cực, tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

4. Ngày 17/6/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 384/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch hành động phòng, chống dịch bệnh sởi trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2015.

4.1. Mục tiêu chung: Khống chế dịch sởi trên phạm vi toàn tỉnh, hạn chế thấp nhất số mắc và tử vong do bệnh sởi gây ra.

4.2. Mục tiêu cụ thể: (1) Tăng cường tỷ lệ tiêm chủng đạt tỷ lệ bao phủ vắc xin Sởi trên 95% ở quy mô xã, phường, thị trấn cho toàn bộ trẻ từ 1-14 tuổi, bảo đảm an toàn tiêm chủng; (2) Phát hiện sớm, khoanh vùng, xử lý kịp thời ổ dịch, hạn chế thấp nhất sự lây lan; (3) Bảo đảm tuân thủ phân tuyến điều trị, cách ly bệnh nhân, phòng lây nhiễm chéo trong các cơ sở y tế, điều trị hiệu quả hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ tử vong; (4) Nâng cao nhận thức của người dân về công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch.

4.3. Các chỉ tiêu: (1) Trên 95% số trẻ trong độ tuổi tiêm chủng ở quy mô xã, phường, thị trấn được tiêm phòng ít nhất hai mũi vắc xin Sởi; (2) Bảo đảm an toàn tiêm chủng, không để xảy ra sai sót của cơ sở y tế trong quá trình tiêm chủng; (3) 100% các ổ dịch sởi mới phát sinh ở quy mô xã, phường, thị trấn được kịp thời triển khai các biện pháp khoanh vùng, xử lý triệt để theo quy định, không để lan rộng, kéo dài; (4) 100% các cơ sở thu dung, điều trị bệnh sởi tại các tuyến thực hiện cách ly riêng biệt để khám, cách ly, điều trị, cấp cứu bệnh nhân sởi; (5) 100% cán bộ trực tiếp tham gia công tác giám sát, xử lý ổ dịch được tập huấn và cập nhật về hướng dẫn công tác giám sát và phòng chống bệnh sởi; (6) 100% cán bộ trực tiếp tham gia điều trị bênh sởi được huấn luyện nâng cao kỹ năng về chẩn đoán, điều trị, chăm sóc bệnh nhân sởi, phòng chống lây nhiễm chéo trong cơ sở khám, chữa bệnh; (7) 100% các xã, phường được cung cấp các tài liệu truyền thông về phòng, chống dịch sởi, tổ chức các hoạt động truyền thông phòng, chống dịch bệnh Sởi trên các hệ thống thông tin đại chúng, thông tin cơ sở tại địa phương.

UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch hành động phòng, chống dịch bệnh sởi trên địa bàn tỉnh năm 2015 theo nội dung đã được phê duyệt; tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp kết quả thực hiện, định kỳ báo cáo Bộ Y tế và UBND tỉnh.

5. Ngày 18/6/2015, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1259/UBND-NC về việc tăng cường và nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

5.1. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân, Nghị định hướng dẫn thi hành và Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 26/02/2014 Về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại - tố cáo trên địa bàn tỉnh và các văn bản chỉ đạo khác của UBND tỉnh Kon Tum.

5.2. Tổ chức triển khai, nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, có kế hoạch tổ chức tiếp công dân, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh (nhất là những vụ việc liên quan đến đất đai, bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng, ô nhiễm môi trường ...). Tập trung tiếp nhận, phân loại, xác minh và giải quyết kịp thời các tố cáo, phản ánh có liên quan đến nhân sự Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn tỉnh.

5.3. Tiếp tục rà soát, kiểm tra và giải quyết dứt điểm theo thẩm quyền, theo quy định của pháp luật và tình hình thực tế tại địa phương đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo, tồn đọng, kéo dài, đông người phức tạp theo Kế hoạch số 2424/KH-UBND ngày 24/10/2013 của UBND tỉnh. Tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài; tổ chức thực hiện nghiêm túc, triệt để các quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật; những vụ việc Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành chức năng của Trung ương và UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo giải quyết.

5.4. Trường hợp công dân trên địa bàn đi khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp ở Trung ương, ở tỉnh (nhất là trong thời gian diễn ra các kỳ họp Quốc hội, Hội nghị Ban Chấp hành TW và các sự kiện chính trị quan trọng khác của Trung ương, của tỉnh), Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phải chủ động phối hợp với Công an  tỉnh và các cơ quan có liên quan để xử lý kịp thời.

5.5. Thanh tra tỉnh:

- Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các vụ việc đã được kiểm tra, rà soát theo Kế hoạch 1130/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ (nằm ngoài 528 vụ việc đã giải quyết dứt điểm) và các vụ việc kiểm tra, rà soát, giải quyết theo Kế hoạch số 2424/KH-UBND ngày 24/10/2013 của UBND tỉnh.

- Tiếp tục phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các sở, ngành có liên quan kiểm tra, rà soát, lập danh sách các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn; kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết những vụ việc khiếu nại, tố cáo mà UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo giải quyết nhưng công dân vẫn còn tiếp khiếu; tiếp tố.

5.6. Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và Công an các địa phương chủ động theo dõi, nắm chức tình hình để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có biện pháp giải quyết, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn tuyệt đối các kỳ họp của Hội đồng nhân dân, Đại hội Đảng các cấp. Phối hợp với Thanh tra tỉnh rà soát, lập danh sách các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn; tập trung lực lượng theo dõi, có biện pháp xử lý những đối tượng khiếu kiện kéo dài có hành vi gây rối an ninh trật tự

5.7. Cục Thi hành án Dân sự tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tăng cường công tác tiếp công dân, kịp thời tiếp nhận và xem xét, giải quyết theo thẩm quyền đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, tổ chức, doanh nghiệp liên quan đến công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự, các vụ án dân sự, công tác thi hành án các bản án, quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật; phối hợp chặt chẽ với Ban Tiếp công dân tỉnh trong công tác tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh khi có phát sinh những vụ việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết, trả lời của ngành, đơn vị mình.

5.8. Giao Thanh tra tỉnh theo dõi, tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện, thường xuyên báo cáo UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo xử lý.

II. VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG

Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa, gồm 5 Chương, 15 Điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015, quy định chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa như sau:

- Hỗ trợ địa phương sản xuất lúa:

(1) Căn cứ vào diện tích đất trồng lúa, ngân sách nhà nước ưu tiên hỗ trợ sản xuất lúa cho các địa phương (gồm chi đầu tư và chi thường xuyên) thông qua định mức phân bổ ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. (2) Ngoài hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành, địa phương sản xuất lúa còn được ngân sách nhà nước hỗ trợ như sau: (a) Hỗ trợ 1.000.000 đồng/ha/năm đối với đất chuyên trồng lúa nước; (b) Hỗ trợ 500.000 đồng/ha/năm đối với đất trồng lúa khác, trừ đất lúa nương được mở rộng tự phát không theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa. (3) Diện tích đất trồng lúa được hỗ trợ, được xác định theo số liệu thống kê đất đai của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố của năm liền kề trước năm phân bổ ngân sách. (4) Hỗ trợ khai hoang, cải tạo đất trồng lúa: (a) Hỗ trợ 10.000.000 đồng/ha đất trồng lúa, trừ đất trồng lúa nương được khai hoang từ đất chưa sử dụng hoặc phục hóa từ đất bị bỏ hóa. Trường hợp có nhiều quy định khác nhau, thì áp dụng nguyên tắc mỗi mảnh đất chỉ được hỗ trợ 1 lần, mức hỗ trợ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định; (b) Hỗ trợ 5.000.000 đồng/ha đất chuyên trồng lúa nước được cải tạo từ đất trồng lúa nước một vụ hoặc đất trồng cây khác theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa.

- Sử dụng kinh phí hỗ trợ: Ủy ban nhân dân các cấp sử dụng kinh phí do người được nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước nộp và nguồn kinh phí hỗ trợ theo quy định để thực hiện bảo vệ, phát triển đất trồng lúa phù hợp điều kiện của địa phương: (1) Quy hoạch, lập bản đồ các vùng đất chuyên trồng lúa nước có năng suất, chất lượng cao phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; công bố công khai để thực hiện. (2) Phân tích chất lượng hóa, lý tính của các vùng đất chuyên trồng lúa nước có năng suất, chất lượng cao định kỳ 10 năm để sử dụng hiệu quả và có biện pháp cải tạo phù hợp. (3) Cải tạo nâng cao chất lượng đất chuyên trồng lúa nước hoặc đất trồng lúa nước còn lại: Tăng độ dày của tầng canh tác; tôn cao đất trồng lúa trũng, thấp; tăng độ bằng phẳng mặt ruộng; bón phân hữu cơ, phân hữu cơ vi sinh, bón vôi; thau chua, rửa mặn đối với đất bị nhiễm phèn, mặn và các biện pháp cải tạo đất khác. (4) Đầu tư xây dựng, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn xã, trong đó ưu tiên đầu tư hệ thống giao thông, thủy lợi trên đất trồng lúa. (5) Khai hoang, phục hóa đất chưa sử dụng thành đất chuyên trồng lúa nước hoặc đất trồng lúa nước còn lại. (6) Hỗ trợ trực tiếp cho người trồng lúa để áp dụng giống mới, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất lúa; hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.        

B. ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG THÁNG 07-2015

I. Trong tháng 07-2015, công tác tuyên truyền tập trung vào 06 nội dung trọng tâm sau:

1. Tuyên truyền đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương trên diện rộng. Tập trung tuyên truyền công tác chỉ đạo và chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XV. Thông tin tuyên truyền về Kỳ họp thứ X, HĐND tỉnh khóa X; các hoạt động tiếp xúc cử tri sau kỳ họp của đoàn đại biểu HĐND tỉnh.

2. Tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Trong đó tập trung tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030” về việc phòng, chống dịch bệnh gây hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do vi rút Corona (MERS-Cov); việc triển khai thực hiện Kết luận số 1663-KL/TU, ngày 24-4-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

3. Tuyên truyền về tình hình phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm; mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 2015; tiếp tục tuyên truyền về phát triển ba vùng kinh tế động lực, các ngành kinh tế mũi nhọn, các sản phẩm chủ lực của tỉnh; về xây dựng nông thôn mới; công tác quản lý bảo vệ tài nguyên khoáng sản, môi trường; an ninh trật tự, an toàn giao thông; phòng chống dịch bệnh, cháy, nổ, thiên tai.

4. Tuyên truyền các hoạt động chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum lần thứ VII giai đoạn 2015- 2020; “70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8); kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (01/7); các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” tri ân công lao của các thế hệ đã có những đóng góp trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ (27-7).

5. Tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị.

6. Tăng cường thông tin đối ngoại của tỉnh; tuyên truyền về chủ quyền an ninh biên giới, chủ quyền biển, đảo; chủ động đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch hòng chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

C. TIN TỨC- SỰ KIỆN

I. TIN TRONG TỈNH

1. Từ ngày 10 đến 13-6, Đoàn cán bộ cấp cao của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm, làm việc với các tỉnh Attapư, Sê Kông, Salavan (nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào). Tham gia đoàn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tuy, lãnh đạo các sở ngành có liên quan, lãnh đạo huyện Kon Plông và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

* Tại tỉnh Attapư, tiếp và làm việc với đoàn có Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư, Tỉnh trưởng Attapư Nam Vi-nha-kẹt; Phó Tỉnh trưởng Khăm Phon Mọc Mương Xăm cùng lãnh đạo các sở ngành có liên quan.

Trong chương trình làm việc, ngoài việc thông tin về tình hình chung của 2 tỉnh, hai bên đã tiến hành đánh giá kết quả hợp tác giữa 2 tỉnh từ năm 2011 đến nay, thảo luận và ký kết bản ghi nhớ chương trình hợp tác giữa 2 tỉnh trong thời gian tới. Trong không khí đoàn kết, hữu nghị, hai bên đã đánh giá cao những kết quả đạt được về hợp tác giữa hai tỉnh trong thời gian qua, nhất là việc đẩy mạnh các hoạt động thăm hỏi, trao đổi đoàn; hợp tác giúp nhau phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo và bảo vệ an ninh biên giới, góp phần vun đắp mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước nói chung, giữa tỉnh Kon Tum và tỉnh Attapư nói riêng.

Trên cơ sở đó, hai bên đã thảo luận và thống nhất những nội dung nhằm đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ hợp tác toàn diện trong thời gian tới. Trong đó đặc biệt chú trọng huy động các nguồn lực để nâng cấp tuyến đường Quốc lộ 40 đi Quốc lộ 18B; đầu tư nâng cấp cửa khẩu quốc tế Bờ Y - Phu Cưa, xây dựng kho ngoại quan; tạo điều kiện thuận lợi khuyến khích doanh nghiệp hai nước tìm hiểu cơ hội đầu tư sản xuất, chế biến nông sản tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y - Phu Cưa từ nguồn nguyên liệu của hai địa phương; cùng tiến hành quy hoạch khu sản xuất kinh doanh, thương mại, du lịch, xây dựng chợ biên giới tại cửa khẩu nhằm tạo ra khu vực sản xuất hàng hóa, dịch vụ tập trung, hỗ trợ nhau trong tiêu thụ sản phẩm; thống nhất báo cáo Chính phủ hai nước có kế hoạch đầu tư nâng cấp Cửa khẩu phụ Đăk Long- Văn Tắt lên cửa khẩu chính; đồng thời đầu tư nâng cấp tuyến đường qua cặp cửa khẩu này để thuận lợi trong giao thương và trao đổi hàng hóa; tiếp tục đẩy mạnh hợp tác về đào tạo cán bộ; phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo vệ an ninh biên giới, phòng chống tội phạm, xâm nhập trái phép, khai thác khoáng sản, lâm sản trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại trên tuyến biên giới hai tỉnh; tích cực phối hợp với các địa phương để kết nối các tour du lịch, khai thác tiềm năng du lịch của 2 tỉnh và các địa phương trên tuyến hành lang kinh tế Đông-Tây và một số nội dung hợp tác quan trọng khác, nhằm góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh ngày càng tốt đẹp, bền vững.

Trong thời gian công tác ở tỉnh Attapư, Đoàn cán bộ cấp cao của tỉnh đã đến thăm, làm việc và tặng quà cho Công ty Hoàng Anh Gia Lai-Attapư. 

* Tại tỉnh Sê Kông, tiếp và làm việc với đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Kon Tum có Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư, Tỉnh trưởng Sê Kông Khăm-phởi Bút-đa-viêng; lãnh đạo Đảng, Ủy ban chính quyền; các sở ngành, các doanh nghiệp trong tỉnh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Hùng đã tặng hoa chúc mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Sê Kông lần thứ 9 và chúc mừng đồng chí Khăm-phởi Bút-đa-viêng tiếp tục tái đắc cử chức Bí thư, Tỉnh trưởng khóa mới, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng đã đánh giá cao về kết quả hợp tác giữa hai tỉnh trong thời gian qua, nhất là sau khi hai tỉnh ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển kinh tế- xã hội từ tháng 8-2014 đến nay; đồng thời trao đổi cùng lãnh đạo tỉnh Sê Kông về những vấn đề mà hai tỉnh quan tâm, nhằm góp phần thực hiện tốt hơn nữa những nội dung hợp tác đã ký kết. Trong đó, tỉnh Sê Kông tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của tỉnh Kon Tum nghiên cứu đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, khai thác khoáng sản, xây dựng nhà máy chế biến nông lâm sản; hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực và trong bảo vệ an ninh biên giới, phòng chống các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật trên tuyến biên giới giữa hai tỉnh; mong muốn mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh trong thời gian tới ngày càng chặt chẽ, hiệu quả và thiết thực.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư - Tỉnh trưởng Sê Kông Khăm-phởi Bút-đa-viêng đã nhiệt liệt hoan nghênh và bày tỏ sự cảm ơn đối với Đoàn cán bộ cấp cao của tỉnh Kon Tum đã sang thăm và chúc mừng thành công Đại hội lần thứ 9 của Đảng bộ tỉnh Sê Kông; chúc mừng tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng vừa nhận nhiệm vụ mới Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng thời thống nhất cao những nội dung mà Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng đã đề ra; mong muốn hai tỉnh tăng cường hợp tác, tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan có giải pháp tổ chức thực hiện tốt các nội dung đã ký kết. 

* Tại tỉnh Salavan, tiếp và làm việc với đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Kon Tum có Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư- Tỉnh trưởng Salavan Khăm-bun Đuộng-păn-nha cùng lãnh đạo các sở ngành có liên quan.

Kon Tum và Salavan tuy không có chung đường biên giới, nhưng những năm qua, hai bên đã duy trì việc trao đổi đoàn, thăm hỏi nhân các dịp lễ tết. Năm 2014, tỉnh Kon Tum cử 2 đoàn với 40 lượt cán bộ cấp cao sang thăm và làm việc tại Salavan. Tỉnh cũng thường xuyên chúc mừng tỉnh Salavan nhân dịp những ngày lễ lớn của 2 nước Việt Nam - Lào…

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Salavan, đồng chí Nguyễn Văn Hùng vui mừng trước sự phát triển vượt bậc về kinh tế-xã hội của tỉnh so với hơn 10 năm trước đây và mong muốn tỉnh tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 8. Đồng chí đề nghị lãnh đạo tỉnh Salavan tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tỉnh Kon Tum sang đầu tư, khai thác các thế mạnh của tỉnh về tài nguyên khoáng sản, lâm sản, trồng và chế biến cây công nghiệp dài ngày...

Tỉnh Kon Tum mong muốn và đặt vấn đề với tỉnh Salavan xúc tiến việc ký kết bản ghi nhớ để thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh trong thời gian tới. Đặc biệt là trong việc hợp tác phát triển kinh tế, đào tạo cán bộ, hợp tác trong khai thác tiềm năng du lịch trên tuyến hành lang Kinh tế Đông- Tây, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh ngày càng tốt đẹp và bền vững. 

* Trong chuyến thăm và làm việc tại các tỉnh Nam Lào, đồng chí Nguyễn Văn Hùng và các thành viên trong đoàn đã đến thăm và làm việc với cán bộ nhân viên Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Chămpasăk.

Đồng chí Đào Văn Hiếu, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Chămpasăk đã cảm ơn đoàn đến thăm và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Hùng vừa được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng thời chia sẻ những thông tin về tình hình quan hệ hợp tác, phát triển giữa các địa phương của Việt Nam với các tỉnh Nam Lào cũng như tình hình làm ăn, sinh sống của kiều bào Việt Nam tại Chămpasăk và các tỉnh Nam Lào. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Hùng đã tặng quà chúc mừng Tổng lãnh sự Đào Văn Hiếu nhân dịp ông mới nhận nhiệm kỳ công tác mới tại Chămpasăk; thông tin về tình hình và kết quả hợp tác giữa tỉnh Kon Tum với các tỉnh Nam Lào trong thời gian qua, cũng như những định hướng hợp tác trong thời gian tới, nhất là chương trình hợp tác, phối hợp trong việc xúc tiến đầu tư nâng cấp quốc lộ 18B từ cửa khẩu Phu Cưa đi Attapư; xây dựng, mở rộng các hạng mục công trình tại cặp cửa khẩu quốc tế Bờ Y- Phu cửa để đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh ngày càng tăng; hợp tác trong phát triển kinh tế, đào tạo nguồn nhân lực, bảo vệ an ninh trật tự trong khu vực biên giới và hợp tác trong khai thác các tiềm năng du lịch của các địa phương trên tuyến hành lang Đông-Tây. 

Tổng Lãnh sự Đào Văn Hiếu đánh giá cao những nỗ lực của Kon Tum trong thời gian qua; thống nhất ủng hộ những định hướng hợp tác của Kon Tum và các tỉnh Nam Lào trong thời gian tới. Trên cương vị công tác, Tổng Lãnh sự sẽ tạo điều kiện thuận lợi, làm cầu nối tích cực thúc đẩy mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Kon Tum và các tỉnh Nam Lào đạt kết quả cao nhất, góp phần củng cố, xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng phát triển bền chặt.

2. Sáng 21-6, Hội Nhà báo tỉnh đã tổ chức buổi gặp mặt các thế hệ làm báo nhân kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2015) và trao Giải báo chí tỉnh lần thứ III. Đến dự có đồng chí Đào Xuân Quí - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Phạm Thanh Hà - UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Lại Xuân Lâm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các Ban của Tỉnh ủy, HĐND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, lãnh đạo thành phố Kon Tum.

Tại buổi gặp mặt, các thế hệ làm báo tỉnh đã cùng nhau ôn lại truyền thống báo chí cách mạng Việt Nam trong 90 năm qua. Trong từng giai đoạn cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, chăm lo xây dựng của Bác Hồ, quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của các cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và sự tin yêu, đùm bọc của nhân dân; đặc biệt là nỗ lực, phấn đấu của đội ngũ phóng viên, biên tập viên, những người làm báo. Thời gian qua, Báo chí cách mạng Việt Nam nói chung và báo chí của tỉnh nhà nói riêng ngày càng phát triển, trưởng thành, chất lượng ngày một nâng cao, phục vụ đắc lực sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta, của Đảng ta. Nhiều thế hệ nhà báo đã không ngại hy sinh, gian khổ có mặt trên các trận địa ác liệt để chuyển tải thông tin kịp thời đến nhân dân và bạn bè thế giới. Ngày nay, đội ngũ nhà báo đã kế thừa truyền thống tiếp tục tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật Nhà nước đến với nhân dân; đồng thời, làm tốt chức năng phản biện xã hội; phản ánh trung thực, khách quan về hoạt động mọi mặt của đời sống xã hội; nhất là tham gia tích cực trong việc phòng chống tham nhũng, tiêu cực, các hành vi vi phạm pháp luật; cũng như đấu tranh các quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch, phản động. Báo chí trên địa bàn tỉnh đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Nhất là thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước phát triển; kịp thời phản ánh những thành tựu kinh tế - xã hội; giới thiệu những điển hình tiến tiến, gương người tốt, việc tốt trong mọi lĩnh vực như làm kinh tế giỏi, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới… 

Phát biểu tại gặp mặt, đồng chí Đào Xuân Quí - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ phóng viên, biên tập viên và những người làm báo về những kết quả to lớn mà các cơ quan báo chí trong tỉnh đã đạt được thời gian qua, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, đội ngũ những người làm báo cần phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang, bản lĩnh, trách nhiệm của Báo chí cách mạng Việt Nam; đồng thời, đề nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân trong tỉnh cần quan tâm góp sức chăm lo cho sự nghiệp đổi mới hoạt động báo chí tỉnh nhà, tạo điều kiện thuận lợi để các phóng biên, biên tập viên, những người làm báo và các cơ quan báo chí trong tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Dịp này, Ban tổ chức đã công bố Quyết định của Hội Nhà báo Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” cho đồng chí Nguyễn Hữu Hải - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; trao tặng Bằng khen cho 17 tác giả và 5 nhóm tác giả đoạt Giải báo chí của tỉnh lần thứ 3.

* Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, sáng 19-6, Đoàn cán bộ lãnh đạo Tỉnh ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQVN tỉnh do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Trần Bình Trọng làm trưởng đoàn đã đi thăm và tặng quà các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh. Đến thăm Báo Kon Tum, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh, lãnh đạo tỉnh đã ghi nhận những đóng góp quan trọng của báo chí trong công cuộc phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng trong thời gian qua. Đội ngũ làm báo trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành tốt vai trò được giao, tích cực tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các tác phẩm nêu gương người tốt việc tốt, phong trào thi đua yêu nước, phản ánh các mặt tích cực và đấu tranh, phê phán tiêu cực xã hội đã được dư luận đồng tình, góp phần nâng cao năng lực hoạt động, điều hành của bộ máy chính quyền, đảm bảo đời sống cho đông đảo mọi tầng lớp nhân dân. Đồng thời mong muốn các cơ quan báo chí sẽ phát huy những mặt đã đạt được, khắc phục những hạn chế để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ trong thời gian tới. Đoàn đã tặng hoa và chúc mừng cán bộ, viên chức đang công tác tại các cơ quan báo chí.

Nhân dịp này, đoàn đã đến thăm, tặng hoa và chúc mừng Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam tại cơ quan Thường trú Báo Nhân dân, Thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam, đại diện Đài Truyền hình Việt Nam và Phân xã Thông tấn xã Việt Nam tại Kon Tum.

Cũng trong ngày 19-6, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, doanh nghiệp trong tỉnh đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng cán bộ, phóng viên, biên tập viên và nhân viên các cơ quan báo chí trên địa bàn nhân kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

3. Sáng 23-6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã tổ chức Hội nghị bất thường bầu bổ sung 01 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng chủ trì Hội nghị.

Đến dự có lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại Đà Nẵng; 47/53 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum khóa XIV, nhiệm kỳ 2010- 2015.

Với hình thức bỏ phiếu kín, 100% đại biểu có mặt tại Hội nghị đã thống nhất bầu đồng chí Đặng Thanh Long, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2010- 2015. Trước đó, Tỉnh ủy Kon Tum đã tổ chức Hội nghị lấy phiếu giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII – vòng I.

II. TIN TRONG NƯỚC

1. Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIII

Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIII họp từ ngày 20/5 đến 26/6/2015. Tại kỳ họp này, Quốc hội xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng sau đây:

Một là, xem xét thông qua 11 dự án luật và các dự thảo nghị quyết; cho ý kiến về 16 dự án luật. Ðây là một nội dung trọng tâm của kỳ họp, góp phần hoàn thiện thể chế, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước từ trung ương đến cơ sở, tiếp tục đưa Hiến pháp vào cuộc sống, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới.

Hai là, xem xét các Báo cáo bổ sung của Chính phủ về Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2014; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2015; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013.

Ba là, xem xét, quyết định chủ trương đầu tư xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

Bốn là, xem xét kết quả giám sát tối cao chuyên đề “Tình hình oan, sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự; tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật”; các báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ tám; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội; thông qua Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2016; Báo cáo kết quả tổ chức IPU-132 và xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

2. Hướng dẫn thảo luận, góp ý kiến các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng

Ngày 21/5/2015, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 165-HD/BTGTW về việc nhân dân thảo luận, góp ý kiến các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng, nhằm tập hợp trí tuệ, phát huy tinh thần dân chủ, tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia xây dựng chủ trương, đường lối của Đảng, góp phần nâng cao chất lượng văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Việc tổ chức thảo luận, lấy ý kiến nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng phải được tiến hành một cách chặt chẽ, khoa học, vừa phát huy được trí tuệ của các tầng lớp nhân dân, vừa phòng ngừa các thế lực xấu lợi dụng để xuyên tạc, chống phá đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XII của Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, làm giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng. 

Việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng được tiến hành từ ngày 05/10/2015 đến hết ngày 20/11/2015.

(1) Nội dung thảo luận, góp ý kiến: Nhân dân thảo luận, góp ý kiến các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng gồm: Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội XII của Đảng; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

Việc góp ý kiến các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng có thể theo toàn bộ nội dung hay theo từng phần, từng vấn đề cụ thể trong hai dự thảo văn kiện nêu trên; trong đó đề nghị tập trung thảo luận, góp ý kiến vào những vấn đề lớn, quan trọng trong nội dung các dự thảo văn kiện Đại hội XII, cụ thể như sau: 

(a) Đối với Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội XII của Đảng: Nhân dân tập trung thảo luận, góp ý kiến về những nội dung chính sau:

- Đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI (2011 - 2015) và nhìn lại 30 năm đổi mới (1986 - 2016).   

 - Về mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước trong 5 năm tới (2016 - 2020).

- Về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

- Về hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.

- Về phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ.

- Về phát triển văn hóa, xây dựng con người.

- Về quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

- Về tăng cường quản lý tài nguyên; bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Về tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

- Về nâng cao hiệu quả đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.

- Về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

- Về phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của nhân dân.

- Về hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

- Về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

- Về sáu nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XII.

(b) Đối với Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020: Nhân dân tập trung thảo luận, góp ý kiến về các nội dung chính sau:

- Bối cảnh quốc tế, tình hình đất nước trước và sau Đại hội XI, Báo cáo nêu đã sát và phù hợp với tình hình thực tiễn chưa?

- Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế, yếu kém đã đầy đủ và phản ánh sát đúng với thực tế chưa? 

- Những nguyên nhân chủ yếu của hạn chế, yếu kém trong dự thảo Báo cáo đã đầy đủ và xác đáng chưa?

- Dự báo bối cảnh khu vực, quốc tế, cơ hội, thách thức và tác động đến phát triển kinh tế - xã  hội nước ta trong thời gian tới? 

- Để tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới, các quan điểm phát triển trong dự thảo Báo cáo đã thể hiện rõ và phù hợp chưa?

- Mục tiêu tổng quát trong dự thảo Báo cáo đã bảo đảm tính bao quát và khả thi chưa?

 - Đề nghị cho ý kiến về các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội, môi trường trong dự thảo Báo cáo.

- Cho ý kiến về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội nêu trong dự thảo Báo cáo.

(2) Hình thức thảo luận, góp ý kiến: Nhân dân thảo luận, góp ý kiến các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng bằng các hình thức sau:

- Gửi ý kiến đóng góp tới các cơ quan báo chí.

- Gửi ý kiến đóng góp tới cấp ủy đảng các cấp hoặc gửi về Trung ương. 

- Góp ý kiến trực tiếp tại các hội nghị lấy ý kiến nhân dân, các buổi sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội.

3. Về công tác với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

Ngày 19-5-2015, Bộ Chính trị ra Chỉ thị số 45-CT/TW về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về công tác với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; yêu cầu cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân các cấp cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả những chủ trương, phương hướng công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài đã nêu trong Nghị quyết 36; đồng thời, tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài cần tiếp tục thể hiện đầy đủ và phát huy tốt truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, cơ sở của sự đoàn kết là ý thức dân tộc và lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và mục tiêu chung của mọi người Việt Nam là xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, làm cho dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống nhân nghĩa, khoan dung...; xây dựng tinh thần cởi mở, tôn trọng, thông cảm, tin cậy lẫn nhau, cùng hướng tới tương lai; xoá bỏ mặc cảm, định kiến; chấp nhận những điểm khác nhau không trái với lợi ích chung của dân tộc; mọi người Việt Nam, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, nguồn gốc xuất thân, địa vị xã hội, lý do ra nước ngoài, mong muốn góp phần thực hiện mục tiêu trên đều được tập hợp trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Tăng cường hơn nữa sự gắn bó của người Việt Nam ở nước ngoài với đất nước. Mọi người Việt Nam ở nước ngoài đều được khuyến khích, tạo điều kiện trở về thăm quê hương, đầu tư sản xuất kinh doanh, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Tiếp tục quan tâm, sớm có giải pháp phù hợp để giải quyết các vấn đề còn tồn đọng trên tinh thần cởi mở, chân thành, khép lại quá khứ, hướng tới tương lai. Kiên trì vận động, thuyết phục những người còn giữ định kiến, mặc cảm.

- Người Việt Nam ở nước ngoài là nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nước ta với các nước. Ủng hộ và khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài tôn trọng pháp luật và hội nhập vào xã hội nước sở tại, nơi bà con sinh sống. Phối hợp chặt chẽ với các nước có người Việt Nam sinh sống nhằm hỗ trợ bà con có địa vị pháp lý vững chắc, bảo đảm cuộc sống lâu dài ở nơi cư trú. Nâng cao hiệu quả công tác bảo hộ công dân, quản lý lao động, du học sinh, người Việt Nam kết hôn với người nước ngoài.

- Tiếp tục thể chế hoá các chủ trương, phương hướng và nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết 36; đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi cho người Việt Nam ở nước ngoài khi về Việt Nam sinh sống và làm ăn; sớm cấp lại quốc tịch cho những người có đủ điều kiện; tạo thuận lợi hơn nữa trong việc sở hữu nhà ở tại Việt Nam; đơn giản hoá thủ tục xuất nhập cảnh, đầu tư, chuyển, nhận và sử dụng kiều hối. Thường xuyên tổ chức cho người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp ý kiến và tham gia vào các sự kiện chính trị - xã hội lớn của đất nước.

- Rà soát, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách và pháp luật, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để người Việt Nam ở nước ngoài về đầu tư, sản xuất kinh doanh, góp phần vào thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ từ các nước vào Việt Nam và thúc đẩy xuất khẩu, hỗ trợ đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài. Có chính sách thu hút, sử dụng chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là trong các lĩnh vực thiết yếu, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá và truyền thống dân tộc; hỗ trợ dạy và học tiếng Việt hiệu quả, sớm triển khai chương trình dạy tiếng Việt qua mạng phù hợp với từng địa bàn; đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu văn hoá, tinh thần của bà con theo truyền thống dân tộc và phù hợp với đặc thù, pháp luật của nước sở tại.

- Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền đối ngoại bằng nhiều hình thức phù hợp. Tranh thủ, phát huy các phương tiện truyền thông của cộng đồng nhằm cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho người Việt Nam ở nước ngoài về tình hình đất nước và chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta. Thông qua người Việt Nam ở nước ngoài, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền và vận động bạn bè quốc tế.

- Đa dạng hoá và nâng cao hiệu quả các hình thức tập hợp, vận động người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là thế hệ trẻ; mở rộng vận động, tiếp xúc những cá nhân có uy tín, ảnh hưởng lớn trong cộng đồng. Nghiên cứu xây dựng chính sách, hỗ trợ các tổ chức hội đoàn, lực lượng nòng cốt trong cộng đồng; nghiên cứu thí điểm công nhận các chi hội người Việt Nam ở nước ngoài là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam... Đẩy mạnh công tác khen thưởng người Việt Nam ở nước ngoài có công với đất nước và công tác cộng đồng.

- Kiện toàn bộ máy tổ chức làm công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài; tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ; đổi mới phương thức hoạt động và cơ chế phối hợp triển khai công tác về người Việt Nam ở nước ngoài từ Trung ương đến địa phương theo nguyên tắc thu gọn đầu mối, rõ ràng, rành mạch về chức năng, nhiệm vụ, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, không làm tăng biên chế. Kiện toàn bộ máy Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài theo hướng chuyên sâu, làm tốt vai trò cơ quan tham mưu, thống nhất quản lý công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

4. Những điểm mới về chế độ hưu trí trong Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) 

1. Sửa đổi điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu đối với người bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên theo hướng: Tăng dần mỗi năm 1 tuổi từ 01/01/2016 đến khi nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi trở lên (hiện nay là 50 và 45); đối với người bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên tuổi nghỉ hưu là nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi.         

2. Mở rộng điều kiện hưởng lương hưu đối với lao động nữ hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở cấp xã chỉ cần có đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) và đủ 55 tuổi. Tuy nhiên, đối tượng này không được điều chỉnh lương hưu theo mức lương cơ sở nếu mức lương hưu thấp hơn mức lương cơ sở.

3. Về tỷ lệ % hưởng lương hưu: (a) Sửa đổi cách tính tỷ lệ hưởng lương hưu theo lộ trình tăng dần số năm đóng BHXH đối với lao động nam để được hưởng 45% mức bình quân tiền lương tháng như sau: Nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi mỗi năm tăng thêm 01 năm cho đến khi 20 năm đóng BHXH tương ứng với 45% (năm 2018 là 16 năm; năm 2019 là 17 năm; năm 2020 là 18 năm; năm 2021 là 19 năm và từ năm 2022 trở đi là 20 năm); đối với nữ 15 năm đóng BHXH tương ứng với 45% và sau đó cả nam và nữ đều tính thêm 2% cho mỗi năm, mức tối đa bằng 75%. Như vậy, để đạt được mức hưởng tối đa là 75% thì nam phải đóng BHXH 35 năm và nữ 30 năm. (b) Tăng tỷ lệ giảm trừ do nghỉ hưu trước tuổi từ 1% lên 2% cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi.

4. Bổ sung quy định cụ thể về thời điểm hưởng lương hưu: (a) Đối với người đang đóng BHXH bắt buộc, thời điểm hưởng lương hưu là thời điểm ghi trong quyết định nghỉ việc do người sử dụng lao động lập khi người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định. (b) Đối với người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH, thời điểm hưởng lương hưu được tính bắt đầu từ tháng liền kề sau tháng người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định. (c) Về mức bình quân tiền lương làm căn cứ tính lương hưu đối với người thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, Luật quy định lộ trình áp dụng cách tính lương bình quân theo 5 bước để tiến tới thực hiện tính bình quân chung của cả quá trình đóng BHXH, đảm bảo bình đẳng giữa khu vực trong và ngoài nhà nước. Cụ thể như sau: Tính bình quân của 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu đối với người lao động tham gia BHXH trước năm 1995; tính bình quân của 6 năm cuối đối với tham gia BHXH trong thời gian từ ngày 01/01/1995 đến 31/12/2000; tính bình quân của 8 năm cuối đối với người tham gia BHXH trong thời gian từ 01/01/2001 đến 31/12/2006 (như quy định hiện hành); tham gia BHXH từ ngày Luật có hiệu lực thi hành đến 31/12/2019 thì tính bình quân của 15 năm cuối trước khi nghỉ hưu; tham gia BHXH từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2024 tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 20 năm cuối; tham gia BHXH từ ngày 01/01/2025 trở đi thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian. (Còn tiếp).

III. TIN THẾ GIỚI

1. Quan hệ Việt Nam với các nước

- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng thăm chính thức An-giê-ri (từ ngày 31/5 đến 02/6), Cộng hòa Bồ Ðào Nha (từ ngày 03/6 đến 04/6) và Cộng hòa Bun-ga-ri (từ ngày 04/6 đến 06/6).

+ Việt Nam và An-giê-ri nhất trí tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao; phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn và tổ chức quốc tế. Về vấn đề Biển Đông, An-giê-ri ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, thông qua đối thoại để thu hẹp bất đồng. Về kinh tế, thương mại, đầu tư, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương từ mức 250 triệu USD hiện nay lên một tỷ USD trong vài năm tới; An-giê-ri mong muốn Việt Nam hỗ trợ, giúp đỡ, hợp tác để khôi phục ngành công nghiệp dệt may và chế biến thực phẩm. An-giê-ri dành cho các doanh nghiệp Việt Nam từ 20 đến 30 nghìn ha đất để hợp tác trồng lúa và chăn nuôi. Hai bên đã ký Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tập đoàn Dầu khí quốc gia An-giê-ri.

+ Bồ Ðào Nha ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện với Liên minh Châu Âu (EU); ủng hộ việc sớm kết thúc đàm phán và ký chính thức Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và EU (EVFTA) cũng như việc EU công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam cùng thời điểm kết thúc đàm phán. Hai bên thống nhất cần định hướng, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp hai nước kết nối hợp tác, xây dựng dự án, chương trình hợp tác đáp ứng lợi ích của cả hai bên, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại lên một tỷ USD trong một vài năm tới. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải đối với hợp tác kinh tế biển, chia sẻ lo ngại về những diễn biến phức tạp gần đây tại Biển Ðông. Bồ Ðào Nha nhấn mạnh, các tranh chấp cần phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực hay đe dọa sử dụng vũ lực, phù hợp Hiến chương Liên Hợp quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế.

+ Bun-ga-ri là 1 trong 10 nước đầu tiên trên thế giới công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam (năm 1950). Hai nước sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực để hướng quan hệ tới Đối tác chiến lược. Hai bên nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả cơ chế Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học - kỹ thuật; tăng cường trao đổi thương mại song phương, khuyến khích và tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước kết nối đối tác, tìm hiểu thị trường; hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn của Liên Hợp quốc, Diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM)…;  Bun-ga-ri ủng hộ việc tăng cường quan hệ giữa Việt Nam và EU; sẽ thúc đẩy EU hoàn tất phê chuẩn Hiệp định khung Việt Nam - EU về Hợp tác và Đối tác toàn diện (PCA); ủng hộ sớm hoàn tất đàm phán và ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA). Hai bên chia sẻ lo ngại về những diễn biến phức tạp gần đây tại Biển Đông, nhấn mạnh cần giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực hay đe dọa sử dụng vũ lực, phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế.

- Quan hệ Việt Nam và Mỹ: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ A-stơn Ca-tơ thăm Việt Nam ngày 31/5 và 01/6/2015. Hai bên cam kết tiếp tục hợp tác tích cực, có hiệu quả trong việc tìm kiếm hài cốt người Mỹ mất tích trong chiến tranh (MIA) trên tinh thần nhân đạo; tiếp tục tăng cường quan hệ quốc phòng phù hợp quan hệ chung trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của mỗi quốc gia, không làm ảnh hưởng tới quan hệ của mỗi quốc gia với các nước khác, góp phần bảo đảm hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Mỹ ký “Tuyên bố Tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng” để định hướng hợp tác song phương trên cơ sở Bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương năm 2011, bao gồm: Hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, trao đổi đoàn, đối thoại, tham vấn, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn, khắc phục thiên tai, tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc, an ninh biển... Việc ký “Tuyên bố Tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng” góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hiểu biết, xây dựng lòng tin; làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào gìn giữ hòa bình, ổn định ở khu vực Đông - Nam Á và châu Á - Thái Bình Dương, với nguyên tắc tôn trọng thể chế chính trị, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, luật pháp của mỗi nước và không làm phương hại an ninh của nước khác.

2. Một số tình hình thế giới đáng chú ý thời gian gần đây

- Trung Quốc công bố sách trắng về chiến lược quân sự: Ngày 26/5/2015, Trung Quốc công bố sách trắng về chiến lược quân sự, trong đó có nội dung với cái gọi là bảo vệ hoạt động xây dựng những đảo nhân tạo trái phép tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Trước hành động trên của Trung Quốc, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh: “Là một nước Ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc cũng như một nước có vai trò quan trọng trong khu vực, Trung Quốc cần phải tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của các quốc gia liên quan, tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế và có những đóng góp trách nhiệm cũng như xây dựng trong việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh ở khu vực và trên thế giới”.

- Mỹ chính thức đưa Cu-ba ra khỏi danh sách các nước bảo trợ khủng bố: Ngày 29/5/2015, Mỹ chính thức đưa Cu-ba ra khỏi cái gọi là “danh sách các nước bảo trợ khủng bố”. Đây là quyết định phù hợp và tất yếu, vì lợi ích của nhân dân hai nước; mở đường cho việc hai bên mở lại đại sứ quán ở thủ đô mỗi nước sau hơn nửa thế kỷ, đồng thời khôi phục quan hệ hợp tác trong lĩnh vực thương mại, tín dụng và tiến hành các giao dịch tài chính quốc tế khác.

Trước đây, Mỹ đưa Cu-ba vào danh sách các nước bảo trợ khủng bố cùng với I-ran, Xy-ri và Xu-đăng năm 1982, với cáo buộc Cu-ba hỗ trợ các phong trào vũ trang tại Mỹ La-tinh.

3. Hội nghị cấp cao an ninh châu Á lần thứ 14

Hội nghị cấp cao An ninh châu Á (Đối thoại Shangri-La) lần thứ 14 tổ chức từ ngày 29 đến 31/5/2015 tại Xinh-ga-po. Tham dự Hội nghị có quan chức quốc phòng 26 quốc gia trên thế giới. Hội nghị tổ chức sáu phiên thảo luận về các chủ đề: Mỹ và các thách thức an ninh khu vực châu Á - Thái Bình Dương; Các phương thức hợp tác an ninh tại châu Á; Ngăn chặn leo thang xung đột; Vai trò của Trung Quốc trong việc duy trì an ninh và ổn định khu vực châu Á - Thái Bình Dương; Tăng cường trật tự khu vực châu Á - Thái Bình Dương; Hướng tới giải quyết xung đột tích cực; Các thách thức an ninh toàn cầu và châu Á - Thái Bình Dương.

Chủ đề Biển Đông thu hút sự quan tâm của tất cả các nước tham dự Hội nghị. Thủ tướng Xinh-ga-po Lý Hiển Long cho rằng, các nước dù không có tranh chấp và không đứng về bên nào trong tranh chấp nhưng đều có phần liên quan trong các tranh chấp hàng hải; tất cả các nước châu Á đều thua thiệt nếu an ninh và ổn định khu vực bị đe dọa bởi các tuyến đường giao thông hàng hải và hàng không chính đều qua Biển Đông. Ông kêu gọi Trung Quốc và ASEAN cần sớm hoàn tất bộ Quy tắc về ứng xử ở Biển Đông (COC); các bên liên quan đề cao và tuân thủ luật pháp quốc tế trong giải quyết các tranh chấp hiện nay. Trong bài phát biểu mở màn phiên thảo luận, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ A-stơn Ca-tơ tiếp tục khẳng định nguyên tắc giải quyết tranh chấp thông qua biện pháp hòa bình; tuyên bố, Mỹ sẽ thực hiện quyền tự do đi lại hàng hải và hàng không theo luật pháp quốc tế; nhấn mạnh, với cách hành xử của Trung Quốc trong khu vực hiện nay đã “vượt ra ngoài” các chuẩn mực quốc tế; kêu gọi Trung Quốc “ngừng ngay lập tức và vĩnh viễn” các hoạt động xây dựng đảo nhân tạo trên Biển Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản G.Na-ca-ta-ni cảnh báo, các hoạt động xây dựng đảo nhân tạo trái phép trên Biển Ðông có nguy cơ đẩy khu vực vào hỗn loạn, cho rằng, Trung Quốc cần hành xử như một cường quốc có trách nhiệm.

Một số nước khác như: Anh, Ma-lay-xi-a, In-đô-nê-xi-a… đã bày tỏ sự quan tâm, lo ngại về những căng thẳng gia tăng trên Biển Đông và nhất trí giải quyết vấn đề Biển Đông trên cơ sở đối thoại; tuân thủ luật pháp quốc tế.

Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị có các cuộc tiếp xúc song phương bên lề với một số nước về các nội dung quan trọng như: Chiến lược và can dự của các nước lớn, vấn đề Biển Đông… Tại cuộc tiếp xúc với đoàn Trung Quốc, hai bên đã thảo luận những giải pháp cụ thể nhằm thực hiện những cam kết của hai Bộ trưởng Quốc phòng đã thống nhất trong giao lưu quốc phòng hai nước. Đoàn Việt Nam đề cập thẳng thắn, trung thực, trên tinh thần xây dựng với đoàn Trung Quốc về sự quan tâm, lo ngại liên quan đến vấn đề Biển Đông; đề xuất những biện pháp xây dựng trên cơ sở mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc. Việt Nam trao đổi với phía Trung Quốc vấn đề Biển Đông cần phải được giải quyết trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế.

4. Việt Nam và Liên minh kinh tế Á - Âu ký Hiệp định Thương mại tự do

Ngày 29/5/2015, tại Ca-dắc-xtan, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng cùng Thủ tướng các nước thành viên Liên minh Kinh tế Á – Âu (EEU), bao gồm Nga, Ác-mê-ni-a, Bê-la-rút, Ca-dắc-xtan và Cư-rơ-gư-xtan đã ký chính thức Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và EEU.

Về hàng hóa, EEU dành cho Việt Nam ưu đãi, tạo thêm nhiều cơ hội xuất khẩu quan trọng đối với các nhóm hàng Việt Nam có lợi ích cơ bản, như nông sản và hàng công nghiệp, như dệt may, da giày, đồ gỗ và một số sản phẩm chế biến. EEU sẽ áp dụng mức thuế suất 0% cho tất cả các mặt hàng thủy sản của Việt Nam ngay khi Hiệp định có hiệu lực. Cùng với việc xóa bỏ thuế quan, hai bên sẽ triển khai tích cực Chương về Các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật.

Phía Việt Nam đồng ý mở cửa thị trường có lộ trình cho EEU đối với một số sản phẩm chăn nuôi, mặt hàng công nghiệp. Các mặt hàng này nhìn chung không cạnh tranh với hàng hóa Việt Nam mà ngược lại góp phần làm đa dạng hóa thêm thị trường tiêu dùng trong nước. Riêng đối với các mặt hàng nông sản, tuy là các mặt hàng được phía EEU coi thuộc diện ưu tiên và đã được Việt Nam đồng ý mở cửa ngay, như sữa và các sản phẩm sữa, một số sản phẩm ngũ cốc..., nhưng do sản xuất nông nghiệp của phía bạn chủ yếu phục vụ nhu cầu nội địa và chưa tập trung cho xuất khẩu nên dự báo trong 5 năm đầu thực thi Hiệp định, ngành nông nghiệp Việt Nam sẽ không bị tác động rõ rệt bởi việc nhập khẩu mặt hàng nông sản từ EEU.

Về tổng thể, hai bên dự kiến sẽ dành cho nhau mức mở cửa thị trường hàng hóa chiếm khoảng 90% số dòng thuế, tương đương vào khoảng trên 90% kim ngạch thương mại song phương.

Theo đánh giá bước đầu của EEU, sau khi Hiệp định có hiệu lực, kim ngạch xuất nhập khẩu hai bên sẽ  đạt 10 - 12 tỷ USD vào năm 2020 (năm 2014 đạt khoảng 4 tỷ USD). Theo ước tính của Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EEUsẽ tăng khoảng 18 - 20% hàng năm.

EEU có dân số hơn 175 triệu người, với tổng GDP khoảng 2.500 tỷ USD. Tuy là một tổ chức kinh tế mới thành lập, nhưng có vai trò quan trọng đối với việc phát triển của một số quốc gia thuộc Liên Xô cũ, hướng tới một không gian kinh tế thống nhất. Việc ký kết FTA giữa Việt Nam và EEU tiếp tục khẳng định vai trò chủ động, tích cực của Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện với các nước thành viên EEU, đặc biệt là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam với Liên bang Nga, đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam mở rộng và đa dạng hóa các thị trường xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ và đầu tư sang EEU, tạo tiền đề quan trọng để Việt Nam đẩy mạnh quan hệ thương mại và đầu tư sang các nước thuộc khối Cộng đồng các Quốc gia độc lập (SNG).

5. Một số kết quả nổi bật sau một năm Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Ngày 27/5/2014, Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam được thành lập. Trong năm đầu hoạt động, Trung tâm đã cử 02 sĩ quan quân đội nhân dân đầu tiên đi làm nhiệm vụ sĩ quan liên lạc tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc ở Nam Xu-đăng, 03 cán bộ đi làm nhiệm vụ sĩ quan tham mưu quân sự tại Phái bộ Cộng hòa Trung Phi. Bước đầu, các cán bộ của Trung tâm đã được Liên Hợp quốc, lãnh đạo các phái bộ ở địa bàn đánh giá cao về ý thức trách nhiệm, khả năng và hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ. Trung tâm cũng đã làm tốt công tác huấn luyện tiền triển khai cho các cán bộ đi thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ; cử nhiều lượt cán bộ tham gia các khóa tập huấn, hội thảo, chuyên đề, hội nghị về gìn giữ hòa bình ở nước ngoài; tổ chức thành công hội thảo quốc tế về gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc; phối hợp tổ chức huấn luyện chuyên môn quân y và công binh cho lực lượng tham gia bệnh viện dã chiến cấp 2 và đội công binh.

Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc là chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam; khẳng định Việt Nam là thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, sẵn sàng cùng các nước tham gia gánh vác sứ mệnh cao cả của Liên Hợp quốc là duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Tuy lực lượng tham gia chưa nhiều và kết quả mới chỉ là bước đầu nhưng Việt Nam đã chứng minh có đủ khả năng tham gia và hoàn thành tốt các hoạt động của Liên Hợp quốc.

Trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia tích cực vào hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc. Cụ thể, Việt Nam sẽ tiếp tục cử các sĩ quan tham mưu làm nhiệm vụ tại các phái bộ, tích cực chuẩn bị huấn luyện, tổ chức lực lượng và triển khai bệnh viện dã chiến cấp 2, đại đội công binh đi làm nhiệm vụ, cử một số sĩ quan ưu tú tham gia vào các cơ quan gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc.

Tại Hội nghị Tổng kết một năm Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc, theo Tổng Thư ký Liên Hợp quốc Ban Ki-mun, những người dân đang sống khổ sở trong sự bất ổn sẽ hướng về các bạn để tìm kiếm sự giúp đỡ, tìm hy vọng. Chúng tôi luôn ở bên các bạn, khi các bạn bắt đầu hoạt động quan trọng để cứu sống nhiều người, đem lại sự ổn định cho các cộng đồng và tạo ra một thế giới hòa bình hơn. Những chiến sĩ gìn giữ hòa bình của Việt Nam đã thực hiện tốt nhiệm vụ; các sĩ quan phải làm việc trong điều kiện khó khăn, nhưng họ hạnh phúc khi giúp đỡ được những người đang sợ hãi, đói khát và tìm kiếm sự ủng hộ của thế giới. Sự tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc một năm qua là bằng chứng về sự cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với thế giới.

Một năm qua là bước khởi đầu hết sức quan trọng giúp Việt Nam đúc kết kinh nghiệm nhằm tăng cường tham gia vào các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc trong thời gian tới, phù hợp với khả năng và thế mạnh của mình. 

________

 

Số lượt xem:2596
Bài viết trước:
Icon  Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 06-2015
Icon  Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 05-2015 (bổ sung Kết luận 1663 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)
Icon  Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 04-2015
Icon  Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 03-2015
Icon  Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 02-2015
Icon  Tài liệu tuyên truyền trong nội bộ và định hướng đấu tranh với những luận điệu sai trái, thù địch trên In-tơ-nét
Icon  Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 01-2015
Icon  Chuyên đề năm 2015 học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (ngày 18-12-2014)
Icon  Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 12-2014
Icon  Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 11-2014
    LIÊN KẾT
Trang chủ   |   Liên hệ   
Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum - Giấy phép số 03/GP- TTĐT ngày 21 tháng 9 năm 2015
Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
Địa chỉ: 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum - Kon Tum; Điện thoại: 060.3862301; Email: phiemkt@gmail.com.
Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

Treo chân mày bằng chỉkhông phẫu thuật


Bệnh viện thẩm mỹ JW hàn quốc


Bệnh viện thẩm mỹ uy tín nhất tphcm


Cắt mí mắt hàn quốc đẹp


Phẫu thuật hàm móm có nguy hiểm không


Phẫu thuật hàm móm giá bao nhiêu tiền


Phẫu thuật chỉnh hàm móm


Phẫu thuật hàm hô móm


Phẫu thuật vẩu hàm trên


Điều trị khớp cắn ngược